דרבנן בשוגג

שו”תקטגוריה: הלכהדרבנן בשוגג
יוני שאל לפני 3 שנים

שלום הרב
רציתי לדעת דעתך בענין האם אין איסור דרבנן בשוגג ואת”ל שאין, האם מותר להכשיל אחר באיסור דרבנן (במקרה שזה יהיה אצלו שוגג)
חג פסח כשר ושמח

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

לפי הנתיה”מ (סי’ רלד) כן, ורבים חלקו עליו בזה.
אני חושב שאולי זה נכון לחלק מהאיסורים שהם איסורי ציות, אבל בוודאי לא לכולם. למשל, האחרונים מחלקים בין שני סוגי שבותים בשבת. יש איסורי שבות שהם סייגים וגזירות שלא יגיע לדאורייתא ויש שבותים שהם הרחבות של מלאכות דאורייתא. כך למשל ברירת אוכל מפסולת זו ברירה מדרבנן, ואפשר שזו הרחבה של איסור ברירה ולא גזירה אטו ברירת פסולת מאוכל. כלומר יש בה את הבעייתיות של בורר אבל בעוצמה פחותה. אבל רכיבה על סוס בשבת (שנאסרה שמא יתלוש זמורה) היא ודאי לא הרחבה של מלאכת קוצר (מה לרכיבה ולקצירה). שם זה בבירור גזירה שמא יגיע לקצור ולא קצירה דרבנן. מכאן בין תבין שאיסורים מהסוג הראשון נראה שייאסרו גם בשוגג וגם להכשיל בהם, שהרי יש בהם בעיה עצמית ולא רק חובת ציות. באיסורים מהסוג השני יש רק חובת ציות, ובשוגג ניתן לומר שאין כאן חוסר ציות.
אגב, גם בדאורייתא יש תופעה דומה. יש כמה וכמה הלכות דאורייתא שבהן קי”ל שספיקן לקולא. בכור, ממזר, אבל,  ערלה בחו”ל, טומאה ברה”ר ועוד. הר”ן בסוף קידושין כתב שמותר להכשיל אדם בודאי ערלה בחו”ל, מפני שמבחינת המוכשל זה לא יותר גרוע מספק ומותר לו. רא”ו במאמר (שמעתי פעם מר’ הרשל שכטר) כתב כן לגבי כל ההלכות שספיקן לקולא. וביאר שבהלכות אלו היסוד האסור הוא המודעות. היא לא תנאי לאיסור אלא עצם הגדרת העבירה. אסור לאכול משהו שידוע לאוכל כערלה בחו”ל. אם לא ידוע לו אין כאן איסור (ולא רק פטור של אונס או שוגג).

Back to top button