פשיעה בשומרים

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיפשיעה בשומרים
יאיר שאל לפני שבוע 1

שלום וברכה!
כידוע שיטת הרמב”ם היא שעל פשיעה חייבים משום מזיק ונחלקו האחרונים האם זה חיוב מדינא דגרמי (כפי שכותב הרמב”ן בב”מ נז והאבני נזר בכמה מקומות) או מפרשיית שומרים ולא מדובר על ‘מזיק ממש’ ונלמד מסברא(כך כותב הש”ך בחו”מ שפו). לכאורה לפי כל השיטות הללו תמוה מאוד כיצד הגמ’ (ב”מ צה.) אומרת שחיוב פשיעה בשומר שכר ושואל נלמד ע”י ק”ו משומר חינם. הרי אם המקור זה סברא או דינא דגרמי (פרשיית אדם המזיק) אין מקום לחלק בין השומרים השונים ואם כך מדוע צריך ק”ו ע”מ לחייב שואל או שומר שכר

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שבוע 1

אני תמיד הבנתי שגם לרמב”ם אין דרך לנתק את הלכות פשיעה של שומר מדיני שומרים. בגלל חוזה השמירה הוא נחשב כפושע (לולא החוזה, הפשיעה היא לכל היותר גרמא, כמו פורץ גדר בפני בהמת חברו). אמנם יש לדון האם החוזה הוא רק היכי תמצי, כלומר שבגלל האחריות שקיבל על עצמו השומר, אזי פשיעתו נחשבת כמזיק בידיים (או שהוא נחשב כבעלים שממונו הזיק). או שמא החוזה עצמו מחייבו לשמור שהבהמה לא תזיק, וכשפשע הרי הוא נחשב כמזיק ממש, אבל זה במסגרת החוזה. הנפ”מ היא האם חיובו של השומר הוא לניזק או לבעלים (להחזיר לו את מה שישלם לניזק). ובזה יש אולי לבאר את שיטת הרמב”ם הידועה והתמוהה לגבי חיוב הבעלים במקום שיש שומר, ואכ”מ.
לפחות לפי האופן השני, נראה לי שקושייתך אינה קושיא. הלימוד הוא על מה שכולל חוזה השמירה, וחיוב  הפושע כמזיק הוא מכוח החוזה. ודוק.

השואל הגיב לפני שבוע 1

כל זה נכון אך ורק אם החיוב נכתב במפורש לגבי שומר חינם. קושייתי היא אליבא דהשך שזה נלמד מסברא ולפי הרמב”ן שזה מדינא דגרמי

mikyab צוות הגיב לפני שבוע 1

לא הבנתי את ההערה. הסברא אומרת שבחוזה כזה יש חיוב מזיק על פשיעה. ואם בש”ח כך אז בש”ש קו”ח שכך.

השואל הגיב לפני שבוע 1

המקור הוא לא שומר חינם. הסברא מלמדת על כל השומרים במקביל ואם כך המקור לחייב פשיעה בש”ש היא הסברא ולא ע”י ק”ו משומר חינם

mikyab צוות הגיב לפני 7 ימים

הטענה היא שיש סברא כזאת אפילו בש”ח וקו”ח לש”ש. איני רואה קושי במהלך כזה, גם אם ניתן היה לומר את הסברא ישירות על ש”ש. בפרט כשבכל חיובי שומרים פועלים בדרך זו, אז עשו גם את הסברא על זו הדרך. כמובן אני מניח כאן את מה שכתבתי למעלה שלמרות שהוא נחשב כמזיק, עדיין זהו חיוב מכוח החוזה.

השאר תגובה