A ddylai ympryd gael ei goffau yn Halacha er cof am yr Holocost? (Colofn 4)

BSD

Bob blwyddyn mae'r cwestiwn yn codi pam nad yw doethion yn gosod diwrnod o ympryd neu ddiwrnod o gofio er cof am yr Holocost. Pe buasent yn ymprydio er cof am lofruddiaeth Gedaliah Ben Ahicam neu doriad y muriau yn ngwarchae Jerusalem, y mae yn debygol y dylid gosod y cyfryw ddiwrnod er cof am yr Holocost, yr hwn oedd o leiaf mor anarferol a thrychinebus, a i ni yn llawer mwy amserol a theimladwy. Mae'r atebion fel arfer yn ymwneud â'r cwestiwn o awdurdod a phŵer halakhig. Mae rhai yn glynu at y ffaith nad oes gennym ni sefydliad cymwys (Sanhedrin) a all osod diwrnod rhwymo ar gyfer Klal Israel. Mae eraill yn priodoli hyn i'n bychander (dirywiad y cenedlaethau a gofiwyd yn dda). Mae'r esgusodion hyn yn swnio'n llewygu ar y gorau. Os gellir gosod Purim Frankfurt neu Casablanca, ac os gellir gwahardd codlysiau neu ffonau smart neu setiau teledu, yna mae'n debyg bod awdurdod ac mae digon o bŵer halakhic i gynhyrchu deddfau newydd pan fo angen.

Mae llawer yn ei weld fel Yvonne halachic, a chredaf fod cryn dipyn o gyfiawnder ynddo. Yn wir, mae amharodrwydd yma o'r newydd, rhag i ddiffiniadau gael eu torri. Ofn diwygio neu Seioniaeth (yn y cam nesaf byddant yn dechrau dathlu Diwrnod Annibyniaeth yn Israel). Ond rwyf am gynnig safbwynt eang a gwahanol yma, ar y cwestiwn hwn.

Es i am imperialaeth

Elfen hanfodol yn addysg grefyddol pob un ohonom yw halakhah yn ei gyfanrwydd. Mae i fod i gwmpasu popeth, mae'r holl dir yn cael ei anrhydeddu ac mae safle gwag. Mae popeth, ac yn arbennig pethau gwerthfawr, i fod i basio trwy'r adweithydd prawf halachic a hefyd yn perthyn iddo. Ochr arall y geiniog yw na all fod unrhyw werthoedd neu weithredoedd gwerthfawr nad ydynt yn ymrwymo i halakhah ac yn ffurfio rhan ohono.

Er enghraifft, mae llawer yn chwilio am ddatganiad economaidd-gymdeithasol halakhah. Ydy halakhah cymdeithasol yn ddemocrataidd, yn gyfalafol (awgrym: dyma'r ateb agosaf) neu'n gomiwnyddol? Mae Morning News yn cyhoeddi erthygl sy’n honni’n angerddol pa mor sosialaidd yw halakhah, gan eiriol dros gyfiawnder dosbarthol, cyfalafol, comiwnyddol ac ati.

Y dybiaeth gyffredin ar gyfer pob un o'r safbwyntiau hyn yw bod halakhah yn sicr yn rhywbeth o'r rhain i gyd. Hoffwn wadu yma y dybiaeth gyffredin hon, a gwneyd hyny ar ddwy lefel : a. Ni chredaf ei bod yn bosibl tynnu datganiad diamwys o'r halakhah ar y materion hyn a materion tebyg. B. Nid oes angen gwneud hyn ychwaith. Nid oes unrhyw reswm i Halacha gael datganiad o'r fath. Byddaf yn awr yn ceisio ymhelaethu ychydig yn fwy.

A. A oes gan halakhah ddatganiad ideolegol clir?

Mae Halacha yn gasgliad o lawer o ddywediadau sydd wedi esblygu dros y cenedlaethau, mewn sawl man a dan wahanol amgylchiadau a chan wahanol bobl. Nid oes ganddo gydlyniad bob amser yn yr awyren meta-halachig. Fel esiampl fenthyciedig, ni a gymerwn ddyfarniadau Maimonides ar destyn y pregethau. Hyd yn oed gan dybio bod ganddyn nhw gysondeb halakhic, mae'n debyg nad ydyn nhw'n cynnal cysondeb meta-halakhic. Fel y gwyddys yn dda, mae anghytundeb rhwng Beit Midrash o Rabbi Akiva a Rabbi Ishmael ynglŷn â'r modd y dylid mynnu'r Torah (ar gyfer Rish - cyffredinol a phreifat, ac ar gyfer RA - lluosog a lleiafrifol. gweler Shavuot XNUMXa a chyfochrog). ). Mae yna sawl mater sy'n dod â goblygiadau halakhic gwahanol i'r ddadl feta-halakhic hon. Mae Maimonides yn rheoli halakhah ar rai o'r materion hyn, ac fel yr wyf eisoes wedi dangos mewn mannau eraill mae'n troi allan ei fod weithiau'n rheoli fel barn halakhic sy'n dibynnu ar bregeth gyffredinol a phreifat ac weithiau mae'n rheoli fel barn sy'n dibynnu ar luosogrwydd a lleiafrifoedd. Nid yw'n cynnal cysondeb meta-halakhic.

Dwi’n meddwl efallai fod gan halakhah yn gyffredinol gysondeb halakhic (ac mae hwn hefyd yn ddatganiad sydd braidd yn orliwiedig yn fy marn i), ond nid yw’n ymddangos fel pe bai ganddo gysondeb meta-halakhig neu ideolegol, h.y. ei fod yn mynegi trefn drefnus, gomiwnyddol, cyfalafol neu arall. is-thema economaidd-gymdeithasol. Mae gwahanol ffynonellau yn mynd â ni i gasgliadau gwahanol, nid yw pob un ohonynt yn rhwymol, nid yw pob un ohonynt yn berthnasol ym mhob sefyllfa, mae dehongliadau gwahanol ar gyfer llawer ohonynt, felly mae'n amhosibl tynnu mishnah trefnus ohonynt. Weithiau nid yw hyd yn oed yn bosibl cyhoeddi dyfarniad halakhic clir, ond yn sicr nid oes ots a meta halakhic trefnus.

Mae’n bwysig deall nad cymhlethdod, lluosogrwydd ffynonellau, nac unrhyw anhawster arall wrth wneud hynny yw’r broblem. Yr wyf yn dadlau ei bod yn debyg nad oes y fath beth ag is. Mae unrhyw un sy'n tynnu mishnah o'r fath o halakhah yn fy marn i yn ei dwyllo, neu o leiaf yn cymryd rhan mewn creadigrwydd dehongli dadleuol. Fel arwydd, nid wyf yn meddwl fy mod yn gwybod am unrhyw un o'r rhai sy'n delio â'r materion hyn sydd wedi newid eu safbwyntiau ideolegol yn sylfaenol yn dilyn astudiaeth o halakhah (ac eithrio efallai am sefyllfa benodol y maent yn dod o hyd i ddatganiad halakhic clir yn ei chylch). Nid yw trafodaeth o'r fath byth yn mynd fel gosod nod ar ôl yr ergyd saeth. Bydd pwy bynnag sy'n sosialydd yn dod o hyd i'w sosialaeth yn y Torah, ac mae'r un peth yn wir am gyfalafwr neu unrhyw isradd economaidd-gymdeithasol arall. Mae hyn yn codi amheuaeth gref o anonestrwydd deallusol. Mae pobl yn cymryd yn ganiataol bod yn rhaid cael sefyllfa economaidd-gymdeithasol mewn theori, maent yn dod o hyd i sefyllfa o'r fath ynddynt eu hunain, ac yna'n dechrau arfer creadigrwydd deongliadol anargyhoeddiadol, dyfyniadau dethol o ffynonellau dethol ac yn y blaen, i gael rhywbeth cadarn allan o'r dryswch anarchaidd hwn.

Ychwanegaf gwestiwn arall ar ymylon fy ngeiriau: Tybiwch fy mod yn wir wedi llwyddo i dynnu o'r halakhah israniad trefnus ideolegol-gymdeithasol-economaidd, a ddylai hynny fy rhwymo? Nid yw'r ffaith bod rhai cyfreithiau yn sail i genhedliad economaidd-gymdeithasol penodol yn fy ngorfodi i'w fabwysiadu o reidrwydd. Gallaf fod yn ymrwymedig a chymhwyso'r cyfreithiau hyn (os ydynt yn wir yn rhwymol) heb fabwysiadu'r cysyniad sylfaenol. Y goblygiad yw, os oes gan y cysyniad hwn gasgliadau ychwanegol nad ydynt wedi'u nodi yn halakhah fel rhai rhwymol - nid wyf yn teimlo rhwymedigaeth iddynt. Ar y mwyaf gallaf ddweud bod gennyf innau hefyd anghysondeb meta-halachig. Rwyf eisoes wedi dangos fy mod mewn cwmni da yn y mater hwn, nac ydy?

Ymddengys i mi, hyd yn oed os oes gan halakhah ewyllys yn y meysydd hyn, y datganiad mwyaf gonest y gallaf ei ddweud amdano yw bod halakhah yn ei gwneud yn ofynnol inni arfer synnwyr cyffredin a gweithredu mewn modd gweddus a rhesymegol. O hyn ymlaen, bydd pawb yn penderfynu drostynt eu hunain beth sy'n gwneud synnwyr a beth sy'n gwneud synnwyr ac yn llunio eu canfyddiad economaidd-gymdeithasol eu hunain. Y canfyddiad hwn yw ewyllys y Torah a Halacha ohono. Ond dim ond ar y lefel gyntaf y mae hyn wrth gwrs, cyn belled â'n bod yn cymryd yn ganiataol bod gan y ddamcaniaeth yn wir awydd sydd gennym mewn meysydd o'r fath. Symudwn ymlaen yn awr i'r ail lefel.

B. A ddylai fod safbwynt ideolegol clir mewn theori?

Nawr mae'n rhaid i ni ofyn i ni'n hunain pam o gwbl gymryd yn ganiataol y dylai fod safbwynt ideolegol mewn theori ar y cwestiynau hyn? Nid wyf yn deall yr imperialaeth halakhic hon, a hyd eithaf fy marn i nid yw'n dal dŵr. Nid oes sefyllfa o'r fath ac ni ddylai fod. Nid yn unig oherwydd bod yr halakhah yn digwydd i beidio â delio â'r cwestiynau hyn, neu oherwydd ei bod yn anodd tynnu safbwynt ohono oherwydd anawsterau amrywiol (ibid.), ond efallai oherwydd ei fod (= y gydweithfa halakhic?!) hefyd wedi dewis (yn anymwybodol efallai ) i beidio â chymryd rhan ynddynt a pheidio â phenderfynu arnynt. Nid yw hi'n eu gweld fel ei bersonoliaethau ac felly yn eu gadael allan o'i deyrnas.

Hoffwn gynnig yma draethawd ymchwil amgen i'r un a dderbynnir. Rydyn ni i gyd yn fodau dynol, ac mae rhan o'r grŵp o fodau dynol yn Iddewon. Mae'r Iddew yn gyntaf ac yn bennaf yn berson ac yna yn Iddew, fel y dywedodd y Muharram Tzitzaro Zatzokal: "Does dim byd dynol yn estron i mi" (ibid., ibid.). Ar yr un pryd â'r rhaniad hwn rhwng y ddau lawr, mae hefyd yn bosibl rhannu'r byd gwerth (Iddewig!?) yn ddau lawr: 1. Y llawr cyffredinol, sy'n cynnwys gwerthoedd cyffredinol ar y naill law a gwerthoedd unigol ar y arall. 2. Y llawr halakhic neillduol i luddewon.

Mae'r llawr cyntaf yn cynnwys gwerthoedd nad oes angen eu cynnwys yn Halacha. Rhai oherwydd eu bod yn rhwymo popeth yn y byd ac nid yr Iddewon (cyffredinol) yn unig, a rhai oherwydd bod yn rhaid i'w bodolaeth gael ei wneud yn wirfoddol ac yn unigol ac nid yn yr un modd rhwymol i bob un ohonom ag sy'n ofynnol yn y deyrnas halakhic.

Mae'r jôc yn cael ei adnabod wrth enw'r rabbi o Ponivez a hongian baner ar do'r Ponivez yeshiva yn Bnei Brak bob Diwrnod Annibyniaeth a hefyd ni ddywedodd ple, ond ni ddywedodd ganmoliaeth. Pan ddywedodd Duw amdano ei fod yn Seionydd fel Ben-Gurion, ni ddywedodd Ben-Gurion moliant na phledio. Mae llawer o ultra-Uniongred yr wyf wedi'u clywed yn cael eu difyrru'n fawr gan y jôc hon ar draul Seionyddion gwirion a drygionus, ond nid wyf yn meddwl eu bod wedi mynd i ddyfnderoedd ei hystyr. Bwriad y rabbi oedd dweud ei fod yn Seionydd seciwlar, yn union fel Ben-Gurion. Nid yw ei Seioniaeth yn grefyddol, ond yn werth gwladol, ac fel y cyfryw y mae yn ymroddedig iddi hyd yn oed heb fyned i mewn i halakhah. Mae Diwrnod Annibyniaeth yn wyliau cenedlaethol seciwlar sy'n cael ei ddathlu gan rabbi Ponivez, ac nid oedd ganddo ddiddordeb mewn rhoi cymeriad crefyddol iddo a'i angori mewn rheoliadau halakhic.

Yn ôl i Ddiwrnod Cofio'r Holocost

Heddiw, mae pobl Israel yn cofio'r Holocost mewn amrywiol ffyrdd, rhai ohonynt wedi'u hymgorffori yn y gyfraith ac ymarfer cymdeithasol cyffredinol a rhai ohonynt yn unigol. Mae’r ffyrdd hyn fel y rhain yn ymddangos i mi yn gwbl foddhaol, ac nid wyf yn gweld unrhyw angen na rheswm i’w hangori mewn rheoliadau halakhic, hyd yn oed pe bai corff cymwys heddiw a allai wneud hynny. Maent yn perthyn i lawr cyntaf y ddau a ddisgrifir uchod, ac nid oes unrhyw reswm i'w symud i'r ail. Mae Diwrnod Cofio’r Holocost yn ddiwrnod cenedlaethol sydd heb unrhyw gymeriad crefyddol, a does dim byd o’i le ar hynny. Nid yw'n colli ei werth, ac nid yw'n wir bod yn rhaid cynnwys popeth o werth yn y fframwaith halakhic neu hyd yn oed grefyddol.

Yn yr un modd, ar Ddiwrnod Annibyniaeth, yr wyf yn sicr yn dweud mawl i Dduw ac yn moli Duw, ond nid wyf yn ei weld fel diwrnod o arwyddocâd crefyddol ac yn sicr nid halakhic. Mae ei ystyr yn genedlaethol, ac yr wyf fel Seionydd seciwlar (fel Rabbi o Ponivez a Ben-Gurion) yn ymuno ag ef ar y sail hon yn unig. Nid wyf yn dweud Hillel oherwydd bod y Prif Rabbinad wedi dyfarnu y dylid dweud Hillel, ac nid yw hyn oherwydd fy mherthynas adnabyddus â’r sefydliad hwn yn unig. Rwy'n dweud canmoliaeth oherwydd rwy'n meddwl ei bod yn iawn ac yn dda gwneud hynny. Dyma fy ffordd fel person crefyddol i fynegi fy safbwynt cenedlaethol.

Felly beth oedd yn y gorffennol?

Yn y gorffennol, roeddent yn wir yn angori pob gwerth a phob rhwymedigaeth werth yn halakhah. Doethion a llys yw'r rhai sy'n gosod dyddiau ympryd a gorfoledd a'n hamser ni. Ond rwy'n meddwl ei fod yn ganlyniad i sefyllfa artiffisial lle nad oes brenin yn Israel. Mae awdur pregethau'r rabbi yn sôn am ddwy system lywodraethu gyfochrog, y brenin a'r llys. Am ryw reswm yn ffynonellau Sages ni welir bron unrhyw awgrym o gyfundrefn y brenin. Mae tribiwnlys yn atgyweirio'r ffyrdd ar amser (is-MOC), sy'n golygu mai nhw oedd y Weinyddiaeth Drafnidiaeth. Maent yn diwygio rheoliadau ac yn sefydlu gweithdrefnau, mae rheolau pleidleisio yn y gymuned yn cael eu pennu gan halakhah ac yn ymddangos yn y Shulchan Aruch. Wrth gwrs, mae angen caniatâd person pwysig (= cymrodeddwr) arnynt hefyd. Ond credaf ei fod yn ganlyniad i'r ffaith i Toshba'ap gael ei ffurfio ar adeg pan nad oedd brenin yn Israel, a bod awdurdod y llywodraeth seciwlar-genedlaethol wedi'i drosglwyddo o'r brenin i'r BID fawr. Am hynny yr oedd llywyddion y Sanhedrin o had tŷ Dafydd, am iddynt wasanaethu de facto fel brenhinoedd. O hynny hyd heddiw rydym wedi dod yn gyfarwydd â'r ffaith nad oes unrhyw ddimensiwn cenedlaethol seciwlar a bod popeth yn perthyn i'r cyflafareddwyr a'r llys ac i'n dimensiwn crefyddol a halakhic. Yn lle bod y brenin yn pennu ein hymddygiad y tu hwnt i halakhah, mae BD yn curo ac yn cosbi'n anghyfiawn. Mae awdurdod AGB hwn yn adlewyrchiad o awdurdod y brenin yn y llywodraeth wreiddiol.

Fel rhan o'r un peth daethom i arfer â'r ffaith bod popeth yn Torah ac aeth popeth. Nad oes bywyd dynol cyffredin, ac yn sicr dim gwerthoedd, y tu allan i halakhah. Y dylai pob dim gael ei gynnal a'i benderfynu gan gyflafareddwyr a rabbis. Ond heddiw mae cyfle i ddychwelyd i drefn. Mae gan bobl Israel ddimensiwn cenedlaethol seciwlar yn BH (BH nid ar seciwlariaeth ond ar ddychwelyd dimensiwn seciwlar bywydau pob un ohonom. Mae rhai wedi cyfeirio ato fel ein dychweliad i gyfnod hanes). Nid oes unrhyw reswm i barhau i gadw at y fformat yr ydym wedi dod yn gyfarwydd ag ef oherwydd amrywiol batholegau hanesyddol.

I gloi, yn groes i reddfau cyffredinol, roedd yr alltud nid yn unig yn culhau maes halakhah (er bod hyn hefyd yn digwydd mewn rhai agweddau) ond hefyd yn eu hymestyn y tu hwnt i ddysgu priodol mewn meysydd eraill. Dylid dychwelyd at y drefn arferol a pheidio â phoeni'n hysteraidd am statws halakhah trwy gyfeirio imperialaidd ato a'i sfferau a gadael iddo feddu o dan ei adenydd holl ofodau ein bywydau. I aralleirio ein cefnderoedd Cristionogol, na awn i uffern : dyro i'r ddeddf yr hyn a berthyn iddi, ac i'r brenin (neu i ddyn) yr hyn a berthyn iddo.

18 Meddyliau am “A ddylai fod ympryd yn Halacha er cof am yr Holocost? (Colofn 4) ”

 1. Joseph L.:
  Onid ydych chi'n meddwl, er na ellir canfod mishnah trefnus yn Halacha fel y'i lluniwyd dros y cenedlaethau, y gellir dod o hyd i un o leiaf yn haen y Torah ysgrifenedig? Gwelais yn eich llyfr Duw yn chwarae dis eich bod yn dweud nad yw'r Beibl yn ymwneud â gwerthoedd moesol ond am werthoedd crefyddol. Hynny yw, yn ôl eich geiriau (hyd eithaf fy nealltwriaeth) mae holl Iddewiaeth, Torah ysgrifenedig a Torah llafar yn perthyn i haen sy'n dod i'r amlwg o fywyd normadol dyn ac yn disgyn i'r categori "crefydd". A gofynnaf beth yw'r categori hwnnw o "grefydd", beth mae'n ei olygu? Dim ond rhywbeth mympwyol heb unrhyw resymeg i'r person sy'n ei gynnal? Ac nad yw unrhyw un sy'n meddwl bod pwynt mewn mitzvos yn golygu y dylid eu gosod ar lefel sy'n normadol a pherthnasol i ddyn / cymdeithas / dynoliaeth? A'i bod hi'n amhosibl, er enghraifft, ddiddwytho o'r mitzvah o egwyddorion economaidd shemita fel y gwnaeth Jabotinsky?

  Ymddengys y dylid parhau â'r symudiad a gyflwynir yma gam ymhellach. I mi, roedd alltudiaeth nid yn unig yn creu imperialaeth crefydd ond yn gyffredinol yn creu’r categori o grefydd, haen sy’n absennol o’r Beibl. Rhoddwyd y gorchymynion er budd gwladol yn gyntaf ac yn benaf " i wneuthur hyny yn mysg y wlad." Credaf fod yn rhaid trin yr ymprydiau yr ydym yn eu cynnal yn awr hefyd yn union fel yr ydych yn dweud i drin Diwrnod yr Holocost heddiw, ar lefel genedlaethol.

  Byddwn wrth fy modd ar gyfer eich cyfeiriad.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Yosef Shalom.
  Yr wyf yn meddwl yn gyntaf ffeithiol peidiwch â dod o hyd. Nid yw'r ymdrechion a wnaed yn argyhoeddiadol iawn. Mae'n bwysig peidio ag anwybyddu realiti a'i ddarostwng i'n dymuniadau (hyd yn oed os yw'n deilwng ac yn dda). Rwy'n meddwl ei fod yn eithaf amorffaidd hyd yn oed yn y Torah ysgrifenedig. Wrth gwrs gwerthoedd cyffredinol y mae pawb yn cytuno arnynt y byddwch yn dod o hyd ym mhobman. Ond nid yw astudiaeth o Torah neu Halacha, yn fy marn i, yn newid unrhyw beth yn y canfyddiadau rydych chi wedi'u llunio eich hun (ac mae hyn hefyd yn ffaith yn fy marn i, bod pobl yn dod o hyd i'r hyn maen nhw ei eisiau).
  Cytunaf nad oedd unrhyw wahaniaeth yn Sages rhwng moesoldeb a chrefydd ac efallai hefyd yn y Rishonim. Mewn ffordd creodd yr alltud y gwahaniaeth hwn (ac yn gyffredinol, mae hanes halakhah yn creu gwahaniaethau nad oeddent o'r blaen. Mae'r olaf yn gwneud syniadau nad ydynt yn y mishnah ac yn y blaen). Ond yn fy marn i mae'n fynegiant bod y byd yn symud ymlaen (ac nid yn cilio). Deallwn yn awr fod dau fath o werthoedd, y mae llawer o'n meistri wedi eu nodi rhyngddynt. Yr arwydd o hyn (sy’n ein helpu i ddirnad yr hyn na wnaethant sylwi arno) yw ein bod yn gweld heddiw ei bod yn bosibl bod yn foesol hyd yn oed heb ymrwymiad crefyddol. Felly pam meddwl mai at ddibenion crefyddol y mae ymrwymiad crefyddol? Yn ôl y farn hon mae'n ddiangen heddiw.
  O ran dehongli dibenion crefyddol, rydych chi'n cymryd yn ganiataol nad oes gwerthoedd y tu hwnt i werthoedd moesoldeb. Mae hon yn dybiaeth nad wyf yn gweld sail arni, ac yn sicr nid wrth edrych ar y Torah a'r Halacha. Am ran sylweddol iawn o bethau ymddengys i mi na ellir canfod rhesymoldeb moesol. Felly pam cymryd yn ganiataol bod pawb i fod ar gyfer moesoldeb? Yn fy marn i mae yma eto ymlynu wrth ddymuniadau'r galon a diystyrwch o ffeithiau.
  ————————————————————————————
  Joseph L.:
  1. Mae'n amlwg nad oes dim byd i siarad amdano, os nad yw'r Beibl ond haenau gwahanol yn cynrychioli gwahanol ysgolion a safbwyntiau'r byd. Ond os ydym yn derbyn dimensiwn dadguddiol y Beibl, yn wir yn fy marn i gellir ffurfio neu fireinio safbwynt arbennig yng ngoleuni astudiaeth o'r adnodau. Er enghraifft, mae perthynas y Beibl â breindal yn fater y credaf yn sicr y gellir ei drafod gan ddadansoddiad deongliadol anodd. Er enghraifft, rwy'n meddwl bod Maimonides, a welodd yn achos y brenin lythyr penodi'r brenin yn Israel, wedi anwybyddu ystyr syml y bennod gyfan yno. Efallai na allwn argyhoeddi’r llall sy’n sicr o’i safbwynt (gan na fyddwn yn argyhoeddi Dawkins yn ôl pob tebyg) ond yn sicr, rwy’n meddwl y gall astudiaeth feiblaidd arwain at fewnwelediadau newydd ar lawer o faterion. Yn gyffredinol fy nghanfyddiad yw na ddylai fod unrhyw wrth-ddweud rhwng moesoldeb dynol a'r hyn sydd wedi'i ysgrifennu yn y Torah fel y llefain Abraham yn wyneb dinistr Sodom. Felly credaf yn wir nad yw'r Beibl yn unig yn ddigon i greu cenhedlu moesol o'r newydd ond mae'n helpu.

  2. Nid wyf yn deall sut y mae'r ffaith ei bod yn bosibl bod yn foesol heb ymrwymiad crefyddol yn dangos bod dau gategori. Nid wyf yn honni mai dim ond y crefyddol sy'n foesol ond yn sicr bod pwrpas y mitzvos yn perthyn i'r un categori. Nid yw'r ffaith nad yw un bob amser yn gallu deall blas y mitzvos yn gofyn am fabwysiadu categori "crefyddol". Weithiau nid oes gennym y cyd-destun hanesyddol i ddeall yn erbyn yr hyn y mae'r rheidrwydd wedi'i ymddangos ond nid yw hyn yn golygu nad yw'r rheswm moesol yn bodoli. Yn enwedig gan nad ydych eto wedi rhoi diffiniad cadarnhaol i mi o "werth crefyddol." Ar y pwynt hwn, ni allaf gymryd yn ganiataol bod yna gategori "crefyddol" nad wyf yn gwybod beth yw "tyllau cyflawn".
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  1. Ni ddylai fod unrhyw wrthddywediad, ond y cwestiwn yw a oes posibilrwydd o adnewyddu. A all person ddarganfod astudiaeth o'r Beibl nad yw'n dderbyniol ganddo a newid y canfyddiad yn dilyn ei astudiaeth. Ni chredaf fod hynny'n digwydd. Daeth Abarbanel a wadodd y frenhiniaeth o hyd i'w genhedlu yn y Beibl, a chafodd Maimonides na wadodd ei genhedlu. Mae'r un peth yn wir heddiw.
  Mae’n amlwg bod unrhyw astudiaeth mewn unrhyw faes ac mewn unrhyw lyfr neu ffilm yn agor cwestiynau ac yn gallu newid canfyddiadau. Ond bydd y newid yn cael ei wneud mewn proses fewnol ac nid yn rhinwedd awdurdod y Beibl (fy mod ers i mi ddod o hyd i gasgliad gwahanol yno yn gorfodi fy hun i newid fy safbwynt ar ryw fater).
  2. Nid oes gennyf unrhyw ddiffiniad o werth crefyddol. Ond fel enghraifft dywedaf nad yw'r tâl am wraig Cohen y ceisiwyd ei gwahanu oddi wrth ei gŵr yn ymddangos i mi yn dâl i bwrpas moesol. Ei ddiben yw cadw sancteiddrwydd yr offeiriadaeth. Mae hwn yn nod crefyddol ac anfoesol. Nid yw hyd yn oed gwaharddiad ar fwyta porc yn ymddangos i mi yn waharddiad y mae ei bwrpas yn foesol. Gellir dweud bob amser fod yna ddiben moesol nad yw pob un ohonom yn ei ddeall. Datganiad gwag yw hwn, ac ni welaf unrhyw reswm i feddwl felly.
  Fy nadl oedd, os yw pwrpas y mitzvos yn foesol, yna mae'r mitzvos yn ddiangen (heddiw o leiaf). Wedi'r cyfan, gellir cyflawni nod moesol hyd yn oed hebddynt (ac i hyn rwyf wedi dod â thystiolaeth gan bobl foesol nad ydynt yn rhwym wrth halakhah). Felly beth yw pwynt cadw'r gyfraith? Byddwch yn foesol ac yn ddigonol.
  ————————————————————————————
  Joseph L.:
  1. Ond heddiw gallaf ddod i benderfynu rhwng yr anghydfod rhwng Maimonides ac Abarbanel a phennu bod barn Maimonides yn ymddangos yn bell iawn oddi wrth symlrwydd yr adnodau yn ôl offer dehongli astudiaeth feiblaidd. Nid yw hyn wrth gwrs yn golygu fy mod yn gorfodi fy hun yn awtomatig ond fel yr ydych wedi dysgu i ni (fel yr wyf yn ei ddeall) yn ôl y dull synthetig nid oes y fath beth â newid safbwynt yn uniongyrchol o ddadleuon ond yn unig o broses o rethreg. Credaf felly y gall archwilio’r adnodau gyda’r gred mai testun awdurdodol yw hwn ar ddiwedd y broses benderfynu o blaid newid canfyddiad.

  2. Eto nid wyf yn deall pam fod creu categori heb ddiffiniad yn llai gwag na fy nadl nad ydym wedi cyflawni holl fudd y gorchmynion. Nid yw "gwerth crefyddol" hyd yn hyn yn golygu dim i mi, mae'n ymddangos yn llenwi tyllau mewn gwirionedd. Ynglŷn â'r cwestiwn pam i gadw mitzvos os yw'n bosibl bod yn foesol heb y mitzvos. Credaf ei bod yn bosibl ateb naill ai wrth y mitzvos ei bod yn bosibl bod yn fwy moesol, neu mai dyma oedd ystyr y doethion pan ddywedodd y doethion "the mitzvos are void for the future to come". Yn bersonol, credaf fod rhai o'r mitzvos mewn gwirionedd wedi disbyddu eu rôl hanesyddol fel caethwasiaeth ac mae rhai yn dal i aros am eu gwireddu.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  1. Yna penderfynwch. Y cwestiwn yw pam nad yw'n argyhoeddi'r rhai sy'n meddwl yn wahanol i chi? Rwy’n amheus felly am y gallu i lunio canfyddiadau a gwerthoedd o’r Beibl a Halacha. I chi mae'n ymddangos fel Abarbanel ond mae'n amlwg i mi ei fod oherwydd nad ydych chi'n frenhinol. Siaradwch â'r teulu brenhinol a byddwch yn gweld eu bod yn cyhoeddi signalau ac yn enghreifftio canfyddiad cyferbyniol (sy'n groes i'r hyn yr ydych yn ei ysgrifennu yn fy marn i sydd â lle). Ond mae cwestiwn y brenin yn enghraifft wael, oherwydd mae'r Torah yn cyfeirio ato'n benodol. Yr wyf yn sôn am gwestiynau halakhic ac ideolegol nad ydynt yn eglur. I'r un graddau fe allech chi hefyd ddod â mi fod y Torah yn eiriol dros ffydd yn Gd.
  Cymerwch hi'n hawdd, y ffaith yw nad yw'n arwain at newidiadau mewn canfyddiad.

  2. Nid yw'r ffaith nad oes gan rywbeth ddiffiniad yn golygu nad oes diben siarad amdano (ac nid fel positifwyr). Mae geiriau Muharram R. Piersig yn hysbys yn ei lyfr Zen a Chelfyddyd Cynnal a Chadw Beiciau Modur ar y diffiniad o'r cysyniad o ansawdd, ac ar y ffaith i'r Groegiaid (drwg) fwrw ein hymennydd allan gyda'r ffaith bod yn rhaid diffinio popeth . Os credwch fy mod yn meddwl y byddwch yn dod i'r casgliad nad ydych yn gwybod sut i ddiffinio'r cysyniad o werth moesol hefyd. Ni ellir diffinio unrhyw gysyniad sylfaenol. Dygais i chwi esiampl o werth crefyddol : sancteiddrwydd yr offeiriadaeth, sancteiddrwydd y deml, ac yn y blaen.
  Daethoch â'r esiampl o gaethwasiaeth, ond gwnaethoch fywyd hawdd i chi'ch hun. Rwy'n siarad am y rhan fwyaf o'r Torah a'r Halacha. Nid oeddent yn cyflawni eu rôl, ond nid oeddent erioed o werth moesol. Felly beth yw eu pwrpas? Rydych yn dweud datganiad damcaniaethol y gall un gan y mitzvos fod yn fwy moesol. Ni welaf unrhyw arwydd o hynny. Nid wrth archwilio'r mitzvos a chynlluniedig (nid oes gan y mwyafrif ddim i'w wneud â moesoldeb), nac wrth arsylwi realiti ei hun. Felly yn fy marn i mae'r rhain ar y mwyaf yn dorcalonnus ac nid yn olwg sobr ar realiti.

 2. pinwydd:
  Hyd y gwn i, rydych chi'n gweld sefydlu'r wladwriaeth fel digwyddiad naturiol (heb ymyrraeth Duw). Os felly, beth yw’r clod i Dduw sydd i’w ddweud yn y cyd-destun hwn?
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Yn wir, rwy'n deall nad oes gan Dduw unrhyw gysylltiad â hanes heddiw, nid yn unig yn sefydlu'r wladwriaeth (a hyd yn oed os oes nid oes gennyf unrhyw ffordd o wybod ble a phryd y mae'n digwydd). Felly, pan fydd rhywbeth hapus yn digwydd ( = "gwyrth"?) dim ond cyfle i ddweud mawl fel cyffes o greadigaeth y byd a'm creadigaeth i.

 3. Simon:
  Ni allwn ddeall yn eich barn chi, beth yn union yw'r gwahaniaeth rhwng yr ymrwymiad i "Dina Damlakhuta Dina" a oedd yn angori ac yn ddilys yn halakhah hyd yn oed o dan reolaeth y Cenhedloedd yn alltud, a'r sefyllfa heddiw, efallai eich bod yn golygu bod yr uchod rheol yn ddilys yn unig ar gyfer cyfreithiau uwchraddol Ar gyfer meysydd ychwanegol a gwerthoedd cyffredinol ac yn y blaen?
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Nid oeddwn yn deall y cwestiwn
  ————————————————————————————
  Shimon Yerushalmi:
  Dyfynnaf ddyfyniad o’ch sylwadau: “Fel rhan o’r un mater, daethom i arfer â’r ffaith bod popeth yn Torah ac aeth popeth. Nad oes bywyd dynol cyffredin, ac yn sicr dim gwerthoedd, y tu allan i halakhah. Y dylai pob dim gael ei gynnal a'i benderfynu gan gyflafareddwyr a rabbis. Ond heddiw mae cyfle i ddychwelyd i drefn. Mae gan bobl Israel ddimensiwn cenedlaethol seciwlar yn BH (BH nid ar seciwlariaeth ond ar ddychwelyd dimensiwn seciwlar bywydau pob un ohonom. Mae rhai wedi cyfeirio ato fel ein dychweliad i gyfnod hanes). Nid oes unrhyw reswm i barhau i gadw at y fformat yr ydym wedi dod yn gyfarwydd ag ef oherwydd amrywiol batholegau hanesyddol.” Ac am hynny rwy'n gofyn: wedi'r cyfan, halakhah hyd yn oed ar adeg pan "oherwydd ein pechodau yr oeddem yn alltud o'n tir," hyd yn oed wedyn yr oeddem o dan ryw reol y mae eu penderfyniadau (sydd hefyd yn deillio o araeau y tu allan i halakhah) Roedd gen i ddilysrwydd halakhic , cyn belled ag y cafodd ei gynnwys yn y categori "Dina Damlakhuta Dina", felly beth yw'r dimensiwn Sylweddol sydd wedi'i ychwanegu at y syniad?
  Gobeithio fy mod bellach wedi egluro fy hun yn fwy.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Deallais. Ond mae llywodraethu o dan bobl eraill yn boenus ac yn annymunol i ni. Mae'n wir bod gan Dina Damlakhuta ddilysrwydd halakhic, felly beth? Oedd hynny'n golygu ei bod hi'n dda byw o dan y wal Franz Josef? Y llawenydd yw ein bod wedi dychwelyd i reoli ein bywydau ein hunain ac nid bod iddo ddilysrwydd halakhic.
  ————————————————————————————
  Shimon Yerushalmi:
  Diolch yn fawr am egluro pethau! Byddwch yn ennill y gorchmynion a grym uniongyrchol.

 4. Llafar:
  Pe bai'r ymprydiau yn ddigwyddiad cenedlaethol yn unig, ydych chi'n meddwl y byddent wedi goroesi? A all seremoni a gynhelir mewn ardal wladwriaethol wirioneddol ddisodli gweddi a ddywedir ym mhob synagog?
  Mae'r Holocost yn ddigwyddiad o faint llawer mwy pwerus ar ddegfed ympryd Tevet neu'r Gedaliah. Yn fy marn i nid oes amheuaeth mai’r ffordd orau i’w drosglwyddo i genedlaethau’r dyfodol yw ar ddiwrnod galaru crefyddol, sef diwrnod o ymprydio fel arfer. Faint o'ch cydnabyddwyr (crefyddol) sy'n nabod y Brenin Jehu? A faint sy'n nabod Gedalia Ben Ahicam?
  Beth i'w wneud? Mae Iddewon yn cofio'n dda bethau sy'n ymwneud â bwyd, boed yn wyliau neu'n ympryd. Mae hanes wedi dangos ei fod yn gweithio'n llawer gwell. A'r dystiolaeth nad oedd yr un o'r gwyliau cenedlaethol Iddewig wedi goroesi (Megilat Ta'anit) heblaw'r dyddiadau a dderbyniwyd yn Halacha.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Mae hwn yn hawliad offerynnol. Rwy’n delio â’r cwestiwn a yw halakhah yn gofyn am neu’n disgwyl gosod diwrnod coffa o’r fath. Mae'r cwestiwn o beth sy'n fwy effeithiol yn wahanol a dylid ei drafod ar wahân.
  O ran yr ail gwestiwn, fy marn i yw os ydynt yn anghofio - byddant yn anghofio. Ar ryw adeg mae'r digwyddiadau yn mynd yn bell ac yn llai perthnasol (nid yw'n ymddangos i mi heddiw yn wirioneddol bwysig cofio Gedaleia na Jehu). Mae eich sylwadau yn seiliedig ar ganfyddiad eang bod crefydd a halakhah i fod i ddarparu gwasanaethau i werthoedd dynol cenedlaethol a chyffredinol. Nid wyf yn cytuno â hynny.

 5. Adiel:
  Clywais amdanat lawer gwaith er dyddiau dy ddysgeidiaeth yn Jerusalem oddi wrth gyfeillion Rabbi Uriel Eitam.
  Darllenais yn eiddgar eich erthygl ar osod ympryd ar gyfer Diwrnod yr Holocost, rwy'n cytuno â'r mwyafrif helaeth o bethau.
  Rwyf wedi clywed sawl gwaith gan y diweddar Rabbi Amital: "Nid yw popeth yn farn Torah." "Nid oes angen dweud popeth am Da'at Torah" a mwy
  Llawenhewch yn eich geiriau am y mawl ar Ddiwrnod Annibyniaeth.
  Sut mae’n bosibl canmol gwyrth a ddigwyddodd a dweud nad oes iddi unrhyw arwyddocâd crefyddol? Neu nid oeddwn yn deall yr hyn yr oeddech yn ei ddweud.
  Byddwn wrth fy modd yn cael esboniad.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Meddyliwch am y gosodiad a greodd (i wahaniaethu) ar ôl mynd i'r ystafell ymolchi. A oes gan y gyffes i Dduw ei fod wedi agor fy nhyllau ddimensiwn crefyddol iddo? A oes gan y brecwast rwy'n ei gyfarch cyn ac ar ôl iddo ddimensiwn crefyddol? I mi mae'r wlad fel toiledau neu frecwast.
  O ran canmoliaeth am wyrth, dyna gwestiwn arall. Fy nghanfyddiad i yw nad oes unrhyw wyrthiau heddiw (neu o leiaf nid oes unrhyw arwydd bod yna), ac nad oes cysylltiad gan Dduw â'r byd o gwbl. Pan fo digwyddiadau hapus yn digwydd i ni, megis sefydlu’r wladwriaeth, mae’n sbardun i ddiolch i Dduw am greadigaeth y byd a’n creadigaeth ein hunain. Ond ymhelaethaf ar hynny yn Gaza (?) mewn llyfr yr wyf yn ei ysgrifennu ar hyn o bryd am ddiwinyddiaeth gyfredol.
  ————————————————————————————
  pinwydd:
  Ond a oes gennym ni'r awdurdod i gywiro bendithion ar ein pennau ein hunain er mwyn Dydd Annibyniaeth?
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Rhaid trafod hyn. O leiaf am rai dulliau (y Meiri) y mae yn gyfreithlon dywedyd mawl ym mhob gwyrth o iachawdwriaeth a chyffes, ac yna ymddengys y dylid bendithio hyd yn oed heb reoliad arbennig. Fel bendith ar fwyta afal bob tro rydyn ni'n bwyta a pheidio â gorfod gosod bendith ar bob afal.
  Beth bynnag, yn sicr nid oes terfyn i ganmoliaeth heb fendith.
  Ac mae lle gwych i Sabra nad oes terfyn hyd yn oed gyda bendith. Os byddai Israel ar ôl gwyrth Chanukah yn dweud mawl wrth fendithio eu hunain heb reoleiddio doethion, a bod problem gyda hynny? Bendithir rhai o'r rhai blaenorol hefyd ag arferiad, ac yn y mater hwn ceir trafodaeth ar fendith y mawl ei hun. Ond yn hynny dwi'n petruso, ac yn y blaen.
  ————————————————————————————
  gem:
  Y mae yn anhawdd genyf weled Talaeth Israel yn " wasanaeth."
  Dychwelodd pobl Israel i Israel ar ôl 2000 o flynyddoedd. Rhy ddrwg ni sefydlwyd y wladwriaeth 20 mlynedd ynghynt….
  Diolch i'r wladwriaeth mae grŵp o gardiau post. Dychwelodd y llywodraeth annibynnol at bobl Israel. Gelwir ymadroddion yn y Sages yn "ddyddiau y Messiah."
  Nid am wyrth yn unig y mae clod, ond er iachawdwriaeth
  Yn y mater o wyrthiau.
  Nid torri deddfau natur yn unig yw gwyrth ond torri cyfreithiau hanes neu resymeg.
  Ble arall y gwnaethom nodi achos lle mae'r bobl sydd ar wasgar ym mhen draw'r ddaear yn dychwelyd i'w tir ar ôl 2000 o flynyddoedd?
  Yn ei setlo. Datblygwr. Gwnaethpwyd grŵp o gardiau post ynddo. Pa enghraifft arall sydd yna?
  Oni ewyllysiai y prophwydi am hyn yn eu gweledigaeth ?
  Wedi'r cyfan, os 80 mlynedd yn ôl byddent wedi dweud wrth Mordechai o Foroco a Libish o Wlad Pwyl eu bod nhw. Bydd eu meibion ​​a'u hŵyrion gyda'i gilydd yng Ngwlad Israel o dan reolaeth pobl Israel ac yn sefydlu teuluoedd gyda'i gilydd. A fyddent yn dweud ei fod fel toiled?
  Rwy'n rhyfeddu.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Pan gymharais Talaith Israel â gwasanaethau, nid oeddwn yn bwriadu dweud bod y wladwriaeth mor ddiwerth neu ffiaidd â gwasanaethau. Roeddwn i'n bwriadu dweud bod y wladwriaeth yn fodd (pwysig) i ni, a dim byd arall. Yr wyf yn llawen iawn fod y moddion hyn at ein defnydd, ac yn wir ni bu llawer o flynyddoedd, ac eto nid wyf yn ei ystyried yn werth crefyddol. Mae'n werth cenedlaethol ar y mwyaf. Yn wir mae dyfodiad y Meseia hefyd yn addewid fel rhoddiad y glaw. Nid oes gan ddyddiau'r Meseia unrhyw werth crefyddol ychwaith gan nad oes unrhyw ddefod o mitzvos, ond ar y mwyaf yn fodd a fydd yn caniatáu inni arsylwi mwy o mitzvos (y Deml, ac ati). Mae bod yn gyfoethog hefyd yn foddion i gadw y gorchymynion, ac nid yw yn gwneyd cyfoeth o werth crefyddol. Mae gwladwriaeth yn ei hanfod yn fodd, ac mae’r ffaith ei fod wedi bod yn ddiffygiol i ni ers amser maith a’n bod ni ei eisiau ac yn dioddef hebddo yn peri dryswch mawr i ni (fel dyn tlawd sy’n gweld arian fel gwerth oherwydd ei drallod) .

  O ran gwyrthiau mae yna ddryswch proffidiol iawn. Mae pob ymyriad gan Dduw yn y byd yn wyrth. Mae ymyrraeth yn golygu bod rhywbeth i fod i ddigwydd heb ymyrraeth (yn ôl deddfau natur) ac fe wnaeth Duw ymyrryd a digwyddodd rhywbeth arall. Mae hyn yn golygu torri deddfau natur. Hynny yw, gwyrth. Nid oes unrhyw ymyriad dwyfol mewn natur nad yw'n wyrth.
  Mae unigrywiaeth ein dychweliad i Israel yn hysbys iawn i mi ac rwy'n cytuno ag ef. Ydy hynny'n golygu bod yna wyrth yma? Amheuaeth fawr yn fy llygaid. Mae hwn yn ddigwyddiad hanesyddol anarferol.

  Nid oeddwn yn deall y gwahaniaeth. Dywedodd Duw y byddai'n anfon proffwyd neu y byddai'n bwrw glaw. Fe wnaethon ni mitzvot, pryd fyddwch chi'n penderfynu peidio â bwrw glaw? Ar ôl wythnos? y mis? cenhedlaeth? Sut y byddwch yn penderfynu a ydych am wneud mitzvot ai peidio? Pa sawl gorchymyn y dylid ei wneud? Rhai pobl? Nid yw popeth yma yn wrthbrofi mewn gwirionedd. Mae'n gwestiwn mwy o argraff gyffredinol ac nid gwrthbrofiad. Fel yr wyf wedi ysgrifennu, nid yw fy nghasgliad nad yw Duw yn ymyrryd yn ganlyniad i wrthbrofi diamwys ond o argraff.
  ————————————————————————————
  gem:
  Yr wyf yn deall yn awr yr hyn yr ydych yn ei olygu wrth "crefyddol" ac felly yr wyf yn deall y geiriad ar gyfer Gwladwriaeth Israel ac mae ei sefydlu yn cael unrhyw ystyr crefyddol, yr wyf yn gweld y gair "crefyddol" ystyr ehangach ac felly yng ngolwg Kibbutz Galuyot etc. ag ystyr crefyddol mawr.
  Mae'r un peth yn wir am ddyddiau'r Meseia, ac nid wyf yn mynd i mewn yma i'r mater a yw'n amlwg y bydd yna deml ar gyfer dyfodiad y Meseia, nid yw'n syml o gwbl.
  O ran y gwyrthiau, rwy'n rhannu'r farn "yfory bydd yr haul yn codi" - nid yw hyn yn wyrth. Nid gwyrth yw sylweddoli deddfau natur.
  Rwy’n rhannu’r safbwynt yn llwyr nad yw popeth yn wyrth, fel y mae rhai pobl yn hoffi ei ddweud.
  Ond nid yw grwpio alltudion a dychwelyd i Israel ar ôl dwy fil o flynyddoedd, ffenomen nad oes ganddi gyfartal ymhlith pobloedd eraill, yn ffenomen naturiol.
  Mae'n wir nad oes croesi'r môr na "haul yn Givon Dom" yma, ond mae yna ffenomen yma nad yw'n naturiol, unigryw yn ei math a'i genre. Mae'n debyg hyd yn oed ar y pwynt hwn nid ydym yn cytuno.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Mae angen rhannu dwy ddadl: 1. Roedd sefydlu'r wladwriaeth a grwpio'r alltudion yn wyrth. 2. Mae arwyddocâd crefyddol i'r ddau hyn. Nid oes unrhyw ddibyniaeth ar y ddau gyfeiriad. Gall fod gwyrth sydd heb unrhyw arwyddocâd crefyddol (fel agor y tyllau i'r rhai sy'n meddwl ei bod yn wyrth), ac wrth gwrs gall fod ystyr crefyddol ac nid yw'n wyrth. Dadleuaf nad oes unrhyw arwydd mai gwyrth yw hon (nid gwyrth yw anghysondebau), a hefyd nad oes unrhyw arwyddocâd crefyddol (Seionydd seciwlar ydw i). Fel y nodwyd, mae'n bosibl anghytuno ar y naill neu'r llall o'r ddau hawliad hyn ar wahân neu ar y ddau gyda'i gilydd.
  Ar ben hynny, mae'n eithaf posibl y bydd y wlad hon yn dod yn dwf ein prynedigaeth (inshallah), a bydd teml yn cael ei hadeiladu ynddi a bydd prynedigaeth yn dod trwyddi. Ac eto nid oes iddo unrhyw arwyddocâd crefyddol yn fy llygaid. Mae'n llwyfan seciwlar a wneir at ddibenion seciwlar a chymhellion seciwlar. Nid oes unrhyw arwyddocâd crefyddol i weithredoedd o'r fath.
  ————————————————————————————
  gem:
  Hynny yw, mae ystyr crefyddol, yn eich barn chi, yn gofyn am fwriad crefyddol?
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Mae arwyddocâd crefyddol i weithred bodau dynol dim ond os caiff ei wneud gyda bwriad crefyddol (A.A. Leibowitz). Er nad oes angen bwriad ar mitzvos, dim ond mewn mitzvos y mae (oherwydd y sabra cyd-destun fel enw ar hap). Ac yn neillduol y profais yn yr erthygl (canol dydd, methiant seciwlar mewn camwedd) fod angen ffydd ar bob barn ar y gorchymyn. Nid yw sychu corsydd na wneir er mwyn y nef ac er mwyn mitzvah (trefedigaeth Israel) o unrhyw werth crefyddol. Mae iddo werth cenedlaethol.
  Wrth gwrs, cyflwr angenrheidiol yn unig yw hwn, ond nid yw'n ddigon. Rhaid bod gan y ddeddf ei hun werth crefyddol, a dim ond y Torah sy'n ei ddiffinio. Nid oes gan berson sy'n sefyll ar un goes am reswm crefyddol sy'n dorcalonnus unrhyw werth crefyddol.
  ————————————————————————————
  gem:
  Mae Maimonides yn y Mo'an yn y Pentateuch yn gwahaniaethu rhwng person sy'n gwneud "yn ei goesau" a pherson sy'n gwneud gyda bwriad a phwrpas.
  Mae’n amlwg beth yw’r lefel uchel.
  Y cwestiwn yw a fyddwn ni'n diffinio unrhyw weithred anghrefyddol y mae person yn ei gwneud heb fwriad? Rwy’n cytuno mewn egwyddor ond mae hon yn astudiaeth orfodol i lawer o Israel, mae yna rai o hyd sy’n hwyluso a gwerthfawrogi gwaith “nid er ei fwyn ei hun”…
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Yn fy erthygl ar rasel Oakham esboniais nad yw peidio â ffydd yn gwneud dim er ei fwyn ei hun. Nid yw'n arferiad crefyddol o gwbl. Gwel Rambam Sufach o'r Brenhinoedd. Rhaid i'r sawl sy'n credu ac nad yw'n gwneud yn fwriadol, rannu rhwng mitzvos a'r hyn nad yw'n cael ei ddiffinio fel mitzvah. Mae dysgu'n iawn yn beth hardd, ond nid yw'n arf i egluro'r gwir. A gwelodd yn y sylwebwyr (Rambam a Rabbeinu Yonah ac eraill) am y Mishnah yn yr Avot (Hoy Dan y person cyfan i'r dde) a ysgrifennwyd ganddynt sy'n trafod dim ond yma ei fod yn rhesymol, yn groes i farn boblogaidd. Ac ysgrifennais amdano yn fy erthyglau BDD ar rasel Oakham.
  ————————————————————————————
  Yn:
  Helo Barch,
  Os gall y rabbi nodi beth mae'n ei olygu trwy ddweud "gwerth crefyddol." Hynny yw, ai gwerth crefyddol yn unig yw cadw'r mitzvah ei hun (diffiniad sy'n cael ei faddau gan y rabbi oherwydd deallaf nad yw'n ei hoffi, Leibowitzian), a yw'n unrhyw beth sy'n helpu i gadw at y mitzvah a wneir allan o grefyddol. ymwybyddiaeth, a thu hwnt i hynny: Yn werth crefyddol os nad yw.
  Diolch, a sori os dof â’r rabbi yn ôl i drafodaethau hen ac anghof o’r galon.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Tangnefedd mawr, gwerth crefyddol yn golygu gwerth yn ngwaith Duw. Nid gorchymyn yn unig yw gwerth crefyddol gan fod addoli Duw yn ehangach na'r gyfraith. Hyd yn oed cyn y Shulchan Aruch, mae ganddo werth crefyddol. Yn wir, y mae yr amod hefyd yn ofynol ei fod yn cael ei wneyd er mwyn gwaith Duw.
  Hyd eithaf fy marn i nid oes gan y wladwriaeth unrhyw werth crefyddol mewn unrhyw ystyr. Y cyflwr yw fy / angen / ac nid gwerth. Rwyf am fyw ymhlith fy mhobl ac yng Ngwlad Israel, sef ein caethiwed hanesyddol. dyna fe.
  Ynglŷn â gwladwriaeth sy'n cael ei llywodraethu gan halakhah mae'n rhaid i chi drafod pa werth sydd ganddi (gan nad yw gwladwriaeth byth yn offeryn i'r dinasyddion yn unig), ond nid oes gan dalaith fel ni unrhyw werth crefyddol.
  O ran yr NFM, nid wyf yn gwybod pa NFM yr ydych yn chwilio amdano (ac eithrio sancteiddiad menyw). Mae'r rhain yn ddau beth hollol wahanol: mae'n angen ac mae'n werth. Beth os yw rhywbeth yn brydferth neu'n dda? Dim ond dau beth gwahanol yw'r rhain.
  ————————————————————————————
  Yn:
  Roeddwn i'n bwriadu dweud, beth yw ystyr gwerth crefyddol y tu hwnt i'r diffiniad yr ydych wedi'i osod? Beth sydd i fod i fod y gwahaniaeth rhwng mitzvah, neu werth crefyddol, a beth sy'n fy helpu yn ei fodolaeth? Neu oni ddeallais eiriau'r rabbi ac mae hwn hefyd yn gwestiwn diffrwyth, gan nad oes gan y cysyniad hwn unrhyw ystyr y tu hwnt i'w ddiffiniad? Rwy'n meddwl ei bod yn bosibl esbonio'r gwahaniaeth rhwng da a hardd, hyd yn oed os nad mewn geiriau, a'r NPM rhyngddynt. (E.e.: Nid wyf yn meddwl y byddaf yn dod o hyd i rywun a fydd yn rhoi ei fywyd dros harddwch, tra er daioni ie, oherwydd y ffaith nad oes gan harddwch ystyr digon pwysig, yn fy marn i o leiaf).
  post Scriptum. Rydych chi'n gweld y wladwriaeth (yn ôl yr hyn a ddeallaf) fel rhywbeth o werth cenedlaethol pur, ac nid fel rhywbeth sy'n helpu hyd yn oed i gadw mitzvos. (Er eich bod yn dweud nad yw'r hyn sy'n helpu i gadw'r gorchmynion o reidrwydd yn cael ei ystyried yn werth crefyddol.) Yn ôl eich dull, pam dweud Hillel mewn gwirionedd? Gallai sbardun i gyfaddefiad am greadigaeth y byd fod hyd yn oed pe bawn yn cael codiad cyflog neu lyfr Harry Potter arall yn dod allan, ond ni fyddai unrhyw berson arferol yn dweud canmoliaeth amdano. Os mai dim ond gwerth cenedlaethol sydd gan y wladwriaeth mewn gwirionedd, ac nad oes ganddi unrhyw lansiad i system o addoli Duw, yna ni fyddwn i yn eich lle yn ei ystyried yn sbardun da i ganmol. Bydd y rabbi’n gallu egluro beth mae’n ei feddwl a ble mae’r ffin yn croesi?
  Diolch, sori a blwyddyn newydd dda.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Mae’n anodd imi gael trafodaeth ar ysbeidiau o’r fath.
  Nid oes dim o werth crefyddol yn dod i gyfnod mitzvah. I'r gwrthwyneb, mae mitzvah yn enghraifft o rywbeth o werth crefyddol. Ond hyd yn oed mewn arfer moesol mae gwerth ac arwyddocâd crefyddol (estrys oherwydd ei fod yn gyflawniad ewyllys Duw). Mewn cyferbyniad, nid oes unrhyw werth moesol na chrefyddol i ddiwallu angen am anwybodaeth. Mae person eisiau gwlad y ffordd y mae eisiau brecwast neu dŷ. Mae'n gyflawniad o angen ac nid gwerth. Pan fydd angen sylweddol yn eich bywyd yn cael ei gyflawni (fel achub eich bywyd) mae hwn yn rheswm gwych i ddweud canmoliaeth. Ni welaf yr hyn na ddeellir yma a beth sydd angen ei egluro.
  A yw'r wladwriaeth yn caniatáu arsylwi gwerthoedd crefyddol? efallai ie. Ond mae brecwast a chyflog hefyd yn caniatáu hynny.

 6. Moshe:
  Yn dilyn ymlaen o’r trafodaethau uchod hoffwn ofyn nifer o gwestiynau a ofynnir i mi yn fy marn i o’r erthygl ac o drafodaethau sydd wedi ymwneud â hyn.

  A. Hyd y deallaf, nid yw Ei Fawrhydi yn credu mewn rhagluniaeth yn yr ystyr o ymyrraeth y Creawdwr a chreu "gwyrthiau" megis Gwladwriaeth Israel, grwpio alltudion, etc., yn enwedig gan fod "gwyrthiau" bach sy'n "digwydd" i unigolyn fel "arian" syrthiodd o le annisgwyl.
  Gofynnais, [yn ôl pwnc rydych chi'n dueddol o gyflwyno llawer], ynghylch esblygiad fe wnaethoch chi ysgrifennu bod anffyddwyr yn edrych ar esblygiad o fewn deddfau tra byddwch chi'n sefyll o'r neilltu ac yn edrych y tu allan i gyfreithiau ac yn gofyn 'pwy greodd y deddfau hyn', a phan welwch chi'r gyfraith honno cael ei adeiladu fel hyn mae'n arwain at y greadigaeth, rydych chi'n dod i'r casgliad mai Duw greodd y gyfraith fel hyn, hynny yw, mai Duw greodd 'gyfraith esblygiad'. Os felly, hyd yn oed gyda golwg ar wyrthiau, y mae yn wir yr ymddengys i ni mewn golwg 'arwynebol' a syml fod pob peth yn naturiol, ac y mae i gwrs pobl Israel am genedlaethau esboniadau naturiol, megys sefydliad y Wladwriaeth Israel, ond os edrychwn y tu allan a gofyn Yn debyg i'r hyn a broffwydodd y proffwydi a'r Torah, efallai y gallwn ddweud bod y Creawdwr wedi cynllunio a chyfarwyddo'r holl broses 'naturiol' hon yn bwrpasol, ac yn edrych y tu allan i'r broses a'r deddfau naturiol oddi mewn. ydyw, a all roddi darlun o ragluniaeth ? [Hyd yn oed o ran gwyrthiau llai, gellir mabwysiadu'r safbwynt hwn].

  B. Cwestiwn arall, a yw hyn yn golygu nad ydych chi'n credu mewn gwyrthiau a ysgrifennwyd yn y Torah a'r Proffwyd, ac fe'u gwelir ar olwg arwynebol fel rhai sy'n gwadu deddfau ffiseg fel: ffon sy'n troi'n neidr, bara sy'n disgyn o'r nefoedd , dwr sy'n troi'n waed, cerbyd â meirch yn codi yn y storm, a mwy o offeiriaid Fel casgliad o chwedlau?

  trydydd. Yn ogystal, beth mae hyn yn ei ddweud am eich cred mewn adnabod Duw am weithredoedd dynol, arwynebol mae'n ymddangos nad yw diffyg goruchwyliaeth yn negyddu adnabod Duw, ond mae'n ymddangos bod yn fanwl oblygiadau credoau hyn ar ei gilydd, ac ati Y cyfan cysyniad Nid yw 'gwobr a chosb' am eich dull yn bodoli, ac felly mae eich geiriau'n golygu bod 'y byd nesaf' yn gred doeth nad oes ganddi unrhyw gefnogaeth yn y Torah [Rwy'n sicr yn cytuno, ond mae gan y proffwydi a'r ysgrythurau lawer o cefnogaeth glir], anghrediniaeth yn yr egwyddor hon, yw ailadrodd geiriau Leibowitz, Mai'r holl 'gyhuddiad' i'r mitzvah yw mai dim ond oherwydd imi ymrwymo i wneud hynny, a yw hynny'n eich golygu chi? Os felly, gobeithio ei bod yn amlwg i chi na fydd llawer yn oedi cyn ymuno â'r grefydd hon, pam rhoi fy hun mewn system o gyfreithiau hen ffasiwn a hen ffasiwn [rydych hefyd yn cyfaddef bod llawer o archddyfarniadau a mitzvos yn dirymu eu chwaeth am oesoedd ac oesoedd] pam lai ' derbyn' dim ond rhan o'r system honno o gyfreithiau, dim ond chi Perthnasol, beth sydd o'i le ar gyfreithiau Gwladwriaeth Israel Pam rhoi gormod o faich ar yr un bresennol?

  D. Mae’n swnio o’r hyn a ddywedwch eich bod yn credu yn y cysyniad o ‘Torah o’r nefoedd’ [o fewn terfyn penodol ers i mi ddeall eich bod yn derbyn rhai o honiadau beirniaid y Beibl], ac fel arall rhaid i chi gredu yn y cysyniad o 'proffwydoliaeth'. A gofynnais, pam yma hefyd na fyddwch chi'n defnyddio'r un rhesymeg [mae hefyd yn gwneud synnwyr yn fy marn i i ddweud], sef bod popeth nad wyf yn ei weld, nid oes gennyf unrhyw reswm i gymryd yn ganiataol ei fod yn bodoli, hy ers bron i 2500 o flynyddoedd nid oes neb wedi gweld proffwydoliaeth beth ydyw a sut y dylai ddangos, ac rydych chi'n credu Yn seiliedig ar broffwydoliaethau nad ydynt yn ddifrifol a oedd yn bodoli unwaith [roedd proffwydoliaeth yn y gorffennol yn gyfystyr â'r cwrs hwn: gwnewch dda, byddwch yn dda, gwnewch ddrwg, byddwch yn ddrwg, gwnewch yr holl brosesau a ddaeth yn ddiweddarach peidio â gwyro oddi wrth ffordd natur], felly pam na wnewch chi gymryd yn ganiataol nad oes y fath beth â phroffwydoliaeth ac mae'n ddychymyg O bobl yn yr hen fyd a chan nad yw'n bodoli heddiw nid oedd yn bodoli yn y gorffennol, ac wrth i ni unwaith dychmygu mae gwirodydd a chythreuliaid a swynion ac arwyddion Sidydd a chwedlau hardd eraill, dychmygwch fod yna broffwydoliaeth, yn y bôn yr wyf yn hawlio eich honiadau ar eich geiriau, nid oes gennyf unrhyw reswm i gredu mewn proffwydoliaeth os a. Nid wyf yn ei weld yn bodoli heddiw. B. Gallaf egluro'r holl broffwydoliaethau wrth natur. trydydd. Mae gen i sail resymol i gredu nad oedd gan bobl o bryd i'w gilydd wahaniaethau da a'u bod wedi dyfeisio eu bod yn proffwydo neu'n ei ddychmygu.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  A. Yn gyntaf, ni wn beth y mae fy anrhydedd yn ei gredu neu ddim yn ei gredu, yr wyf yn nes at yr hyn yr wyf yn ei gredu (neu ddim). O ran yr hyn yr wyf yn ei gredu, yn wir nid oes gennyf unrhyw arwydd bod unrhyw wyrthiau yn digwydd yn ein byd. Efallai bod rhai ond ni allaf eu gweld. Nid yw hyn yn debyg i fy nadleuon am esblygiad gan fod dadl sy'n gorfodi bodolaeth llaw gyfarwydd (creawdwr), tra mai dim ond posibilrwydd ydyw yma.
  Y tu hwnt i hynny, diffinnir gwyrth fel ymyrraeth Duw yn y byd, hynny yw, newid o'i chwrs arferol. Dywed Hoy mai X oedd y symudiad yn ôl y deddfau i fod, a newidiodd Duw ef i Y. Cyn belled â bod gennyf esboniad naturiol am yr hyn sy’n digwydd, ni welaf pam i gymryd bod ymyrraeth. Ac os yw'n rhywun sy'n cynhyrchu'r ymddygiad naturiol, yna rwy'n siarad am hynny. Dyma greadigaeth y deddfau.
  B. Yn fy llyfrau byddaf yn manylu ar fy nghyfeiriad at ddisgrifiadau goruwchnaturiol yn y gwahanol ffynonellau. Yn gyffredinol, mae'n eithaf posibl bod Duw wedi ymyrryd yn fwy yn y gorffennol (yna roedd gwyrthiau a bu proffwydoliaeth). Heddiw ni welaf unrhyw arwyddion o gyfranogiad o'r fath gan Dduw.
  trydydd. Doeddwn i ddim yn deall yma. Beth am ddiffyg ymwneud â diffyg goruchwyliaeth? Ceir arolygiaeth oddefol o weithredoedd dynol ond dim ymyrraeth (nid yn aml o leiaf).
  Nid mewn gwobr a chosb y mae'r ymrwymiad i'r Torah a mitzvah ond yn hytrach yn y ddyletswydd i wneud yr hyn y mae Gd yn ei orchymyn. Mae Maimonides eisoes wedi ysgrifennu yn ei sylwebaeth ar obeithion y gweithwyr am wobr ac ofn cosb. Efallai mai dyma pam y crëwyd y credoau hyn am yr UAV. Ac efallai eu bod yn real, ond nid wyf yn gwybod.
  Mae cwestiwn y graddau, pwy fydd yn ymuno a phwy na fydd, yn amherthnasol i fater y gwirionedd. Y cwestiwn yw a wyf yn iawn ac nid a fyddaf yn boblogaidd. Rwy'n gwrthwynebu celwyddau sanctaidd (dweud celwydd i gysylltu mwy o bobl â gwaith Duw). Os mai dim ond oherwydd dameg eliffant Maimonides. Mae'r rhai sy'n ymuno â'r gwaith yn gwneud hynny ar sail camgymeriad, felly maen nhw'n gweithio i'r Duw anghywir, ac nid oes fawr o werth i'w huno.
  Beth yw'r cysylltiad â chyfreithiau Gwladwriaeth Israel? A bod yr hwn sydd yn sylwi arnynt yn myned allan o'i ddyledswydd grefyddol ? Pam na wnaethoch chi siarad am reolau FIFA (Cymdeithas Pêl-droed)?
  D. Bydd hyn hefyd yn cael ei esbonio yn fy llyfr. Trafodir peth o hyn hefyd mewn llyfrau gwir ac ansefydlog (ar ddadl tyst diwrnod). Yma byddaf yn egluro'n fyr. Er bod deddfau natur yn cael eu cynnal yn yr un ffordd drwy'r amser, ond mae bodau dynol yn newid. A dyna'r hyn roedden nhw'n ei feddwl ar un adeg yn ei feddwl heddiw? A beth wnaethon nhw unwaith heddiw? Beth oedden nhw'n ei wisgo heddiw? Felly pam ydych chi'n cymryd yn ganiataol nad yw ymddygiad Duw yn newid? Pe bai'n rhaid i mi benderfynu byddai'n well gennyf ei gymharu â bodau dynol ac nid â natur difywyd. Nid oes unrhyw reswm i gymryd yn ganiataol y bydd yn ymddwyn yr un peth drwy'r amser. Felly os yw wedi penderfynu gadael y byd yn araf bach, nid wyf yn ei ystyried yn ddim byd rhyfedd nac annealladwy. I'r gwrthwyneb, mae gennyf hyd yn oed ragdybiaeth ynghylch pam mae hyn yn digwydd. Fel plentyn y mae ei dad, pan fydd yn tyfu i fyny, yn ei adael yn fwy a mwy ar ei ben ei hun ac yn rhedeg yn annibynnol. Felly hefyd agwedd Duw tuag atom ni. Nid dirywiad y cenedlaethau fel yr ydym yn gyfarwydd ag ef yw ei ymadawiad, ond cynnydd (aeddfediad) y cenedlaethau. Heddiw gallwn ddeall eisoes bod yna arweinydd ar gyfer y brifddinas hyd yn oed heb wyrthiau. Yr ydym yn ddigon medrus yn athronyddol i ddeall fod byd a lywodraethir gan ddeddfau sefydlog yn tystio llawer mwy i Greawdwr nag i fyd mympwyol. Felly nawr nid oes angen gwyrthiau arnoch chi mwyach. O leiaf pe baem yn ymddwyn ac yn meddwl fel oedolion, yn ôl y disgwyl ohonom. Yn wir y mae eraill â meddwl plentynnaidd, ond oddi wrthynt mae'n debyg y disgwylir iddynt dyfu i fyny.
  ————————————————————————————
  pinwydd:
  Yn dilyn yr ymateb hwn, dywedasoch ei bod "yn sicr yn bosibl bod Duw wedi ymyrryd mwy yn y gorffennol." Ond mae yna adnodau yn y Torah sy'n sôn am ymyrryd am genedlaethau (a rhoddais y glaw i'ch tir yn ei amser, a rhoddais eich glaw mewn amser priodol, ac ati). Sut y gellir dweud bod Duw (a oedd yn ôl pob tebyg yn gwybod ei fod yn mynd i dorri i ffwrdd cyswllt ar ryw adeg) wedi ysgrifennu addewidion i "wobrau" ei fod ar ryw adeg yn bwriadu rhoi'r gorau i gyflawni? Wedi'r cyfan, os yw rhiant yn addo candy ei blentyn yn gyfnewid am ymddygiad da, hyd yn oed os yw'r plentyn yn tyfu i fyny, disgwylir i'r rhiant gadw ei addewid, iawn? Ac os yw am roi'r gorau i gael rhyw, o leiaf dylai esbonio pam (fe wnaethon ni dyfu i fyny, ac ati).
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Yn y Torah mae hefyd yn ymwneud â phroffwydi, proffwydoliaethau a gwyrthiau, ac maen nhw hefyd wedi diflannu. Diflannodd y deml a'r aberthau hefyd. Felly hefyd caethwasiaeth a mwy a mwy. Rydyn ni wedi darganfod bod y Torah weithiau'n siarad â phobl adeg rhoi'r Torah, ac mae yna newidiadau nad yw'r Torah yn mynd i'r afael â nhw. Gellir dyfalu pam, ond dyma'r ffeithiau.
  ————————————————————————————
  pinwydd:
  O ran proffwydi, proffwydoliaethau, gwyrthiau, y deml, aberthau, caethwasiaeth, ac ati, mae'r rhain yn bethau nad oes addewid a fydd yn sefyll am genedlaethau. Dim ond enghreifftiau y maent wedi digwydd rywbryd, ond pam y byddem yn disgwyl iddynt fod yn y dyfodol hefyd? Ond ynghylch gwobr a chosb, ysgrifennodd Gd yn benodol yn y Torah fod cysylltiad ers cenedlaethau rhwng cadw mitzvos a rhyw wobr, felly mae gennyf reswm da i ddisgwyl i’r cysylltiad hwn fodoli yn y dyfodol, ac os down i’r casgliad ei fod yn gwneud hynny. ddim yn bodoli mae'n gwestiwn cryf o wirioneddau Torah, nid felly ? Yr unig esboniad y gallaf feddwl amdano ar gyfer y cwestiwn hwn yw datganiadau fel: "Gwobr mitzvah ar ynys Alma Likha" ac yna bydd yn rhaid i ni ddadwreiddio'r syml o adnodau fel "A rhoddais eich glaw yn y tymor priodol" a gosod hwynt fel dameg am gyflog yn y byd nesaf. Ond mae'n dal yn anodd, oherwydd nid oes yr un Beibl yn rhy syml.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Doeddwn i ddim yn deall. Mae mater proffwydoliaeth yn cynnwys sawl gorchymyn. Oni ddylai mitzvos fod am genedlaethau? Rhan o waith Duw yw gwrando ar y Proffwyd a’i arweiniad ysbrydol drosom. Nid yw hyn yn rhyw achos y cawsom broffwyd. Dyma beth addawodd y Torah a hyd yn oed ei orchymyn i geisio clywed ei lais. Mae'r proffwyd hefyd yn rhan o'r mecanwaith o fynd i ryfel.
  Mae'r addewidion, os ydym yn cadw'r gorchmynion y byddwn yn cael glaw, yn cael eu dehongli gan fel addewidion sy'n ymwneud â'r cyfnod pan fydd y glaw yn dibynnu ar Gd. Pan fydd yn dibynnu arno fe'i rhoddir yn dilyn defod. Nawr mae wedi penderfynu ei roi i ni oherwydd ein bod wedi tyfu i fyny, ac mae'n amlwg ei fod o hyn ymlaen yn amherthnasol. Yn syml, mae'n egluro ei bolisi i ni: pan fyddaf yn rhoi rhywbeth, er mwyn cadw'r gorchmynion y mae.
  ————————————————————————————
  pinwydd:
  O ran y proffwyd, mae'n ysgrifenedig yn llyfr Deuteronomium: "Canys proffwyd a gyfyd yn eich plith", nid oes yma addewid o adferiad. Hyny yw, gorchymynion dirfodol yw yr holl orchymynion sydd yn perthyn i arholiad prophwyd — os yw prophwyd i gael ei sefydlu, felly y byddo. Fel os ydych chi'n gwisgo dilledyn gyda phedair adain, mae'n rhaid i chi roi tasel arno. Nid yw'r mitzvah byth yn sefyll, ond ni fydd bob amser yn hyfyw. Ond yr hyn sy'n unigryw am yr adnodau sy'n sôn am wobr a chosb yw bod ganddyn nhw gysylltiad os ydyn ni'n gwneud A. - yna bydd Duw yn gwneud B. Nid yw'r berthynas ei hun yn amodol ar unrhyw amgylchiadau. Mae'n debyg bod y cysylltiad bob amser yn bodoli. Unwaith y byddwn yn dod i'r casgliad nad yw'r cysylltiad hwn yn bodoli, mae'n ymddangos bod gwrth-ddweud i'r Torah yma. Gallech ddadlau nad yw pob honiad sy’n bodoli yn y Torah o reidrwydd yn wir am genedlaethau. Ond yna mae'n cael ei orfodi i ddweud y gall y gorchmynion eu hunain hefyd newid.

  Beth am ddweud er na ellir gweld y cysylltiad hwn mewn gwirionedd, ond mae'n bodoli mewn ffordd gudd (cuddio wyneb)?
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Rydych chi wedi dod â'r adnodau sy'n delio â gau broffwyd. Wedi'r cyfan, yr adnodau sy'n delio â'r proffwyd (Deuteronomium):
  Llefarydd Mkrbc Mahic Cmni Ikim i ti Ikok dy Dduw dduwies Tsmaon: Ccl Asr Halen Mam Ikok dy Dduw Bhrb ymadael ar Hkhl, gan ddywedyd na Asf Lsma At Cole Ikok Alhi ac At brigade Hgdlh Hzat not Arah One more, and La Amot: and said Ikok dduwies Hitibo Asr Dbro: llefarydd Akim Lhm Mkrb Ahihm Ac Efallai Neuvena: A'r Ynyswr Cyffredinol, ni fydd Duw yn meindio wheragram: " Ynys Shavua Jacka
  Gyda llaw, nid mitzvah dirfodol yw'r union ddiffiniad ond mitzvah positif amodol (fel tassel). Mae bron pob mitzvah positif yn amodol. Mae mitzvah dirfodol yn mitzvah na ellir ei ddileu ond yn unig yn cael ei gadw. Gellir dirymu y mitzvot hyn (os bydd yr amgylchiadau yn bod — gwisgwch ddilledyn ac adenydd, a pheidiwch a gwneyd y mitzvah).

  O ran y cwestiwn olaf, wrth gwrs gellir dweud fod Duw yn ymyrryd yn gyson ond wrth archwilio mae'n rhuthro i'r twll i'n drysu. Mae hynny'n swnio'n annhebygol i mi. Bob tro rwy'n edrych ar yr hyn sy'n digwydd yn y byd mae gan bethau esboniad naturiol a chyffredin. Mae deddfau natur yn gweithio, a phan fyddwch chi'n eu profi yn y labordy, disgwylir i'r hyn sy'n digwydd ddigwydd. Does dim rheswm i dybio bod yna gêm guddio mor ryfedd yma. Nid yw hyn yn brawf ond yn ystyriaeth synnwyr cyffredin. Pan welaf gorff yn symud, fy rhagdybiaeth yw bod grym yn gweithredu arno ac nid bod Duw wedi penderfynu ei symud heb rym. Ar ben hynny, rwyf hefyd yn cymryd yn ganiataol bod yna gyrff sy'n symud heb bŵer. Dyma'r cysyniad gwyddonol a dderbynnir ac mae'n swnio'n gwbl resymol ac yn gweithio i mi.
  ————————————————————————————
  pinwydd:
  Nid yw yr adnodau hyn ychwaith yn nodi pa bryd y sefydlir y prophwyd, na pha mor fynych. Yn gyffredinol, nid yw honiadau o'r math: bydd Duw yn gwneud X yn hawliadau gwrthdroadwy (oherwydd ni nodwyd amserlen ar gyfer yr hawliad). Ond honiadau o'r math: Os bydd X yn digwydd yna bydd Duw yn gwneud i Y fod yn wrthbrofiadwy o ystyried bod X yn digwydd ac Y yn fesuradwy. Felly mae tri opsiwn i fynd i'r afael â'r ail ddadl. Neu i ddweud na ddigwyddodd X mewn gwirionedd. Neu dywedwch nad yw Y yn fesuradwy. Neu i ddweud bod yr hawliad wedi'i wrthbrofi. Ond os caiff ei wrthbrofi, nid yw'n gwestiwn syml am gywirdeb yr honiadau yn y Torah yn gyffredinol.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Nid oes dim yma yn wrthbrofi yn yr ystyr wyddonol. Pa sawl gorchymyn sydd raid ei wneuthur er mwyn iddi lawio? Faint o bobl ddylai wneud y gorchmynion hyn? Faint o law fydd yn disgyn, a pha mor hir y mae i fod i ddisgyn? Mae hyn bron mor wrthbrofi â mater y Prophwyd.
  Fel yr wyf wedi ysgrifennu, nid yw fy argraff nad yw Duw yn ymyrryd yn ganlyniad i wrthbrofi gwyddonol, ond o argraff gyffredinol (nid yw'n ymddangos ei fod yn ymyrryd). Y ffaith yw, yn y sefyllfa yr ydym ynddi, yr wyf yn honni nad yw Duw yn ymyrryd ac mae llawer o gredinwyr yn meddwl hynny. Maen nhw'n meddwl ei bod hi'n bwrw glaw wrth wneud mitzvos a dwi'n meddwl nad oes cysylltiad. Mae eich llygaid yn gweld nad yw'r sefyllfa ffeithiol yn wir yn gadarnhad neu wrthbrofi unrhyw beth yma.
  ————————————————————————————
  pinwydd:
  Deallaf nad yw'n wyddonol wrthbrofi, ond mae hyd yn oed argraff gyffredinol yn ddigon i mi fod yn wrthbrofadwy (nid yn ystyr rhesymeg-fathemategol y gair).
  Y gwahaniaeth rhwng mater y Prophwyd a mater y gwlaw yw, y dylai y cysylltiad rhwng y gorchymynion a'r wobr (mewn synwyr cyffredin) fod yn gymharol ddiymdroi. Hynny yw, os yw pobl Israel yn gweithredu yn unol â’r gorchmynion, mae’r ymateb gan Dduw yn gwneud synnwyr y byddan nhw’n cyrraedd o fewn cyfnod rhesymol o amser (dyweder o fewn ychydig fisoedd ac nid ar ôl 700 mlynedd). Ond o ran y Prophwyd, nid oes un gwaharddiad yn erbyn i Dduw anfon un Prophwyd unwaith mewn 3000 o flynyddoedd. Nid oes "cyfnod rhesymol o amser" yma sy'n bosibl.
  Yr hyn yr wyf yn ceisio ei ddeall yw sut yr ydych yn pontio'r gwrth-ddweud rhwng eich canfyddiad a'r neges glir sy'n dod i'r amlwg o'r adnodau. Ysgrifenasoch yn gynharach ateb fel hyn: "Yn syml, mae'n egluro ei bolisi i ni: pan fyddaf yn rhoi rhywbeth y mae er mwyn cadw'r mitzvos." Gallaf dderbyn yr esboniad hwnnw. Ond hyd yn oed yn eich barn chi mae'n anodd datgan y polisi hwn os nad yw'n ei weithredu?
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Mae'n ei weithredu. I'r byd pan fydd yn rhoi rhywbeth y mae'n dilyn gorchymyn. Y dyddiau hyn nid yw'n rhoi, yn y gorffennol y gwnaeth. Y dyddiau hyn nid yw'n anfon proffwydi yn y gorffennol anfonodd. Mae hwn yn bolisi sydd wedi newid (nid y cysylltiad rhwng rhoi a gweddïau ond rhoi ei hun).
  A thu hwnt i hynny, fel yr ysgrifennais atoch, Fook Hezi fod dadl wedi codi yn y sefyllfa bresennol ynghylch a yw'n ymyrryd ai peidio. Felly ni all neb honni bod realiti ei hun yn dangos ymyrraeth, nid hyd yn oed am resymau argraff a synnwyr cyffredin. Felly beth bynnag amdanaf i gallwch ofyn beth yw pwrpas y datganiad hwn. Mae'n debyg datganiad cyffredinol na ddylid ei archwilio'n empirig, ac mae'n dangos pwysigrwydd y mitzvos. Mae pwysigrwydd y mitzvos yn dal i fodoli heddiw. Mae'r ffeithiau'n newid ond mae'r wers yn dragwyddol.

 7. plentyn:
  Shalom VeYesha Rabbi Rabbi Michael,
  Gadewch i ni ddechrau gyda Mister Tsitsro, yna nid yw ystyr Derech Eretz Kedma i'r Torah yn newydd ac os nad dyna'r ystyr, dim ond math o wrthryfel sydd yma [mae gen i bersonoliaeth ar wahân i fod yn gaethwas i Gd]
  Oherwydd beth sydd wir o bwys os yw rheoliadau yn halakhic neu'n wleidyddol ar wahân i'r teimlad bod deddfau gwleidyddol o'r deddfau goleuedig [dynol] a halakhic yn ddim ond annifyr ac yn drueni,
  O ran rabbi Ponivez, mae'r ddeiseb hon yn halakhic, felly hefyd ei ddiffyg ymadrodd, mae'n amlwg na ddywedodd ganmoliaeth oherwydd yr halakhah a hefyd ni ddywedodd cardotyn am yr un rheswm yn ei farn ef,
  Mae hefyd yn amlwg eich bod yn dweud Hillel oherwydd dyma sut y penderfynwyd ar yr halakhah, gan na fyddech yn dweud pe na bai,
  Ynglŷn â chyhoeddi diffyg goruchwyliaeth yn Israel, eto pam ei fod yn helpu ac i bwy,
  "Gweddi heb ei hateb," mae'n rhaid ei bod yn agos iawn at ddod â phobl Israel yn nes at Dduw a'i gysylltu â'i Greawdwr.
  A dyna, hefyd, o ble rydych chi'n dod?
  Rwy'n crio am y fath gythruddiadau, rydych chi'n ddyn doeth, dywedwch wrthyf am eich profiad i'r gwrthwyneb,
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Nid wyf yn dadlau â theimladau. Pawb a'u teimladau.
  Hyd yn oed os aeth popeth fel y dywedwch (ac nid yw hyn yn wir), y cwestiwn o hyd yw beth mae'r rheol hon yn ei adlewyrchu. Mae'r rhagdybiaethau hyn wedi'u hymgorffori ynddo.
  Mae cyhoeddi llyfrau heb oruchwyliaeth yn gymorth mawr i'r rhai sy'n teimlo eu bod yn cael eu gweithio arnynt ac felly'n cefnu ar yr holl draddodiad. Rwy'n cwrdd â dwsinau ohonyn nhw. Bydd y rhai sy'n derbyn y cynnwys a dderbynnir yn parhau i danamcangyfrif eu hunain yn y negeseuon arferol. Fy nheimlad i yw bod angen i rywun fynd i'r afael â hyd yn oed y rhai sy'n meddwl yn syth. Mae hefyd yn sector gwerth cyfeirio ato. Yr union honiad nad yw gwirionedd yn bwysig ond yn unig bryder am ffyliaid y pentref, a pholisi celwyddau sanctaidd i beidio â chyhoeddi’r gwirionedd, sy’n peri inni golli ein meibion ​​gorau ac aros gyda’r rhai sy’n bwyta’r lukes hyn. Dyma fy mhrofiad i'r gwrthwyneb. Gofynasoch, felly dywedais.
  O ran glynu wrth ffynonellau hynafol yn erbyn y gwirionedd oherwydd ofnau fel eich un chi, nid oes gennyf ddim ond dod â'r Gemara ar Yoma Set AB:
  Damar Rabbi Yehoshua Ben-Lefi: Pam y'i gelwir yn aelodau'r Knesset - a adferodd y goron i'w hen ogoniant. Ata Moshe a ddywedodd wrth y gŵr mawr, y mawr ac ofnadwy, Ata Jeremeia, ac a ddywedodd, Estroniaid o Carcrin yn ei deml, Ai ei erchylltra ef? Ddim yn dweud ofnadwy. Dywedodd Ata Daniel: Tramorwyr yn gaeth yn ei feibion, Aya ei arwyr? Heb ddweud arwr. Ag ef nid yw a dywedasant: Yn hytrach, arwriaeth ei arwriaeth sy'n gorchfygu ei reddf, sy'n rhoi hyd i'r drygionus. A dyma ei erchyllterau ef - fel heb ofn yr Un Bendigedig sut y gall un genedl fodoli ymhlith y cenhedloedd? A Rabbanan Hichi yw fy nghaethwas a'r pwysicaf o Teknat Datkin Moshe! Dywedodd Rabbi Elasar, Gan ei fod yn gwybod yn yr Un Bendigedig ei fod yn wir, am hynny ni wnaethant gelwydd wrtho.

  Rwy'n dueddol o gadarnhau fy honiadau a pheidio â'u tynnu o wahanol ffynonellau, Leibowitz (yr wyf yn anghytuno â bron ddim) neu unrhyw un arall. Os byddwch yn dod o hyd i debygrwydd rhyngddynt a Leibowitz eich penderfyniad chi ydyw, ond nid oes ganddo ddim i'w wneud â'r drafodaeth ei hun. Trueni bod unrhyw un sy’n pregethu i lunio bydolygon yn ôl sloganau eraill yn beio eraill am y fath agwedd. Yr anghymhwysiad yn Momo.
  ————————————————————————————
  plentyn:
  Rabi Michael Shavuot Tov
  Hynny yw, nad wyf yn meddwl bod rhagluniaeth a gweddi yn y categori celwydd cysegredig,
  Felly gofynnais ichi o ble y daethoch,
  Cytuno’n llwyr fod pobl yn gofyn neu’n petruso cyn dweud y gwir [ac nid yw dwsinau o’r fath yn cyfiawnhau cyhoeddusrwydd o gwbl ac ynglŷn â goruchwyliaeth breifat a gweddi yn arbennig tra bod mwyafrif helaeth y credinwyr yn teimlo’r gwylio llygad a goruchwyliaeth breifat sydd wrth wraidd pawb]
  Nid wyf yn meddwl o gwbl fod goruchwyliaeth breifat a gweddi yn rhan o'r cwestiynau am ddweud y gwir neu ei absenoldeb nac o'r pethau sy'n gofyn am ddatguddiad,
  A] oherwydd nid oes angen dweud ei fod felly,
  B] ddim yn cyfrannu mewn unrhyw ffordd,
  C] Os gall Duw helpu person diniwed ac nad yw'n ei wneud, yr ydych mewn gwirionedd yn ei feio am beidio â sefyll ar waed cymydog [mae'n wir nad yw'n gymydog,] yn ideolegol
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Capricorn hedd.
  Mae'n rhaid ichi benderfynu a yw eich honiad i sylwedd y mater, bod yr hyn yr wyf yn ei ddweud yn anwir, neu a ydych yn honni bod yn rhaid i mi ddweud celwydd sanctaidd er mwyn peidio â thramgwyddo ffydd ddiniwed pobl.
  Wnes i ddim beio Duw am ddim byd. Gallai fod wedi creu byd na fyddai'n cael ei lywodraethu gan ddeddfau ond penderfynodd (ac mae'n debyg ei fod wedi blasu gydag ef) ei wneud yn ôl y deddfau. Beth bynnag, a ydych chi'n meddwl na allai fod wedi helpu yn yr Holocost nac mewn unrhyw drychineb arall? Felly pam nad yw'n helpu? Pam ydych chi'n meddwl fy mod yn ei feio yn fwy na chi? A fy mod yn adnewyddu bod pobl yn dioddef yn y byd?
  Ond bydd yr holl bethau hyn yn cael eu hesbonio'n dda yn fy llyfr.
  ————————————————————————————
  plentyn:
  Roeddwn i'n eithaf clir,
  Yn gyntaf, nid wyf wedi gweld honiadau fel eich un chi nad oes unrhyw oruchwyliaeth o gwbl,
  Nid wyf ychwaith yn meddwl ei fod yn gelwydd cysegredig, os yw'n wir felly beth am ei adael felly,
  O ran cyfreithiau, paratoi deddfau creu nad ydynt wedi newid h.y. ni fu erioed oruchwyliaeth, neu ddeddfau â dyddiadau?
  Ynglŷn â'r Holocost, etc., os yw popeth yn ôl y cyfrif, yna ni wn i gyfrif, ond ni fydd yn gwrth-ddweud fy ffydd hawdd a dim baich,
  Os nad oes cyfrif [goruchwyliaeth] yn ôl Kushia i Dukhta,
  Mae'n debyg bod gan Haftarah flas, iawn ,,,
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  1. Gan hyny ?
  2. Esboniais pam ddim ei adael.
  3. Deddfau natur, y rhai, pan nad oeddynt yn hysbys, y caniataodd Duw iddo ei hun wyro oddi wrthynt yn fwy, ac y maent yn awr yn fwy cyfarwydd, mae'n debyg nad yw'n gwneud hynny.
  4. Doedd dim cwestiwn ac ni lusgodd hi i unman. Os ydych chi'n meddwl bod popeth sy'n digwydd wedi'i gyfiawnhau (ac eithrio nad ydych chi'n deall), yna beth ydych chi'n ei wneud yn anodd i mi? Wedi'r cyfan, hyd yn oed os, yn fy marn i, mae popeth heb oruchwyliaeth, eto beth sy'n digwydd yw'r union beth ddylai ddigwydd, felly beth yw'r broblem gyda Duw, yn fy marn i? Wedi'r cyfan, nid oes neb yn dioddef y tu hwnt i'r hyn y mae'n ei haeddu.

 8. plentyn:
  Helo Rabbi Michael
  Felly, efallai ei bod yn dda bod hyn yn wir, mae'r broblem yn dod o'r Torah gan y proffwydi ac o'r Ysgrythurau, ac mae'r esgus mai dim ond materion hir yn y Talmud yn gwrth-ddweud y mater, problem hyfforddiant yn Chazal
  Esboniais yn dda iawn pam ie ei adael,
  Y cwestiwn yw, beth mae'n ei olygu, "a oes iddo unrhyw ystyr arall?"
  Mae'r cyntaf yn hurt, yr ail, os nad yw'n gysylltiedig â gwobr a chosb mewn unrhyw ffordd [a oes gwobr a chosb?] Os nad oes cyfrif [goruchwyliaeth] yna nid yw'n debyg, yna beth sydd ar ôl mewn gwirionedd .. Rwy'n ceisio i ddychmygu rhagdybiaeth heb lwyddiant,
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Capricorn hedd. Rwy'n meddwl ein bod wedi blino'n lân.

 9. plentyn:
  Mae'n union yma doeddwn i ddim yn teimlo wedi blino'n lân,
  Ac ar y XNUMXain byddwn yn falch o gael rhyw ateb i'r darn hwn a ysgrifennais

  Y cwestiwn yw, beth mae'n ei olygu, "a oes iddo unrhyw ystyr arall?"
  Mae'r cyntaf yn hurt, yr ail, os nad yw'n gysylltiedig â gwobr a chosb mewn unrhyw ffordd [a oes gwobr a chosb?] Os nad oes cyfrif [goruchwyliaeth] yna nid yw'n debyg, yna beth sydd ar ôl mewn gwirionedd .. Rwy'n ceisio i ddychmygu rhagdybiaeth heb lwyddiant,
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Dydw i ddim yn siŵr fy mod wedi deall pam mae pethau yma yn cyfeirio. Mae'n debyg ei fod yn siarad â'r rheswm pam y creodd Duw y byd i gael ei lywodraethu gan gyfraith. Gallaf awgrymu un blas, er enghraifft ei fod am inni allu cyfeirio ein hunain yn y byd. Os na chaiff ei gynnal yn gyfreithlon ni fyddwch yn gallu rhagweld beth fydd yn digwydd mewn unrhyw sefyllfa ac ni fyddwch yn gallu byw.
  Nid wyf yn deall popeth arall a ysgrifennoch. Ond os gwelwch yn dda os nad oes unrhyw bethau newydd mewn gwirionedd, byddwn yn gorffen yma. Bu'n arferiad gennyf erioed i ymateb i bob e-bost, ond mae'r wefan hon yn gofyn am lawer o amser gennyf, ac mae llawer ohono'n ailadrodd y pethau sydd wedi'u hysgrifennu a'u dweud.
  maddeuant,

 10. plentyn:
  Rabbi Michael
  Mae'n debyg bod yna ddryswch rhwng yr e-byst yma oherwydd doeddwn i wir ddim yn deall pam fod yr haftarah wedi blino'n lân pan na wnes i ailadrodd fy hun hyd yn oed unwaith,
  Byddaf yn uwchlwytho'r hyn a ysgrifennwyd gennych eto ac yn ateb, yma,
  Ysgrifennodd Rabbi Makal ,,,
  1. Gan hyny ? [Roedd yn ymwneud â gwybodaeth unigol]
  2. Eglurais pam ddim ei adael [Mewn perthynas â goruchwyliaeth]
  3. Deddfau natur, pa rai, pan yn anadnabyddus yr oedd Gd yn gadael iddo ei hun wyro oddi wrthynt yn fwy, ac y maent yn fwy cyfarwydd erbyn hyn, mae'n debyg nad yw'n ei wneud.
  4. Doedd dim cwestiwn ac ni lusgodd hi i unman. Os ydych chi'n meddwl bod popeth sy'n digwydd wedi'i gyfiawnhau (ac eithrio nad ydych chi'n deall), yna beth ydych chi'n ei wneud yn anodd i mi? Wedi'r cyfan, hyd yn oed os, yn fy marn i, mae popeth heb oruchwyliaeth, eto beth sy'n digwydd yw'r union beth ddylai ddigwydd, felly beth yw'r broblem gyda Duw, yn fy marn i? Wedi'r cyfan, nid oes neb yn dioddef y tu hwnt i'r hyn y mae'n ei haeddu.

  atebais,
  1] Felly efallai ei bod yn dda bod hyn yn wir, mae'r broblem o'r Beibl sy'n cael ei ysgrifennu i'r gwrthwyneb a dweud mai dim ond am awr ac am gyfnodau gwrthdaro bu materion hir yn y Talmud, problem hyfforddi mewn ni saif y Doethion dan sylw,

  2] Rwyf wedi egluro a byddaf yn crynhoi, ni chredaf fod goruchwyliaeth breifat a gweddi yn rhan o'r cwestiynau a'r atebion ynghylch dweud y gwir neu ei absenoldeb tuag at y dwsinau hynny y dywedasoch yr ydych yn teimlo eu bod yn cael eu gweithio arnynt yn enwedig pan nad oes angen gwneud hynny. dweud ei fod felly yn wir,

  pump….

  4] Ysgrifennoch efallai fod gan Gd bwynt yn ei benderfyniad i beidio â gwylio ac na fydd yn gwrth-ddweud y cwestiwn o gyfrifoldeb sy'n berthnasol iddo,
  Gofynnais, os yw ei flas yn rhywbeth nad ydym yn ei wybod, rhesymeg arall, mae'n swnio'n hurt,
  Os yw'r chwaeth yn rhywbeth anghyfarwydd ond credadwy ond nad yw'n gysylltiedig â gwobr a chosb [ac os nad oes cyfrif a goruchwyliaeth yna mae'n debyg nad] Ni welaf ochr yma,
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Rydych chi'n ailadrodd eich hun.
  1. Dywedais nad yw o bwys i mi nad oes neb yn dweud fel fi. Pam ddylwn i roi esboniadau?
  2. Ac esboniais pam ie ei adael. Dywedais fy mod wedi cyfarfod â llawer o bobl y mae eu gweddi a'u goruchwyliaeth yn union yr ystyriaethau. Beth sydd wedi ei adnewyddu yma?
  3. Yn y gorffennol nid oedd gwyddoniaeth yn hysbys ac nid oedd pobl yn gwybod deddfau natur. Felly yn fwy tebygol a naturiol i wyro oddi wrthynt. Heddiw rydyn ni'n eu hadnabod. Er enghraifft, roedden nhw'n arfer meddwl ei bod hi'n bwrw glaw oherwydd y gorchmynion. Heddiw rydyn ni'n gwybod ymlaen llaw faint o law sydd wedi disgyn a phryd, a'i fod yn dibynnu ar gyfreithiau meteoroleg ac nid y mitzvos.
  4. Doeddwn i ddim yn deall lle ysgrifennais fod gan Dduw reswm i beidio â gwylio. Ysgrifennais nad oedd yn gwylio. Y blas? Mae'n debyg mai'r ffaith ein bod ni'n blant mawr yn barod ac na ddylem ni gael help llaw. Ond waeth beth fo'r damcaniaethau, y cwestiwn ffeithiol yw a yw'n debygol o oruchwylio mewn gwirionedd? Yn fy marn i - na.

  Ac eto rwy'n ysgrifennu ein bod wedi blino'n lân.
  ————————————————————————————
  plentyn:
  Ysgrifennodd Rabbi Makal
  Ond penderfynodd (ac mae'n debyg ei fod wedi blasu gydag ef) ei wneud yn ôl y rheolau.
  Mae'n debyg mai'r ffaith ein bod ni'n blant mawr yn barod ac na ddylem ni gael help llaw.

  Felly dyna'r ateb heb sefyll i fyny dros gyd-waed ?? big kids ????
  Os mai dyma'r duedd yna rydym yn wir wedi blino'n lân ond nid ydych yn amheus yn fy llygaid i allyriadau cyfreithlon di-sail gan fy mod yn aml yn cael fy nghyhuddo yma,
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Capricorn hedd. Yr ydych yn ailadrodd eto bethau sydd eisoes wedi’u trafod i’r craidd.
  Rwyf eisoes wedi egluro i chi y diffyg gwawr yn yr honiad "ni fyddwch yn sefyll" sydd yr un mor cyfeirio tuag atoch.
  Nid wyf yn ei hoffi mewn gwirionedd, ond i mi rydym wedi gorffen.
  ————————————————————————————
  plentyn:
  Helo Rabbi Michael,
  Gwyr ei Fawrhydi sut i ddarllen rhwng y llinellau
  Atebais, Mae gennyf gyflog a chosb, nid wyf yn hyddysg sut y caiff y cyfrif ei redeg,
  Ond peidiwch ag ymyrryd pan fyddwch chi'n gwaedu oherwydd eich bod yn marw, ??. ??
  Os daethoch i ben ,,,, yna am oes ,,

 11. jiwbilî:
  Onid yw'r rabbi yn gweld dychweliad pobl Israel i'w wlad ar ôl dwy fil o flynyddoedd o alltudiaeth ac yn union ar ôl tair blynedd ar ôl diwedd yr Holocost fel eithriad i natur? Oni ddylai hyn gael ei briodoli i ragluniaeth Duw ?
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Mae dychwelyd pobl Israel i'w gwlad yn wir yn ddigwyddiad anarferol ar y lefelau hanesyddol, ond mae hanes yn beth cymhleth ac nid oes unrhyw ffordd i wybod a oedd ymyrraeth ddwyfol yma. Yn gyffredinol, credaf y gellir deall y broses hon yn dda hyd yn oed heb fod angen ei chynnwys. Mae pobl seciwlar yn gweld y broses hon ac nid ydynt yn torri eu credoau anffyddiol-wyddonol.
  Felly, mae dod i gasgliadau o "wyrth hanesyddol" yn beth peryglus ac anargyhoeddiadol iawn. Efallai fod hyn yn wahanol i wyrth gorfforol.
  Er y gall fod pwys ar y ffaith fod y proffwydi wedi rhagfynegi dychweliad y bobl i'w gwlad ymlaen llaw, ac yn yr ystyr hwn fe all fod lle i weld y broses hon fel arwydd o ymglymiad dwyfol. Dwi ddim yn gwybod. Ni wn ond hyd yn oed pe na bai hyn yn digwydd, ni fyddai bron neb wedi cofio ei Feibl (ar y mwyaf byddent wedi mynnu’r adnodau perthnasol a’u tynnu allan o’u symlrwydd), felly mae’n anodd i mi briodoli pwysau ystadegol uchel iawn. i'r proffwydoliaethau hyn. Nid yw traethawd ymchwil nad yw'n sefyll prawf gwrthbrofi chwaith yn drawiadol iawn pan ddaw'n wir (wedi'r cyfan, roedd proffwydoliaethau na ddaeth yn wir mewn gwirionedd ac nid oedd neb yn ofni hynny). Yn fwy na hynny, mae'r proffwydoliaethau hyn eu hunain yn cymryd rhan yn y broses ei hun (diolch i ni ddychwelyd yma). Mae’n broffwydoliaeth hunangyflawnol, yn llythrennol.

 12. Moronen:
  Ymddengys i mi y dylid dweud / ysgrifennu Kikro yn Hebraeg. Hefyd, mae'r dyfyniad o'i enw yn gysylltiedig â Publius Trentius Ash.
  ————————————————————————————
  Moronen:
  O, nid oeddwn yn meddwl y byddai'n cael ei gyhoeddi ar unwaith ond byddai'n cael ei anfon at olygydd y wefan. Gallwch ddileu'r sylw hwn a'r un o'i flaen.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Moron heddwch.
  Yn wir mae'n dod i mi, ond prin fy nghyfrifiadur yn ymateb. Felly cymeradwyais y cyhoeddiad a dim ond nawr y gallwn anfon fy ymateb fy hun. Mae hi yn:

  Pam dileu? Dau sylw y dylai ein holl ddarllenwyr ddysgu oddi wrthynt. O ran y cyntaf dydw i ddim yn siŵr. Yr enw yn Lladin yw Cicero, ac ni welaf pam y dylid newid ynganiad enw. Os yw rhywun yn yr Unol Daleithiau yn cael ei alw'n David, a ddylwn i ei alw yn Hebraeg David. Dwi ddim yn meddwl.
  A doeddwn i ddim yn deall o gwbl pam i gyfieithu Lladin C i fwnci Hebraeg (fel Cesar yn lle Cesar yn y gwreiddiol).
  O ran yr ail, diolch yn fawr iawn. Am flynyddoedd roeddwn i'n meddwl ei fod yn gam. Rydych chi bellach yn bencampwr a rabbi gwybodus.

  Anfonais eich ail ymateb hefyd, ond dim ond i wneud synnwyr yn rhesymegol y mae hynny. Os gwelsoch chi fod yr un cyntaf wedi dod yn syth i'r wefan (felly roeddech chi'n meddwl), yna fe ddylech chi fod wedi deall bod yr ail yr un peth. Fel y crybwyllwyd, yr wyf yn cymeradwyo'r ddau ar gyfer llwytho i fyny (dyma sut mae'r meddalwedd yn cael ei adeiladu bod popeth yn dod i mi). Rwy'n cymeradwyo popeth, heblaw am bethau amhriodol (nad oedd BH yn bodoli yn y cyfamser).

  Ac yn olaf,

  Y ddau ohonom yn y patriarchiaid (P. Property Torah, c):
  Dylai'r un sy'n dysgu ohono un bennod neu un halakhah neu un adnod neu un wenynen hyd yn oed un llythyr ei drin â pharch oherwydd inni orchymyn i Ddafydd brenin Israel na ddysgodd gan Ahitoffel ond dau beth yn unig a darllenodd ei rabbi mawr ac a wyddai y dywedwyd A gwybodus ac nid pethau hawdd a materol a'r hyn David Melech Yisrael na ddysgodd gan Ahitoffel ond dau beth yn unig a ddarllenodd Rabbi Alufu a'i gydnabod sy'n dysgu gan ei awdur un bennod neu un halakhah neu un adnod neu un wenynen hyd yn oed un llythyren ar un faint a faint o barch y dylid ei drin Diarhebion XNUMX:XNUMX + Bydd doethion anrhydedd yn etifeddu + Shem / Diarhebion / XNUMX Y + a bydd pobl ddiniwed yn etifeddu daioni ac nid oes daioni ond Torah a ddywedir + Shem / Diarhebion / XNUMXb

  A hefyd yn BM Lag AA:
  Gadewch i Rabbanan: Rabbi a ddywedodd - Rabbi a ddysgodd ddoethineb, ac nid Rabbi a ddysgodd Feibl a Mishnah, geiriau Rabbi Meir. Dywed Rabbi Yehuda: Y cyfan y mae y rhan fwyaf o'i ddoethineb yn iawn. Dywed Rabbi Yossi: Nid oedd hyd yn oed yn goleuo ei lygaid ac eithrio mewn un mishnah - dyma ei rabi. Meddai Raba: Fel rabbi nwydd, Dasburn Zohma Listron.

  A bod yn briodol i fyfyriwr ddileu geiriau ei feistr, ei bencampwr a'i gydnabod?
  🙂
  ————————————————————————————
  Moronen:
  Diolch yn fawr am y ganmoliaeth orliwiedig braidd :). Efallai y cymeraf oddi yma wers i mi ddiolch i'r rabbi dwsinau o gownteri. Diolch yn fawr iawn i chi am eich darlithoedd a chyhoeddiadau a agorodd y drws i mi mewn llawer o feysydd, ac a gyfoethogodd fy ngwybodaeth mewn llawer o feysydd eraill. Byddaf yn ei alw yn “y prawf o'r siocled.” 🙂), ehangu fy safbwynt, a weithiau yn dyfeisio gwyliau i'm henaid.

  Ac yn union oherwydd hyn, nid oeddwn am "cyfarwyddo Halacha" i rabbi. Ac fe wnes i awgrymu dileu, gan fy mod yn meddwl y byddai'n ddigon i gywiro corff yr erthygl os yw'r rabbi yn ei chael hi'n briodol, ac nid oes ots am ymddangosiad yr adwaith ei hun. Hefyd, fel y crybwyllwyd, roeddwn i'n teimlo'n anghyfforddus yn pwyntio gyda brwsh tonnog am gamgymeriad, os yn wir mae'n gamgymeriad.

  Fel mater o ffaith, hyd eithaf fy ngwybodaeth, cicero yw'r ynganiad Lladin mewn gwirionedd (yn Saesneg cyfoes, efallai bod meddylwyr wedi ei ystumio). Mae’r cwestiwn gan David yn cyflwyno problem pan ddaw at enw y gwyddys ei fod yn tarddu ond sydd wedi’i ddefnyddio’n wahanol gan wahanol ddiwylliannau, ac mae hefyd yn codi problem ynglŷn â defnyddio’r enw fel dilyniant sillaf neu fel term sy’n defnyddio gwrthrych hefyd yn ei ystyr. Ond mae'n ymddangos i mi nad yw'r llysenw Chitsro, os yw'n wir yn cael ei gydnabod yn Israel, yn dominyddu, ac nid yw'n cario tâl diwylliannol o'r fath fel y bydd y defnydd o cicero yn annealladwy i bobl neu'n amddifadu ystyr yr enw. . Ymddengys i mi hefyd, yng ngoleuni'r rheolau trawslythrennu a dderbynnir heddiw, fod y defnydd o'r ffurflen Tsizro yn cael ei leihau.

  O ran y difyrrwch rhesymegol, fel un sydd, fel y dywedwyd, hefyd yn gorfod bod yn ddiolchgar am ran sylweddol o'm gwybodaeth ym maes rhesymeg, rwy'n gobeithio fy mod wedi dysgu digon fel na fyddaf yn methu mewn treiffl o'r fath. Tybiais y byddai fy ail ymateb yn cael ei gyhoeddi’n awtomatig, ond ni wyddwn am unrhyw ffordd arall i fynegi fy awydd i’r cyntaf gael ei ddileu, ac eithrio ei hymateb, lle dywedais nad oeddwn yn credu bod y mecanwaith ar gyfer cyhoeddi ar unwaith. Cymerais yn ganiataol yn y pen draw y byddai rhywun a oedd yn ymddiried yn hyn yn eu gweld, a'r cais dileu a grybwyllwyd yn ddiweddar.

  Ac eto diolch yn fawr iawn.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Mae'n arferol gan fy niweddar dad (a astudiodd Ladin) mai Tszero (a Cesar) oedd yr ynganiad yn wreiddiol. Yma, hefyd, mae hyrwyddwr a rabbi gwybodus. 🙂

 13. Mickey
  Rydych yn honni, hyd yn oed os gallwch ddiddwytho datganiad gwerth ehangach o set o gyfreithiau, nad ydych yn rhwym iddo.
  Rwyf innau, hefyd, (i raddau yn dal i arddel) y farn hon, ac felly nid wyf yn teimlo rheidrwydd i adleisiau o ethnocentrism neu chauvinism sy'n deillio o Iddewiaeth (ar ben hynny, byddwn - ac i raddau yn dal i fod) yn arfer minimaliaeth ddeongliadol ac yn honni bod yna Nid yw unrhyw ddatganiadau yn codi o gwbl - nid yw'n broblemus nac yn gadarnhaol; safbwynt dadansoddol braidd).
  Ond yn ddiweddar rwyf wedi meddalu ac rwy'n tueddu i gydnabod rhai datganiadau gwerth a all fodoli mewn egwyddor (gwadu benthyciadau llog, dyhead i frenhiniaeth, sefydlu'r Deml, awydd am bob darostyngiad i Iddewiaeth yn y byd), a dyna pam y tynnodd fy nghydnabod fy sylw. i'r ffaith fod Meddwl Duw eisiau i chi wneud rhywbeth, er nad yw wedi gorchymyn yn benodol, pam nad ydych yn ei wneud (hy dau beth wedi newid - 1. Sylweddolais fod datganiad gwerth gwarthus wedi dod i fyny 2. Roeddwn yn argyhoeddedig bod datganiadau o'r Shittin yn rhwymol).
  Os mai dim ond amdanaf fi yr oedd y cwestiwn, fe wnes i fyddaru, ond mae ein rabiaid eisoes wedi sefydlu bod ewyllys Duw yn rhwymo ei hun ar wahân i'r Torah - y rhwymedigaeth i wrando ar eiriau'r doethion fel y'u gelwir Ef” (pan yn y diwedd Amcangyfrif yw Hasbra ar gyfer egluro ewyllys Duw).

  Hynny yw, ar ôl i mi gyfaddef bod ewyllys Duw yn beth rhwymol, fe’m dadleuwyd fod meddwl doethion – o leiaf yn nisgyblaeth ‘moesoldeb’ (nid yn yr ystyr o foeseg wrth gwrs, ond fel cyfarfodydd moesoldeb) – yn yn rhwymo peth oherwydd yn union fel y maent yn arbenigwyr ar ddeall Halacha a sefyll ewyllys Duw.Yn ei hanfod, mae'n debyg eu bod yn arbenigwyr ar ddeall beth yw ewyllys Duw (mae hyn yn perthyn yn fwy i lenyddiaeth chwaeth y mitzvos i'r Rishonim nag i'r Tannaim ac Amoraim, y mae'n debyg nad oeddent yn ceisio casglu athrawiaeth ond hefyd yn dod o hyd i ddatganiadau gwerth o'r fath).

  Ac yn awr fy enaid yn fy nghwestiwn - a oes gennych esgus i ymatal rhag cyflawni ewyllys Duw fel y mae'n cael ei datgelu i'ch llygaid rhag arsylwi ar y Torah?
  misoedd 4 yn ôl

  Michi
  Os gallaf ddiddwytho datganiad gwerth o'r Torah mae'n sicr i'w ddisgwyl gennyf. Dyma ewyllys Duw hyd yn oed os nad yw'n Halacha mewn gwirionedd.
  Ond nid yw datganiad gwerth gan saets yn rhwymol. Yn fy marn i, nid yw doethion yn arbenigwyr (nid fel y gwnaethoch chi ysgrifennu). Nid o'r ffaith eu bod yn iawn y mae awdurdod y doethion, ond o'r ffaith ein bod wedi derbyn eu hawdurdod (gwel Ks. Mae yna resymau da iawn am hyn, ond nid oherwydd eu bod nhw'n arbenigwyr. Ac yn awr byddwch yn deall ein bod wedi derbyn eu hawdurdod ar faterion halakhic ond nid ar faterion meta-halakhic neu werth. Dim ond os ydyn nhw wedi penderfynu ei gynnwys mewn halakhah (fel gorfodaeth ar raddau sodomiaeth ac ati) y mae'n ein gorfodi ni. Wrth gwrs, os ydym yn cytuno â hwy, byddwn yn gwneud hynny, ond os na, nid oes angen gwneud hynny. I'r gwrthwyneb, mae angen gwneud y gwrthwyneb yn union oherwydd bod gan Hasbra statws rhwymol.
  A'r hyn y mae ewyllys Duw yn ei ofyn nid yw oddi wrth bennau'r Ieshivot a sefydlodd rywbeth ond o'r Gemara a'r rhai cyntaf oll, ac mae'r pethau'n hynafol. Er bod nifer o gamgymeriadau yn hyn hefyd, a gweler yr erthyglau yma ar y wefan am esboniadau: http://www.mikyab.com/single-post/2016/06/21/%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99
  misoedd 4 yn ôl

 14. BSD XNUMX yn Sivan A.T.

  Ar y trafodaethau rhwng y rabbis ar y pwnc o osod diwrnod ar gyfer cofio’r Holocost – gweler erthyglau Rabbi Shmuel Katz, ‘Destruction and Remembrance’ a ‘First Holocaust Day’, ac erthygl Rabbi Yeshayahu Steinberger, The Wound Before Healing . Mae'r tri ar y wefan 'Shabbat Supplement - Makor Rishon', ac yn fy ymatebion i'r erthyglau uchod.

  Yn gywir, Shatz

 15. Heddwch
  Ymddiheuraf ymlaen llaw Rwy'n darllen cynnwys y wefan hon am y tro cyntaf ac nid wyf yn gwybod a yw fy nghwestiynau na'r atebion iddynt wedi ymddangos yn yr erthyglau neu yng nghwestiynau'r ymatebwyr yma.
  Os ydych chi'n meddwl bod Duw wedi rhoi'r gorau i ymyrryd yn yr hyn sy'n digwydd yn ein byd ni, gallwch chi esbonio'n sylfaenol y cysyniadau mewn Iddewiaeth fel
  A. goruchwyliaeth.
  B. Gwobr a Chosb - Ymddengys i mi fod Maimonides (yr wyf yn ysgrifennu o'r cof ac nid o adolygiad yn y llyfr) yn honni bod cwrs naturiol y byd yn cael ei gynnal o ganlyniad i ymddygiad preifat yr Iddewon megis a rhoddais eich glaw mewn amser, etc.
  2. Ydych chi'n meddwl bod gweddïo 3 gwaith y dydd wedi dod yn ddiangen oherwydd nad oes neb i siarad ag ef? Ai tâl halakhic sydd wedi’i wagio yw’r cyfan sydd ar ôl efallai o’r prif reswm dros ofyn am eich anghenion gan rywun a all eu rhoi?
  A yw'n bosibl rhoi'r gorau i Rosh Hashana lle mae pawb yn y byd yn mynd o'i flaen fel meibion ​​​​Meron?
  4. A yw ei anrhydedd yn meddwl ac nid wyf yn bwriadu cymharu Khu â hawlio'r rhai a oedd yn meddwl bod Shiva wedi mynd i gysgu? Neu wedi gadael ei fyd?

  Os yw pethau eisoes wedi eu trafod dros y safle byddwn yn hapus i setlo am gyfeiriad at y mannau perthnasol os nad yw eich amser yn caniatáu ichi wneud sylw.
  תודה

  1. Cyfarchion.
   Rydych chi'n gofyn llawer o gwestiynau eang ac mae'n anodd mynd i'r afael â nhw yma. Fe welwch fy holl ddysgeidiaeth ar y pynciau hyn a phynciau eraill yn y drioleg newydd, ac ar y pynciau hyn yn yr ail lyfr (No Man Is Ruler in the Spirit). Y tu hwnt i hynny gallwch hefyd chwilio'r wefan yma a dod o hyd i lawer iawn o gyfeiriadau at bob un o'r cwestiynau hyn.

 16. 1) O ran yr anghydffurfiaeth yn nyfarniad Maimonides ac yn y blaen, nid oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â meta-halakhah, ond mae'r diffiniad o halakhah yn cael ei wneud gyda dull penodol ond nid yw ei ddyfarniad o reidrwydd yn gysylltiedig (efallai y gall fod hyd yn oed Dywedodd nad yw o reidrwydd yn gysylltiedig).
  Er enghraifft: "AR Acha Bar Hanina yn weladwy ac yn hysbys cyn yr un a ddywedodd ac a oedd yn y byd nad oes neb yng nghenhedlaeth Rabbi Meir tebyg iddo a pham na sefydlodd halakhah fel ef na allai ei ffrindiau sefyll ar y diwedd o'i farn ei fod yn dweud am aflan pur ac yn dangos ei wyneb ar bur Gwelwn, er bod y doethion yn gwybod nad oedd rabi doeth (ac yn ôl pob tebyg yn iawn ohonynt) yn llywodraethu ar halakhah fel ei.
  Hefyd ar yr un dudalen (Eruvin XNUMX :) y rheswm yw bod Halacha Kavah yn cael ei roi er bod Shabash yn cael ei hogi gan Tapi ac mae'n oherwydd eu gostyngeiddrwydd ac nid yw'n ymddangos i mi bod rhywun yn meddwl bod gostyngeiddrwydd o reidrwydd bob amser yn arwain at y gwir gwirionedd (er lawer gwaith Daw pethau yn fwy craff a chliriach).
  Yn fy marn i, mae'n amlwg iawn bod meddylwyr (yn wahanol i'r cyflafareddwyr ...) o halakhah wedi mynd mewn ffordd glir a chyson, wedi'r cyfan, fe wnaethom ddod o hyd i sawl un nad oedd fel arfer yn rheoli fel nhw a dim ond mewn ychydig o achosion y gwnaethant reoli fel nhw. Mewn geiriau eraill, nid oes unrhyw ystyr i'r datganiad nad oes gan Maimonides unrhyw gysondeb meta-halakhic oherwydd bod ystyr yn y dyfarniad i feta-halakhic.

  2) Penderfynodd y rabbi am ryw reswm mai gwyrth yw nad oes ganddo unrhyw bosibilrwydd o fod heb ymyrraeth. O ble ydych chi'n cael y diffiniad hwn?
  Rhyfedd barn o’r fath yw ei bod yn amlwg i unrhyw un sydd erioed wedi dal Beibl yn ei law ei fod, er gwaethaf yr holl wyrthiau yno, wedi pechu cymod a gwrthryfel (yn ôl y rabbi ar y pryd y digwyddodd gwyrthiau) ac os dywedwn wyrthiau yn rhywbeth na all ddigwydd yna dywedasom fod yr holl genedlaethau hynny yn griw o idiotiaid (Don Ku a'r hyn y mae degau o filoedd heddiw yn ei edifarhau oherwydd "gwyrthiau" Baba a charlatans a hyd yn oed yn fwy na'r rhai y mae crefyddol nad ydynt yn pechu drostynt ofn cosbau na welodd ganddynt Ku mab Ku mab nad oedd ar y pryd yn bechaduriaid)
  Rwy’n meddwl mai tebygolrwydd ystadegol isel yw gwyrth sy’n digwydd ac felly mae agoriad i wadwyr (hyd yn oed yn amser y proffwydi) honni bod hyn yn naturiol ac nid yn wyrthiol. Yn ol hyn hefyd yn ein cenhedlaeth ni y mae i ni wyrthiau. (Rwy'n ymwybodol o'r broblem gyda'r honiad hwn, oherwydd mae'n troi allan gyda datblygiad gwyddoniaeth, y pethau a oedd unwaith yn cael eu hystyried yn gynhadledd oherwydd cael eu hystyried yn wan heddiw byddwn yn gwybod yn ymroddedig. Ond mae yna lawer o bethau o hyd - pan fydd y pobl yn dychwelyd i'w mamwlad

  3) Ysgrifennodd y rabbi “Ond dwi ddim yn meddwl eu bod nhw wedi mynd i ddyfnderoedd ei ystyr. Bwriad y rabbi oedd dweud ei fod yn Seionydd seciwlar, yn union fel Ben-Gurion."
  Diolch i'r rabbi am roi hiwmor a chomedi stand-yp yn ei eiriau. Mae'n meddalu'r darlleniad….
  (Nid wyf yn credu eich bod yn credu yn hyn).

  1. Rwyf wedi ymestyn ar bopeth yr ydych wedi'i ysgrifennu yma mewn gwahanol leoedd.
   1. Nid wyf yn cofio mwyach am beth yr oedd yn siarad (am anghydffurfiaeth). Ond ynglŷn â dyfarniad y Knesset, fe wnes i ddyfynnu unwaith fel tystiolaeth nad yw halakhah bob amser yn wir ond bod ganddo werth ymreolaeth (i reoli fel y deallaf hyd yn oed os nad dyma'r gwir yn fy marn i). O ran BS a BH, roedd y sylwebwyr yn rhanedig ar hyn. Eglura R.I. Karo yn rheolau'r Gemara fod eu gostyngeiddrwydd yn eu harwain at y gwirionedd (gan iddynt ystyried yn gyntaf eiriau B'Sh cyn ffurfio eu safbwynt eu hunain) Yr wyf wedi ymestyn hyn i Tuba mewn ychydig adnodau.
   2. Yn hwn estynnais Tiwba yn yr ail lyfr yn y drioleg (a hefyd yma ar y safle mewn sawl man). Nid oes y fath anifail a gwyrth o fewn natur. Mae unrhyw un sy'n dweud hynny wedi drysu.
   3. Yr wyf nid yn unig yn credu ond yn gwbl argyhoeddedig. Seionydd hollol seciwlar oedd y rabbi o Ponivez.

Gadael sylw