שלום הרב. רציתי לשאול האם הפסוק "מים גנובים ימתקו" שמופיע בסנהדרין עה. ונדרים צא. ועוד כסיבה לכך שא"א נחשקת טפי מפנויה, וכפי שדורשת ע"ז הגמ' שמיום שנחרב ביהמ"ק ניטל טעם ביאה וניתן לעוברי עבירה, הוא משום האיסור בדבר (כפשט דברי הגמרא) או, שזה משום שההנאה מכך שהצליח גם "לגנוב" בעלות של הבעל על אשתו… . את ההכרח לכך שאבתי מדברי הגמרא בסנהדרין כו: לגבי עדות של החשוד בעריות על אשת איש והגמרא מביאה צד לאוסרו אף בעדות על כך שהיא נשואה משום שיש לו ענין שהיא תהיה "מים גנובים ימתקו" ומה שהוקשה לי ביותר על זה, שהרי אם זה שקר ובאמת אינה נשואה, מה הועילה עדותו. הרי עדיין אליבא דאמת איננה אשת איש. כפי שיודע העד השקרן. אשמח להתייחסות לתירוץ הגמרא המוקשה הזאת. ועל עצם השאלה. תודה רבה מראש.

שו”תשלום הרב. רציתי לשאול האם הפסוק "מים גנובים ימתקו" שמופיע בסנהדרין עה. ונדרים צא. ועוד כסיבה לכך שא"א נחשקת טפי מפנויה, וכפי שדורשת ע"ז הגמ' שמיום שנחרב ביהמ"ק ניטל טעם ביאה וניתן לעוברי עבירה, הוא משום האיסור בדבר (כפשט דברי הגמרא) או, שזה משום שההנאה מכך שהצליח גם "לגנוב" בעלות של הבעל על אשתו… . את ההכרח לכך שאבתי מדברי הגמרא בסנהדרין כו: לגבי עדות של החשוד בעריות על אשת איש והגמרא מביאה צד לאוסרו אף בעדות על כך שהיא נשואה משום שיש לו ענין שהיא תהיה "מים גנובים ימתקו" ומה שהוקשה לי ביותר על זה, שהרי אם זה שקר ובאמת אינה נשואה, מה הועילה עדותו. הרי עדיין אליבא דאמת איננה אשת איש. כפי שיודע העד השקרן. אשמח להתייחסות לתירוץ הגמרא המוקשה הזאת. ועל עצם השאלה. תודה רבה מראש.
משה כהן שאל לפני 2 חודשים

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

לכאורה מהגמרא שם באמת מוכח שמים גנובים ימתקו עניינו אינו האיסור ההלכתי אלא הגניבה. לכן אם בי”ד יפסוק שהיא א”א גם אם באמת אינה כזאת יהיה כאן מים גנובים.
אבל אולי יש לדחות שכשבי”ד יפסוק שהיא א”א הרי יש כאן איסור לבוא עליה גם אם האמת היא שאינה כזאת. ובפרט שהוא שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא ולכן לגביו בוודאי יש איסור.

השאר תגובה