מוסר מול הלכה‎

שו”תקטגוריה: הלכהמוסר מול הלכה‎
בעל מוסר שאל לפני 3 שנים

בראיון לירון לונדון אמרת שהמוסר וההלכה הן שתי נורמות, ושבמקרה שתהיה סתירה ביניהם לא תמיד תלך עם ההלכה אלא עם המוסר.
אני חושב שזו האפיקורסות הכי גדולה שלך ממה שראיתי עד כה.
האם אתה יחיד בדעה הזו? למיטב שיפוטי אין דמות רבנית אחת שחושבת כן.

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

לך תסמוך על אפיקורסיים. גם אם אומר שיש עוד דעות כאלה אני חשוד לשקר, לא? 🙂
להבנתי, אני ממש לא היחיד בזה. סוגיית עבירה לשמה מדברת על עניין זה. וכן פסיקות של פוסקים שונים שמעדיפים שיקולי שו”ע חמישי על שיקול הלכתי יבש (למשל בעל העקידה על מיסוד הזנות, וכן כפייה על מידת סדום ועוד).
אבל אתה ודאי מבין שאפיקורס שכמוני לא מוטרד משאלות כאלה. גם אם הייתי יחיד זה לא בהכרח משנה לי.

א' הגיב לפני 3 שנים

בעל מוסר, אני חושב שלא הבנת נכון (והאמת שאכן בראיון זה חא היה ברור).

אין הכוונה שיש שתי קטגוריות שאחת היא הקב”ה ואחת היא מוסר (זה באמת סוג של שיתוף).

הכוונה שיש שתי קטגוריות בתוך רצונו של הקב”ה. אחת הלכה ואחת מוסר. הקטגוריה המוסרית כתובה בתורה (ועשית הישר), ואשר על כן, זה וזה רצונו של הקב”ה. זה כמו שיש סתירה בתוך המערכת ההלכתית, כך יש סתירה בין שתי מערכות שהגיעו מהבורא.

הרב, תקן אותי אם אני טועה.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

צודק לגמרי. אני רק לא בטוח שזה כן יהיה מקובל עליו. אני הבנתי שמבחינתו גם זו כפירה. כמובן שבראיון של כמה דקות אי אפשר להבהיר הכל.

א' הגיב לפני 3 שנים

[לא שזה כה חשוב, אבל לשלימות התמונה אציין, שכמעט כל פוסק שמצוי בתחום, מניח כך (גם אם זה במובלע).

החלק החמישי של השו”ע, המוסר הטבעי, להיות מאנטש וכל הביטויים הללו מצביעים על תפיסה זו.

מיכי כמובן הרחיב המשיג ובירר זאת. אבל דומני שבסופו של דבר זו השקפה מקובלת]

בעל מוסרר הגיב לפני 3 שנים

אז למה הצגת את זה ככה? זה ממש זריית חול בעיני הצופים. איך שהצגת שם דיברת על המושג מוסר כפי שהוא נתפס בעולם המערבי חילוני (התראיינת לאדם שמציג את עצמו אתאיסט). ובדבריך כאן אתה מדבר על המושג מוסר התורתי (מידת סדום, עבירה לשמה), שגם אם יש דמיון פה ושם למושג המוסר הכללי, מדובר במושג שונה. ובאופנים כאלו בעצם מדובר בדיון הלכתי טהור, ואתה לא מעדיף את המוסר על פני ההלכה, אלא שוקל את כל הרכיבים ההלכתיים

מיכי הגיב לפני 3 שנים

בעל מוסר היקר. אני מדבר בדיוק על אותו מוסר שהחילוני מאמין בו. אין מוסר אחר. הסברתי זאת כמה פעמים כאן. ואם את מה שהסברתי כאן באורך אינך קורא, אולי תוכל להבין מדוע אי אפשר להסביר את כל הניואנסים במשפט של דקה בתכנית טלוויזיה.

מוסר הגיב לפני 3 שנים

מציע לך לצפות בראיון כי מהצד ולבדוק האם מדובר רק באי הבנה אישית שלי, או שמדובר בטיעונים שונים לגמרי.
לי כצופה מהצד הדברים. ברורים אתה דבר שם עם אדם אתאיסט שמכיר רק במוסר ולא בדת, ואומר לו שאכן המוסר הוא נורמה אחת, אבל מנגד יש נורמה נוספת של הדתיות, ועל זה אתה מוסיף שאין לך כל כוונה ליישב בין שני הנורמות, משום שאכן יש ביניהם סתירות ופעמים זה יגבר ופעמים זה יגבר.
לעומת זאת פה אתה טוען שהמוסר כמו הדת הןצשני נורמות שההלכה מכתיבה, ולכן במקומות שיש ביניהם סתירה אתה תנסה לראות מה היא עמדת ההלכה בסוגיא הנידונית, איזה שיקול הלכתי גובר. אתה לא רואה שזה שמים וארץ?
לא מקובלת עלי הטענה שזה דקה ראיון, כמה זמן לוקח להוסיף שבעיניך גם המוסר הוא נורמה הלכתית, ושעל כן יש לקחת אותו בחשבון השיקול הלכתי?
היה לך אפילו די זמן להסביר לאדון לונדון את טענתך שאתאיסט לא יכול להיות מוסרי, משום מה הראיון הזה מציק עד לקקני. מחילה מכבודך

מיכי הגיב לפני 3 שנים

קשה ומיותר לדבר עם אדם שלא מבין מה שאומרים לו. אז אשאיר אותך לרטון להנאתך. בהצלחה.

מוסר הגיב לפני 3 שנים

הבנתי מצוין מה אמרת, ואני מביא לתשומת לבך שיש פער גדול איך שאתה מציג את שיטתך כעת לבין איך שהיא משתקפת למי שצופה בראיון. (אדרבה אני מציע שתציג את הראיון לאדם ניטרלי ותראה מה הוא מבין ממנו)
כנראה שמשיקולי רייטינג או פוליטיקלי קורקט העדפת לא להציג את העמדה שאתה מציג כעת שגם המוסר הוא נורמה הלכתית ולכן יש לשקול אותו בדיוק כפי שדורשים כל רכיב הלכתי, שכן לא באמת נדרש יום לימודים ארוך לטעון זאת (בניגוד אולי לעמדתך שאתאיסט מוסרי לא יכול להתקיים, שבאמת גם זה להבנתי לא דורש יותר ממספר דקות להסביר, אבל אניח לזה).

יהודי הגיב לפני 3 שנים

ראיתי את הראיון המדובר https://youtu.be/Mn2YHtG1KnI ומסכים לבעל מוסר שהדברים לא מנוסחים טוב משום שמשתמע מהם שיש שתי קטגוריות שמקורן ממקורות שונים, רק שצריך להכריע כמי לנהוג.
אציין שלי הפריע נקודה אחרת בראיון , אתה אומר שם במשל הגופיות במדבר שכל מי שמסתמך על פרשנות או בתוך המשחק. האם כוונתך גם לקונסרבטיבים ולרפורמים? הרי לשתי הקבוצות האלו לסוגיהם יש נימוקים ופרשנויות לכל דרכם כולל למשל לא לראות בעיה ההתבוללות. אגב גם לחילוני מצוי יכולות להיות פרשנויות דוגמת שמה שהתאים פעם לא מתאים היום וכו’ וכו’ (שלא לדבר על הנצרות שגם לפי גישתך יכולה להציג את כל טענותיה בלוליינות פרשנית לתוך המסורת גם בלי להתעלם מהמסורת)

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

יש עוד כמה דברים שלא הובהרו בראיון שם, והם ממש לא חשובים לעצם הנקודה. אבל חבל על זמננו.
לשאלתך, אכן כל מי שמציע פרשנות (לא מלאכותית, אלא שהוא באמת מאמין בה) הוא בתוך המשחק. גם נוצרי. מי שרוצה לצגי לוליינויות – שיהיה לו לבריאות.

א הגיב לפני 3 שנים

לי הראיון הזה נראה יותר שהצד הילדותי פרובוקטיבי שלך לא היה מסוגל להתאפק מלזבוח כמה פרות קדושות מול הפרסונה הכביכול אינטילגנטית אתאיסטית ירון לונדון, אפילו אם זה במחיר של אי דיוקים מכוונים. (המוסר עדיף על ההלכה, הרפורמים והקונסרבטיביים נמצאים בתוך המשחק ועוד)
מוטב היה שהראיון המלוקק הזה לא היה מתקיים

Back to top button