Meddwl a Chalon - Emosiynau wrth Astudio a Barn Halachig (Colofn 467)

BSD

Ychydig ddyddiau yn ol, daethant i'r tudalen Daf La Bibamot, lie y mae y mater hawddgar o " Syrthiodd y ty arno a'i nai ac ni wyddys pa un o honynt fu farw gyntaf, culhaodd ei chrys ac ni alarodd."

Anfonodd Hayuta Deutsch y dyfyniad hwn ataf gyda'r sylw canlynol:

Mae'n enfawr! Enghraifft wych (un o lawer ond yn arbennig o hardd) o'r cyfarfyddiad rhwng byd halakhic cyfreithiol 'labordy' a'r realiti dramatig (telenovela hardd sy'n peri rhwygo).

Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd rhyngom wedyn, meddyliais ei bod yn briodol neilltuo colofn i’r pethau hyn.

Dimensiynau emosiynol a dynol mewn materion halakhic

Pan fyddwch chi'n meddwl am y sefyllfa hon ac yn mynd i mewn iddi ychydig yn fwy ar lefel feddyliol, mae'n drasiedi nid mor syml a ddigwyddodd i'r teulu anffodus hwn (pob un yn ei ffordd ei hun, cofiwch). Ond wnes i fel dysgwr cyffredin ddim sylwi arno o gwbl. Mae hon yn drafodaeth halakhic hynod ddiddorol a chymhleth, ac i mi nid oes unrhyw bobl ddioddefus yma, hynny yw, bodau dynol. Mae'r rhain i gyd yn ffigurau neu'n gysgodion ar y llwyfan halakhic-deallusol. Nodau cymeriad ar gyfer hyfforddi'r meddwl, a thrwyddynt ar y mwyaf bwriedir adlewyrchu syniadau halakhic. Yn ein hastudiaeth rydym yn delio â llofruddwyr, lladron, cigyddion, celwyddog, trychinebau a gwahanol anffodusion ac yn trafod hyn i gyd yn wych. Felly gall plant Hyderabad ddysgu materion cyhuddedig, er yn dilyn cyfarfyddiad o'r fath ym mhob cyd-destun byddai eu rhieni wedi cael eu harwain ar ôl parch at les a byddent hwy eu hunain wedi cael eu gadael gyda'r iaith mewn sioc. Ond mae'r orymdaith gyfan hon yn mynd heibio'n heddychlon, ac nid ydym yn baeddu amrant.

Ni welaf yn y geiriau hyn o'i hanifeilaidd herfeiddiad. I’r gwrthwyneb, maent yn edmygu’r dyblygu rhwng yr awyrennau trafod (dynol a halakhic), ond serch hynny clywais dunnell o feirniadaeth yn y cefndir o oerni’r drafodaeth, h.y. diystyru dimensiynau dynol anodd yr achos hwn. Mae'r Gemara yn disgrifio'r achos hwn fel pe bai'n ddarn o gig oedd wedi disgyn i saws llaethog, ac mae'n mynd ymlaen i drafod y deddfau sy'n berthnasol mewn achos o'r fath. Mae hi'n anwybyddu'n llwyr y trasiedïau dynol ofnadwy sydd wedi digwydd yma. Gadewir y teulu galarus hwn heb y wraig (un o'r helyntion mewn gwirionedd) a'r brawd sydd ill dau o'r un teulu. Pwy sy'n aros yno i gefnogi'r plant amddifad? (O, does wir ddim, fel arall ni fyddai albwm yma.) Heart Pwy na wylo a pha lygad na fydd yn siedio wrth glywed hyn i gyd?! Wedi'r cyfan, wrth glust clust fyddar ein henaid.

Rwy’n meddwl bod yr alaw a glywais yng ngeiriau ei hanifail yn seiliedig i raddau helaeth ar fy mhrofiadau dyddiol yn y beit midrash i fyfyrwyr doethurol Bar Ilan (ac mewn lleoliadau benywaidd eraill). Bron bob tro rydym wedi dod at fater o’r fath, bu cyfeiriadau sigledig o’r agweddau dynol a gwerth ac yn arbennig o emosiynol sefyllfaoedd o’r fath, ac wrth gwrs beirniadaeth o’r Gemara a diystyrwch y dysgwyr o’r agweddau hyn. Y mae yr oerni a'r difaterwch a amlygir ganddo yn annealladwy ac annirnadwy. Rydyn ni i gyd wedi dod yn gyfarwydd ag astudio'r mater o dad yn trosglwyddo ei ferch ifanc i ddyn wedi'i ferwi, menyw sydd wedi'i gwahardd am hyn a hynny, agwnot heb ffordd allan, "yn sownd yn ei lwyfan" a mwy o drafodaethau Lithwaneg yn y Talmud.

Caniatâf i mi fy hun ddweud o brofiad mai adolygiadau yw’r rhain sy’n nodweddu mwy o fenywod (a dilynwyr, sef tua’r un peth. Gweler er enghraifft mewn colofnau 104 ac-315).[1] Afraid dweud, mae Lithwaniaid fel fi wedi'u heithrio rhag teimladau o'r fath yn BH. Byddwn hyd yn oed yn rhoi rhywfaint o gyngor i gyfarwyddwyr y telenovela hwnnw: Er enghraifft, byddent yn gwneud yn dda pe byddent hefyd yn lladd ail wraig y brawd a'i drywanu yn ei abdomen, sef mam Hebraeg i gyfnither ei ferch, sy'n hanner ei hun. caethwas a hanner rhydd wedi'i lofruddio gan Garma Sydd rhwng y gair a throchi yn y mikveh gyda thri boncyff o ddŵr wedi'i bwmpio heb dab sy'n edrych fel gwin. Gallent ddysgu oddi wrth y goreuon, hynny yw, bethsefyllfa. Byddai hyn wedi cyfoethogi’r drafodaeth a’i gwneud yn llawer mwy cyfareddol.

Beirniadaeth debyg mewn cyd-destun arall

Nid yw'r beirniadaethau hyn wedi'u cyfeirio at y Talmud a'i fyfyrwyr yn unig. Mewn colofn 89 Rhoddais enghraifft o feirniadaeth debyg, a’r tro hwn mewn cyd-destun academaidd-technolegol. Rwy'n golygu'r stori adnabyddus am y tiwb gwaed yn y Technion (a gafodd ei greu hyd yn oed yn ôl pob tebyg). Byddaf yn copïo pethau oddi yno.

dweud Ar fenter yr Athro Haim Hanani o'r Technion, a arweiniodd at brawf llif yn y Gyfadran Peirianneg Fecanyddol, gofynnwyd i'r myfyrwyr ddylunio pibell a fyddai'n cludo gwaed o Eilat i Metula. Gofynnwyd iddynt pa ddefnydd i'w wneud, beth ddylai ei ddiamedr a'i drwch fod, ar ba ddyfnder yn y pridd i'w gladdu ac yn y blaen. Mae adroddwyr y stori hon (a dwi'n bersonol wedi clywed gyda fy nghlustiau syfrdanu fy hun rai pobl oedd wedi eu syfrdanu'n foesol gan y mater hwn. Afraid dweud i mi gael fy syfrdanu gan eu sioc) yn cwyno sut mae myfyrwyr technocrataidd y Technion, a gollodd ers talwm wrth gwrs. ffotograffydd dynol (yn wahanol i PhDs mewn rhywedd ac economeg y cartref Mae ganddynt sensitifrwydd moesol datblygedig iawn, yn enwedig pan fyddant yn dylunio tiwb a fydd yn arwain eu herthyglau yn uniongyrchol at systemau'r Cylchgronau), datrys yr arholiad a'i gyflwyno heb fatio amrant a gofyn pam fod angen tiwb gwaed o'r fath. Dim ond i gynyddu'r syndod, dywed y dywedir bod archwiliad o'r fath wedi arwain at gyflwyno astudiaethau dyniaethau yng nghwricwlwm Technion. Mae'n debyg bod rhywun wedi cymryd yr adolygiad hwn o ddifrif.[2]

Y tu hwnt i’r cwestiwn o chwaeth a hiwmor awdur yr arholiad y gellir ei ddadlau wrth gwrs (er ei fod yn ddigon braf yn fy llygaid i), mae’r feirniadaeth ynddi’i hun yn ymddangos yn eithaf dwp i mi. Beth yw'r broblem gyda chwestiwn o'r fath?! A bod unrhyw un yn dychmygu bod y darlithydd yn bwriadu cynllunio gwersyll crynhoi a'i fod yn cynorthwyo'r myfyrwyr i ddatrys problem cludo gwaed? Roedd y myfyrwyr a ddatrysodd yr arholiad i fod i ddychmygu mai dyma'r sefyllfa a phrotestio? Nid yw lluniad a datrysiad prawf o'r fath mewn unrhyw fodd yn adlewyrchu anfoesoldeb, na hyd yn oed lefel sensitifrwydd moesol y darlithydd na'r myfyrwyr. Gyda llaw, nid yw hyd yn oed y feirniadaeth chwerthinllyd hon yn adlewyrchu lefel uchel o sensitifrwydd moesol. Ar y mwyaf mae'n daliad treth datganol, ac yn eithaf gwirion, am gywirdeb gwleidyddol gwarthus a theimladrwydd diangen.

Y tu hwnt i'r cwestiwn a yw'n iawn ac yn rhesymol i gyflwyno cwestiwn o'r fath mewn prawf, hoffwn ddadlau bod myfyrwyr a ddaeth ar eu traws ac a'i datrysodd heb amrantiad llygad yn debyg iawn i ysgolheigion halakhig sy'n mynd trwy sefyllfa fel yr un a ddisgrifiais gyda'r amrant rhewllyd hwnnw. Mae'n gwestiwn o gyd-destun. Os yw’r cyd-destun yn halakhic neu wyddonol-dechnolegol, a’i bod yn amlwg i bawb nad oes unrhyw un yma yn bwriadu llofruddio na chario gwaed, nid oes unrhyw reswm yn y byd i’w calonnau grynu neu lawenhau drosto. Mae'n well iddynt adael y sieciau ar gyfer digwyddiadau go iawn. Os oes yna rywun y mae ei dannau'n ysgwyd mae'n iawn wrth gwrs. Pawb a'i strwythur meddyliol, ac fel y gwyddom nid oes neb yn berffaith. Ond mae gweld hyn fel nodwedd sy'n adlewyrchu moesoldeb y person ac yn absenoldeb y cryndod yn arwydd o'r moesoldeb diffygiol hwn ar y mwyaf yn jôc ddrwg.

"Iâ oedd yn glyfar, beth oedd yn ei weld yn nonsens?"[3]

Gellir dwyn i gof hefyd midrash chwedl Korach Zatzokal a gwynodd am Moshe Rabbeinu (Ceisiwr da, Salmau a):

" Ac yn eisteddfa Sim" y mae rhew, yr hwn oedd yn cellwair am Moses ac Aaron

Beth wnaeth iâ? Ymgasglodd yr holl gynulleidfa, a dywedwyd, "Casgled yr holl gynulleidfa iâ iddynt," a dechreuodd ddweud wrthynt eiriau clown, a dweud wrthynt, "Yr oedd un wraig weddw yn fy nghymdogaeth, a dwy ferch amddifad gyda hi, ac un maes oedd ganddi. Daeth i aredig - dywedodd Moshe wrthi: "Paid ag aredig ych ac asyn gyda'i gilydd." Daeth i hau - dywedodd wrthi: "Ni fydd eich bron hau hybrids." Wedi dod i fedi a gwneud tomen, dywedodd wrthi: Rhowch gasgliad o anghofrwydd a wig. Wedi dyfod i sylfaenu, efe a ddywedodd wrthi, Gwna gyfraniad, a degwm cyntaf, ac ail ddegwm. Cyfiawnhaodd y ddedfryd arni a'i rhoi iddo.

Beth wnaeth y peth tlawd hwn? Safodd a gwerthu'r cae a phrynu dwy ddafad i wisgo eu gauzes a mwynhau eu gwartheg. Ers iddynt gael eu geni, daeth Aaron a dweud wrthi: "Rho'r cyntafanedig i mi, felly dywedodd Duw wrthyf: "Pob cyntaf-anedig a enir yn dy braidd ac yn dy braidd - cysegrwch i'r Arglwydd dy Dduw." Cyfiawnhaodd y ddedfryd arni a rhoddodd y genedigaethau iddo. Mae’r amser wedi dod i’w cneifio a’u cneifio – dyma Aaron yn dod ac yn dweud wrthi: Rhowch y cyntaf o’r nwy i mi, dyna ddywedodd Duw:

Dywedodd hithau, Nid oes gennyf nerth i sefyll yn erbyn y dyn hwn, oherwydd yr wyf yn eu lladd a'u bwyta. Ac wedi iddo eu lladd hwynt, Aaron a ddaeth ac a ddywedodd wrthi, Dyro i mi y fraich, a'r boch, a'r stumog. Meddai: Hyd yn oed ar ôl i mi eu lladd, ni chefais wared arno - maent yn boicot ohonof! Dywedodd Aaron wrthi: Os felly - eiddof fi yw'r cyfan, dyna a ddywedodd Duw: "Bydd pob boicot yn Israel yn eiddo i ti." Aeth Natlan ato a gadael ei wylo gyda'i dwy ferch.
Dyna sut aeth hi i'r trallod hwn! Felly maen nhw'n gwneud ac yn glynu wrth Gd!

Dorcalonnus iawn, ynte? Mae ychydig yn atgoffa rhywun o'r adolygiadau a ddisgrifiais uchod, er bod gwahaniaeth yma serch hynny. Mae beirniadaeth Ice yn wir ynddo. Efallai y bydd hi’n cymryd pethau allan yn eu cyd-destun ac yn ffugio stori dorcalonnus, ond mae’n sicr yn wir y gall stori o’r fath ddigwydd mewn egwyddor, a dyna’n wir y cyfarwyddyd halakhic ar gyfer sefyllfa o’r fath. Dyna pam y mae her yma i foesoldeb halakhah, ac mae hwn yn honiad difrifol. Yr wyf wedi sôn wrthych lawer gwaith o’r blaen chwaraeodd Israel, Y fferyllydd o Jerusalem, yr hwn a arferai ffugio hanesion am ddiffrwythder moesol halakhah a'r crefyddol, ac yn ennyn terfysg. Anadlodd y crefyddol ochenaid o ryddhad pan ddaeth yn amlwg nad oedd ac na chafodd stori o'r fath ei chreu, ond roeddwn i bob amser yn meddwl tybed pam ei bod yn berthnasol. Yn wir mae'r halachah yn gwahardd gofod Shabbat i achub bywyd cenedl. Yn wir, mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i wraig Cohen gael ei threisio gan ei gŵr. Felly hyd yn oed os na ddigwyddodd hynny mewn gwirionedd, mae'n feirniadaeth gwbl gyfreithlon.

Yn yr ystyr hwn, mae beirniadaethau Shachak a Korach yn debyg iawn i'r beirniadaethau a welsom uchod sy'n ymdrin ag achos damcaniaethol a chymharedd rhesymol iawn tuag ato. Nid oes a wnelo hyn ddim â lefel moesoldeb y bobl na lefel halakhah.

Beth yw'r broblem?

Gadewch i ni ganolbwyntio ar y problemau gydag adolygiadau o'r tiwb gwaed neu'r telenovela ar y llwyfan. Mae hwn yn achos damcaniaethol na ddigwyddodd mewn gwirionedd. Yn wyneb achos mor wirioneddol, mae'n debyg na fyddwn yn parhau i fod yn ddifater amdano. Mae’r difaterwch yn cael ei greu yma oherwydd natur ddamcaniaethol yr achos sy’n amlwg i bawb dan sylw, ac oherwydd cyd-destun y drafodaeth. Mae arwyddocâd yr achosion hyn yn ddeallusol-broffesiynol. Mae cwestiwn mewn peirianneg yn cael ei ddehongli yn ei gyd-destun fel her gyfrifiadurol-dechnolegol, ac yn gywir ddigon, nid oes unrhyw un yn cael ei boeni gan ddiben y cyfrifiad (oherwydd ei bod yn amlwg i bawb nad oes y fath beth. Mewn gwirionedd mae, profi prawf y myfyriwr galluoedd). Mae'r un peth yn wir am y telenovela ar y llwyfan. Mae'n amlwg i bawb mai achos damcaniaethol yw hwn sydd wedi'i gynllunio i hogi mewnwelediadau halakhic. Mae trin achos damcaniaethol fel petai'n digwydd mewn gwirionedd yn garwriaeth blentynnaidd, ynte? Mae plant yn tueddu i drin y stori fel petai'n achos go iawn. Dylai oedolion ddeall nad yw hyn yn wir. Yn fy marn i, mae hyn yn debyg i gwestiynau am achosion Talmudaidd fel Gamla Farha (Mechot XNUMX: XNUMX ac Yevamot Katz XNUMX: XNUMX), neu Hittin a ddisgynnodd mewn dryslwyni (Mincot Set XNUMX: XNUMX), sy'n meddwl tybed sut y gallai achos o'r fath digwydd. Wrth roi sylw i'r cyd-destun, dylai fod yn glir nad oes neb yn honni mai felly y bu neu y gallai ddigwydd. Mae'r rhain yn achosion damcaniaethol a fwriedir i fireinio egwyddorion halakhic, megis achosion labordy mewn ymchwil wyddonol (gwelerErthyglau Ar yr Okimas).

Yn fyr, y broblem gyda'r adolygiadau hyn yw eu bod yn cymryd yn ganiataol bod person i fod i drin achos damcaniaethol a ddaw ger ei fron fel pe bai digwyddiad go iawn yma. Gallwch chi roi enghraifft o ffilm neu lyfr sy'n disgrifio sefyllfaoedd o'r fath. Sylwch pwy na fyddai'n coleddu'r Beibl na golwg ar sefyllfa o'r fath. Sut mae'n wahanol? Wedi'r cyfan, mewn ffilm neu lyfr rydyn ni i fod i brofi teimladau o'r fath a mynd i sefyllfa. Yr ateb i hyn yn fy marn i yw: 1. Mae enw'r cyd-destun yn artistig, sy'n golygu y dylai'r defnyddiwr (gwyliwr neu ddarllenydd) geisio mynd i mewn i'r sefyllfa a'i brofi. Dyma hanfod dihangfa artistig. Ond nid yw'n bodoli yn y cyd-destun ysgolheigaidd na thechnolegol-academaidd. 2. Hyd yn oed os yw'n naturiol bod symudiad meddwl o'r fath yn digwydd mewn dynion (neu fenywod), nid oes ganddo unrhyw werth. Os yw hynny'n digwydd - yna iawn (does neb yn berffaith, cofiwch). Ond mae honiad gan bobl yn enw moesoldeb bod yn rhaid iddo ddigwydd iddyn nhw yn honiad hollol wahanol. Mae gweld rhywun sydd heb hwn fel diffyg moesol yn wirioneddol nonsens yn fy llygaid.

Achosion go iawn: pwysigrwydd datgysylltu

Dadleuais fod ymwneud meddyliol ag achos damcaniaethol yn fater plentynnaidd ar y gorau. Ond y tu hwnt i hynny, hoffwn ddadlau yn awr fod ganddo hefyd ddimensiwn niweidiol iddo. Pan gododd y beirniadaethau uchod ar y myfyrwyr doethurol, ceisiais ddwyn ynddynt dro ar ôl tro bwysigrwydd y datgysylltiad emosiynol a meddyliol oddi wrth y sefyllfa wrth ymdrin ag ysgolheictod halakhic. Nid yn unig nad oes unrhyw werth i ymwneud emosiynol o'r fath, ond mae'n wirioneddol niweidiol. Gall cyfranogiad meddyliol ac emosiynol arwain at gasgliadau halakhic (a thechnolegol) gwallus. Mae barnwr sy'n penderfynu ar yr achos oherwydd ei deimladau yn farnwr drwg (yn wir, nid yw'n rheoli o gwbl. Dim ond gweiddi).

Sylwch fy mod yma eisoes yn sôn am gyfeiriad dynol at achos gwirioneddol a ddaw ger fy mron, ac nid achos damcaniaethol yn unig. Os dof ar draws achos o frawd a chwaer a fu farw gyda’i gilydd mewn trychineb ofnadwy, mae’n achos gwirioneddol a gymerodd le mewn gwirionedd, felly mewn achos o’r fath rhaid bod gwerth i sensitifrwydd tuag at y dimensiynau dynol sydd ynddo. Yma yn sicr mae gwerth a phwysigrwydd wrth drin yr achos hwn ar bob lefel ar yr un pryd: y deallusol-halakhic, y deallusol-moesol a'r dynol-brofiad. Ac eto, hyd yn oed mewn achos go iawn, mae'n briodol yn y cam cyntaf i ganolbwyntio ar yr awyren gyntaf a hollti'r ddau arall. Dylai y cyflafareddwr feddwl yn oeraidd am yr achos a ddaw o'i flaen. Nid oes gan yr hyn y mae'r halakhah yn ei ddweud unrhyw beth i'w wneud â'r hyn y mae'r emosiwn yn ei ddweud (ac yn fy marn i ddim hyd yn oed yr hyn y mae'r moesoldeb yn ei ddweud), ac mae'n dda ei fod yn ei wneud. Dylai'r cyflafareddwr dorri'r gyfraith gyda theimlad ar wahân, ac felly fod â'r hawl i gyfarwyddo gwirionedd y Torah. Ar y cam ar ôl y dadansoddiad halakhic oer, mae lle i fynd i mewn yn feddyliol i'r sefyllfa a'i dimensiynau moesol a dynol, a'i archwilio yn y safbwyntiau hyn hefyd. Mae hyn yn golygu, pan fydd y dadansoddiad halakhic cychwynnol yn codi nifer o opsiynau posibl, y gellir ystyried yr emosiwn a'r dimensiynau dynol a moesol er mwyn penderfynu rhyngddynt a dewis y dyfarniad ymarferol. Ni ddylai emosiwn gymryd rhan mewn dadansoddiad rhesymegol, ond ar y mwyaf dewch ar ei ôl. Y tu hwnt i hynny, gallwch weld gwerth mewn gwirionedd mewn rhannu a chydymdeimlo â dioddefaint y person o'ch blaen, hyd yn oed os nad oes ganddo unrhyw oblygiadau halakhic. Ond rhaid i hyn i gyd ddigwydd ar awyrennau cyfochrog, ac yn ddelfrydol hefyd fod yn hwyr i'r penderfyniad halakhic cychwynnol. Nid yw ymglymiad emosiynol yn y dyfarniad yn ddymunol o gwbl.

Ni ddychwelaf yma yn fanwl at honiad arall yr wyf eisoes wedi ei wneud lawer gwaith (gweler er enghraifft yn y golofn 22, Ac yn y gyfres o golofnau 311-315), Nid oes gan foesoldeb ddim i'w wneud ag emosiwn a dim byd. Mater deallusol yn hytrach nag emosiynol yw moesoldeb. Weithiau mae emosiwn yn ddangosydd o'r cyfeiriad moesol (empathi), ond mae'n ddangosydd problematig iawn, ac mae'n bwysig bod yn ofalus i'w feirniadu a pheidio â'i ddilyn. Parchwch ef a'i amau. Ar ddiwedd y dydd, dylid gwneud y penderfyniad yn y pen ac nid yn y galon, ond dylai'r pen hefyd ystyried yr hyn y mae'r galon yn ei ddweud. Fy haeriad oedd nad oes gan adnabyddiaeth yn yr ystyr trwy brofiad o emosiwn unrhyw ystyr gwerth. Nodwedd ddynol yw hon, ac felly mae'n ffaith. Ond nid oes iddo werth, ac ni ddylai y rhai nad ydynt wedi eu cynysgaeddu ag ef boeni am ei gyflwr moesol a gwerth.

Yng ngoleuni hyn, dadleuaf, hyd yn oed yn yr ail gam, ar ôl y dadansoddiad halakhic cychwynnol, nad oes lle arwyddocaol i emosiwn. Ar gyfer moesoldeb efallai ie, ond nid ar gyfer emosiwn (fel y cyfryw. ond efallai fel dangosydd ac yn y blaen). I'r gwrthwyneb, mae ymglymiad emosiynol yn bresgripsiwn prawf ar gyfer twyll a gwyriadau meddwl amhriodol, ac ar gyfer gwneud penderfyniadau anghywir.

Y casgliad o hyn i gyd yw, wrth astudio mater Talmudaidd halakhic nad oes unrhyw werth i ymglymiad emosiynol, a dylai rhywun hyd yn oed geisio goresgyn symudiad meddwl o'r fath hyd yn oed os yw'n bodoli (rwy'n siarad am y rhai nad ydynt eto wedi gallu goresgyn. iddo a dod i arfer ag ef). Mewn dyfarniadau halakhic ymarferol (h.y. penderfyniad ar achos penodol a ddaw ger ein bron), lle dylid atal emosiwn a moesoldeb, ac efallai rhoi rhywfaint o le iddynt yn yr ail gam (yn enwedig moesoldeb. I emosiwn llai).

Cais offerynnol

Mae dadl ar y lefel offerynnol na fydd person sy'n ymarfer peidio â thrin dynol yn ddamcaniaethol mewn achosion damcaniaethol o'r fath yn gwneud yr un peth mewn achosion gwirioneddol. Rwy'n ei amau'n fawr. Mae'n swnio i mi fel gair da am saith bendith, ac ni welaf unrhyw arwydd o'i gywirdeb. Beth bynnag, dylai unrhyw un sy'n honni hyn ddod â thystiolaeth i'w eiriau.

Efallai y gellir gwneud honiad tebyg am arfer crefftwyr. Mae'r Gemara yn dweud bod arlunydd, meddyg neu berson a oedd yn delio â merched, "yn ei chaethwasiaeth yn aflonyddu", ac felly'n caniatáu iddo bethau sy'n cael eu gwahardd i ddynion eraill (unigoliaeth neu gysylltiad â menyw ac ati). Mae bod yn brysur yn ei waith proffesiynol yn pylu ei emosiynau ac yn atal troseddau a myfyrdodau gwaharddedig. Ni wn a yw rhyw gynaecolegydd yn waeth o'i herwydd, hyd yn oed pan fydd yn cyfarfod â menyw o gefndir rhamantus ac amhroffesiynol. Rwy’n amau ​​​​bod hwn yn gyd-destun gwahanol, ond mae angen ei archwilio. Mae pobl yn gwybod sut i wahanu a datgysylltu, ac yn yr ystyr hwn mae Dayan hefyd yn dysgu yn Abidathiyahu Tridi. Pan fydd person yn cymryd rhan yn ei broffesiwn mae'n gwybod sut i ddatgysylltu ei emosiynau, ac nid yw hynny'n golygu eu bod yn fwy diflas mewn cyd-destunau eraill. Wrth gwrs, mae artist sy'n ymddiddori yn ei gelfyddyd yn sefyllfa fwy pellgyrhaeddol na'r sefyllfaoedd a nodir uchod mewn astudiaeth halakhig, oherwydd i'r artist mae'r rhain yn fenywod a sefyllfaoedd real, tra i'r ysgolhaig achosion damcaniaethol yw'r rhain. Felly, hyd yn oed os gwelwn fod emosiynau'r artist yn lleihau, nid yw hyn o reidrwydd yn golygu mai dyna sy'n digwydd yn yr ysgolhaig. Efallai ei fod yn debycach i farnwr sy'n datgysylltu ei deimladau, gan fod y barnwr yn wynebu achosion go iawn ond yn gwneud hynny mewn cyd-destun proffesiynol. Yno gellir dweyd ei bod yn ei chelfyddyd yn gythryblus.

Nodyn astudio

Gellir dadlau nad yw dysgwr sy'n dod ar draws sefyllfaoedd o'r fath ac nad yw'n ennyn ynddo ef y teimladau dynol perthnasol yn dod i mewn yn llawn i'r sefyllfa. Mae hon yn ddadl yn ei erbyn ar y lefel academaidd, ac nid ar y lefel foesol. Yr honiad yw ei fod yn dysgu’n wael ac nid ei fod yn berson anfoesol. Ni chredaf fod hynny'n wir. Gall person yn sicr fynd i mewn i sefyllfa mewn cyd-destun addysgol hyd yn oed os nad yw ynddi yn nhermau dynol. Mae fy nadl, wrth gwrs, yn amodol ar y canfyddiad o halakhah fel galwedigaeth broffesiynol-dechnegol nad yw'n cynnwys awyrennau emosiynol (ac eithrio yn yr ail gam, ac ati). Beth bynnag, diffyg moesol yn sicr nad wyf yn ei weld yma.

[1] Ddim yn siŵr bod ganddo unrhyw beth i'w wneud â'r cymeriad benywaidd. Gall hyn fod oherwydd newydd-deb pethau, gan nad yw merched fel arfer wedi arfer â'r materion hyn ers plentyndod.

[2] Mae'r canlyniad ei hun i'w groesawu yn fy marn i. Yn bendant nid yw'n niweidiol i fyfyrwyr yn y Technion astudio rhai dyniaethau. Ond nid oes unrhyw gysylltiad rhwng hyn ac achos y bibell waed. Nid yw'r achos yn dangos unrhyw broblem y mae angen ei datrys, a phe bai problem o'r fath, ni fyddai astudiaethau dyniaethau yn cyfrannu mewn unrhyw ffordd at ei datrys.

[3] Rashi yn yr Anialwch XNUMX, t.

45 Meddyliau ar "Meddwl a Chalon - Emosiynau yn Astudiaeth a Barn Halacha (Colofn 467)"

 1. Condemniwyd y mater halakhig a grybwyllir yma mewn gwirionedd, os cofiaf yn iawn, yn dilyn llofruddiaeth aelodau o deulu Maklef yn Motza yn ystod digwyddiadau XNUMX.

    1. Crynhaf yn fyr yr hyn a ddywedwyd yno.

     A. Yr achos a ymddangosodd yn y golofn:
     [Priododd dyn ei nith a gwraig arall. Os bydd yn marw yna ni all ei frawd fyw gyda'i nai (cyhoeddus) ac felly mae hi a'r fenyw arall mewn angen wedi'u heithrio rhag erthyliad a mechnïaeth (erthyliad gwaharddedig). Os bu farw merch ei nai cyn ei gŵr ac yna bu farw ei gŵr yna ar adeg ei marwolaeth nid oes gan y fenyw arall gywilydd ac felly mae angen babi arni.]
     Y ddedfryd yn y Gemara yw os nad yw rhywun yn gwybod pwy fu farw gyntaf, a oedd y gŵr farw gyntaf a'i wraig (ei nai) yn dal yn fyw ac yna bu farw'r wraig arall o ffieidd-dra, neu a fu farw'r wraig gyntaf ac yna bu farw'r gŵr a yna y wraig arall yn ddyledus am blentyn. [A'r gyfraith yw oherwydd bod amheuaeth a yw'n orfodol yn Bibom neu'n waharddedig yn Bibom, yna crys ac nid Bibum].

     B. Yr achos yn Ahiezer:
     [Mae dyn sydd wedi marw ac ar adeg ei farwolaeth wedi gadael sberm neu ffetws hyfyw, mae ei wraig wedi'i eithrio rhag ffieidd-dra. Ond os nad oedd ganddo blant o gwbl neu fod pawb wedi marw cyn iddo farw yna mae'n rhaid i'w wraig bibom. Os bydd yn marw ac yn gadael ffetws a aned ar ôl ei farwolaeth a hyd yn oed yn byw am awr yn unig ac yn marw, neu'n gadael mab yn marw, mae'n hedyn i bopeth ac mae ei wraig wedi'i heithrio rhag ffieidd-dra.]
     Mae'r collfarnwr yn Ahieser yn dad a fu farw ac ar adeg ei farwolaeth gadawodd gigysydd a fu farw ddiwrnod ar ôl ei dad, p'un a yw mab cigysydd yn cael ei ystyried yn hedyn i bopeth fel un sy'n marw a'r wraig farw wedi'i heithrio rhag ffieidd-dra, neu a cigysydd (a fydd fwy na thebyg yn marw o fewn XNUMX mis). [Mae Rose Garden yn meddwl nad yw ysglyfaethu yn cael ei ystyried yn fyw o gwbl a'i fod yn waeth na marw ac mae'n rhaid i'r fenyw farw fod yn bibom. Mae Ahiezer yn profi o ychwanegiadau bod Ben Tripa wedi'i ddiswyddo o Maybum]
     https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=634&st=&pgnum=455

     Mae tebygrwydd yn y ffaith bod dau aelod o'r teulu wedi marw mewn cyfnod byr o amser (am yr un rheswm).

    2. Rwy’n cymryd bod Nadav yn cyfeirio at ateb Ahiezer i HG yng nghanol CJ:

     Ym mis Adar XNUMX (c) ar gwestiwn y Darg pwy yn nyddiau'r llofruddiaeth yn yr Irac y lladdwyd y tad ac yna'r mab a fu fyw un diwrnod, yr hwn a drywanodd y llofruddion a thyllu'r ysgyfaint, os caniateir. priodi heb echdynnu, fel yn y Ginat Vardim responsa Daethpwyd â'r Sephardi ar liniau Yosef a Harka'a ac yn Petah Tikva, y gellir ei waethygu.
     Yma gwelais yn y Ginat Vardim responsa ac ni chefais unrhyw dystiolaeth yno i'w adnewyddu, dim ond gan grefyddwr yn Matanitin yn marw ac yn cael ei arwain ac nid o Tani Prefa, sy'n golygu nad yw Detrapa yn cael ei danio. Fodd bynnag, oddi wrth y Toss D. Ac o ran y Toss, mae'n ymddangos ei fod yn marw gan ddyn a eglurwyd yn y Sanhedrin gan y Dalarbanan Darbav Hoy fel ysglyfaeth, ac felly Maimonides yn y PB rhag y llofrudd Dahurgo yn cael ei ladd fel ysglyfaeth, a chan arall Demprashim GC Da'af sy'n cael ei fesur ac mae'n marw. Ac mae hefyd yn amlwg bod tai'r Hari Batos Yavmot, lle mae Demguide mewn man nad oes diwedd i fywyd, ac Yn y B.H. A.H. Wedi'r cyfan, mae'n cael ei brofi o eiriau'r Toss, model sy'n marw ac yn cael ei arwain gan berson sy'n debyg i ysglyfaeth, ac felly yn y cyrchoedd yn Qur'an Dafydd, sydd wedi'u hatodi i S. Barnau Rydym peidiwch â phoeni beth oedd yn ysglyfaethu arno, oherwydd mae angen bib ar y marw a'r tywys a'u tanio o'r bib. Yn gyffredinol, mae'n rhyfedd os bydd gor-ŵyr yn cymryd yn ganiataol fforffedu y bydd angen ei achub, a bydd hefyd erthyliad yng ngwraig brawd sydd â mab sy'n cael ei fforffedu ac ers iddo ddwyn geiriau'r Yn sicr nid yw Toss Reid ar Shabbat KK yn teimlo o gwbl oherwydd amheuon yr amheuwr, ac nid oes angen ei achub a chaniateir iddo briodi. + Shum yn responsa Beit Yitzchak, Chiv. A.A. yn responsa Beit Yitzchak, yr hwn a gwblhawyd gan G.C.

     Ond nid dyma ein hachos ni. Er y gall y ffordd o driniaeth a'r diffyg cyfeiriad absoliwt at y dimensiynau emosiynol wneud argraff ar rywun.

     1. [Ynglŷn â diwedd eich sylwadau ynghylch y ffordd o drin, mae taith o amgylch Trysor Doethineb yn datgelu mai Rabbi Zvi Pesach Frank yw'r holwr o Ahieser a holwyd amdano gan rabbi Safed lle digwyddodd y digwyddiad, ac maent eisoes wedi Mynegodd y sioc, ac ati.

     2. Am ennyd fer meddyliais y gallai fod yn debyg i hanes dydd-i-ddydd yr offeiriad a lofruddiodd ei gyfaill ar yr hwrdd, ac ar ben hynny mae ei dad yn fflangellu i drafod gosherder y gyllell, ar yr hon yr ysgrifennwyd erthyglau a phregethau, ond nid yw yn debyg o gwbl am mai llofruddiaeth gelynion ydyw.

      1. Rhwng ateb halakhic a phregeth foliant

       Yn y XNUMXeg o Nisan XNUMX (Rabbi Yosef Caro's)

       Amherthnasol yw holl drafod teimladau neu an- deimladau cyflafareddwyr Halacha ar sail eu ffurfiad yn eu hatebion. Mynegodd y doethion eu cynnwrf at y digwyddiadau gwysio yn eu pregethau yn y gymmydogaeth, y rhai oedd wedi eu bwriadu i ennyn teimladau y gynulleidfa. Yn yr ateb halakhic mae’r drafodaeth yn halakhic ‘sych’. Wedi'i reoli ar wahân a'i fynnu ar wahân.

       Mae yn werth sylwi mai ychydig yn unig o weithiau doethion Israel a argraffwyd, mewn rhan o herwydd y gost o argraffu. Felly, ceisiwch argraffu'r detholiad sydd ag arloesedd sylweddol. Boed yn newydd-deb mewn halakhah neu newydd-deb mewn chwedl. Mynegi teimladau o lawenydd dros newyddion da a thristwch dros sïon drwg - nid oes newydd-deb, mae pawb yn ei deimlo, ac nid oes angen ei ymestyn wrth ychwanegu dalennau. Hyd yn oed mewn arloesiadau, ychydig o'r ychydig a argraffwyd ganddynt.

       Cofion, y boi bach.

       1. Paragraff 1, llinell 1
        … Yn seiliedig ar eu geiriad…

        Dylid sylwi fod edifeirwch weithiau yn hirfaith mewn geiriau tristwch, pan y gorfodir un i lywodraethu yn llym. Pan fydd y cyflafareddwr yn teimlo, er gwaethaf ei awydd mawr, nad yw'n gallu achub - yna bydd weithiau hefyd yn mynegi ei alar yn ei ddyfarniad.

        Er enghraifft, cyfarwyddodd Rabbi Chaim Kanievsky ei safbwynt yn fyr mewn ychydig eiriau, ond dywedodd Rabbi Menachem Burstein fod yna achosion lle dywedodd Rabbi Kanievsky: 'O, o, oh. Ni allaf ganiatáu '.

 2. Rhywbeth tebyg oedd pan ofynnodd rhywun anghywir i Rosh Yeshiva sut mae'n delio â mater PP heb iddo achosi cynnwrf rhywiol iddynt. Atebodd nad yw myfyrwyr yn delio â realiti, ond â normau halakhic yn ei gylch.
  Ymateb rhyfedd yn wir, oherwydd nid yw'r disgrifiad yn y Mishnah yn "weithred a fu."
  Ac am lawer llai na hynny, mae Shlomi Emuni Yisrael, dan arweiniad ysgolheigion sy'n astudio, yn cynnull i helpu teuluoedd

 3. A. Mae eich dadansoddiad yn methu'n llwyr â'r hiwmor yn fy sylwadau (a doc: a telenovela! Y tu mewn i'r gronfa ddata wych o sgriptiau a ddarperir gan y traethawd, gallwch ysgrifennu mwy.).
  B. Rwyf i a'ch myfyrwyr doethuriaeth (y rhai nad ydynt yn ymwneud ag erthyglau i gyfnodolion - yn gresynu gwyddoniaeth, nac yn astudio yn yr Adran Macrame ac Economeg y Cartref. Pwy ddywedodd materoliaeth a chauvinism ac nad oeddent yn ei dderbyn?) Yn deall yn dda y safon ddwbl . Fel y crybwyllwyd, mae rhai ohonom hyd yn oed yn ei fwynhau. Yn wir, mae'r rhan fwyaf ohonom yn dod ar draws materion gemara o'r math hwn am y tro cyntaf, ac mae'n ymddangos i mi na all y dysgwr hyfedr a chyffredin ond elwa o'n syllu newydd a syndod ("tramor") yn union oherwydd ei fod yn berson primordial ac anghyfarwydd ac syllu arferol. Mae'r gallu iach i edrych ar bethau o'r newydd yn bwysig i bawb. Peidiwch ag ofni, mae ysgolheigion a barnwyr gwell (nid trawsrywiol) wedi dod allan ohono.
  trydydd. Fodd bynnag, ni ddylai'r ysgolhaig dydd a'r barnwr mewn gwirionedd boeni'n chwerw a chael gwared â bwndeli o feinwe wrth astudio, yn lle hynny arfer eu deallusrwydd a'u gallu i ddod i gasgliad a dysgu. Rwy'n siarad (yn siarad) am edrychiad dwbl ac iach. Ydy, mae hyd yn oed winc yn gweithio. Nid dim ond rhwyg.
  D. Ac oni bydd offeiriades yn dafarnwr? Ewch allan i ddysgu sut olwg sydd ar ddyfarniadau ynadon y Goruchaf Lys sydd, yn rhinwedd eu safbwynt, yn mynd i'r afael â materion pwysig sydd weithiau hefyd yn ymwneud â thrychinebau o ryw fath neu'i gilydd. Bydd y dadansoddiad cyfreithiol yno yn ei holl eglurder, a heb amharu ar finiogrwydd y drafodaeth, bydd bob amser ryw ragymadrodd byr neu ymadroddion cysylltiedig a fydd yn ymwneud â'r gwerth a'r ochr foesol.
  Dduw. Mae cwestiwn yr afonydd o waed a phibell yn enghraifft dda o hiwmor drwg. Mae’n cyffwrdd â dadl gyson sy’n bodoli yma, am y dirmyg a’r diffyg pwysigrwydd i’r cyd-destun, yr awyrgylch ac addysg.

  1. Helo ei anifail.
   A. Doeddwn i ddim wir yn colli. I'r gwrthwyneb, ysgrifennais am yr edmygedd a'r mwynhad o'r dyblygu a deallais yr hiwmor yn dda. Ac eto o'r cachu mi ddeallais fod yna naws o feirniadaeth, ac wrth gwrs roeddwn i'n iawn. Mae eich sylwadau yma yn nodi hyn yn glir. Nid yw cyfanswm y gemara yn cynnwys cyflwyniad barddonol o'r fersiwn Cheshin.
   B. Mae'n sicr yn farn y gellir elwa ohoni, ond fel arfer nid yw'n elwa ar y lefel halakhic. Sylwais ar hyn ar ddiwedd y golofn. Canolbwyntiaf ar feirniadaeth foesol amherthnasol.
   trydydd. Sylweddolais mai golwg ddwbl ydoedd, a rhoddais sylw i hynny. Y cwestiwn yr oeddwn yn ymdrin ag ef yw a ddylai absenoldeb yr ail awyren mewn perthynas ag achos damcaniaethol fod yn destun pryder ai peidio.
   D. Mae ynadon y Goruchaf Lys, yn wahanol i gyflafareddwyr, yn ymwneud â'r gyfraith ac nid halakhah. Yn ôl y gyfraith mae mwy o bwysau nag mewn halakhah (nid bob amser yn iawn) i'w teimladau. Y tu hwnt i hynny, mae cyfreitheg Halachig yn delio ag achosion ymarferol, nid yw'r Gemara yn gwneud hynny. Yn fy ngeiriau safais dros yr adran hon.
   Dduw. Sylwais ar y feirniadaeth ar yr hiwmor drwg, a dywedais yn benodol nad dyma'r hyn yr wyf yn delio ag ef. Y cwestiwn yr oeddwn yn ymdrin ag ef yw a oes lle i feirniadaeth foesol.

   Yn olaf, mae'r cyhuddiad o sylwedd a chauviniaeth yn nodweddiadol ac yn amherthnasol (fe'i defnyddir yn aml pan fydd y dadleuon o sylwedd yn dod i ben). Pan fyddaf yn adrodd fy argraff o brofiad rwy'n siarad am ffeithiau. Os yw'r canlyniad yn sylweddol, yna mae'n debyg bod y sylwedd yn gywir. Y ffordd i ymdrin â hyn yw nid gwadu’r canlyniadau na beio’r sylwedd, ond dadlau mewn ffordd resymegol nad yw’r ffeithiau’n wir. Os oeddech yn bwriadu gwneud hynny, ni sylwais yn eich geiriau ar y fath ddadl. Un o ddrygioni poblogaethau gwan (mae menywod yn y cyd-destun hwn yn bendant yn boblogaeth wan, nid bob amser ar fai. Yma rwyf hyd yn oed yn fodlon derbyn yn rhannol yr ymadrodd ffiaidd "gwanhau"), yw protestio'r disgrifiad ffeithiol yn lle delio â y ffeithiau. Ysgrifennais amdano mewn perthynas ag ysgolheictod benywaidd yn y lle cyntaf, a thramgwyddodd y rhan fwyaf o'r merched a'i darllenodd yn lle dod i'r casgliadau gofynnol a cheisio gwella. Mae'n bresgripsiwn prawf i goffáu'r sefyllfa (os ydych chi'n meddwl ei fod yn dda, yna nid yw coffáu o reidrwydd yn ddrwg yn eich llygaid wrth gwrs, ond yna nid wyf yn gweld yr hyn yr wyf yn cael fy nghyhuddo ohono).

   1. Nid yw fy meirniadaeth o'r Gemara ond o'r agwedd ysgolheigaidd-Lithwanaidd sy'n gwawdio'r cais am gyfeiriad dwbl. Nid oes raid i esiampl y beirniaid fyned i farddoniaeth orliwiedig adnabyddus Cheshin, y mae ynddi engreifftiau llawer mwy llwyddiannus a difrifol, fel y gwyddoch fy mod yn brysur y dyddiau hyn gyda dysgeidiaeth Iddew annwyl ar ol graddedigion y Goruchaf Lys uchod a lle mae pethau yn werth sylwi arnynt.

    Cyhuddais chi o ymwneud yn y bôn ag arddull yn hytrach na chynnwys, hynny yw, pa mor syndod - eto, i wenu. Dylai unrhyw un sy'n mynnu gwneud hwyl am ben aelodau ei gwmni dro ar ôl tro, yn union ynddo ef gael ei amau ​​​​bod ei ddadleuon yn llai llwyddiannus. Neu, i aralleirio eich iaith sanctaidd: "Mae'r wen uchod yn nodweddiadol ac yn amherthnasol (mae'n cael ei defnyddio'n aml pan fydd y dadleuon perthnasol yn dod i ben)."
    Rwy’n deall wrth gwrs fy mod yn ymarferol yn dod ar draws y math hwn o ymateb gan lawer o fyfyrwyr, ac mae hyn yn cyfiawnhau damcaniaethau o’r fath, fy mod yn protestio’r arddull ddilornus (yn wahanol i fyfyrwyr PhD mewn rhywedd ac economeg y cartref, sydd â synwyrusrwydd moesol datblygedig iawn, yn enwedig pan dylunio sianel i erthyglau newyddiadurol). At the sciences of regret”), hyny yw, dychwelasom drachefn, a'r tro hwn dyfynaf fy iaith gysegredig, " i'r ddadl barhaus sydd yma, am y dirmyg a'r anghyssylltiad a Mr. pwysigrwydd i gyd-destun, awyrgylch ac addysg”.

    1. Ond mae'r cyfeiriad dwbl ar goll yn y Gemara ei hun. Nid yw hyn yn ddyfais o Lithwaniaid. Nid yw yr ysgolhaig o Lithwania ond yn glynu wrth yr hyn sydd yno, a'i honiad ef yw fod y cyfeiriad dwbl yn gwbl gyfreithlon ond nad mater i astudio'r mater ydyw, ac yn sicr nid yw mewn un modd yn dynodi rhinwedd neu ddiffyg moesol.
     Nid oeddwn yn deall eich honiad am yr arddull. Does dim gwenu yma. Mae’r rhain yn ddadleuon cwbl nodweddiadol o ffyliaid/cyfadrannau’r adran rhywedd. Dyma beth maen nhw'n ei wneud bron bob amser. Yr hyn a ddywedais am bob menyw, hyd yn oed y rhai nad ydynt yn astudio rhyw (y rhan fwyaf ohonynt fel fi), dywedais fod dadleuon o'r fath yn nodweddiadol o fenywod, a chredaf mai dyma'r ffeithiau sy'n deillio o'm profiad. Nid oes dadl yma ond sylw ffeithiol.

     1. Yn wir, gan fy mod yn ysgrifennu at Sarah, nid oes unrhyw ddiffyg moesol yma, gwelais ar Facebook un o'r ysgolheigion a awgrymodd am yr un enghreifftiau y mae Tractate Yevamot yn eu dwyn i fyny dro ar ôl tro am Reuben a'i dreisio, fel y byddai'n werth chweil. i gadw anrhydedd Reuben a Shimon a rhoi yn lle hynny enghreifftiau o Aridata a Delphon a deg mab Haman eraill. (Ar y llaw arall mae sefyllfa a ddywedwyd oherwydd Purim ac nid oedd yn ei olygu o gwbl) I gyhuddo'r dysgwyr rhyw nad ydynt yn ei olygu mewn gwirionedd ond eu pwrpas yw cyhoeddi erthyglau, difenwi yw hyn ac nid a arsylwi ffeithiol.

 4. Sharp ag erioed. da iawn.
  Rhai syniadau heb eu datrys:
  A. Yn wir collwyd hiwmor ei hanifail. (Byddaf yn cyfaddef fy mod hefyd wedi ei golli ar y darlleniad cyntaf)
  B. Rwy’n meddwl bod hynny’n helpu’r plentyn yn Hyder y ffaith ei fod yn ffurfio yn fformwleiddiadau’r Gemara. Os bydd ei ffrind mainc yn gofyn iddo beth yn union sydd wedi dod allan o unman bydd yn dechrau mynd yn sownd a gwrido.
  trydydd. Os bydd fy ngwraig yn dweud wrthyf iddi weld llygoden wedi'i malu ar y stryd, heb ddadansoddiad manwl gywir o'r drych, ni fyddai'n fy ngwneud yn gyfoglyd. Os dywedaf wrthi - mae hi'n chwydu. Mae rhai pobl yn tynnu llun drostynt eu hunain y realiti y maent yn darllen amdano ac yna'n ei brofi mewn ffordd arbennig ac nid yw eraill. Gall rhywun ddarllen Harry Potter ac yna gweld y ffilm a dweud - doeddwn i ddim yn ei ddychmygu felly! Ac nid oedd person arall yn fy nychymygu. Credaf fod yr athrawiaethwyr yn Bar Ilan yn deall y syllu dwbl, ond yn methu â dychmygu'r sefyllfaoedd drostynt eu hunain.
  D. Fel goblygiad penodol, credaf os bydd person yn profi’r sefyllfa y mae’n dysgu amdani mewn gwirionedd, y bydd yn anoddach iddo gael ei ddatgysylltu. Bydd yn paentio'r sefyllfa drosto'i hun ar unwaith wrth iddo ei brofi. Rheswm arall pam ei bod yn haws i blentyn yn Hyderabad ddysgu am ddod yn y ffordd anghywir ac ati. Nid yw'n perthyn cymaint i'w fyd.
  Dduw. Mae’n bosibl hefyd bod yr awydd i arloesi, sy’n bresennol yn rhai o’r dysgwyr, ac i daflunio o’u byd i’r byd Talmudaidd a pheidio â dod yn gyfan gwbl fel derbynwyr, yn peri i’r dysgu ddod yn emosiynol.
  a. Heb amheuaeth, mae'r datgysylltiad emosiynol yn ddefnyddiol i ddeall y materion yn glir. Efallai y byddwch chi'n dal i golli rhywbeth os na fyddwch chi'n cysylltu'r emosiwn ag ef yn nes ymlaen. Y moesoldeb yn sicr mae'n rhaid i mi ei gysylltu i ddeall y mater, efallai bod gan hyd yn oed emosiwn le yno yn rhywle.
  (Doeddwn i ddim yn deall beth yw'r broblem gyda thiwbiau gwaed. Peidiwch â throsglwyddo gwaed trwy diwbiau i gleifion? Onid yw'n bosibl trosglwyddo gwaed yn ddi-haint rhwng wardiau trwy diwb? Neu drosglwyddo gwaed o anifeiliaid a laddwyd i diwb ar gyfer ffrwythloni? Neu dim ond Dylid helpu'r fampir i symud y gwaed o'r ardal lle mae'n lladd bodau dynol i'r gegin gyda phibell, sut y byddech chi'n ei adeiladu, ac ati. Ond mae hwnnw'n gwestiwn diniwed.

  1. A. Efallai ichi ei golli. Ond nid gyda mi. Mae pob beirniad yn ei lle yn sefyll waeth beth fo cwestiwn hiwmor.
   B. Yn wir, y mae fel gofyn i R. Chaim beth yw padell.
   trydydd. mae hyn yn iawn. Nid oes gennyf unrhyw broblem gyda’r rhai sy’n portreadu sefyllfaoedd yn eu meddyliau, a chyda’r rhai sy’n cael sioc ganddo. Nid wyf yn meddwl bod y sioc hon yn dynodi rhinwedd ysbrydol-foesol, na bod ei absenoldeb yn arwydd o ddiffyg.
   D. Gweler c. Efallai bod hyn yn gysylltiedig â fy sylw amharod ar ddiwedd y golofn am y diffyg yn yr astudiaeth ei hun.
   Dduw. Er iechyd. A oes unrhyw hawliad yma? Nid ymdrin â diagnosis menywod neu ddysgwyr yr wyf, ond â’r hanfod. Nid o ble mae'n dod ond a yw'n bwysig ac yn hanfodol.
   a. Esboniais ble roedd e.

   Nid oeddwn yn deall beth yw'r broblem gyda chwestiwn am fampir. Ni welaf unrhyw broblem ag ef.

 5. Ei hanifail,
  Wedi'r cyfan, mae'r Gemara wedi'i ysgrifennu yn y grefft o fyrhau egnïol. (Dyma un o'r rhyfeddodau yno, i mi, y darllenydd rhyfeddol).
  Gall bydoedd-bydau gael eu plygu mewn brawddeg tri gair, gall paragraff gynnwys cannoedd o flynyddoedd o fylchau, pa mor berthnasol yw cymhariaeth i PSD y Goruchaf? Byddai'r hyn sy'n gorwedd mewn un frawddeg fer a miniog o'r Gemara wedi ei sarnu yno ar ddwsinau, os nad cannoedd o dudalennau.

  Nid wyf yn amau ​​​​crefftwyr geiriad olaf y dudalen Talmudaidd a oedd yn llai sensitif nag unrhyw fenyw a dim barnwr goruchaf.

  A rhaid cofio mai yn y gorffennol y dechreuodd y cyfan, ac yna'r diffyg modd o ysgrifennu, yr angen i gopïo a chadw cenedlaethau ar ôl cenedlaethau.

  Efallai cynnig enghraifft? Beth a sut fyddech chi'n ei roi yn Sugia Danan?

  1. Yn cytuno â chi, ac nid yw'n digwydd i mi ailysgrifennu'r Gemara. Mae'r gymhariaeth â dyfarniadau cyfoes yn ymwneud â dyfarniadau'r oes fodern. Ac efallai at y ffordd y mae rabbi yn dysgu ei ddisgyblion. Mae'n debyg os mai rabbi yw hwn y bydd hi'n ei ddysgu, bydd hi'n dysgu'r mater hwn i'w myfyrwyr, ond bydd ystum symbolaidd bach. Winc, dywedwch ac ati. Nid oes gan stori'r farwolaeth yn yr eirlithriadau unrhyw arwyddocâd moesol o gwbl, dim ond trasiedi a all ddigwydd hyd yn oed heddiw yn yr Wcrain, mae gennych sylw diddorol, am y llafar. A ydych chi'n awgrymu bod yna ystumiau penodol na chawsant eu cadw yn y trawsgrifiad byr o'r ysgrifennu ar gyfer ddiweddarach? Nid wyf yn gwybod ac nid wyf yn meddwl bod ffordd i wybod. Efallai ei bod yn werth herio'r hyfedr yma a oes rhywle yn y Shas mae agwedd ychydig yn fwy 'emosiynol' at rywbeth. Er enghraifft, ar y dudalen heddiw mae'r ymadrodd hawddgar sy'n ymddangos sawl tro - a ydyn ni'n delio â'r drygionus? Mae hwn yn ddatganiad hollol fater-o-ffaith, ond mae iddo alaw o ddryswch hawddgar.

   1. Amser Torah ac amser gweddi (dros Sarah a'i hanifeiliaid)

    Mae B.S.D.

    Iddi hi a Sarah - helo,

    Roedd gan y Tannaim a'r Amoraim a gafodd y halakhah - hefyd chwedl ac awduron gweddïau. Yn eu geiriau yn Halacha - gofalwch eich bod yn llunio geiriad mater-o-ffaith. Tra bod eu byd emosiynol - wedi'i fynegi yn eu geiriau yn y chwedl a'r gweddïau a sefydlwyd ganddynt (casglwyd rhai gweddïau personol hardd a ddywedodd Tannaim ac Amoraim 'Batar Tzlotya' ynghyd yn Tractate Brachot, ac ymgorfforwyd llawer ohonynt yn y Siddur). Amser y Torah ar wahân ac amser gweddi ar wahân.

    Cofion, Hillel Feiner-Gloskinus

    Ac nid fel tueddiad ysgolheigion y Torah heddiw i gyfuno astudio ag emosiwn, y dywedir amdano: 'Y sawl sy'n dysgu ei ferch Torah - sy'n dysgu gweddïau 🙂

    1. 'A dychwelyd at eich calon' - mewnoli cynnwys yr astudiaeth yn eich calon

     Er bod yn rhaid i'r astudiaeth fod yn 'ymennydd sy'n rheoli'r galon'. Mae astudiaeth Torah yn gofyn am wrando ar Torah nad yw bob amser yn cyd-fynd â thuedd y galon - wedi'r cyfan, ar ôl yr eglurhad meddwl - mae'n rhaid i ni drosglwyddo pethau i'r galon yn yr awydd i greu uniaethu personol â'r dysgedig.

     Gweler yr erthygl gan Rebbetzin Neu Makhlouf (Ramit yn Midreshet Migdal-Anaz), yn y ffeil "Oherwydd eu bod yn anifeilaidd," Migdal Iz Tisha: 31, t. 0 ymlaen. Yno mae hi’n dyfynnu, ymhlith pethau eraill, boen Grid Soloveitchikf, yr llanc hynod-Uniongred a lwyddodd ym maes ymdrech ddeallusol … a gafodd wybodaeth am farn a dyfarniadau. Mae'n mwynhau gwersi hyfryd ac yn ymchwilio i fater cymhleth. Ond nid yw'r galon yn cymryd rhan yn y weithred hon o hyd ... nid yw Halacha yn dod yn realiti seicig iddo. Mae'r adnabyddiaeth wirioneddol o'r Shechinah ar goll ... '209 Words of View, t. XNUMX). Cyfeiriwch at yr erthygl hyd

     Gadewch i ni wybod bod angen i'r galon actifadu'r galon cyn ac ar ôl y Torah. Cyn hynny - yr hiraeth i gysylltu â Duw trwy ei ddoethineb a'i awydd yn y Torah a'r weddi y bydd gennym hawl i'w cyfeirio at y gwirionedd; Wedi'i ddilyn gan weddi y byddwn yn cael y fraint o gymhwyso mewn bywyd y gwerthoedd yr ydym wedi dysgu amdanynt.
     ,
     Cofion, Hillel Feiner-Gloskinus

 6. Mae 'cleddyf rhwng ei gluniau ac uffern yn agored oddi tano' yn gofyn am benderfyniad pwyllog a phwyllog

  Yn SD XNUMX yn Nissan P.B.

  Rhaid i gyflafareddwr wrth wneud penderfyniadau weithredu allan o storm o emosiynau dwyochrog. Gwae ef ar y naill law a gwae ei enaid os cyfeiliorni a gadael gwraig gŵr, ac ar y llaw arall gwae ef a gwae os angori gwraig y gellir ei chaniatáu. Dihareb reoliadol i ddyn sy'n troedio llwybr cul ar ymyl yr affwys, fel y gall unrhyw wyriad bach i'r dde neu'r chwith - ei ddirywio i'r affwys.

  A rhaid i'r cyflafareddwr fod mewn pryder dwbl, canys bydd difaterwch yn ei arwain i ddyfarniad anwir o ddiofalwch, a rhaid i gyflafareddwr sy'n ofni Duw fod yn ofalgar, yn gofalu na bydd yn methu a chaniatáu i'r gwaharddedig, a gofal na waherddir. y caniataol. Ei bryder a'i bryder y cyhoeddir cyfiawnder — yw y cymhelliad i'w ymlid yn ddiflino o'r union wirionedd.

  Ond ni allai yr union gythrwfl o emosiynau a'i rhwystrodd i eglurhau y halakhah — ^y mae ei hun yn gofyn fod yr eglurhâd ei hun yn cael ei wneyd mewn modd ystyriol a digyffro, oblegid ni allai eglurhad allan o bryder a cholled meddwl — lethu y gwirionedd. Felly, rhaid i'r cyflafareddwr fod yn bwyllog yn ystod yr ymchwiliad, a bod yn barod i ystyried yr holl opsiynau, hyd yn oed y rhai mwyaf poenus. Felly, pan ddaw'r cwestiwn - rhaid i'r cyflafareddwr roi'r storm o emosiynau o'r neilltu a meddwl yn bwyllog.

  Yn hyn o beth mae dyn halakhah fel rhyfelwr yn cael ei saethu ato, na ddylai ymateb ar unwaith. Rhaid iddo stopio am eiliad, cymryd gorchudd, gwylio lle mae'n cael ei saethu, yna amrywio a saethu'n gywir at y targed. Mae camgymeriad wrth daro'r gelyn yn beryglus i'r saethwr, gan ei fod yn bradychu'r gelyn yn fan lloches iddo.

  Ac felly hefyd sefyllfa'r achubwr sy'n cyrraedd digwyddiad trawmatig, aml-agored ac aml-anafiad, y mae'n rhaid iddo ddarllen y sefyllfa'n gyflym, a gosod blaenoriaethau. Rhowch sylw ar unwaith i'r hyn sy'n beryglus ar unwaith, rhowch sylw ar frys i'r hyn sy'n frys, a gadewch i'r cam olaf yr hyn sy'n llai brys. Asesiad cyflwr dan oruchwyliaeth - yw'r sylfaen ar gyfer triniaeth briodol.

  Yr awydd cryf i ennill y frwydr neu achub y rhai a anafwyd - yw'r tanwydd a ysgogodd yr ymladdwr neu'r triniwr i wirfoddoli i'r uned ymladd neu'r llu achub, ond rhaid penderfynu beth a sut i'w wneud yn y sefyllfa 'gamweithio'. gyda barn bwyllog a phwyllog.

  Wrth gwrs mae bron yn amhosibl meddwl yn bwyllog wrth ddod ar draws cyd-ddigwyddiad annisgwyl, oherwydd straen, mae rhywun yn anghofio'r holl 'ddamcaniaeth'. I'r perwyl hwn, mae cyfreithwyr halakhic, diffoddwyr a gweithwyr achub yn cynnal 'cwrs hyfforddi' sy'n ymdrechu i ragweld pob 'Batalam' posibl, i lunio patrymau gweithredu ymlaen llaw ar gyfer yr un sefyllfa bosibl, ac nid yw ymarferwyr yn ymateb ym mhob sefyllfa. Yna pan fydd y 'camweithio' yn cyrraedd - mae'r cynllun gweithredu yn dod i ben ar unwaith a gallwch weithredu'n drefnus heb orfod ail-glymu. Cafodd y cynlluniau eu meddwl a'u gweithio allan ymlaen llaw.

  Materion Tractate Yavmot. Roedd trychinebau daeargrynfeydd a thai yn dymchwel, afiechydon ac epidemigau, diflaniad pobl ar fordeithiau masnach a llongau yn suddo ar y môr, rhyfeloedd a rhestrau a chynllwynion - yn sefyllfaoedd cwbl bosibl yn y byd lle roedd y doethion yn byw, yn enwedig yn nyddiau gwrthryfeloedd y Rhufeiniaid, yr Holocost a gwrthryfel Bar-Kochba.

  Rhaid i arweinlyfr ar gyfer trin sefyllfaoedd trychinebus o straen yn effeithiol fod yn berthnasol ac yn gryno, a chynnwys yr holl brototeipiau o senarios posibl yn glir ac yn gryno a chynnig cynllun triniaeth iddynt, felly mae mwgwd Yavmot yn cael ei lunio mewn ffordd fyr a sych, yn union fel un. bydd llyfr ar theori ymladd neu gymorth cyntaf yn cael ei lunio.

  Cofion, Hillel Feiner Gloskinus

  Yn y Mishnah a'r Talmud, mae'r geiriad 'telegraffig' yn ymrwymo i'w cyfleu ar lafar. Er mwyn iddynt allu cofio, rhaid eu llunio mewn ffordd ysgafn ac amsugnol. Nid yw dysgu ar y cof yn fuddiol i sgwrsio dwfn hirfaith neu ffrwydradau meddwl. Mae'r Talmud ar gyfer astudiaeth fanwl, a gweddi am arllwysiad yr enaid. Rhaid i 'is' fod yn gryno ac yn gryno

 7. 'Enwodd Willen Jacob y noson honno' - storm o emosiynau sy'n gofyn am weithredu tawel

  Ac felly Yaakov Avinu, sy'n gweddïo gyda phryder a phryder, 'Os gwelwch yn dda arbed fi, ar unwaith, fy mrawd, yn syth yn gwneud ... rhag iddo ddod a pharatoi mam ar gyfer meibion' - yn parhau i weithredu'n dawel. Nid yw'n dechrau ffoi ar unwaith. I'r gwrthwyneb, mae ef a'i wersyll yn mynd i gysgu (a phwy all gysgu yn y sefyllfa erchyll hon?) a chodi'n ffres fel y gallant ymladd i gwrdd â byddin Esau. \\

  A Dafydd a ffodd oddi wrth ei fab Absalom, wedi iddo fyned yn drylliedig, ac a lefodd, ac a weddïodd am ei iachawdwriaeth ef oddi wrth y llu a gyfodasai yn ei erbyn, yr holl bobl yn erbyn dyrnaid y ffyddloniaid oedd yn aros gydag ef. Mynega ei holl bryder mewn gweddi, a rhydd ei weddi iddo y nerth i weithredu gyda barn fater- ol. Mae'n ceisio ffordd yr ymbil trwy anfon y synwyr hynafol i dorri ar gyngor Ahitophel, ac ar ôl y weddi a'r eiriolaeth, mae'n hyderus ynddo, ac yn gallu yn ei gyflwr erchyll i ddal 'mewn tangnefedd gyda'n gilydd Gorweddaf a chysgu am dy fod yn yr Arglwydd yn unig ac yn ddiau yn breswylydd.

  Mae pryder yn canfod mynegiant mewn gweddi, ac allan ohoni mae dyn yn cael ei feithrin yn hyderus i weithredu yn ddoeth.

  Yn gywir, Mae'r PG

  1. Cytuno gyda phopeth ti'n ddweud.
   A hyd yn oed o fewn yr halakhah lawer gwaith mae llawer o emosiwn yn cael ei storio. Ac wrth gwrs mae'r cyfuniad o chwedl a halakhah yn caniatáu hyn i raddau,
   Fel, er enghraifft (ei bywyd) un sy'n cyffwrdd â'r galon, i'm blas i: (Tybed a oes barnwr yn y Goruchaf Lys a adawodd ei hun i sarnu cymaint)

    1. Dyfynnwch ie, ond ddim yn siŵr a fyddent wedi cychwyn hawliad o'r fath.
     Gyda llaw, gallwch weld pa mor hir y mae'r dyfarniadau yn ymestyn ac yn dod yn ddiflas, dros y blynyddoedd, pan fydd y llaw yn dod yn ysgafn ar y bysellfwrdd, a'r holl ffynonellau ar gael, ac nid oes angen dweud wrth y gohebydd mwyach.

  2. 'Dysgu nad oedd yn cysgu' - er gwaethaf y brwdfrydedd

   BSD XNUMX yn Nissan PB

   Ynghylch pwysigrwydd ymgynhyrfu wrth wneud, eglurodd Hasidim erthygl y doeth, 'Do, fe wnaeth Aaron - yn dysgu nad oedd yn cysgu', na ddeallir beth yw'r 'Salka Da'ata' y mae'r sanctaidd Aaron Gd yn cysgu o eiddo Duw. gorchmynion? Ac eglurodd y dilynwyr er bod Aaron yn llawn brwdfrydedd pan aeth i oleuo'r lamp a bod lle i deimlo allan o frwdfrydedd y byddai'n anghywir yn y manylion. KML sydd, er iddo gael ei grogi, yn ofalus i gyflawni ei ddyletswyddau'n gywir.

   Cofion, Hillel Feiner-Gloskinus

  1. Yn wir, yno gyda Rami Bar mae adrodd pethau yn drasiedi a chomedi mewn un lle. Ond yno y gellir dywedyd, gan fod pethau wedi eu gwneuthur eisoes, y gofynasant iddo am ei weithredoedd. Ac mae'n debyg nad oedd am ddibynnu ar y bwrdd eraill

  1. Mae Shuda Dadaini yn ddyfarniad mewn achosion penodol iawn ac nid ym mhob sefyllfa lle nad oes penderfyniad. I hyn y mae deddfau digonolrwydd. Ond nid yw hyd yn oed Shuda yn emosiwn ond yn greddf. Peidiwch ag ymladd yn erbyn ei gilydd.

 8. Yn fy marn i mae'n ffaith: Dechreuodd rhywun drafodaeth ar-lein ar y cwestiwn "Pe baech chi'n darganfod yfory bod Cristnogaeth yn wir - a fyddech chi'n newid eich ffordd o fyw yn unol â hynny". Rhai o'r atebion idiotig oedd "ni fydd yn digwydd felly does dim pwynt gofyn". Mae pobl wir yn cael amser caled yn deall yr adran o gwestiwn damcaniaethol. Ceisiais egluro iddynt ei bod yn debygol na fyddai byth yn rhaid iddynt hefyd daflu person tew iawn ar draciau trên i atal y trên rhag rhedeg dros bump o bobl dan orfod, ac eto mae hwn yn gwestiwn sylfaenol mewn cyrsiau yn athroniaeth moesoldeb; Ond ni weithiodd…
  Yna dadleuodd rhywun wrthyf fod cwestiynau damcaniaethol yn iawn mewn egwyddor, ond bod yna bethau sy’n rhy ysgytwol yn emosiynol ac felly ei bod yn anghywir eu trafod yn ddamcaniaethol (yn hytrach na, dyweder, sathru ar berson tew iawn gan drên, sef mae'n debyg nad yw'n syfrdanol o gwbl). R.M. mewn yeshiva ysgol uwchradd oedd yr awdur, a dyw hi wir ddim yn glir i mi beth mae'n ei wneud ar faterion fel yr un y soniasoch amdano yma… Beth bynnag, ar ôl dadl fer gofynnodd i mi a oeddwn yn meddwl ei bod yn gyfreithlon iddo ofyn i mi " beth fyddech chi'n ei wneud pe byddech chi'n darganfod yfory bod eich mam yn lladd " . Wrth gwrs doeddwn i ddim yn deall beth oedd y broblem gyda hynny, ac es i hyd yn oed i ddweud wrth fy mam, sydd hefyd ddim yn deall beth oedd y broblem gyda'r cwestiwn hwn … beth hefyd tra bod y ddadl ei fod mewn gwirionedd yn gofyn y cwestiwn, felly doeddwn i ddim deall yn iawn pa bwynt yr oedd yn ceisio ei egluro.
  Llinell waelod - pan mae'n anodd i bobl ddelio â'r cynnwys (yn ddeallusol!) maen nhw'n rhedeg i'r ymylon ac yn ceisio tynnu sylw at 'broblemau' cosmetig fel esgus pam yn y lle cyntaf nad yw'n briodol i ymgysylltu â'r cynnwys hwn (yna mae'n chwith i ddysgu yn unig Stori esthetig iawn).

  1. yn wir. Sylwaf fod lle i'w honiad am Gristnogaeth yn y modd canlynol: efallai yn ei farn ef os oedd Cristnogaeth yn gwneud synnwyr yna nid Cristnogaeth y gwyddom amdani. Felly nid oes lle i'r cwestiwn beth fyddwn i wedi'i wneud pe bawn wedi darganfod bod Cristnogaeth yn iawn. Yn yr un modd, nid oes lle i gwestiwn beth fyddai Maimonides wedi'i ddweud am unrhyw sefyllfa yn ein dyddiau ni. Pe bai'n fyw heddiw ni fyddai'n Maimonides.

 9. Helo Rabbi Michi.
  Mae'n anodd dadlau â'ch hawliad, yn wir mewn "synnwyr cyffredin" mae'n amlwg mai'r glanaf a'r cywir yw gweithio gyda dadansoddiad rhesymegol halakhic net. Ond mae'n amhosibl anwybyddu'r ffaith bod materion ysgolheigaidd Shas lawer gwaith yn cael eu lapio mewn straeon sy'n rhoi darlleniad iddynt o gyfeiriad emosiynol dynol neu foesol.

  Rhoddaf 2 enghraifft (mae'r un gyntaf braidd yn wan): Ar ôl i Tractate Gittin drafod manylion y gwahanol broblemau damcaniaethol a realistig, mae hi'n cymryd y drafferth i orffen gyda phregeth ar gasineb ac ysgariad. A sut mae'n brifo Duw am yr ysgariad ei hun. Pam mae'n bwysig i'r Gemara ddod â'r Tractate i ben fel hyn? Onid yw yma ddarlleniad cyfeiriad ?

  Yn y Gemara yn Kiddushin mae chwedl hyfryd am Rabbi Asi a'i fam. Mae mor bwysig iddo ymrwymo i gyfreithiau Miriam, Pennod XNUMX, a Maimonides yn ei chyfanrwydd. Ar ddiwedd y rhifyn mae'n ysgrifenedig bod Rabbi Asi wedi dweud “Nid wyf yn gwybod Nafaki” Esboniodd y rhan fwyaf o sylwebwyr y frawddeg hon trwy sbectol halakhic. Dywed Rabbi Asi na fyddai wedi gadael Gwlad Israel am amrywiaeth o resymau halakhic (amhuredd y cenhedloedd oherwydd ei fod yn offeiriad a rhesymau eraill). Ysgrifennodd Maimonides yn Halacha y gallai yn wir, pe twyllid ei rieni, gysuro a gorchymyn i rywun arall ofalu amdanynt. Mae Money Mishnah yn cryfhau Maimonides ac yn dweud, er nad yw wedi'i ysgrifennu'n benodol ar y mater, mae'n debygol yr arferai Rabbi Asi. Mae'r Rabi yn ddig wrth Maimonides ac yn honni nad dyma'r ffordd a sut y gall person adael ei rieni i rywun arall ofalu amdanynt. (Gellid dadlau bod hon yn ystyriaeth halakhic ond yn syml yn awgrymu na all oddef y syniad o foesoldeb) Dim materion = Ni fyddwn yn gadael Babilon. Ac yn cyfeirio at ymosodiad y Rab'ad ar Maimonides.

  Y gwir yw ei bod yn troi allan mewn gwirionedd cyfiawnder halakhic gyda Maimonides a materion arian ond ein llygaid yn gweld bod ysgolhaig a barnwr wedi darllen y chwedl hon mewn gwirionedd mewn darlleniad rhamantaidd moesol.

  Rwy'n amcangyfrif pe bai gennyf o'm blaen lyfr gan fyfyriwr doethion, Rabbi Yehuda Brandes, "A Legend in Actually," byddwn wedi rhoi ychydig mwy o enghreifftiau ac yn ôl pob tebyg rhai mwy llwyddiannus.

  ON: Aros ac aros am golofn ar y ddadl trosi (faint allwch chi ei wrthsefyll?)

  1. Yn wir, mae yna dipyn o enghreifftiau. Gweler er enghraifft yng ngholofn 214 ar ei lwch oherwydd ei saethau. Ond nid dyna beth rydw i'n siarad amdano yma. Roedden nhw eisiau dysgu i mi bod ysgariad yn beth drwg. Beth sydd gan hyn i'w wneud â dyfarniad ar halakhah yn y materion hyn? Mae'n ymwneud ag arweinyddiaeth gyffredinol yn protestio yn erbyn halakhah y dylid ymdrechu i osgoi ysgariad.

 10. “Dylai’r cyflafareddwr feddwl yn oeraidd am yr achos sy’n dod o’i flaen. Nid oes gan yr hyn y mae'r halakhah yn ei ddweud unrhyw beth i'w wneud â'r hyn y mae'r emosiwn yn ei ddweud (ac yn fy marn i ddim hyd yn oed yr hyn y mae'r moesoldeb yn ei ddweud), ac mae'n dda ei fod yn ei wneud. Dylai'r cyflafareddwr dorri'r gyfraith gyda theimlad ar wahân, ac felly fod â'r hawl i gyfarwyddo gwirionedd y Torah. “Hyd yn hyn eich geiriau.
  Rhoddais enghraifft o hanes Rabbi Asi a'i fam a gondemniwyd i Halacha. Yn y diwedd, dywedais nad oedd y Rabbi a'r Rashash yn cytuno â nhw yn halakh, ar gefndir dynol neu foesol.

  1. Mae dyfyniad rhannol waeth yn llawn i'w ddyfynnu o gwbl. Wedi'r cyfan, ysgrifennais fod lle i gyflwyno ystyriaethau o'r fath yng nghyfnod B, ar ôl i ni orffen trafod yr opsiynau halakhic sylfaenol. Os na chaiff y gyfraith ei thorri ond bod nifer o opsiynau yn parhau, gall y ffordd i benderfynu rhyngddynt hefyd gynnwys moesoldeb (ac efallai emosiynau fel arwydd).

 11. 1. Efallai mai dyma un o'r rhesymau pam nad yw'r Gemara ar gyfer merched a'u bod wedi'u hanghymhwyso rhag ei ​​drafod? (Gofyn nad yw'n penderfynu)
  2. Y gwir yw bod blynyddoedd pan dwi’n darllen “Dau Feibl ac Un Cyfieithiad” yn dod ar draws straeon o’r Torah sydd i mi ac er mwyn ein cenhedlaeth fenywaidd yn brin o emosiwn (mae’n debyg wrth gwrs) na wnes i erioed rannu fy amgylchfyd ag ef oherwydd Nid oes gennyf y geiriau i gyfleu fy nheimladau yn enwedig rydym yn brysur gydag emosiwn, yr wyf yn awr nid wyf yn cofio llawer o enghreifftiau ac eithrio un pan ddaeth Eliezer mewn trafodaethau i gymryd Rebecca (ar y pryd nid oedd y glôb wedi dod yn un teulu eto, mae'n efallai mai gwahaniad byd-eang oddi wrth ei theulu y mae'n ychwanegu yma at yr emosiwn) a cheisiodd ei thad Bethuel a'i brawd Ben oedi ac yna Mae'r ferch (heb anghofio ei bod yn dair oed yn bwynt arall sy'n cyfrannu emosiwn i'r chwarae cyfan) Sages yn gofyn a ble mae ei thad yn y deml? Mae Sages yn ateb ei fod wedi marw (bwyta'r plât gwenwynig a baratôdd i Eliezer gan angel a osododd y platiau yn lle'r wyf yn atgoffa'r hyder) a dywedir ar unwaith iddynt ofyn ac anfon Rebecca ar ei ffordd, ac yma y mab yn gofyn dychmygu'r sefyllfa heddiw byddai'r fath drasiedi Dom Eliezer o leiaf am y tro yn cadw ei gynlluniau ac yn teimlo ychydig o gywilydd gan ei ddosbarth cyfan a bod gartref ar hyn o bryd yn wyneb trasiedi teuluol (efallai ceisio plygu offer yn dawel a gadael yr ardal fel y daeth ar adeg mor anodd neu fel arall allan o anesmwythder Pwrpas dod a helpu gyda'i holl gorff ac enaid i drefnu'r angladd ac adeiladu pabell a dod â chadeiriau i alarwyr etc etc.) ond yn ymarferol yn y Torah byd fel arfer yn parhau ac eithrio bod y cynlluniau yn parhau fel y cynlluniwyd Mewn awtistiaeth, y rabbi yma wedi ateb gan "Dauriyta" i fod mewn cwmni da.Ynglŷn ag achos Yosef a'i frawd, ie, foneddigion, dyma'r sefyllfa (nid aeth yr ysgytwad hwn ar Esau drwodd yn ôl y doethion. Talwyd amdani gan Mordechai yr Iddew filoedd o flynyddoedd yn ddiweddarach, fel y mae yn dra hysbys). Y tu hwnt i fotwm ei grys, unwaith pan geisiodd barnwyr ysgogi un i ysgaru ei wraig trwy ddweud wrtho ei fod yn ysgrifenedig bod yr allor yn dod â dagrau i lawr atebodd nad oeddent yn ddrwg hyd heddiw rwy'n taflu dagrau ni fyddai'n brifo colli ychydig o ddagrau. yn awr hefyd, O dad a ragwelodd yn y deml drywanu ei fab ac yno aeth y tad i dras o ramadeg aeth a gorchymyn i fynd â'i fab allan tra'n hedfan am gymorth rhag ofn amhurdeb (yn lle colli curiad) a'r Gemara yn trafod yno y tad hwn, a oes ganddo barchedigaeth ormodol neu "awtistiaeth" mewn perthynas â llofruddiaeth
  3. Yng nghyd-destun sylw’r rabbi “mae fel gofyn i R. Chaim beth yw padell” nid yw esiampl y rabbi yn llwyddiannus a byddaf yn darlunio hyn gyda stori Efallai am roddion a degwm gofynnodd R. Chaim iddo beth yw afocado ? Symudwyd R. Avraham a dywedodd, a ydych yn deall beth mae llawer yn ei olygu? Nad yw'r gair afocado yn bodoli ym mhob un o'r Babiloniaid a'r Jerwsalem a'r Midrashim a'r Tosefot a'r Zohar, etc.
  Sonnir am Masach Pan eisoes yn y Torah sawl gwaith yma i ddiolch i'r rabbi am yr "erthygl na ysgrifennodd y rabbi" yn dilyn marwolaeth ein rabbi i gadw'r dyfarniad yn union fel y gorchmynnir iddo ddweud rhywbeth a glywyd Yn feirniadol) a llyn y mae’r rabbi’n hoffi lladd buchod cysegredig o unrhyw le ar hyn o bryd yn ei dridegau wrth ei gynhesu mae’n fwy tueddol o gael ffrwydrad ar gromen Temple Mount na lladd buwch sanctaidd, gofynnais unwaith i’n rabi mewn cymdogaeth sy’n hyddysg ynddi athrod a gefais i ddweud Canmoliaeth wirioneddol (ac ychwanegaf ei fod yn ganmoliaeth fawr) ond mae rhisgl y gwrandawr yn meddwl bod y stori hon yn ddirmygus a dygais fel enghraifft y straeon am R. Chaim (gyda llaw byddai R. Chaim yn gweddïwch amdano deirgwaith y dydd i beidio â chofio dim byd heblaw'r Torah hwn tystiolaeth arall yn erbyn Rabbi Cynorthwywyr Shefilot) ac mae'n ymddangos i mi fod y rabbi wedi fy ateb ei bod yn debyg ei fod wedi'i wahardd ac yn y broses wedi dweud wrthyf fod fel myfyriwr yeshiva yn America yno yn etholiadau arlywyddol dwi'n meddwl i arlywydd o'r enw Johnson ac roedd ganddyn nhw weinidog yeshiva o'r enw hwnnw a'u pen ieshiva wedi ymgolli cymaint mewn dysgu pan ddywedon nhw wrtho Roedd y Rosh Yeshiva yn meddwl tybed sut y daeth gweinidog yeshiva yn Arlywydd yr Unol Daleithiau dros nos

    1. Dywedir bod Rabbi Chaim o Brisk wedi cymryd y sosbenni a'r potiau allan o farn, sy'n golygu nad oes angen i un wybod yn union sut mae padell yn cael ei adeiladu a beth yw'r gymhareb rhwng hyd yr handlen a diamedr yr wyneb, ond yn hytrach i wybod ei briodweddau gofynnol sy'n berthnasol i halakhah a halakhah. Felly daeth i fodolaeth nad oes angen i'r plentyn ddeall beth yn union ydyw yn y ffordd arferol, ond dim ond ei fod yn gwneud rhywbeth nid fel y mae'n ei wneud ac mae yna bob math o gyfreithiau, ac nid yw ei ddealltwriaeth halakhig yn cael ei niweidio mewn unrhyw beth.
     Yn gyffredinol, dim ond Rabbi Chaim yw Rabbi Chaim o Brisk (o leiaf mewn mannau sy'n delio â'r Gemara yn fwy na Halacha), yn union fel y Rashba yn unig yw Rabbi Shlomo ben Aderet ac nid Rabbi Mishantz, er bod anrhydedd y ddau yn fawr iawn.

 12. Rabbi a wnaethoch chi fi de jow am stori a glywais yn union yn y cyd-destun hwn:

  Rwy'n cofio, yn y wers a fynychais, y dywedodd y rabbi a ddysgodd y wers wrthym (dynion oedd y cyfranogwyr i gyd) iddo ddysgu gwers Gemara i adeiladu seminar, ac roedd yn Tractate Yavmot.

  Dywedodd wrthym ei fod yn tynnu ar y bwrdd holl "deulu" y mater a rhoi Xs ar yr holl "marw" ac yna edrychodd yn ôl a gweld bod wynebau'r merched yn ofnus.

  Maent yn cymryd trueni ar y "marw" paentio ar y bwrdd.

  Afraid dweud, roedden ni i gyd yn chwerthin ac yn gwenu ar y stori.

Gadael sylw