שליחות למצוות שבפעולה

שו”תקטגוריה: עיון תלמודישליחות למצוות שבפעולה
אורן שאל לפני 8 חודשים

שלום הרב,
יש גמרא בקידושין מ”ג ע”א שאומרת:
אמר רבא אם תמצי לומר סבר שמאי שני כתובים הבאים כאחד מלמדין והוא ההוא לא דריש מודה באומר לשלוחו צא בעול את הערוה ואכול את החלב שהוא חייב ושולחיו פטור שלא מצינו בכל התורה כולה זה נהנה וזה מתחייב
לכאורה קשה, שהרי גם בלי ההנאה מדובר בעבירה שבפעולה שלא שייך בה שליחות כמו שלא שייך שליחות במצוות אכילת מרור או נטילת לולב. האם ניתן להוכיח מכאן שלמעשה יש שליחות למצוות ועבירות שבפעולה?
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 8 חודשים

בשאלה זו התקשיתי לגבי כל שליח לדבר עבירה, כמו שליח לרציחה לפי שמאי הזקן. וצריך לומר שדווקא בגלל שמדובר בעבירה הייתה הו”א שתועיל שליחות, כי העבירה שבמעשה הופכת אותו למעשה בעל משמעות הלכתית שאינו מעשה קוף.
אמנם לפי זה צ”ע מדוע שלא תהיה שליחות במצוות כמו מרור או תפילין מאותו טעם. יש כמה ניסוחים על קושיא זו (התורי”ד, הקצוה”ח ועוד). בפשטות זה מפני שהדין הוא שהאדם עצמו בגופו יעשה את המעשה כדי שתיחשב מצווה. ברציחה המעשה אמור להיות שלו אבל לא בגופו. וכעין חילוק זה בב”מ צו ע”א באיבעיא אי שלוחו של אדם כמותו לגבי הפרת נדרים ושאלה בבעלים, למרות שלהלכה אין חולק על דין שליחות. וצריך לומר ששם יש לגמרא צד שמדובר על דינים בגופו ושל אדם ולכן הו”א שאולי לא יהיה השליח כמותו.

אורן הגיב לפני 8 חודשים

לפי דבריך יש חילוק בין שליחות לעבירה ושליחות למצווה, אבל לשיטת שמאי הזקן הוא לומד את שליחות עבירה בגזירה שווה משליחות מצווה (ילפא חטא חטא מתרומה), וידוע שאין גזרה שווה למחצה. למרות שרש”י מפרש שם בד”ה חטא חטא מתרומה – לרוב דברים היא למודה מתרומה במסכת מעילה (דף יח:) כתיב הכא וחטאה בשגגה מקדשי ה’ וכתיב בתרומה באוכלה בשוגג ולא ישאו עליו חטא.

לפי רש”י הגזירה שווה מקישה את רוב הדברים אבל לא את כולם משום מה. איך זה מסתדר אם הכלל שאין גזרה שווה למחצה?

mikyab צוות הגיב לפני 8 חודשים

שים לב שיש כאן שני יסודות שונים: כדי שתועיל שליחות צריך שהמעשה לא יהיה מעשה קוף (אלא יחיל חלות), ושאין דרישה שהמעשה ייעשה בגופו.
כעת תראה שאין הבדל בין שליחות עבירה לשליחות מצווה. יש הבדל בין מצוות מסוימות לעבירות מסוימות. הגז”ש אומרת שבכל מעשה שמחיל חלות (שאינו מעשה קוף) וגם לא צריך להיעשות בגופו – מועילה שליחות. לעניין זה המצוות הן כמו העבירות. אלא שבמצוות כמו אכילה ונענוע לולב בעינן שיעשה בגופו ובעבירות לא. ההשלכה לגבי שליחות היא רק השלכה. דון מיניה ומיניה ואוקי באתרא.

השאר תגובה