גואל אדם

מתושלח שאל לפני 3 שנים

הגמרא במכות אומרת שלכל רוצח בשוגג מוסרים שני תלמידי חכמים שילוו אותו שאם יבוא גואל אדם הם ירגיעו אותו ויגידו לו אל תהרוג אותו הוא עשה את זה בטעות שואלת הגמרא בשגגה בא מעשה לידו פשיטא? הרי אם זה היה במזיד היו הורגים אותו?
שילד חוזר הביתה עם פציעה ברגל אבא שלו חובש לו את הפצע נותן לו נשיקה ואומר לו “עדהחתונה זה יעבור” תקום האמא ןתצעק פשיטא ודאי שעד החתונה זה יעבור?
הרי כל המטרה בזה זה להרגיע את הילד ולא לחדש לו משהו אותו דבר הגואל אדם הוא יודע שזה היה בטעות אבל בשעת מעשה מנסים להרגיע אותו ולהציג לו את הסיפור שיחשוב שנית

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

באמת קשה. לחומר הקושי חשבתי שאולי הגמרא כאן מניחה שגואל הדם רואה במעשהו מצווה ולא עושה זאת רק בגלל שחם לבבו, ולכן תפקיד הת”ח לומר לו שזה שוגג ולנסות להשפיע עליו לא יועיל, כי גם גואל הדם יודע זאת ובכל זאת בא להורגו.
ראה כאן שמביא ראיות שדין גואל הדם אינו רק 9פטור בגלל חום הלב:
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2944
נדמה לי שהגמרא הזאת היא גם ראיה לכך.
שים לב שזה נאמר גם לדעת ר”ע (מכות יב ע”א) שהלכה כמותו שזו רק רשות ביד גואל הדם ואל מצווה.

Back to top button