רוב בהמות כשרות בזמנינו

שו”תקטגוריה: הלכהרוב בהמות כשרות בזמנינו
בועז שאל לפני 9 חודשים

כידוע בזמנינו רוב הבהמות נטרפות מחמת הסירכות שלהם (הן בשחיטות האשכנזיות וכ”ש בשחיטות הספרדיות) האחרונים התקשו ממה שמבואר בגמ’ (חולין יא א) שרוב בהמות כשרות הם, והם עונים שעדיין רוב בהמות כשרות הם ומה שאנו אוסרים רוב הסירכות אין זה אלא מחוסר ידיעה.
מעתה קשה לי מדוע שבכל בהמה בפני עצמה לא נלך אחר רוב בהמות כשרות ונכשיר את כל הסירכות (לדעתי גם להאוסרים בתערובת לאכול כל החתיכות יחדיו יודו כאן שאין כל הבהמות לפנינו) ואין לומר שאין הולכים אחר הרוב כשיש ריעותא, כי זה דוקא כשהרוב אין בו ריעותא (ראה כתובות טז סע”א ורע”ב), אבל בנידון שלנו שהרוב יש בו ריעותא לכאורה יש לילך אחר הרוב.
נא יאיר עינינו.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 9 חודשים

ראשית, לפעמים יש מנהג להחמיר ולחשוש למיעוט (כמו בתקנת דמאי) ועדיין מנהג יש לו תוקף. בפרט שמניחים שאין לנו ידע ולא נכון להקל בספק שנוצר בגלל היעדר ידע. שנית, אני לא בטוח שכיום יש רוב בהמות כשרות. אם אין לנו ידיעה, אז יש מקום לסברא שיאן רוב כזה. העובדה שפעם היה אינה אומרת שגם כיום יש. עוד יש לדון כאן בדין קבוע, אף דבפשטות זהו רוב דליתא קמן ובזה לרוב הפוסקים אין דין קבוע.

בועז הגיב לפני 9 חודשים

אני מאד מתקשה לקבל את הדברים.

א. אין שום טעם להניח שיש כאן מנהג בלא טעם, אדרבא השו”ע סי’ לט ב פוסק שאם נאבדה הריאה מותר לאכול את הבהמה כיון שרוב בהמות כשרות, וזה מוסכם שגם בזמנינו הדין כך.
ב. מוסכם באחרונים (פר”ח לט ג שאגת אריה סד ברכי יוסף יו”ד פא ו ועוד) שגם בזמנינו רוב בהמות כשרות, וראייתם, א. מזה שאנו שותים את החלב שלהם. ב. שמותר לשחוט בהמה ביו”ט.

mikyab צוות הגיב לפני 9 חודשים

זה מה שהיה לי לומר.

השאר תגובה