ספי בדרבנן

יוסי שאל לפני 3 שנים

שלום, נחלקו הרמב”ם והרשב”א האם אפשר להאכיל קטן באיסורי דרבנן, אפי’ קודם לגיל חינוך. וגם הרשב”א מודה שיש מקרים שאסור (כשזה לא להנאתו של הקטן). נראה לי קשה לומר שיש בעיה עצמית באיסורי דרבנן, וא”כ למה אסור להאכילם הרי אין כאן עניין של הרגל (דהיינו דאגה לעתיד) וגם לא בעיה עכשוית.
תודה רבה.  

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

גיל חינוך לא קשור לעניין. דין חינוך הוא דין דרבנן. כאן מדובר באיסור ספייה בידיים שהוא איסור תורה (לרוב מוחלט של הדעות, וכפשט הגמרא ביבמות קיג. דומני שהתרומה””ד טוען אחרת, ודבריו תמוהים).
הסברא שלך היא בדיוק ההסבר לשיטת הרשב”א שבאיסורי דרבנן אין איסור ספייה. הרמב”ם יכול לומר שזו גזירה אטו ספייה דאורייתא. ועוד, העניין שבאיסורי דרבנן אין איסור עצמי אינו מוסכם כלל ועיקר. כך סובר הנתיה”מ סי’ רלד ועוד אחרונים, אבל רבים חלקו עליו.

Back to top button