16 Syniadau ar “Symleiddio mewn Rhagolygon Ystadegol Syml (Colofn 473)”

 1. Yng nghyd-destun dadl Bibi, mae’r ddadl yn cymryd mai un uchafswm sydd, pan mae’n ddigon posibl (a hyd yn oed yn debygol) fod sawl un swynol, ac felly o leiaf un lleiafswm. Mewn termau ymarferol nid yw’r ddadl o fawr o ddefnydd, yr hyn a ddywed y ddadl yw bod cyfradd dreth optimaidd (o ran refeniw’r wladwriaeth), dadl braidd yn ddibwys. Y cwestiwn pwysig yw beth yw'r ganran optimaidd honno, a all yn ôl pob tebyg amrywio o un economi i'r llall a chyda'r sefyllfa macro-economaidd.
  Yn fyr, po leiaf o wybodaeth sydd yn y model (tybiaethau cywir am realiti) y lleiaf defnyddiol ydyw.

  1. Dyma'r feirniadaeth wannaf. Ddim hyd yn oed yn hollol wir, oherwydd ei fod yn fwyaf tebygol o gael dim ond un uchafswm, ac ym mhob maes o leiaf yn profi nad yw o reidrwydd yn cynyddu treth yn cynyddu refeniw. Dyma'r brif ddadl.
   Nid wyf ychwaith yn cytuno mewn gwirionedd bod ychydig o wybodaeth yn llai defnyddiol. Yma hefyd mae proses fwy cymhleth sydd â'r optimwm.

 2. Nid wyf wedi darbwyllo eto, ond daliodd un sylw fy llygad. Ysgrifennoch chi, yn eich barn chi pan nad oes gwybodaeth am y broses ddosbarthu, yna mae'n amhosibl hyd yn oed siarad am resymoldeb. Wrth siarad am yr hyn a grybwyllwyd gennych ar y diwedd ar gyfer tebygrwydd i drafodaethau am Dduw a chreadigaeth, ar y pwnc o brofi unigrywiaeth y system gyfreithiol roeddwn yn meddwl ichi honni y gellir hawlio unigrywiaeth heb unrhyw wybodaeth am y broses ddosbarthu. Beth yw'r gwahaniaeth?

  1. Pan nad yw'r broses yn hysbys i ni o gwbl ond bod rhywfaint o broses yno, nid oes diben cymryd bod y dosbarthiad yn unffurf. Fel y dywedais, mae hwn yn ddiofyn ar y mwyaf na fyddwn yn adeiladu arno lawer. Ond yn y farn ddiwinyddol ffisiolegol mae rhagdybiaeth bod ffurfiad y byd yn achos cyflawn o'r dim absoliwt (fel arall bydd y cwestiwn yn aros beth greodd yr hyn oedd o'r blaen). Mewn sefyllfa o'r fath y dybiaeth mai'r dosbarthiad unffurf yw'r mwyaf rhesymol a rhesymegol. Mae angen rheswm dros ddosbarthiad anwastad. Yn y loteri eneidiau, pa un a yw'n cael ei wneud gan Dduw neu fecanwaith arall y mae rheswm, a rhaid i un wybod y rheswm hwn i ddweud rhywbeth am y peth.

   1. Rwy'n gymhleth ond byddaf yn ceisio ymbalfalu ychydig yn fwy. Mae'n anodd i mi weld y gwahaniaeth rhwng dosbarthiad unffurf a dosbarthiad anwastad, ond gadawaf hynny (oherwydd ei fod yn syniad y mae angen ei ystyried) a gofyn fel arall - dosbarthiad unffurf i bob golwg (addas ar gyfer ystyriaethau cymesuredd) yn llawer mwy neillduol na rhyw ddosbarthiad di-wisg.
    Yn ogystal, a gobeithio nad wyf yn camgymryd ac yn aflonyddgar, i bob golwg o ran y rhan fwyaf o'r gwaharddiadau bod yna fecanweithiau ar gyfer caledwedd hefyd.

    1. yn union. Felly tybir dosbarthiad unffurf yn absenoldeb gwybodaeth arall. Dyma'r symlaf a'r mwyaf cymesur.
     Ynglŷn â'r halakhah yn y gwaharddiadau, pob achos yn ôl ei rinweddau ei hun. Ond mae un yn mynd nid yn unig ar ôl yr ystyriaeth ystadegol ond ar ôl rheolau cyfreithiol-halakhic (e.e. ymdrechu am symlrwydd. Mae yna egwyddorion meta-gyfreithiol sy'n dylanwadu, ac ati).

      1. Nid ydym yn grilio dosbarthiadau. Mae'r dosbarthiad yn rheoli'r loteri. Y dosbarthiad unffurf yw'r symlaf a'r un tybiedig felly. Yn union fel y mae gwnio dotiau ar linell syth yn well na'u gwnïo ar hyd sin, er y gallwch chi ddweud mai'r llinell syth yw'r symlaf ac felly'r mwyaf arbennig.

       1. Mae'n ymddangos yn lle y daethoch chi mewn llinell syth yn hytrach oherwydd eich bod yn gweld bod yna linell syml ac arbennig sy'n gwnïo tua'r hyn sydd bryd hynny felly mae'n debygol nad cyd-ddigwyddiad yw hyn. Ond ni allwn gymryd yn ganiataol yn y lle cyntaf y bydd ffenomen benodol yn disgyn ar linell syth heb unrhyw angori. Rwy'n deall eich bod yn dweud bod ystyriaethau symlrwydd yn gwbl flaenoriaeth, ond sut mae'r llinell yn dangos hynny.
        (Myfyriais cyn y sylw blaenorol ar y loteri ddosbarthu ac ni chefais hynny ac rwy'n dal i feddwl tybed)

        1. Nid wyf yn deall yn iawn beth yw pwrpas y drafodaeth. A ydych yn anghytuno bod dosbarthiad unffurf yn debygol yn absenoldeb gwybodaeth arall? Pam gwneud gwahaniaeth rhwng canlyniadau? Os nad yw rhywun yn gwybod am y gwahaniaethau rhwng canlyniadau yn y gofod sampl mae'n fwyaf tebygol bod ganddyn nhw i gyd yr un pwysau. Ni wn beth i'w ychwanegu.

         1. Ond rydych chi o'r farn ei bod hi'n annhebygol y bydd dosbarthiad unffurf mewn eneidiau hyd yn oed yn absenoldeb gwybodaeth. Ac fe esbonioch chi ei fod oherwydd bod yna broses anhysbys, a dim ond yn ymddangosiad yr anorffenedig y mae systemau o gyfreithiau i fod i ddod i'r amlwg mewn dosbarthiad unffurf ac felly mae gan unigrywiaeth y system brawf o greadigaeth.
          Nid oes gennyf farn gadarn o hyd, ac efallai bod gwahaniaeth rhwng cyn y digwyddiadau (os yw rhywun yn cyfrifo disgwyliad mae'n debyg y dylai un ragdybio dosbarthiad unffurf) ac ar ôl iddo ddigwydd (yna mae'n anodd iawn cymryd yn dduwiol y dylai fod). wedi digwydd mewn dosbarthiad unffurf). Ac MM yn eich dull gofynnais ac os wedi blino'n lân wedi blino'n lân.

          1. yn union. Ac eglurais y rhaniad. Yn y broses mae'r achosion dosbarthu yn unffurf. Yn y broses ddethol, nid oes unrhyw reswm i dybio hynny'n union. Ac ychwanegais efallai mai dyma'r hyn y byddwn yn ei dybio heb wybodaeth, ond ni fyddwn yn adeiladu dim arno.
           Mae'n ymddangos i mi ein bod wedi blino'n lân.

          2. A allwch chi ei gwneud hi'n glir i mi os deallais yn gywir, mewn prawf o ddim byd (gan gymryd ei bod yn bosibl, er mwyn profi'r Petah Tikva yn annibynnol ar gosmoleg) eich bod yn honni'n gadarnhaol y bydd dosbarthiad unffurf (a dyma cais beirniadol am brawf), nid dim ond rhagdybiaeth o ddiffyg gwybodaeth.

 3. Os mai’r dybiaeth yw nad ydym yn arbennig, yna nid oes ots o gwbl a yw’r hyn sy’n digwydd i ni yn digwydd am y tro cyntaf neu’n ddiweddar, gyda thebygolrwydd o 50% neu debygolrwydd o 1 y triliwn, yn unol â rheolau ystadegol neu’n groes. i nhw. Nid yw'r rhain i gyd yn newid o gwbl. Wedi'r cyfan, nid ydym yn arbennig.

  Felly mae'r holl drafodaeth hon yn ddiangen.

Gadael sylw