Ai mitzvah yw'r ateb?

Derech Chaim - XNUMX

BSD ARA XNUMX

Dywed y Ramban yn ei sylwebaeth ar Lyfr Deuteronomium (dechrau pennod L) fod mitzvah i wneud teshuva.[1] Dysgir y mitzvah hwn o'r adnod (ibid.) : " A Shabbat i'r Arglwydd dy Dduw." Ar y llaw arall, mae Maimonides yn Neddfau Edifeirwch (XNUMX: XNUMX, XNUMX) yn ysgrifennu bod yr adnod hon yn addewid gan Dduw y bydd diwedd Israel yn gwneud edifeirwch. A oes gan ddull Maimonides hefyd mitzvah i edifarhau?

הsefyllfa (Mitzvah Shasad) ac eraill eisoes wedi tynnu sylw at wrth-ddweud ymddangosiadol ar hyn o bryd. Ar y naill law, bLlyfr y Gorchymynion (Mitzvah Ag) Mae Maimonides yn ysgrifennu:

Yr hwn a orchmynnodd gyffesu y pechodau a'r anwireddau a bechasom cyn i Dduw esgyn a'u dywedyd â'r atteb.

Nid oes gorchymyn yma i wneud ateb. Crybwyllir yma y mater o gyffes fel mitzvah amodol : os gwna person gyffes, rhaid iddo ddywedyd cyffes gyda gweithrediad y gyffes (a hyn oll gyda dwyn yr aberth). Nid yw'r union weithred o wneud teshuva yn ymddangos fel mitzvah yma (fel wrth ladd, rhaid i bwy bynnag sydd am fwyta cig ladd yn gyfreithlon. Mae lladd yn mitzvah amodol, ond yn sicr nid yw bwyta cig fel y cyfryw yn mitzvah)[2].

O hyn y terfyna gwr Hwylusydd addysg (Mitzvah Shasad), os na fydd person pechadurus yn dychwelyd, nid oes ganddo gosb o gwbl am beidio ag edifarhau (dim ond am drosedd y gorffennol y caiff ei gosbi). Mae'n ychwanegu, hyd yn oed pe bai'n edifarhau a heb gyfaddef, ni wnaeth ganslo mitzvah a wnaed gan Davidoi, gan nad yw hwn yn mitzvah cadarnhaol (mae'n mitzvah 'dirfodol', mae gan yr un sy'n ei wneud wobr, ond yr un sy'n ei dorri ac nad yw'n ei wneud nid yw'n canslo unrhyw beth).[3]

Ar y llaw arall, yn rhifiadur y mitzvos sy'n rhagflaenu deddfau edifeirwch, mae Maimonides yn ysgrifennu fel a ganlyn:

Mae un gorchymyn yn cael ei wneud, a dyma yw bod y pechadur yn dychwelyd o'i bechod gerbron Duw ac yn cyffesu.

Felly mae darlun gweddol wahanol yn dod i'r amlwg. Gorchmynnir i'r sawl a bechodd ddychwelyd oddi wrth ei weithredoedd drwg, ac yn ychwanegol gorchmynnir iddo gyffesu. Yma cyflwynir yr ateb fel matzah wedi'i wneud, ac mae iddo ddwy gydran: gwneud ateb a chyffesu.[4] Mae hyn yn groes i'r hyn a welsom yng ngeiriau Maimonides bLlyfr y Gorchymynion. Yn yr esboniad ar ddull Maimonides, nodwyd gwahanol gyfeiriadau, ac yn yr achos presennol nid ydynt mewn gwirionedd yn ymhelaethu ar y gwrthddywediad hwn. Byddwn yn cynnig yma gyfeiriad gwahanol, yn seiliedig ar ddealltwriaeth o rôl Llyfr y Gorchymynion A deall mater yr ateb.

Fel y gwelir o astudiaeth o'r pedwar gwreiddyn sy'n rhagflaenu MaimonidesLlyfr y Gorchymynion Ei, Maimonides yn rhoi yn ei gworwm yn unig mitzvos sydd â gorchymyn penodol yn y Torah. Nid yw mitzvot a ddysgir o midrasha (gweler yno yn yr ail wreiddyn), neu o Sabra, neu o'r Knesset, yn gynwysedig yn ein cworwm. Os felly, gall fod dyledion gan Dauriyata na chrybwyllir ynLlyfr y Gorchymynion. Y casgliad yw nad yw'r ffaith nad yw mitzvah yn ymddangos yno o reidrwydd yn golygu nad yw'n mitzvah.[5]

A oes gorchymyn penodol yn y Torah ynglŷn â gorchymyn edifeirwch? Ni a welsom uchod, mai addewid ac nid gorchymyn yw yr adnod " A'r Sabboth i'r Arglwydd dy Dduw" yn ol Maimonides. Er hynny, bLlaw gref Mae Maimonides yn dod â'r ddyletswydd i edifarhau fel dyletswydd absoliwt. Yr ateb i hyn yw, er bod tâl, ei fod yn tarddu o sabra ac nid Beibl, felly nid yw'n ymddangos ynSafamatz. Mewn cyferbyniad, bLlaw gref Mae Maimonides yn dod â'n holl ddyletswyddau halakhic, boed o'r Torah, o midrasha, neu o Durban neu arferiad, ac felly mae'r rhwymedigaeth i edifarhau hefyd yn ymddangos yno.

Rydym wedi darganfod bod o leiaf yn ôl Maimonides y rhwymedigaeth i wneud ateb yn seiliedig ar Sabra. Os yn wir mae yna sianel y mae Duw wedi ei chreu i ni ddychwelyd ati a gwneud iawn am ein pechodau, yna yn syml o Sabra mae'n rhaid i ni ei defnyddio (gweler y Midrash sy'n ymddangos yn Brish Shaarei Teshuvah I R.I., am y tanddaearol sydd yn cael ei rhwyfo yn y carchar, trwy yr hwn y mae pob carcharor i fyned).

Dyma hefyd y rheswm pam yn y Teshuvah, mae Maimonides nid yn unig yn rhestru'r cyfreithiau, ond hefyd yn disgrifio proses y Teshuvah, ac yn adrodd rhinwedd y Baal Teshuvah (gweler Ibid. F) sy'n sail i'r posibilrwydd a'r rhwymedigaeth i wneud ateb . Nid ydym yn dod o hyd i'r math hwn o ysgrifennu yn ffeiliau halachic eraill Maimonides. Mae'n ymddangos bod pob un o'r rhain i fod i'n hargyhoeddi bod yn rhaid ateb, ac y gellir ei wneud. Y rheswm y mae Maimonides yn ei lyfr halakhic yn ceisio ein darbwyllo i wneud mitzvah, yw nad oes gorchymyn yn y mitzvah (= yr ateb). Mae ei sylfaen yn Sabra, ac felly mae'n rhaid i Maimonides ein darbwyllo ei bod yn ofynnol serch hynny i wneud hynny, ac nid yw hyn yn un o'r gorchmynion pwysicaf (a gw. Lacham PG HG, a ysgrifennodd y bydd y sawl nad edifarhaodd yn y weithred yn cael ei erlyn amdani, a gwae yn bechod ynddo'i hun. Yn groes i eiriau ysefyllfa Nid yw'r uchod nad yw'n ateb yn drosedd. Ac efallai bod rhaniad rhwng gwneud a gweddill y flwyddyn).

Ar ymyl ein sylwadau nodwn mai'r ffaith nad ydynt yn ddigon pwysig i'w cynnwys yn halakhic dauriyta sy'n gyfrifol fel arfer am y diffyg gorchmynion ynghylch dyletswyddau halakhic. Ond mae yna orchmynion y mae diffyg gorchymyn yn deillio ohonynt yn union oherwydd eu pwysigrwydd a'u trylwyredd. Yn y mitzvos sy'n sylfeini yng ngwaith Gd, mae'r Torah yn ofalus i beidio â gorchymyn i ni, fel ein bod yn gwneud hynny allan o iteruta deltata.

Mae'r rabbi yn ei lythyrau yn ysgrifennu egwyddor sylfaenol debyg ynghylch gwaith rhinwedd. Eglura yno mai mewn pethau sylfaenol yng ngwaith Duw y mae y syniad dechreuol fod y sawl nad yw yn gorchymyn ac yn gwneuthur yn fawr yn cael ei gynnal. Am y rheswm hwn ni orchmynnodd y Torah i ni amdanynt.[6] Mae'r ddyletswydd i ateb yn enghraifft wych o hyn.

Ein Tad a'n Brenin, yr ydym wedi dychwelyd mewn edifeirwch llwyr ger dy fron di.

Dymunaf ysgrifennu da a llofnod yn llyfr Tzaddiks i'r Beit Yeshiva cyfan, y Rosh Yeshiva Shlita, y staff ymroddedig, yr holl fyfyrwyr annwyl a'u teuluoedd yn gyffredinol, Beit Yisrael cyfan. Boed iddi fod yn flwyddyn o lwyddiant a gorffwys santaidd. Blwyddyn o iechyd (yn enwedig i'r bachgen annwyl Israel Yosef ben Ruth ben Tolila ac i bob un ohonom). Blwyddyn o aliyah yn y Torah a gwaith, a llwyddiant yn ein holl weithredoedd.

[1] Ac ydy fe bbywyd dynol, AcShaarei Teshuvah Mae R.I.

[2] Er bod y GRIP yn ei ddehongliad iLlyfr y Gorchymynion O Rasg, yn esbonio bod gan ddull Rasg mitzvah i fwyta cig pan fo ein cyflwr yn dda, a ddysgir o'r adnod: Ond mae hwn yn ddull unigryw, ac yn sicr mae cyfraith lladd hefyd yn bodoli mewn sefyllfa lle mae person eisiau bwyta cig yn unig, hyd yn oed pan nad yw ei derfyn yn eang ac nad oes unrhyw mitzvah wrth ei fwyta.

[3] Mae ei weledigaeth yn syml: os yn wir yr oedd edifeirwch heb gyffes yn bechod, hynny yw, diddymiad oedd, oherwydd yna mae cyflwr y sawl a bechodd ac a wnaeth edifeirwch heb gyffes yn waeth nag un a bechodd ac nad edifarhaodd o gwbl. Mae hyn yn annhebygol wrth gwrs.

[4] Mae yna lawer o enghreifftiau o mitzvos sy'n cynnwys rhai manylion. Er enghraifft, gorchymyn pedair rhywogaeth, neu orchymyn tasel (glas golau a gwyn). Gweler am hyn yng ngwraidd XNUMX Maimonides.

[5] Mae rhai felly wedi egluro absenoldeb mitzvah Yishuv Ai o rifiadur y mitzvos, er bod rhywfaint o dystiolaeth bod Maimonides hefyd yn cytuno mai mitzvah o'r Torah yw hwn.

[6] Gweler hefyd yr erthyglau "Cyfraniad a Challah: Rhwng y Gorchmynion ac Ewyllys Duw", Hanner dydd Kaz (ac yno gwnes i wahaniaethu rhwng dau fath o mitzvos o'r fath).

Gadael sylw