שליח לקידושין בעבירה

שו”תקטגוריה: הלכהשליח לקידושין בעבירה
Omri Weil asked 4 חודשים ago

1. כהן מקדש גרושה על ידי שליח, האם אומרים שאין שליח לדבר עבירה ואז הקידושין לא תופסים? כי אם הן כן תופסים, איך הוא שליח והלא אין שליח לדבר עבירה. 
 
2. פלוני נשבע לא לקדש פלונית ע”י שליח ושולח שליח לקדש אותה. האם אנו אומרים שאין שליח לדבר עבירה ואז הקידושין לא תופסים? 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות answered 4 חודשים ago
  1. ראה תוס’ ב”מ י ע”ב. השאלה היא האם כשהשליח אינו שייך בעבירה יש או אין שליחות (מחלוקת שם בגמרא). מעבר לזה, גם אם אין שליחות לעבירה, השאלה היא האם השליחות בטלה או רק שהמשלח לא נענש. זו מחלוקת בין תירוצי התוס’.
  2. שוב אותם שני צדדים. ניתן לפלפל מצד לפנ”ע של השליח, ואכ”מ. 

 

יעשיבע בוחער replied 4 חודשים ago

עומרי – מה באמת משמעות הדין שאין שליח לדבר עבירה: השליחות כלל לא חלה (ובמקרה דינן האשה אינה מקודשת), או שרק העבירה אינה מתייחסת למשלח (ואז מקודשת..). נחלקו בזה האחרונים (נודע ביהודה ור’ שמעון שקופ כמדומני), אכן כבר ציינו שזו לכאורה מחלוקת תרוצי התוס בבמ י ב

מיכי צוות replied 4 חודשים ago

הנוב”י עצמו מציין למחלוקת ראשונים בזה, והדברים עתיקים. אין טעם לציין כאן לכל המקורות לכן לא הבאתי אותו.

השאר תגובה