סמכות חז״ל

שו”תקטגוריה: הלכהסמכות חז״ל
אברהם שאל לפני 6 חודשים

שלום רב,
אני מקשיב לסדרת השיעורים שנתת ששמה: סמכות ושינוי בהלכה.
אתה מדבר שם על סוגי המצוות השונות דאורייתא או דרבנן ועל סוגי החקיקה השונים כאשר הסנהדרין לקחה על עצמה למלא את החלל שנוצר בתחום האזרחי אחרי אובדן העצמאות של העם היהודי. 
אני תוהה מהם יחסי הגומלין בין הצורך באותם מערכות (הוצאת מצוות דאורייתא, גזירת גזרות או קביעת גדרות וכללים אזרחיים שנקבעו כי היה צורך לנהל את כל העסק) לבין האיסור של בל תוסיף. 
תודה,
אברהם

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 6 חודשים

כמו שבי”ד מכים ועונשים שלא  מן הדין כך הם לוקחים סמכות כשיש ואקום. אין כאן בל תוסיף כל עוד הם לא מציגים את הדברים כדין תורה. ראה רמב”ם פ”ב מהל’ ממרים ה”ט:
הואיל ויש לבית דין לגזור ולאסור דבר המותר ויעמוד איסורו לדורות וכן יש להן להתיר איסורי תורה לפי שעה מהו זה שהזהירה תורה לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו, שלא להוסיף על דברי תורה ולא לגרוע מהן ולקבוע הדבר לעולם בדבר שהוא מן התורה בין בתורה שבכתב בין בתורה שבעל פה, כיצד הרי כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו מפי השמועה למדו שזה הכתוב אסר לבשל ולאכול בשר בחלב, בין בשר בהמה בין בשר חיה אבל בשר העוף מותר בחלב מן התורה, אם יבוא בית דין ויתיר בשר חיה בחלב הרי זה גורע, ואם יאסור בשר העוף ויאמר שהוא בכלל הגדי והוא אסור מן התורה הרי זה מוסיף, אבל אם אמר בשר העוף מותר מן התורה ואנו נאסור אותו ונודיע לעם שהוא גזרה שלא יבא מן הדבר חובה ויאמרו העוף מותר מפני שלא נתפרש כך החיה מותרת שהרי לא נתפרשה, ויבא אחר לומר אף בשר בהמה מותרת חוץ מן העז, ויבא אחר לומר אף בשר העז מותר בחלב פרה או הכבשה שלא נאמר אלא אמו שהיא מינו, ויבא אחר לומר אף בחלב העז שאינה אמו מותר שלא נאמר אלא אמו, לפיכך נאסור כל בשר בחלב אפילו בשר עוף, אין זה מוסיף אלא עושה סייג לתורה וכן כל כיוצא בזה. +/השגת הראב”ד/ הואיל ויש לב”ד לגזור ולאסור וכו’. א”א כל אלה ישא רוח שכל דבר שגזרו עליו ואסרוהו לסייג ולמשמרת של תורה אין בו משום לא תוסיף אפילו קבעוהו לדורות ועשאוהו כשל תורה וסמכוהו למקרא כדאשכחן בכמה דוכתי מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא ואם גרע לפי צורך שעה כגון אליהו בהר הכרמל אף זה דבר תורה הוא עת לעשות לה’ הפרו תורתך, ולא תמצא איסור מוסיף אלא במצות עשה כגון לולב ותפילין וציצית וכיוצא בהן בין לשעה בין לדורות בין שקבעה בדבר תורה בין שלא קבעה.+

השאר תגובה