Ar Gwyriad, Arbenigedd a Gwerthoedd - Ymateb i erthygl yr Athro Yoram Yuval, “They Do Not Deviate”, Shabbat P. P. Akev - Colofn Parhad (Colofn 26)

BSD

Mewn colofn y blaenorol Sylwais ar erthygl yr Athro Yoram Yuval yn atodiad Shabbat i Makor Rishon P. a oedd yn ddyledus eleni (XNUMX). Dylech hefyd weld y drafodaeth a ddatblygodd yn y talkbacks o dan fy post.

Cyhoeddwyd fy ymateb i adroddiad yr Athro Yuval mewn fersiwn gryno yn atodiad Shabbat P. Ra'a (ynghyd â Mwy o sylwadau Diddorol eu bod nhw i gyd yn bendant yn werth eu darllen [1]). Dyma fy ngeiriau wedi eu hargraffu yno:

Ar wyriad, arbenigedd a gwerthoedd

(Ymateb i erthygl yr Athro Yoram Yuval, "Nid ydynt yn gwyro", atodiad Shabbat P. Akev)

Mae gan erthygl yr Athro Yuval Luca gymysgedd difrifol o werthoedd a ffeithiau. Mae’n gwneud synnwyr i nodi mai cannwyll wrth draed ei ddiweddar daid y sonnir amdano yn yr erthygl oedd y gwahaniaeth hwn, ac mae’n drueni ei fod yn ei anwybyddu.

Saif ei sylwadau ar dri philer: 1. Model ar gyfer perthynas wych a phroffesiynol. 2. Y diffiniad seiciatrig o wyriad rhywiol (anallu i garu person cyfan). Honiadau gwyddonol: Nid canlyniad dewis yw cyfunrywioldeb ond o gefndir organig, mae'n anodd iawn ei newid ac yn beryglus i geisio. Eisoes dyma ddweud yn gryno: 3. Mae'r model a gynigir gan Yuval yn anghywir (gweler yr erthyglau am hanner dydd) a hefyd yn amherthnasol i'r drafodaeth yma. 1. Nid yw'r diffiniad seiciatrig ychwaith yn ymwneud â thrafodaeth. 2. Mae'r cwestiynau proffesiynol hyn yn amherthnasol i'r drafodaeth. Byddaf yn awr yn manylu.

Unwaith roeddwn i'n eistedd mewn kollel yn Bnei Brak a daeth myfyriwr ataf a gofyn a oedd gwydr yn hylif neu'n solet. Dywedais wrtho fod gwydr Shabbat yn gadarn mewn perthynas â chyfreithiau Shabbat, er bod ffisegwyr yn tueddu i'w ddiffinio fel hylif ar gyfer eu hanghenion proffesiynol. A'r ddameg, os yw seiciatreg yn diffinio gwyrdroi rhywiol fel yr anallu i garu person cyfan - eu cywilydd. Ond pam ddylai halacha neu foesoldeb fabwysiadu'r diffiniad proffesiynol a'i gymhwyso ar y lefel normadol hefyd? Ar ben hynny, nid yw diffiniadau yn ganfyddiad empirig, felly nid oes gan y gweithiwr proffesiynol unrhyw fantais dros y lleygwr mewn perthynas â nhw. Gall a dylai seiciatryddion ddiffinio eu cysyniadau ar gyfer anghenion proffesiynol, ond nid oes a wnelo hynny ddim â'r cwestiwn normadol. Ysgrifennodd Michel Foucault fod y diagnosis seiciatrig yn llawn rhagdybiaethau gwerth. Er ei fod yn un o ragflaenwyr ôl-foderniaeth yn fy llygaid, roedd yn llygad ei le. Wel, ddwywaith y dydd mae hyd yn oed cloc sefyll yn nodi'r amser cywir.

Gall y seiciatrydd ar y mwyaf bennu tarddiad cyfunrywioldeb. A oes ganddo gefndir genetig, amgylcheddol neu gefndir arall. Gall benderfynu a ellir ei drin ac ym mha ffyrdd, a beth yw canlyniadau pob triniaeth. Mae'r rhain i gyd yn benderfyniadau proffesiynol, a chan dybio bod y wybodaeth wyddonol yn bodoli (ac yn sicr nid yw'n gyflawn yn yr achos hwn, nad yw'n cael ei bwysleisio ddigon yng ngeiriau Yuval yn fy marn i), gall yr arbenigwr roi atebion iddynt. Ond mae'r cwestiwn a yw hwn yn wyriad a sut y dylid ei drin yn fater o ddiffiniad normadol ac nid o benderfyniad proffesiynol (gweler yr erthyglau uchod).

Dau sylw arall:

A. Fel arbenigwr bach mewn seiciatreg, rwy'n amau'r esboniad a awgrymwyd gan Yuval am newid yn agwedd seiciatreg tuag at gyfunrywioldeb. Yn fy marn i, newid mewn gwerthoedd yw hwn yn bennaf ac nid un wyddonol-ffeithiol. Mae rhan sylweddol o gymdeithas heddiw yn credu nad yw'r ffenomen yn foesol negyddol (mae hyd yn oed yr un bach yn cytuno â hyn) ac felly nid yw'n ei weld fel gwyriad. Mae seiciatreg yma yn cael ei lusgo i lawr gan werthoedd cymdeithasol, ac nid y ffordd arall. Meddyliwch am kleptomania. Gadewch i ni dybio at ddiben y drafodaeth fod iddo darddiad genetig ac na ellir ei newid (trosi). A yw hyn yn golygu nad yw kleptomania yn wyriad? Mae dwyn wedi'i wahardd ac yn niweidiol, felly mae'n rhesymol diffinio kleptomaniac fel gwyrdroad. Mae hyn er gwaethaf y ffaith nad yw hyd yn oed tueddiad i ddwyn yn golygu bod y person mewn gwirionedd yn dwyn (fel yr eglurodd Yuval am gyfunrywioldeb), a hyd yn oed yno ni ellir ei drin ac mae ganddo ffynonellau genetig neu organig (fel y tybiais at ddiben y trafodaeth). Y gwahaniaeth rhwng kleptomania a chyfunrywioldeb yw bod y rhan fwyaf o seiciatryddion heddiw yn credu ei bod yn ganiataol ac yn ddiniwed i fod yn gyfunrywiol, tra bod lladrad wedi'i wahardd ac yn niweidiol yn eu llygaid. Mae’n amlwg i ni mai gwerthoedd ac nid ffeithiau yw’r rhain.

B. Mae Yuval yn ysgrifennu bod "pob dyn crefyddol addysgedig" yn gwybod y gall mewn uned gofal dwys ddweud celwydd person cwbl farw y mae ei galon yn curo. Rwy'n meddwl fy mod yn berson eithaf addysgedig (a hefyd yn eithaf crefyddol), ac nid wyf yn gwybod hynny mewn gwirionedd. Ar ben hynny, nid yw hyd yn oed ef ei hun yn gwybod hynny. Nid oes a wnelo o ddim ag addysg (ond i grefydd efallai ydy), estrys oherwydd bod y diffiniad o farwolaeth a bywyd yn normadol ac nid yn glinigol. Gall y meddyg benderfynu, os o gwbl, pa swyddogaethau sy'n bodoli mewn sefyllfa o'r fath, a beth yw'r siawns o ddychwelyd ohono i fywyd normal. Ond ni all benderfynu a yw person o'r fath yn fyw neu'n farw, ac yn sicr nid yw'n gallu rhoi organau (sydd yn fy marn bersonol i yn ganiataol a hyd yn oed yn orfodol iddo hyd yn oed os yw'n cael ei ystyried yn berson byw. Gweler erthyglau yn y maes o Kt). Mae'r rhain i gyd yn gwestiynau gwerth ac nid ffeithiol. Mae meddygon amrywiol sy'n gwrthod derbyn hyn yn arwydd arall bod cymysgedd o werthoedd a ffeithiau yn ymddangos nid yn unig yn y lleygwyr.

Ymatebodd yr Athro Yuval i hyn ar y wefan a ychwanegodd ymateb cyffredinol i bob un ohonom. Codir ymateb penodol i'm sylwadau (a hefyd i Dr. Azgad Gould). Ar ei wefan A dyma ei iaith:

Er anrhydedd i Rabbi Dr. Michael Avraham

Sefydliad Uwch y Torah

Prifysgol Bar-Ilan

Yr eiddoch yn gywir, Rabbi Shalom a Bracha,

Yn gyntaf, gwyddoch fod y sawl sydd wedi llofnodi isod yn eich gwerthfawrogi chi a'ch gwaith yn fawr. Nid wyf ym myd y Torah i'r graddau sy'n caniatáu i mi werthfawrogi eich gwaith Torah a halakhic, ond roedd niwrobioleg a'r athroniaeth fach yr wyf yn ei deall yn ddigon i mi fwynhau eich llyfr "Science of Freedom" yn fawr, sy'n fy marn i. gwaith meddwl gwreiddiol a hardd, ac yn gyfraniad mawr i'r maes.

O'i gymharu â'm mwynhad o'ch llyfr, mae'n gwbl amlwg o'ch ymateb anfoddhaol o erthyglau "nid ydynt yn gwyro". Dyna pam yr wyf yn hapus am rai o'r gwelliannau yr wyf wedi'u gwneud i mi fy hun yma, er mwyn ceisio eich argyhoeddi o gyfiawnder fy ngeiriau, ac os nad i argyhoeddi, yna o leiaf dechreuwch adeiladu pont rhwng eich mynydd a fy mynydd. Gadewch i ni ddechrau gyda'r pethau rwy'n cytuno â chi:

Rwy'n cytuno â chi ddwywaith (ac nid ddwywaith y dydd) am Michelle Foucault. O ran ôl-foderniaeth, sydd hefyd, yn fy marn i, yn destun gwag, ac o ran ei phenderfyniad ar ddiagnosteg seiciatrig, ac yn anffodus, mae'n llygad ei le. Ond rwy’n credu, ac nid wyf yn siŵr a ydych yma yn cytuno â mi, ei bod yn amhosibl fel arall: mae’n doomed i ddiagnosis seiciatrig, yn ôl ei union natur, na fydd yn gallu torri i ffwrdd oddi wrth ragdybiaethau gwerth, o leiaf nid. yn y dyfodol rhagweladwy. Ac felly yr hyn y gall yr athronydd ei fforddio - i wahanu gwahaniad sydyn rhwng gwerthoedd a ffeithiau, ni all y seiciatrydd fforddio. Ac yn enwedig ni all dwyllo ei hun a'r cyhoedd fod yna - neu y gall fodoli - y fath wahaniad llwyr yn ei faes. Dof yn ôl at hynny yn nes ymlaen.

Cytunaf hefyd â'ch dadansoddiad craff y cwestiwn o statws halakhic y dyn sy'n gorwedd mewn gofal dwys pan fydd ei feddwl wedi dod i ben ac na fydd yn gweithredu eto, tra bod ei galon yn curo, a dysgais hyd yn oed rywbeth newydd o'r pethau a ysgrifennwyd gennych yn y bennod penawdau ar y pwnc yn eich ymateb. Ar ben hynny: Yr wyf yn falch bod eich casgliad terfynol - ei bod yn orfodol i roi organau y dyn hwn - yr un fath â fy un i. Gobeithiaf y byddwch yn parhau i fanteisio ar eich statws a’ch dylanwad ymhlith Bnei Torah er mwyn newid agwedd anwybodus – a hyd yn oed anffyddlon – rhai o arweinwyr Iddewiaeth ultra-Uniongred a Chenedlaethol-grefyddol at y mater.

Ond beth allwch chi ei wneud am y gwahaniaeth rhwng "byw" a "marw", ni allwch chi, yn fy marn i, ei wneud am y gwahaniaeth rhwng "gwyrdroëdig" a "heb ei wyrdroi." Byddaf yn egluro fy ngeiriau: Yn gyntaf, yn groes i'r hyn a ysgrifennwch, y meddyg a mwy sut i benderfynu a yw person yn fyw neu'n farw. Rwy'n gwybod hyn o lygad y ffynnon. Pan oeddwn yn gweithio yn yr adran cleifion mewnol fel meddyg arbenigol, rhan drist o'm swydd oedd pennu, ar y golau cyntaf, marwolaethau'r cleifion a fu farw yn ystod y nos. Yr wyf yn dal i gofio, hyd heddiw, y llu o wynebau a orchuddiais â dalen wrth baratoi ar gyfer dyfodiad y gweithiwr domestig, a ddaeth i'w cymryd i ddechrau eu taith olaf.

Ac eto rwy'n cydnabod eich bod yn iawn pan fyddwch yn dweud y gall y penderfyniad halakhic ynghylch pwy sy'n "fyw" a phwy sy'n "farw" fod yn wahanol i'r penderfyniad meddygol, ac nid yw'n wyrol er gwaethaf hynny. Ond nid yw’r casgliad ymhlyg o’ch ymateb, bod y diffiniad seiciatrig o wyriad a’r diffiniad crefyddol (ac yn sicr y diffiniad cymdeithasol-grefyddol) o wyriad hefyd yn amherthnasol, yn fy marn i yn adlewyrchu realiti.

Gadewch i ni gymryd y kleptomania, y gwnaethoch chi ei godi fel achos prawf. Nid yw kleptomania yn wyriad. Mae'n anhwylder meddwl. Mae'r term gwyriad yn cael ei gadw mewn seiciatreg, fel yn iaith y stryd, am ymddygiad annormal, nid i ddweud gwrthyrrol, mewn cyd-destun rhywiol. Rwy’n gobeithio nad ydych yn ceisio defnyddio’r diffiniad mathemategol, a gwerth-niwtral, o wyro oddi wrth y norm (aka gwyriad safonol), er mwyn cyfreithloni ymgripiad yr agwedd gwerth ofnadwy Iddewiaeth ultra-Uniongred sydd wedi’i sefydliadoli at gyfunrywioldeb.

Mae seiciatreg yn delio nid yn unig ag "ymddygiad" ond â ffenomenau goddrychol; Fel y gwnaethoch chi ysgrifennu, ac rwy'n falch eich bod chi'n cytuno â mi yma, nid oes rhaid i'r kleptomaniac ddwyn i fod yn gleptomaniac, ac nid oes rhaid i'r cyfunrywiol ddweud celwydd wrth ddyn i fod yn hoyw. Ond yma y terfyna y gyfatebiaeth rhwng y ddameg a'r ddameg. Mae'r kleptomaniac yn niweidio ac yn niweidio eraill yn ei ymddygiad, felly mae ei ymddygiad yn anghywir (nid yn wyrol), a chaniateir i gymdeithas amddiffyn yn ei erbyn. Ar ben hynny: os yw'n dwyn pethau gwerthfawr, efallai na fydd ei anhwylder meddwl yn sefyll i fyny ag ef yn y llys, a bydd yn cael ei gymryd i ystyriaeth yn y cyfnod dadleuon dedfrydu yn unig. Rwy'n meddwl eich bod chi a minnau'n cytuno nad yw gwrywgydwyr yn droseddwyr, ac os nad ydyn nhw'n dweud celwydd wrth ddyn - nid yw'n glir i mi sut maen nhw'n wahanol i bob dyn Iddewig arall, sydd hefyd yn wynebu gwaharddiadau'r Torah ar fynegi eu rhywioldeb.

Dychwelaf at fater yr anallu i wahanu gwerthoedd yn llwyr oddi wrth ffeithiau a ffeithiau mewn seiciatreg. Mae'r Cristion Catholig yn credu gyda ffydd lwyr fod y bara cymun a gafodd ac a fwytaodd yn ystod yr Offeren wedi dod yn wir gnawd y Meseia yn ei geg. Mae'n syniad ffug i bob pwrpas, ac mae'n gwyro oddi wrth y diffiniad o seicosis oherwydd norm cymdeithasol a gwerth - mae cannoedd o filiynau o bobl yn credu ynddo. Mae hon yn enghraifft ddibwys, ond mae seiciatreg, o ran diffinio, canfod a thrin ffenomenau goddrychol, yn ymbalfalu'n ddwfn yn y tywyllwch am y sail fiolegol-ffeithiol ar gyfer y ffenomenau hyn.

Byddwn yn hapus i allu rhoi fy mhroffesiwn ar yr un pedestalau ag y mae ffiseg yn sefyll arnynt, ond ni fydd yn digwydd yn fy oes, a rhag ofn byth. Fel y gwyddoch yn well gennyf fi, cwestiwn athronyddol sylfaenol sy’n sail i’r mater hwn, nad oes ganddo ateb boddhaol ar hyn o bryd yn fy marn i, yw’r cwestiwn o achosiaeth seicoffisegol: a yw’n un ffordd neu’n ddwy ffordd neu a yw’n peidio â bod yn berthnasol i’r mater yn I gyd? Roedd fy nhad-cu y soniasoch amdano yn delio, fel chi, â chwestiwn achosiaeth seicoffisegol, a hyd yn oed yn credu nad oedd ac na allai fod ateb iddo (Ignorbimus - nid ydym yn gwybod ac ni fyddwn byth yn gwybod). Heb esgus a heb geisio mynd i mewn i'r trwch ohono yma, rydw i mewn gwirionedd yn cefnogi barn ei fyfyriwr, yr Athro Yosef Neumann, a oedd yn meddwl nad oes ganddo ateb heddiw, ond yfory mae'n bosibl (Ignoramus - ni wyddom, ond hwyrach y cawn wybod ryw ddydd).

Yn olaf, rwyf am ddychwelyd o uchelfannau athroniaeth i fyd tywyll gwrywgydwyr crefyddol. Ysgrifennais fy erthygl yn dilyn geiriau eich cydweithiwr Rabbi Levinstein, a ysgymunodd y bobl dda hyn a'u tristau. Ar ddiwedd y dydd y cwestiwn ymarferol sydd o ddiddordeb i mi, ac nad wyf wedi dod o hyd i gyfeiriad uniongyrchol a pherthnasol ato yn eich ymateb (a’r fath gyfeiriad, gobeithio), yw a oes ffordd i adael i wrywgydwyr crefyddol fyw a dechrau. teuluoedd mewn cymunedau Seionaidd crefyddol. Unwaith y daw i bobl nad ydynt yn dweud celwydd wrth ddyn, mae hwn yn fy marn ostyngedig yn gwestiwn mwy cymdeithasol nag y mae'n halakhic. Yma, yn fy marn i, dylech chi, fi, a'n holl ddarllenwyr gofio dywediad eich cydweithiwr, Albert Einstein: "Mae'n haws cracio anhryloyw na chwalu rhagfarn."

eich,

Yoram Yuval

A dyma fy ymateb yma i'w eiriau:

Annwyl Athro Yuval, Helo.

Yn gyntaf, er anrhydedd i mi, fe wnaethoch chi fwynhau fy niferoedd a hyd yn oed fynegi eich gwerthfawrogiad yma. Yn bendant nid yw'n hawdd i mi.

Yn wir, nid oeddwn yn cytuno â’r hyn a ddywedasoch yn yr erthygl, er na allaf ddweud na wnes i ei fwynhau. Yn ôl yr arfer, mae pethau wedi'u hysgrifennu'n dda ac mewn ffordd glir a hardd. Ac eto, fel y dywedwyd, hyd yn oed ar ôl "diwedd y gwelliannau" (fel y dywedwch), nid wyf yn cytuno â nhw, a byddaf yn ceisio esbonio pam yma.

Os ydym yn cytuno ar Foucault (rwy'n golygu'r ail bwynt), yna rydym wedi dod i gasgliad cyffredin cyntaf bod seiciatreg yn ddirlawn â thybiaethau gwerth a'i fod yn seiliedig i raddau helaeth arnynt. Mae iddi hefyd ddimensiwn ffeithiol wrth gwrs, ond mae'r llinell waelod bron bob amser yn ymwneud â chwestiynau gwerth a diwylliannol.

Gan eich bod yn cytuno bod hyn yn wir, ni welaf sut yr ydych yn honni bod y berthynas rhwng rabbi a seiciatrydd yn amodol ar fodel o’r berthynas rhwng gweithiwr proffesiynol a rabbi. Hyd yn oed os nad yw seiciatreg yn ei weld fel gwyriad, rydych yn dal i gytuno ei fod yn gynnig gwerth. Felly pam ddylai'r rabbi dderbyn hyn fel penderfyniad proffesiynol? Gall wrth gwrs benderfynu ei fod yn ei gael, ond ei benderfyniad halakhig ydyw ac nid oes ganddo ddim i'w wneud â phwerau proffesiynol. O ran y model o rabbi yn erbyn gweithiwr proffesiynol, rydych eisoes wedi cyfeirio ataf yn fy ymateb cyntaf I'r erthygl a ymroddais i'r mater Am hanner dydd m.

Yna fe wnaethoch chi hefyd ychwanegu ei bod hi'n anochel (y bydd seiciatreg yn cymysgu gwerthoedd â ffeithiau). Er nad wyf yn weithiwr proffesiynol, byddwn yn dal i ddweud nad wyf yn cytuno ag ef. Cywirwch fi os ydw i’n anghywir, ond gallai seiciatreg fod wedi canolbwyntio ar ffeithiau (yn yr ystyr ehangaf, h.y. cynnwys damcaniaethau sy’n eu hesbonio, fel yn y gwyddorau naturiol), a dim byd mwy. Er enghraifft, gallai hi fod wedi bod yn fodlon ar beth yw tarddiad cyfunrywioldeb yn rheolaidd (i mi mae hyn hefyd yn cynnwys dyfalu seicdreiddiol gwyllt fel y dymunwch, cyn belled â bod y rhain yn ddamcaniaethau sy'n ceisio esbonio'r ffenomen ei hun heb dâl gwerth), sut mae yn datblygu (ibid.), lle mae'n gyffredin, a yw hyn a sut y gellir ei newid, a beth yw pris unrhyw fath o newid (neu "trosi" Nid yw arnom ni) o'r fath ac o'r fath. Mae’r rhain yn gwestiynau sy’n ymdrin â ffeithiau a’u dehongliad, ac felly’n gwestiynau gwyddonol a phroffesiynol cyfreithlon. Mae'n ymddangos i mi nad yw pob un o'r cwestiynau hyn yn cael eu codi ag unrhyw dâl gwerth. Ar y llaw arall, rhaid gadael y cwestiwn pa un ai gwyriad ydyw ai peidio, i gymdeithas a phawb o'i mewn i benderfynu.

Wrth gwrs, os gwnewch y cysyniad o "wyriad" fy ffaith hefyd, fel gwyriad oddi wrth y norm ystadegol ("diffiniad mathemategol niwtral", yn eich iaith) yna gall seiciatreg benderfynu hyn yn broffesiynol, ond rydych chi eisoes wedi cytuno yn eich sylwadau yma bod nid felly y mae. Ar y llaw arall, rydych chi'n dod yn ôl yma ac yn cywiro fy nefnyddioldeb yn y term gwyriad, ac rwy'n meddwl wrth wneud hynny eich bod eto'n ceisio pennu diffiniad seiciatrig ar gyfer defnydd bob dydd. Yn y defnydd cyffredin yn ein hardaloedd mae gwyriad yn duedd gref (gynhenid?) i weithredu troseddol (fel yr enghraifft o'r kleptomania y cytunwyd arni, ar wahân i'r term “gwyriad”). Un ffordd neu’r llall, diffiniad yw hwn, a dyna pam mae Rabbi Levinstein a fy hunan bach (sy’n bell iawn o’i farn ar y rhan fwyaf o bethau) yn cytuno nad oes lle i gymryd awdurdod proffesiynol drosto. Beth yw cynnwys concrid y cysyniad, ac a yw'n cynnwys cyfunrywioldeb, dwi'n bersonol yn tueddu i beidio â meddwl (oherwydd yn fy marn i gwyriad yw tueddiad i weithgaredd anfoesol, ac nid tueddiad i weithgaredd troseddol yn yr ystyr crefyddol). Rwy'n meddwl mai ydw yw barn Rabbi Levinstein (oherwydd yn ei farn ef mae tueddiad i weithgarwch troseddol yn yr ystyr crefyddol hefyd yn wyriad, mae'n debyg oherwydd ei fod yn uniaethu halakhah â moesoldeb, yr wyf yn ei wrthod yn gryf a thrwy hynny yn ymuno â'r tangle hwyr).

Yn y bôn, ni welaf unrhyw reswm yn y byd i Gymdeithas Seiciatrig America nac unrhyw gymdeithas broffesiynol arall benderfynu i bob un ohonom beth y dylid ei drin a beth na ddylid ei drin, a beth yw gwyriad a beth na ddylai. Dylid gadael hyn i gymdeithas, i bob person drosto'i hun, ac wrth gwrs hefyd i'w seiciatrydd personol (yn hytrach na'u cysylltiad proffesiynol). Hynny yw: bydd cymdeithas yn penderfynu a oes rhywbeth sy'n niweidiol i eraill (kleptomania, pedophilia, ac ati), ac yna mae'n rhaid ei drin hyd yn oed os nad yw'r claf wedi mynegi awydd amdano (mewn achosion eithafol digon). Mewn achosion lle nad oes niwed cymdeithasol, bydd y person ei hun yn penderfynu a oes angen / eisiau triniaeth ai peidio. Ac wrth gwrs gall y seiciatrydd y mae'n troi ato (ac nid y gymdeithas) ddweud ei fod yn anfodlon trin y mater hwn oherwydd ei werthoedd ei hun. Beth bynnag, ni welaf le i wneud penderfyniadau ar y cyd gan gymdeithas broffesiynol ar faterion o’r fath.

Rwy'n meddwl bod y llun hwn hefyd yn egluro pam, yn fy marn i, yn bendant ac yn ddihangfa rhag cyflwyno dimensiynau gwerth i seiciatreg. Hyd eithaf fy nealltwriaeth yn y model hwn rydym yn osgoi hyn, felly yn fy marn i gall y seiciatrydd yn sicr wneud gwahaniaeth rhwng gwerthoedd a ffeithiau, yn union fel y ffisegydd neu athronydd. Gan nad wyf yn arbenigwr, nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y gellir gwneud camgymeriad yn y geiriau hyn, a byddwn yn falch pe baech yn fy nghywiro.

Mae'r un peth yn wir am statws person sy'n gorwedd mewn gofal dwys pan fydd ei galon yn curo a'i feddwl wedi peidio â gweithio. Nid yw gwrthwynebwyr yn fy marn i, sydd yn fy llygaid yn anghywir ac yn niweidiol, yn "anwybodus," yn eich geiriau. Wedi’r cyfan, nid yw’r rhain yn ffeithiau nac yn wybodaeth o unrhyw fath, ac felly yr wyf yn gwrthwynebu defnyddio’r term hwn mewn perthynas â hwy. Yn fy marn i maen nhw'n foesol anghywir a dyna pam maen nhw'n niweidiol. Unwaith eto, mae’n bwysig iawn imi fod yn ofalus ynglŷn â gwahaniaethu rhwng gwerthoedd a ffeithiau. Yn union am y rheswm hwn nid oes gan y meddyg unrhyw werth ychwanegol mewn perthynas â'r cwestiwn hwn.

Nid yw’r ffaith ichi grybwyll yn eich sylwadau yma fod y datganiad hwn yn cael ei drosglwyddo i feddygon yn ymarferol yn ddim byd ond dirprwyaeth o awdurdod, a dim byd arall. Nid yw hwn yn benderfyniad proffesiynol. Peidiwch â chymysgu gwerthoedd a ffeithiau eto. Yn ffeithiol, trosglwyddo'r penderfyniad i bennu marwolaeth i feddygon (fel y disgrifiwyd amdanoch chi'ch hun yn eich het fel meddyg), ond nid yw hynny'n golygu ei fod yn benderfyniad ffeithiol-proffesiynol. Gwneir hyn er hwylustod ac effeithlonrwydd yn unig, ac mewn gwirionedd mae'n dirprwyo pwerau'r ddeddfwrfa i'r meddyg yn unig i fyrhau a symleiddio'r broses Penderfynu marwolaeth, er ei fod yn benderfyniad gwerth). Mae penderfynu pa swyddogaethau sydd gan y person hwnnw mewn sefyllfa o'r fath a beth yw ei siawns o ddychwelyd yn fyw yn benderfyniad proffesiynol. Mae'r penderfyniad a yw mewn sefyllfa o'r fath yn cael ei ystyried yn farw - yn benderfyniad gwerth pur. Nid oes ganddi unrhyw beth i'w wneud â'r ffeithiau. Yn wahanol i'r hyn a ysgrifennoch, nid yw'r penderfyniad halakhic ynghylch bywyd a marwolaeth "yn wahanol i'r penderfyniad meddygol." Ostrich nad oes y fath beth â "penderfyniad meddygol" ynghylch bywyd neu farwolaeth. Mae hwn yn benderfyniad gwerth pur (fel y disgrifir uchod). Mae'n wir y gall penderfyniad cyfreithiol fod yn wahanol i un halakhic, gan fod y ddau hyn yn gategorïau normadol (yn hytrach na ffeithiol) gwahanol.

Rydym yn cytuno'n llwyr nad yw cyfunrywiol yn droseddwyr. Ond yn sicr nid ydym yn cytuno nad yw gwrywgydwyr (sy'n arfer eu tueddiad yn ymarferol) yn droseddwyr. Rydym yn cytuno nad yw eu gweithredoedd yn drosedd, hynny yw, yn drosedd moesol (Crybwyllais fod yna rai yn y gwersyll crefyddol sy'n meddwl yn wahanol, nid wyf yn un ohonynt), gan nad ydynt yn niweidio eraill. Ond troseddwyr yw halakhic a Torah, felly o safbwynt crefyddol a halakhic maent yn droseddwyr yn yr un ystyr â llofrudd neu leidr (ond maent hefyd yn droseddwyr moesol). Mae graddau euogrwydd yn fater arall wrth gwrs. Dyma lle mae graddau'r dewis a rheolaeth sydd ganddynt yn dod i mewn a'r graddau o ymwybyddiaeth bod hyn yn waharddiad (nid yw person seciwlar yn ystyried hyn yn weithred anghyfreithlon wrth gwrs). Yn union fel cleptomaniac o flaen lleidr arferol.

Mae'n bwysig i mi nodi, o ran y driniaeth o gyfunrywiol, fy mod hyd yn oed yn fwy rhyddfrydol nag yr oeddech yn disgwyl i mi fod. I mi, mae gan hyd yn oed y rhai sy'n sylweddoli'r mater yn ymarferol yr hawl i driniaeth ddynol arferol yn y gymuned (oni bai ei fod yn ei chwifio ac yn pregethu iddo, sef pregeth am dramgwyddoldeb yn ôl y gyfraith). Mae person sy’n droseddwr yn ei faes personol a phreifat yn aelod cyfreithlon o’r gymuned, yn enwedig os yw mewn sefyllfa sydd mor anodd delio â hi. Rwyf wedi ysgrifennu am hyn yn helaeth yn y gorffennol, ac mae croeso i chi weld er enghraifft  Yma a hefyd Yma. Roeddech yn meddwl tybed pam nad oedd pethau’n ymddangos yn fy ymateb yn y papur newydd, mae hyn oherwydd imi wneud sylwadau yno yn unig ar y dadleuon a godwyd gennych yn eich erthygl ac nid ar sylwedd y mater. Os gwelwch chi ddechrau fy ymateb hirach yn y golofn y blaenorol Fy safle, fe welwch fy mod wedi ysgrifennu'n benodol fy mod yn cytuno â'r rhan fwyaf o'ch casgliadau ymarferol. Yn anffodus ni chaniataodd y system i mi ymestyn yr ymateb yn y papur newydd. Dyna pam y gwnes i "rai gwelliannau" yn y ddwy golofn olaf yma ar y safle ac yn y drafodaeth a ddilynodd (mewn talkbacks).

A byddaf yn gorffen gyda mimara a ddyfynnwyd gennych fel “fy nghydweithiwr”, fel y dywedasoch (mae gennyf hyd yn oed embaras i sôn am fy enw mewn un swoop gyda chawr gwyddonol o'r fath). Yn wir, mae'n anodd newid neu chwalu rhagfarn. Ond y cwestiwn mawr yw a yw hyn yn wir yn achos Didan yn rhagfarn, neu a yw'n safbwynt gwerth gwahanol (mae pob safle gwerth, gan gynnwys eich un chi ac wrth gwrs fy un i, yn rhagfarn ar un ystyr). Mae'r tabŵ ac agwedd gymdeithasol yn y gymdeithas grefyddol tuag at gyfunrywioldeb (sydd yn fy marn i ddim i'w wneud â'r gwaharddiad, gan nad yw gwaharddiadau ar grefftau ar Shabbat yn llai difrifol ac nid ydynt yn derbyn triniaeth o'r fath) yn wir yn rhagfarn yn fy marn i (oherwydd gwneir rhagdybiaethau ffeithiol, nid gwerthoedd yn unig). Ond nid rhagfarn yw'r union farn o gyfunrywioldeb fel gwaharddiad ond norm halakhic (hyd yn oed os yw'n anffodus yn fy marn i). Mae'r agwedd at normau o'r fath (fel unrhyw norm) wrth gwrs yn dibynnu ar gredoau pob un ohonom. Yn bersonol, mae gen i ffydd yn rhoddwr y Torah, pe bai'n gwahardd mae'n debyg bod rhywbeth problematig yn ei gylch (nad oeddwn yn sylwi arno yn fy nhlodi). Yr wyf yn plygu fy meddwl at ei orchymyn. Ond gan mai cwestiynau ffydd yw’r rhain, ni fyddwn am i seiciatreg gymryd safbwyntiau, ac yn sicr nid rhai penderfynol, yn eu cylch (yn union fel gyda’r hyn sy’n digwydd i gymun yng ngenau ein cefndryd Catholig), a dyma ni eto yn ôl at y posibilrwydd ac angen datgysylltu seiciatreg oddi wrth araeau. Ac am hyn y mae ein rabiaid ni wedi dweud eisoes (ibid., ibid.): Rhowch i Cesar beth i Cesar…

Yn gywir,

Michi Abraham

[1] Rhaid imi ddweud, ynghyd â dwy o erthyglau Yoav Sorek, yr un a gyhoeddwyd yn yr un atodiad bythefnos ynghynt a'r un a gyhoeddwyd ar wefan atodiad Shabbat (t. gw.), dyma'r drafodaeth fwyaf deallus a pherthnasol y gwyddys amdani mi yn y wasg neu o gwbl ar y pwnc hwn. Yn fy anrhydedd i gymryd rhan ynddo.

8 Meddyliau ar "Ar Gwyriad, Arbenigedd a Gwerthoedd - Ymateb i erthygl yr Athro Yoram Yuval," They Do Not Deviate ", Shabbat Supplement P. Akev - Colofn Barhad (Colofn 26)"

 1. wrthwynebydd:
  Heddwch,

  Yn gyntaf oll, hoffwn nodi imi fwynhau’r ohebiaeth a’r ddisgwrs yn fawr a hefyd dysgu o’r ohebiaeth, ei dyfnder a hyd yn oed y casgliadau y mae’r ddau ohonoch yn cytuno arnynt mewn egwyddor.

  Fodd bynnag, nid wyf yn teimlo fy mod yn deall pam yr ydych yn mynnu diffinio gwyriad fel tuedd i dramgwyddoldeb ac nid dim ond gwyro oddi wrth y norm? Mae'r graddau o wyro oddi wrth y norm sy'n gofyn am ymyriad neu driniaeth yn wir werthfawr, ond mae'r union wyriad oddi wrth y normal yn gyfreithlon.
  Ymddiheuraf am ddod â Foucault yn ôl i mewn i'r disgwrs, ond yn The Madness of the Age of Reason , rhoddodd Foucault sylw yn union i hynny a deallaf y byddwn yn dod i'r un casgliadau a'r un thema o wahaniaethu rhwng ffeithiau (yr union wyriad oddi wrth y gromlin arferol) a'r gwerthoedd (rydym i gyd yn gwyro Neu mae catalogio yn werthfawr)

  gyda diolchgarwch

  cystadleuydd
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Helo gwrthwynebydd.
  Nid oes unrhyw rwystr i ddiffinio gwyriad yn y modd hwn. Mae diffiniadau yn fater i chi. Ond rwy'n meddwl nad dyma'r diffiniad a dderbynnir ac yn sicr nid dyma'r hyn a fwriadwyd gan Rabbi Levinstein ac yr ydym yn ei drafod yma. Felly, fe wnaethom ni (Yoram Yuval a minnau) gytuno i beidio â'i ddiffinio mewn ffordd fathemategol a niwtral. Mewn defnydd bob dydd mae “gwyriad” yn ymadrodd sydd â chynodiad negyddol clir. Yn ôl eich awgrym, dywedodd Rabbi Levinstein yn syml rywbeth dibwys a diwerth, felly pam cael trafodaeth amdano?! Nid oes dadl bod gwrywgydiaeth ffeithiol yn nodweddu lleiafrif yn y boblogaeth. Mae'r ddadl (gyda Rabbi Levinstein) yn ymwneud â'r driniaeth gywir ohoni (yma hefyd Yuval a minnau'n cytuno, heblaw am derminoleg a pherthnasedd yr awdurdod proffesiynol i'w drafod). Un ffordd neu'r llall, mae'r holl ddadleuon yma ar y plân gwerth ac nid yr un ffeithiol-mathemategol.
  Nid oeddwn yn deall eich sylw ar Foucault. Wedi'r cyfan, rydym ni ein hunain wedi dychwelyd Foucault i'r disgwrs (ar ôl cytuno ar yr agwedd negyddol gyffredinol tuag ato), oherwydd dyma ei fod yn iawn (cloc sefyll, ac ati). Roedd y ddau ohonom yn cytuno â datganiad Foucault (yn y llyfr y soniasoch amdano) fod diagnosis seiciatrig yn seiliedig ar ragdybiaethau gwerth a diwylliannol. Ond dwi'n meddwl mai dyna'n union pam na all y seiciatrydd wisgo ei het broffesiynol mewn dadl yma (gan mai gwerthoedd ac nid ffeithiau yw'r rhain).
  Dyma (a dim ond hyn) yw'r ddadl rhyngom ar hyn o bryd. Mae dadl hollol union yr un fath yn ymwneud â pherthnasedd awdurdod proffesiynol meddyg o ran pennu adeg marwolaeth. Ond yr un ddadl ei hun yw hon.

 2. sicr:
  Y broblem foesol gyda'r holl waharddiadau llosgach, yw bod y person nid yn unig yn pechu ei hun ond yn helpu ac yn cryfhau ei bartner yn y drosedd.

  Pan fo’r berthynas waharddedig yn sefydliadol ac yn weladwy i lawer heb gywilydd - yna ychwanegir dimensiwn yr enghraifft negyddol at y datganiad llawer a’r cyhoedd bod hyn yn ganiataol, datganiad sy’n cael effaith ddinistriol ar fechgyn sy’n dal mewn cyflwr o amheuaeth, a gall enghraifft negyddol dramgwyddo'r gwaharddiad.

  Mae Israel gyfan wedi'i chydblethu, ac mae gan weithredoedd yr unigolyn oblygiadau i'r rheol gyfan. Boed i ni i gyd gael y fraint o gael ein sancteiddio a'n gwella fesul un yn yr hyn y mae angen ei wella, a thrwy hynny lywodraethu'r holl fyd i'r iawn.

  Cofion, S.C. Levinger
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Cyfarchion.
  Trwy wneud hynny rydych chi wedi troi unrhyw waharddiad o unrhyw fath yn drosedd moesol. Wedi'r cyfan, yn ôl dameg y twll yn y llong, mae hyd yn oed troseddau nad ydynt yn ymwneud â pherson arall yn effeithio ar ei dynged mewn gwirionedd. Felly yn ôl hyn oll mae'r Torah yn foesoldeb.
  Os nad ydych yn esbonio bod y gwaharddiad ar ei ben ei hun yn foesol, nid yw'n gwneud synnwyr i siarad am ei fod yn foesol oherwydd ei ddimensiwn o fethiant a niwed. Tautoleg lwythol yw hon.

 3. sicr:
  Yn SD XNUMX Elul XNUMX

  I Rabbi Avraham Neru - Helo,

  Yn wir, y mae pob camwedd o ewyllys Duw yn anfoesol, yn ddyledus i anrhydedd y Creawdwr, o fod yn 'berchennog y tŷ' dros y byd, ac yn ddiolchgar am ei holl ras gyda ni.

  Ar yr un pryd mae nifer o waharddiadau llosgach, sy'n ein dyrchafu i adeiladu bywyd teuluol iach, yn cael eu dominyddu nid yn unig gan reddf, ond gan werthoedd cariad, teyrngarwch a charedigrwydd, y mae tad a mam yn fuddiol i'w gilydd ac yn plannu'n ddiddiwedd. cariad a defosiwn.

  Ond heblaw anrhydedd y Creawdwr, y mae hefyd ddyledswydd elfenol o barch tuag at y rhieni. Faint o anobaith a achosir i rieni pan fydd eu plentyn yn syrthio i fywyd y mae ei holl fod yn waharddiad llym, bywyd lle nad oes gobaith sefydlu 'Cenhedlaeth Fendigaid' a fydd yn parhau â llwybr Iddewiaeth?

  Mae'n ofynnol i berson sy'n gwybod faint y buddsoddodd ei rieni ynddo a faint y gwnaethant roi eu bywydau i ddod ag ef i'r byd i'w fagu a'i addysgu - wneud pob ymdrech i ddod allan o'r lle y syrthiodd.

  Yn union fel y mae rhieni yn aml yn mynd trwy driniaethau anodd, yn gorfforol ac yn feddyliol, i gael y fraint o gofleidio plentyn, ac os na fyddant yn llwyddo yn y driniaeth hon, rhowch gynnig ar driniaeth arall, a pheidiwch â rhoi'r gorau iddi - nawr mae i fyny i'r plentyn. a oedd â'r un faint i'w fuddsoddi yn ei rieni, merch Iddewig'. Dyma y lleiaf y gall ei ad-dalu iddynt am eu holl ffafrau tuag ato.

  Mae hyd yn oed therapyddion nad ydynt yn siŵr y gall unrhyw un newid, yn dweud bod llwyddiannau. Hyd yn oed pan fo'r duedd gyfunrywiol yn gryf ac yn wahanol, sydd wedyn yn anodd iawn i'w newid - dywed Dr Zvi Mozes (yn ei erthygl, 'A yw Triniaeth Tueddiadau Gwrthdroi yn seicolegol effeithiol', ar y wefan 'Root'), fod pobl yn hynod effeithiol. yn benderfynol ac â ffydd gref, yn gallu dechrau teulu, gyda chymorth Gofal proffesiynol priodol.

  Cofion, S.C. Levinger

  Mae mabwysiadu a benthyg croth, ar wahân i beidio â datrys y broblem o waharddiad, yn cynnwys galar i'r rhieni y cymerwyd y plentyn oddi wrthynt. Bydd cynyddu’r galw am fabwysiadu ar gyfer cyplau o’r un rhyw yn anochel yn arwain at duedd o wasanaethau lles i gynyddu’r ‘cyflenwad’ drwy orddefnyddio mabwysiadu yn lle ymdrechu i adael y plentyn yn nwylo ei rieni.

  Yn fwy fyth gan fod 'syrrogacy' yn gamfanteisio ar drallod ofnadwy teuluoedd. Ni fydd unrhyw fenyw resymol yn mynd trwy ddioddefaint beichiogrwydd a genedigaeth, fel y bydd plentyn yn cael ei roi i ddieithriaid, ond yn hytrach mae hi mewn trallod ariannol neu feddyliol ofnadwy, a phwy a ŵyr os nad yw sefydliadau troseddol a chyfundrefnau llwgr yn gysylltiedig?
  ————————————————————————————
  Rabbi:

  Cyfarchion.
  Fel yr ysgrifennais, efallai fod hyn oll yn wir ac eto mae’n ddadl amherthnasol i’r drafodaeth. Y cwestiwn yw beth yw natur y gwaharddiadau eu hunain, ac nid a oes agweddau moesol ategol.
  Y tu hwnt i hynny mae rhai nodiadau ar gorff pethau:
  1. Y Creawdwr yw yr hwn a greodd ddyn â'i dueddiadau. Nid wyf yn siŵr a welaf rwymedigaeth foesol ar ddyn i newid hynny.
  2. Gall rhwystredigaeth rhieni fodoli, ond gall fod achosion lle nad yw'n bodoli. Beth felly? Ai hi fydd y ddyletswydd foesol? Y tu hwnt i hynny, er nad wyf wedi gwirio ond rwy'n meddwl bod yna barau o'r fath sy'n magu plant sy'n gwarchod y beddrodau. Rwy'n meddwl bod "nid oes siawns" yn ymadrodd rhy gryf.
  3. Ni wnaeth dyn " syrthio " ond " cael ei ddal."
  4. Mae'r holl ddadleuon hyn yn sôn am y ddyletswydd i newid (os yn bosibl), ond nid ydynt yn pwyntio at broblem foesol yn yr union weithred.
  5. Nid oes rhaid i berson newid ei ffordd o fyw oherwydd ei fod yn poeni ei rieni. Mae'n hysbys o'r Riki a ddyfynnwyd yn Rama Yod nad oes rhaid i fab ufuddhau i'w rieni wrth ddewis priod, ac ymhelaethais ar hyn yn fy erthyglau ar anrhydeddu rhieni.
  6. Mae yna lawer o therapyddion sy'n adrodd am fethiannau a difrod ofnadwy. Nid es i mewn i’r cwestiwn a allai’r driniaeth weithio, ond disgrifiasoch y sefyllfa mewn ffordd a oedd yn rhy roslyd. Dylai'r gofyniad i berson gymryd risgiau o'r fath fod ar sail gref iawn. Ac eto, ar y lefel grefyddol yn sicr y mae y fath ofyniad, ond yr wyf yn amheus iawn ei weled fel rhwymedigaeth foesol. Nid oes unrhyw ddiolchgarwch yn gorfodi person i fynd i ddioddefaint ofnadwy a risgiau meddyliol. Y bydd y rhieni'n mynd i mewn i therapïau trosi a fydd yn newid eu meddwl ac yn cael gwared ar y rhwystredigaeth, mae'n llawer haws ac yn fwy dymunol (moesol, nid halakhic).
  7. Mae’r sylwadau olaf yn ddisgrifiad unochrog a rhagfarnllyd iawn (a defnyddiaf iaith dyner iawn). Mae'n amlwg i chi, pe na baech yn gwrthwynebu mewn gwirionedd ac i'r sefyllfa hon na fyddech yn ei gweld felly. Cytundeb rhwng pobl hŷn yw benthyg croth. A beth bynnag a all godi ohono, dylai un ymdrechu a'i atal. Nid yw’n oedi’r ddeddf ei hun. Gall rhoi elusen hefyd achosi i bobl redeg allan o arian a gallant ddwyn. Dywedwyd bod gan Yigal Amir gred grefyddol a allai arwain at lofruddiaeth a gweithredoedd eithafol. Ai dyma pam y dylid rhoi'r gorau i'r ffydd grefyddol?

  Fel rheol, pan fyddwch yn codi pob math o ddadleuon ac am ryw reswm pawb i’r pwynt olaf i’r un cyfeiriad, byddwn yn amau ​​​​ac yn ailedrych ar fy marn.
  ————————————————————————————
  sicr:
  Heb fynd i mewn i drafodaeth fanwl o’r holl bwyntiau a godwyd gennych – dim ond un sylw a wnaf am y risgiau a drafodwyd mewn therapïau trosi.

  Yn gyntaf oll, dylid deall nad yw pob triniaeth a gynigir yn briodol, ac mae triniaethau a all fod yn addas i rywun ac a all fod yn ddinistriol i un arall, yn union fel gyda chyffuriau, lle gall yr hyn sy'n helpu'r naill arwain y llall at gatiau marwolaeth, felly fel mewn meddygaeth dylai seicolegydd arbenigol arall wneud popeth yn ofalus Diagnosis gofalus ac addasu natur y driniaeth yn ofalus i'r person.

  Ac yn ail, dylai rhywun fod yn ymwybodol bod gwyddoniaeth yn eithaf ymbalfalu yn y tywyllwch o ran holl fater cyfunrywioldeb (gyda llaw, mae rhan fawr o'r tywyllwch yn wirfoddol, gan rwystro'n ymwybodol unrhyw ymgais i ddod o hyd i ffordd allan, oherwydd bod y profiad iawn yn heresi a chyfreithlondeb hunaniaeth gyfunrywiol).

  Un o'r prif risgiau a briodolir i ymdrechion i wella yw ofn anobaith llwyr oherwydd methiant yr ymgais i gael triniaeth. Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n gwybod ymlaen llaw bod y rhain yn driniaethau arloesol ac arbrofol - mae lefel y disgwyliadau yn gymedrol iawn, ac yn unol â hynny nid yw siom methiant yn cwympo'r person. A deallwch efallai y bydd yr hyn sydd ddim wedi 'mynd' ar hyn o bryd fel hyn, yn llwyddo yfory i gyfeiriad ychydig yn wahanol, 'ac os nad yfory yna'r diwrnod ar ôl yfory' 🙂

  Ar y naill law, rhaid dechrau o'r man cychwyn o gredu bod Duw wedi gosod her fawr i ddynoliaeth i ddod o hyd i iachâd ar gyfer y duedd hon sy'n groes i'r Torah. Ar y llaw arall, gan wybod bod y ffordd o’n blaenau yn hir ac nid ydym wedi dod o hyd i ateb clir eto.

  Mae hyn yn wir gyda holl broblemau dynoliaeth, wrth ymdrechu i ddod o hyd i iachâd - uwch. Weithiau mae degawdau'n mynd heibio, weithiau cannoedd, a hyd yn oed mwy, ac eto peidiwch â digalonni a hir a pharhau i chwilio i bob cyfeiriad posibl, nes yn sydyn daw datblygiad arloesol.

  Cofion, S.C. Levinger
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Yn gyntaf, adroddiadau gan seicolegwyr arbenigol yw'r rhain.
  Yn ail, cyn belled nad ydynt wedi dod o hyd i driniaeth a bod popeth yn llawn niwl fel y dywedwch, yna beth ydych chi'n ei ddisgwyl gan y dyn? Bod yn foesol a pheidio â bod yn hoyw heb driniaeth effeithiol?
  ————————————————————————————
  sicr:

  Beth i'w wneud?

  A. Chwiliwch am atebion.
  Gall ymgynghori â gweithwyr proffesiynol a darllen llenyddiaeth broffesiynol ddod â mewnwelediadau newydd i berson i'w bersonoliaeth ac achosion ei broblem, y gall ddod o hyd i atebion newydd ohono ar ei ben ei hun, efallai hyd yn oed gyfarwyddiadau nad yw arbenigwyr wedi meddwl amdanynt.

  B. Gwnewch yr anhawster yn her.
  Yn union fel mae pobl yn mwynhau ceisio mynd i'r afael â mater annelwig yn y Gemara neu yn yr 'Edges'. Yma cafodd y boi her hynod ddiddorol - i gracio pos ei fywyd. Gofynnwch i chi'ch hun beth sy'n ennyn ei gariad a'i nwydau a beth sy'n eu tawelu? Nodwch beth yw'r rhinweddau sy'n ennyn ei gariad at ei gyfoedion? Ac efallai bod yna fenyw hefyd â rhinweddau o'r fath a allai hefyd ennyn ei gariad ac yn ddiweddarach efallai hyd yn oed ddadmer marweidd-dra yn yr atyniad rhywiol 'all-ryw'.

  trydydd. Hefyd datblygwch rai teimladau o dosturi tuag at y 'syth'.
  Y rhai sy'n wynebu'r profiad annioddefol o anodd o gerdded ar stryd lle mae merched yn dod ar eu traws yn gyson â phob gwisg, neu ddi-wisg, wedi'i chynllunio i ysgogi greddf y rhai sy'n mynd heibio ar y stryd.

  D. Gwybod sut i 'barganu' ei hun ar gyfer pob llwyddiant, hyd yn oed un bach a rhannol.
  Meddwl mor falch yw ei Greawdwr gyda phob llwyddiant, ac oddi wrth bob gwrthodiad greddf. I ddechrau bydd yn mwynhau gwrthod y reddf am ychydig oriau; Yn ddiweddarach am ychydig ddyddiau, ac yn ddiweddarach am fwy na hynny. Yn union fel y daw’r reddf ddrwg o bryd i’w gilydd, yn dechrau ychydig ac yn parhau gyda llawer, felly ‘i raddau helaeth’ mae’r reddf dda – yn mynd ymlaen ac ymlaen hyd heddiw!

  Dduw. Cymryd rhan mewn gweithgareddau diddorol.
  Astudio, gweithio, cerddoriaeth, gwirfoddoli ac ati. Onid dyma a ddysgodd Pharo brenin yr Aifft inni: ‘Bydded i’r gwaith anrhydeddu’r bobl, a pheidiwch â’u hachub rhag dweud celwydd,’ ac yn wahanol i’n rabiaid a ddysgodd inni:

  a. Peidiwch â suddo i 'broblem' yn gyson.
  Mae'r 'broblem' yn troi'n 'hunaniaeth'. Deall bod gan bob un ei nwydau a'i godymau ei hun, ac i'r gwrthwyneb mewn 'daioni lluosog' mae brigau a llwyddiannau yn niferus. Yn union fel y mae'r Aifft yn ymwneud â methiannau, dylai rhywun lawenhau sawl gwaith ar lwyddiannau bywyd a'r gweithredoedd da, sydd yn union oherwydd eu bod yn dod gyda thristwch ac anhawster, yn werthfawr iawn, iawn i'r lle.

  P. 'Canys llawenydd Duw yw eich nerth'.
  Po fwyaf y teimla presenoldeb Duw yn y byd — mwyaf y llawenydd sydd ynddo. ‘Yr wyf wedi gofyn i’r Arglwydd o’m blaen bob amser oherwydd ar y llaw dde ni chwympaf’, ac fel y mynnai’r dilynwyr: ‘Oherwydd mewn llawenydd y dewch allan’ – gan lawenydd. I rannu gyda Duw holl symudiadau bywyd, wrth gydnabod yr holl ddaioni a gofyn am y coll, i'r person ei hun ac i'r gymuned gyfan. Pan fyddwch chi'n agosáu at fywyd gyda llawenydd ac ysgafnder - rydych chi'n taflu'r holl rwystrau.

  Dyma rai o hanfodion ymdopi’n arwrol, ac mae’n debyg y gall unrhyw un ddod o hyd i ragor o gyngor da o’i brofiad ei hun a phrofiad eraill, ‘Gadewch i’r doeth a’r doeth wybod mwy’.

  Cofion, S.C. Levinger
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Cyfarchion. Nid oeddwn yn cytuno ag un frawddeg o’ch un chi. Ond wrth i mi ddechrau ymateb iddyn nhw (cymysgu dro ar ôl tro rhwng moesoldeb a halakhah, cysyniad hollol ystumiedig o foesoldeb, ac yn y blaen ac yn y blaen), sylweddolais ar ryw adeg nad anghytundeb oedd hyn. Mae pethau'n warthus. Os caniatewch i mi, yr wyf yn meddwl fod yr hanes a ganlyn, a glywais unwaith gan Rabbi Shalom Shevdron, yn gwneyd y pwynt yn eglur iawn. Dywedodd iddo weld bachgen unwaith a syrthiodd ar y stryd a chael ei anafu, ei godi a dechrau rhedeg i'r ysbyty. Ar hyd y daith, roedd pobl o'r ffenestri a'r rhai oedd yn mynd heibio yn gweiddi cyfarchion arno, fel "Rabbi Shalom, meddyginiaeth gyflawn" (yn Iddew-Almaeneg, wrth gwrs). Ac felly fe redodd a rhedeg a phawb yn dymuno. Ar ôl ychydig funudau mae'n gweld o'i flaen ddynes yn cerdded tuag ato o hirbell ac wrth gwrs roedd hi hefyd yn gweiddi arno, fel pawb arall, "Rabbi Shalom, iachâd llwyr." Yn araf nesaodd ati a gwanhaodd ei llais rywfaint. O'r diwedd pan welodd hi o'r diwedd pwy ydoedd (= ei mab, wrth gwrs) dechreuodd sgrechian mewn arswyd. Ar y pwynt hwn roedd ei dymuniadau a'i chyngor drosodd. Mewn cyfieithiad rhad ac am ddim: Unwaith y gwelais ddyn yn dioddef ar hyd ei oes oherwydd camffurfiad cynhenid. Ar hyd ei oes wrth iddo gerdded yn drwm dan ei lwyth dywedodd pawb wrtho, "Rhaid i ti wneud yr anhawster yn her," neu "Ennill mewnwelediad i'ch personoliaeth." Mae eraill hyd yn oed yn rhoi iddo cyngor am ddim: "O'r anhawster yn cael eu hadeiladu." Fe'i dyfynnwyd yn dweud "Rownd derfynol o bentrefi". Ychwanegu ato "gwybod sut i ganmol eich hun am bob llwyddiant, hyd yn oed un rhannol." Aeth eraill mor bell â'i hysbysu: "Synnwyr o drueni drosom nad ydym yn dioddef ac nad ydym wedi dioddef o boenydiau cawl" (= pa hwyl a gewch!). Neu "Ymwneud eich hun mewn gweithgareddau diddorol, yn hytrach na suddo yn gyson i broblem." Ac wrth gwrs, wrth gwrs, "mae llawenydd Duw yn gryf." Byddai Mehadrin o Mehadrin yn ychwanegu yma: “Gwir, nid oes bron neb yn llwyddo mewn gwirionedd, ond clywais fod rhai yng nghyfrolau’r môr yn cymryd cannoedd o aur yn eu cyflogau a’u cleifion (pe bai ganddynt wir barchedigaeth wrth gwrs a os aethon nhw at wir weithwyr proffesiynol wrth gwrs) ie llwyddo. Duw a helpa Rabbi Shalom.” Dydw i ddim yn siŵr sut byddech chi'n teimlo pe baech chi mewn sefyllfa fel hon a byddai rhywun yn dod â'r holl gyngor da hwn i chi. Rwy'n gwybod beth fyddwn i'n ei deimlo. Fe wnaethoch chi orffen a dweud y gall pawb o'i brofiad ddod o hyd i ragor o gyngor da. Rwy'n dweud wrthych yr unig gyngor da yr wyf yn ei dynnu o'm profiad mewn perthynas â sefyllfa o'r fath: mai'r peth olaf sydd ei angen ar rywun yw awgrymiadau o'r math hwn ac yn y blaen. Rwy'n meddwl ei bod yn well iddo gyfaddef y gwir a dweud nad oes gennym unrhyw gyngor, ond beth a wnaf ac y mae fy Nhad yn y nefoedd wedi gorchymyn arnaf (archddyfarniad crefyddol ac anfoesol).
  ————————————————————————————
  Tomer:

  Rabbi Michi,
  Mae’n bosibl bod geiriau Rabbi Levinger yn cael eu dweud mewn tôn hamddenol oherwydd ei fod ymhell o’r broblem. Efallai nad yw ef ac eraill yn teimlo fel mam y mab hwnnw. Nid yw hynny'n golygu nad dyma'r ateb cywir. Wedi holl drueni a phroblemau'r sefyllfa, mae ei eiriau'n crynhoi'n bur wael yr hyn a ddisgwylir gan gyfunrywiol crefyddol ei wneud. Yn fwy na hynny - nid yw ei eiriau'n crynhoi'r hyn y mae disgwyl i bob Iddew ei wneud. Mae’n bosibl trugarhau wrth unrhyw berson (mae trugaredd yn fater cymharol fel sy’n hysbys), mae gennym ni i gyd broblemau a thrafferthion, a dyma’n union sut y dylai Iddew ddelio â nhw.
  ————————————————————————————
  Rabbi:

  Cyfarchion.
  Yn gyntaf, mae'r ffaith bod rhywun ymhell o'r broblem i fod i wneud iddo fynd ati neu beidio â siarad â'r fath ddieithrwch a sloganiaeth o'r fath.
  Nid sôn am yr atebion yn unig yr oeddwn ond am y naws y dywedwyd amdanynt. Ond mae hyd yn oed yr atebion eu hunain yn anghywir. Yn gyntaf, nid oes problem foesol yma, a dyna lle dechreuodd yr holl drafodaeth. Yn ail, nid yw'r rhan fwyaf o'r awgrymiadau hyn yn ddefnyddiol. Mae rhai yn cyflwyno realiti mewn ffordd ddetholus a rhagfarnllyd. Mae rhan arall yn ei gysuro â chysuron segur. Gall yr un person sy'n dioddef benderfynu goresgyn Kari ac efallai y bydd yn llwyddo, ond ni allwch roi cyngor iddo o'r ochr y bydd Kari yn ei oresgyn ac mai llawenydd Duw yw ei gadarnle. Ac yna ychwanegu ymhellach ato ei fod yn anfoesol oherwydd ei fod yn siomi ei rieni a'i Greawdwr.
  Ar ben hynny, mae'n debygol na fydd yn gallu ymdopi, yn union fel na fyddai pob un ohonom yn llwyddiannus yn ei sefyllfa. Byddwn yn disgwyl cyfeiriad at hynny hefyd. Dywedwch wrtho nad yw'n ofnadwy, gan ei fod yn dasg anodd iawn a bron yn amhosibl. Mae hyn yn lle dyfynnu adnodau gwag ac arbenigwyr amwys a ddewiswyd gyda pliciwr a pheidio â'i helpu (oni bai eu bod yn "weithwyr proffesiynol", yn wahanol i bob seiciatrydd yn y byd, ond os yw'n credu ac yn benderfynol.
  Os ydych chi'n ffrind agos i berson o'r fath a bod gennych chi'r gallu i'w gymell i weithredu'n fwy penderfynol a'i gefnogi - efallai y bydd hynny'n bosibl. Ond nid fel cyngor ysgol cyffredinol ar gyfer delio â sefyllfa mor ofnadwy.
  Daw fy sylwadau i fyny yma cyn bo hir, ac yno daw ychydig yn gliriach.
  ————————————————————————————
  sicr:

  Yn SD XNUMX Elul XNUMX

  Annwyl foneddigion,

  Ddydd Iau diwethaf, gofynnodd y Rabi Michael Avraham Neru "beth ddylai'r dyn ei wneud" i ddod allan o'i sefyllfa. A phenderfynais wneud ewyllys gyfiawn, ac atebais ei gwestiwn fel y gwyddwn ac fel fy mhrofiad.
  Fel Iddew, a oedd, fel pawb arall, yn 'dyst i lawer o anturiaethau', yn mynd trwy argyfyngau a thonnau, pethau da a drwg, ac ati, ac ati - gallwn grynhoi ffyrdd o weithredu a meddwl bod yn rhaid i mi helpu i ddelio â'm problemau, a gall helpu eraill i ddelio â'i broblemau.

  Anghofiais bwynt arall yn wir, a gododd yn eich geiriau, ac efallai yn gyntaf ac yn bennaf:

  H. Byddwch yn dawel eich meddwl ac yn ymdawelu yn y sefyllfaoedd mwyaf dirdynnol.
  Beth fydd yn rhoi a beth fydd yn gwneud i chi golli eich tymer? Pan fyddwch chi'n actio allan o bryder, dryswch a 'straen' - dim ond mwy a mwy y byddwch chi'n cymryd rhan ac yn suddo i'r mwd.
  Felly gafaelwch eich hun, a dadansoddwch y sefyllfa yn bwyllog. Byddwch yn dysgu'r pwnc, o lyfrau a chan weithwyr proffesiynol; A dim llai pwysig, dysgwch drosoch eich hun: i wybod beth sy'n dod â chi i lawr a beth sy'n dod â chi i fyny? Beth sy'n aflonyddu a beth sy'n lleddfu?
  Yn wir, dyma beth mae seicolegwyr a chynghorwyr yn ei wneud: eistedd i lawr gyda chi a gwneud 'rhifyddeg feddyliol' gyda chi, ac o hynny rydych chi'n dod i fewnwelediad i wreiddiau'r broblem a ffyrdd o'i datrys.

  Cofion, S.C. Levinger

  Nid yw eich sylw am 'fam y plentyn', sy'n cymryd cyflwr ei mab o ddifrif, yn glir. Sylwais innau hefyd ar drallod ofnadwy y rhieni yn wyneb problem eu mab, trallod sy'n bodoli hyd yn oed os ydynt yn gorchfygu eu cri yn eu calonnau.
  Hyd yn oed Yitzchak, yr hwn sydd yn rhodio yn ngorchymyn Duw i rwymo — ei galon yn loes am ofid ei fam a 'newidiodd ei wyneb, y mab a anwyd am naw deg o flynyddoedd, am dân a bwyd, y mae yn ddrwg genyf i'r fam. crio ac wylo'. Boed i ni gael ein bendithio fel Joseff y bydd y ddelwedd o bortread ein rhieni yn sefyll i fyny i ni yn ystod y treial anodd.
  ————————————————————————————
  Rabbi:

  Cyfarchion.
  Yn gyntaf, er fy mod yn edrych o'm cwmpas nid wyf yn dod o hyd i yma ddyn cyfiawn y mae am ei gyflawni, rhaid imi ymddiheuro am eglurder y pethau a ysgrifennais yn y storm o ddadl. Dywed Mr. fel arferol gyda chyfeiriad a boneddigeiddrwydd, a minnau yn fy anwireddau yn ddyn ystormus.
  Ymddengys i mi mai yn y cefndir yr oedd yr haeriadau a wnaethoch am anfoesoldeb y mater yr oeddwn yn anghytuno’n gryf ag ef, a gadawsant argraff a sêl hyd yn oed ar y geiriau chwerw eraill a ddaeth yn ddiweddarach. Rwy'n meddwl bod yna unochrog hefyd wrth gyflwyno pethau, ac roedd hi'n ymddangos braidd yn ddieithr i mi.
  Yn olaf, efallai y bydd modd dod o hyd i gymorth yn eich sylwadau ar gyfer person sydd heb benderfynu, ond rwy’n dal i feddwl ei bod yn well eu rhoi mewn cyd-destun ychydig yn wahanol, fel y dywedais drwy gydol y drafodaeth.
  Pob lwc ac eto sori.
  ————————————————————————————
  Schatz. Levinger:

  Dywedwch wrth y dioddefwr :: Rydych chi ar goll. Nid oes gennych unrhyw siawns. Nid oes diben mynd i’r ysbyty o gwbl. Ewch yn syth i'r fynwent.

  Yna cwyno am hunanladdiad. Ac efallai bod y bois da o'ch math chi yn dod â'r dioddefwyr i anobaith a hunanladdiad?
  ————————————————————————————
  Rabbi:

  Mae yna ffordd arall hefyd. Mae'n bosibl rhoi cyngor ymarferol iddynt (er mai ychydig iawn yn anffodus, ac mae'n werth ei egluro'n onest a pheidio â gwyngalchu), ond heb y cyngor ni fydd yr awgrymiadau hyn, a heb y cysuron problemus a gynigiwyd gennych ond yn dyfnhau'r rhwystredigaeth (tra cryf yn llawenydd Duw).
  Ac yn sicr nid yw'n iawn peintio darlun rhysiog ac annibynadwy iddynt (fel pe bai'r methiannau hyn yn therapyddion amhroffesiynol, ac fel pe bai'r crediniwr yn llwyddiannus).
  Ac yn llai gwir fyth i egluro iddynt eu bod yn anfoesol oherwydd bod eu rhieni wedi buddsoddi ynddynt a'u Creawdwr yn disgwyl ohonynt ac maent yn methu ac yn cael eu codi yn eu ffydd. Wyt ti o ddifri? Fel hyn yr atebir y cystuddiau (R. Barar ac Yitzha AA, XNUMX) ?
  A hefyd am y cysyniad o foesoldeb yr ydych wedi ei gyflwyno. Ac os oedd fy rhieni eisiau i mi gario can cilogram ar fy nghefn ar hyd fy oes y byddai'n rhaid i mi wneud hynny allan o ddiolchgarwch? A oes y fath gyhuddiad moesol ? Rwyf eisoes wedi eich atgoffa o Maharik am ddewis priod. Soniaf ein bod yn trafod moesoldeb ac nid halakhah. Mae'n rhaid bod y fath gyhuddiad halakhic. Ond i ddweud bod yna dâl moesol? Maddeuant, dim ond cam ydyw. Yn gyffredinol, nid yw diolch i Dduw yn syml o gwbl, ac yn fy marn i nid yw'n perthyn i foesoldeb ond i athroniaeth. Gweler yr erthyglau yma:
  https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/מעבר Er hyn i gyd, mae'n bwysig iawn eu cysuro, hyd yn oed os ydyn nhw'n methu, na fyddai bron pawb arall yn sefyll drosto chwaith. Ac rydym eisoes wedi dod o hyd yn y Lag Ketubot os nad amdani i Hananiah Mishel ac Asareia segmentau bachyn i'r ffotograffydd, a enwir yn dda yn y gwahaniaeth rhwng dioddefaint ysgafn parhaus a dioddefaint mawr ond lleol ac eiliad.
  ————————————————————————————
  Schatz. Levinger:

  Y geiriau am y posibiliadau o lwyddiant yw geiriau Dr Zvi Mozes, cyfarwyddwr Sefydliad Shiloh, un o'r gweithwyr proffesiynol gorau yn ein sector. Ac mae'n dweud yn benodol, rhag ofn y bydd y duedd glir o newid yn anodd iawn, ond gall pobl sy'n benderfynol iawn ac sydd â ffydd gref lwyddo gydag arweiniad proffesiynol priodol.

  Mae gweddill fy sylwadau yn bethau clir. Ydych chi'n meddwl mai bwriad Rabbi Kolon oedd caniatáu i berson briodi i gofio? 🙂 Pwy a ganiataodd i ddyn ddilyn ei rieni ar allor ei nwydau? Os na fydd yn ffoi i'r palas, bydd yn gwisgo du ac yn lapio ei hun mewn du, ac ati.” ac ni fydd yn difetha bywydau ei rieni mewn galar ofnadwy.

  Nid oes neb yn cael ei achub rhag ei ​​gyfyngderau mewn trallod. Gofynnwch i unrhyw weithiwr cymdeithasol a bydd yn dweud wrthych
  , Mai sylfaen yr elfenau yw tynu y person allan o deimlad y dyoddefydd. Unwaith y bydd person yn cymryd cyfrifoldeb am ei dynged - bydd eisoes yn dod o hyd i'r ffordd i gael ei adbrynu. Ac os yw'n warthus - mae hefyd yn warthus, iaith y dicter ..
  ————————————————————————————
  Rabbi:

  Gyda phob dyledus barch i "ein sector" rydych yn anwybyddu safbwyntiau hollol wahanol sydd heddiw bron yn gonsensws proffesiynol (nid wyf yn arbenigwr ac mae gennyf hefyd rai amheuon ynghylch y consensws hwn, ac eto rydych yn ei anwybyddu gyda fflic o'r beiro yn unig oherwydd dywedodd Dr. So-and-so). Ar ben hynny, mae hyd yn oed ei eiriau ei hun, o leiaf fel y dyfynnoch nhw, yn gyndyn iawn. Gallaf ddweud hefyd, os ydych chi'n gredadwy iawn ac yn benderfynol iawn ac nad yw'ch tueddiad yn gyflawn, gallwch chi oresgyn. Faint sydd yna? A faint o rai eraill? Faint ohonyn nhw lwyddodd? Wnaeth e roi rhifau? Mae gwyddoniaeth yn gweithio gydag amcangyfrifon meintiol ac nid gyda sloganau (efallai iddo ddod â'r cyfan i fyny, ond o'r hyn a ddywedasoch ni welais ddim ohono).

  Mae gweddill eich sylwadau yn wir yn glir, yn union fel eu rhagflaenwyr. Pwy yma ddywedodd fod y Maharik yn bwriadu caniatáu cofio? A'n bod ni'n delio â barnwyr?! Os nad oeddech yn deall, byddaf yn egluro fy nghais. Mae gan eich dull rwymedigaeth foesol i gydymffurfio â disgwyliadau rhieni oherwydd iddynt roi genedigaeth i mi a buddsoddi ynof. Felly os ydyn nhw'n gofyn i mi briodi priod arbennig ac nid un dienw - yn eich barn chi, dylwn i fod wedi ufuddhau iddyn nhw, iawn? Wrth gwrs ei fod. Ond beth i'w wneud, mae'n dweud na (ac felly hefyd yn rheoli yn y Rama). Ble mae'r moesoldeb yma? Ystyr: Nid oes unrhyw rwymedigaeth foesol i ufuddhau i rieni wrth ddewis priod. Nid oes ganddynt hawl i wneud galwadau arnaf ynghylch fy mywyd. Felly beth sydd o bwys os yw'n cael ei gofio ai peidio? Mae’r gwahaniaeth rhyngddynt yn halakhic, ond bu ichi sôn am rwymedigaeth foesol i gydymffurfio â gofynion rhieni, ac nid oes gwahaniaeth yn y mater hwn. I'r gwrthwyneb, mae dewis menyw yn lle gwryw yn ddioddefaint mawr a bron yn amhosibl i'r mab, ond mae disodli un priod ag un arall yn beth hawdd heb ei ail. Felly pam nad oes rhaid iddo wneud hyn? Ac yn dy iaith di: yr hwn a ganiataodd i ddyn rwymo ei rieni a pheri torcalon ofnadwy iddynt ar allor ei nwydau sydd yn ei arwain yn union at yr un priod a fynno. Pwy fydd yn pigo ei nwydau ac yn cymryd cymar arall ac yn peri bodlonrwydd mwyaf cysegredig i'w rieni annwyl. Ac yn gyffredinol, os na fydd yn gysurus ac yn anodd iddo - bydded yn benderfynol ac yn credu a mynd at Dr Moses a bydd yn ei helpu i orchfygu. Beth yw'r broblem?

  Ac o ran diwedd eich geiriau, bydd person â chanser yn dod o hyd i ffordd i gael ei achub os mai dim ond y gall gredu ynddo'i hun. Ac felly hefyd bob claf cronig arall. Sloganau yw’r rhain sy’n ddiamau yn ddifaterwch ac yn ffolineb amheus yr Oes Newydd. Maen nhw'n mynd â fi yn ôl at stori Rash Shevdron. Mae'n hawdd dweud pan fyddwch chi'n siarad am eraill nad ydych chi'n poeni amdanyn nhw. Gofynnwch i unrhyw weithiwr cymdeithasol a bydd yn dweud hyn wrthych.
  ————————————————————————————
  Schatz. Levinger:

  Gadewch i ni ddechrau o'r diwedd:

  Ni ddywedais y byddai person â chanser o reidrwydd yn cael ei achub. Dywedais fod person â salwch difrifol sy’n ymddangos yn anwelladwy, yn chwilio am iachâd. Y mae'r Brenin Heseceia, proffwyd Duw, yn dweud wrtho, "Canys marw wyt ti, ac ni byddi fyw." Chwiliaist a chwiliaist, derbyniaist farn y nef gyda chariad, rhoddwyd caniatâd i'r meddyg wella - nid anobaith.

  Mae yna Iddew annwyl, R. Cohen-Melamed, a ddioddefodd o nychdod cyhyrol fwy na 15 mlynedd yn ôl, ac a hysbyswyd wedi hynny gan un o'r meddygon fod ganddo ychydig fisoedd ar ôl i fyw, Ni wrandawodd Dr. Melamed arno ac yn byw hyd heddiw ac yn ysgrifennu llyfrau. Yn y cyfamser llwyddodd i fynychu angladd y meddyg a sicrhaodd ei farwolaeth ar fin digwydd):

  O ran y duedd -

  Ni ddeuthum i gynnal trafodaethau athronyddol a gwyddonol, a yw'n bosibl nad yw'n bosibl? - Ni welaf o flaen fy llygaid ond un ffigwr, y dyn ifanc dryslyd a chwithig wedi'i rwygo rhwng ei duedd a'i ffydd. Nid oes unrhyw ffordd yn y byd i fynd allan gan ei greawdwr a chreawdwr. Ei unig obaith o fynd allan o'r rhwyg yw dod o hyd i ateb, ac rwy'n ceisio dod o hyd i'r cyfeiriad lle mae'n fwyaf tebygol o ddatrys y broblem.

  Rydw i ychydig yn ofnus o 'gyngor meddwl', am sawl rheswm: maen nhw'n rhy optimistaidd, a gall boi sy'n dod â lefel uchel o ddisgwyliadau ac yn enwedig disgwyliad o lwyddiant ar unwaith, syrthio i anobaith. Ar wahân i hynny, mae rhai o'r therapyddion yn wirfoddolwyr nad ydynt yn broffesiynol. Ac am eu 'dull ailadroddus', sy'n ceisio 'grymuso gwrywdod' - da dim ond mewn rhai achosion, ac nid yw'n ymddangos i mi mai dyma'r rheswm dros bob achos

  Dyna pam y troais i gyfeiriad Dr Zvi Mozes, nad wyf yn ei adnabod yn bersonol, ond y mae ei arddull optimistaidd ond gofalus iawn yn ysgogi optimistiaeth ofalus ynof. Gyda chi, dim ond yn fyr yr wyf wedi ei ddyfynnu. Yn fy sylwadau ar ddwy erthygl Yoav Sorek, cymerais y drafferth i gopïo dau brif baragraff yn ei sylwadau sy'n egluro'r posibiliadau a'u siawns (oherwydd 'Link' nid wyf yn gwybod sut i wneud, yn y cyfamser mae 'Linkopov' yn anwelladwy :) .

  Nid yw profiad therapydd cyn-filwr yn y maes yn mynd ar droed… ac mae’n ddyletswydd arnom i hysbysu’r rhai sydd heb benderfynu am ei fodolaeth, a’r posibilrwydd o geisio cael cymorth ganddo.

  Cofion, S.C. Levinger

  Mae eich dehongliad yn y Maharik nad oes gan y mab ddyled o gwbl i'w rieni yn gwbl aneglur. Mae'n ymddangos i mi fod rhai pobl yn deall bod hyn yn ymwneud ag anrhydedd tad a wrthodwyd oherwydd y mitzvah y mab i briodi gwraig, pe bai'n dod o hyd i fenyw kosher a'i fod yn caru Man Mifis y byddai'n dod o hyd iddi? Gall Dr Moses helpu dyn sydd eisiau gwneud Kono eisiau torri i ffwrdd oddi wrth briodas waharddedig, ond torri i ffwrdd oddi wrth briodas dda â'r nefoedd a bodau dynol - Duw yn gwahardd.

  A pha beth bynnag, hyd yn oed pan ganiateir ac y gorchmynnir i'r llanc briodi ar ddewisiad ei galon yn groes i ewyllys ei rieni, y mae yn rhaid iddo lefaru wrthynt bethau da a chysurus, gyda phob addfwynder a pharch. Dywedwch wrthyn nhw: 'Annwyl rieni, dw i'n caru ac yn caru popeth rydych chi wedi'i wneud i mi, ac rydw i'n siŵr y bydd gennych chi ddefosiwn sanctaidd gan y ferch gyfiawn hon a'r wraig dewr'. Ac fel arfer hyd yn oed os nad ydynt yn cysoni ar unwaith - byddant yn cymodi pan fydd yr wyres yn cael ei eni.

  Pa bleser a gânt o'r gwaharddiad Cretanaidd a grëwyd o'r enw 'ffieidd-dra'?
  ————————————————————————————
  Rabbi:

  Cyfarchion.
  Ysgrifennais ymddiheuriad ar y wefan am eglurder fy sylwadau, ac rwy'n ei ailadrodd yma hefyd (doeddwn i ddim yn deall pam ei fod yn cael ei gynnal mewn dwy sianel. Nid wyf yn gweld pethau yma sy'n gofyn am gyfrinachedd gormodol. Sylweddolais fod rhai o'r rhain dargyfeiriwyd y drafodaeth ar gam i'r e-bost yma).
  Fel mater o ffaith, yr hyn oedd yn fy mhoeni yn bennaf oedd y cyd-destun, ond roeddwn i hefyd yn anghytuno’n gryf â’r cynnwys. A thresmasu ar rywogaeth dy ryw.
  O ran y Maharik a'r cysyniad o barchu tiriogaeth pobl eraill, gweler fy sylwadau yn yr erthyglau yma:
  https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA/בכל Mewn modd, y mae yn amlwg y dylai ffurf yr ymddyddan tuag at y rhieni fod yn barchus.
  Pob lwc ac eto sori
  ————————————————————————————
  Llygad y darllenydd:

  Yn S.D. XNUMX yn Elul, t

  eglurhad:
  Nid oedd fy nhrafodaethau diweddar gyda Rabbi Avraham a gynhaliwyd rhyngom yn yr e-bost preifat, ac a lwythwyd i fyny i'r wefan heno - wedi'u bwriadu gan Maikra i'w cyhoeddi ar y wefan, a dylid eu trin fel 'drafft', nad yw o reidrwydd adlewyrchu casgliad cydlynol.

  Cofion, S.C. Levinger

  ————————————————————————————
  Rabbi:

  Ymddiheuraf am y camddealltwriaeth. Wrth i mi ysgrifennu, roeddwn i'n meddwl bod pethau trwy gamgymeriad yn mynd i'r e-bost rheolaidd yn hytrach nag i'r wefan, ac ni welais ynddynt unrhyw beth a oedd yn gwyro oddi wrth y disgwrs a gynhaliwyd yma ar y wefan, felly fe'u hanfonais ymlaen (mewn amser real ) i'w lanlwytho i'r wefan. Dim ond nawr maen nhw wedi dod i fyny oherwydd dim ond nawr mae'r ddadl drosodd. Ac mewn gwirionedd y postiadau olaf rhyngom pan sylweddolais nad oeddent i fod i fan hyn wnes i ddim uwchlwytho. Beth bynnag, sori eto.
  ————————————————————————————
  Llygad y darllenydd:

  Yn S.D. XNUMX yn Elul, t

  I'r doeth Rabbi MDA, yn llawn doethineb a gwyddoniaeth, fel economegydd dibynadwy a daredevil, Delbish Mada, i astudio Torah a'i ddysgu, ac yn cael ei goroni ym mhob mesur, yn gywir ac yn anrhydeddus - bydd yn ymestyn ei heddwch i Hada, ac yn lluosi Torah a tystysgrif, i oleuo llygaid y gymuned! - Tangnefedd ac iachawdwriaeth fawr,

  Byddaf yn mynnu mwy o hyn, pam mae’r ddinas yn iawn ynglŷn â’r broblem bod triniaethau seicolegol proffesiynol yn cynnwys gwariant ariannol difrifol, sydd weithiau’n atal y rhai sydd eu hangen, ac yn ei gwneud yn anodd iddynt ddyfalbarhau.

  Yn Kochav Hashahar a'r cyffiniau, daethant o hyd i ateb trwy sefydlu sylfaen o'r enw 'Chaim Shel Tova' (a reolir gan Rabbi Natan Shalev, rabbi Mevoot Jericho), sy'n helpu i ariannu triniaethau seiciatrig teulu a chyplau ar gyfer y rhai mewn angen.

  Mae’n werth mabwysiadu’r dull hwn o weithredu ym mhob cymdogaeth ac ardal, a sefydlu cronfeydd tebyg a fydd yn annog ac yn cynorthwyo mewn gofal iechyd meddwl proffesiynol i’r unigolyn a’r teulu.

  Llefarodd y llanc ym miloedd Jwda, yn gyfnewid am ei law barchus,
  Damchavi Kida, Cofion a Diolch, S.C. Levinger
  ————————————————————————————
  Rabbi:

  Shalev a Yesha Rab i Mr Chen Chen am ei ddymuniadau a'i sylwadau.
  Ac ynddo fe ac ynof fi byddwn yn dal y wee yn y storm, gwneir ffon capten i siglo. Os bydd dyn Rhufeinig yn dweud wrthych gleddyf ac aya, gwybyddwch fod Jerwsalem ar dwmpath wedi'i hadeiladu.
  Ennillwn Lior yn ngolau'r goleu, a gwaredir ni rhag pob archddyfarniad creulon. Gŵr wrth ei frawd a ddywed yn uchel, meibion ​​a merched â gweinidog sy’n ei chael hi’n anodd. A llofnodaf gais at feddiannydd arteithiol, yr hwn a lofnodwn er daioni eleni.

 4. Llygad y darllenydd:
  Ceir trafodaeth ar y pwnc yn y gwanwyn yn yr erthyglau:
  Roni Schur, 'Mae modd newid (ar yr ymdriniaeth o dueddiadau cyferbyniol yn 'Cyngor yr Enaid'), Tzohar XNUMX (XNUMX), ar wefan 'Asif';
  Rabbi Azriel Ariel, 'A all unrhyw un newid? (Ymateb) ', yno, yno;
  Dr. Baruch Kahana, 'Crefydd, Cymdeithas a Thueddiadau Gwrthdroi', Tzohar XNUMX (XNUMX), ar wefan 'Asif'.
  Dr Zvi Mozes, 'A yw Trin Tueddiadau Gwrthdroi yn Effeithiol yn Seicolegol', ar wefan 'Root'.
  Crynodeb manwl o'r mathau o driniaethau a'r safbwyntiau rhwymol a negyddol - yn Wikipedia, y cofnod 'therapi trosi'.

  Cofion, S.C. Levinger

 5. Rabbi:
  Rwyf bellach wedi derbyn ymateb y gymdeithas seicdreiddiol yn Israel i "eiriau'r rabbis":

  Fel seicdreiddiwyr sy'n cysegru eu hunain i ddealltwriaeth ddofn o'r seice dynol ac i helpu yn eu trallod trwy seicotherapi, rydym yn ystyried ei bod yn ddyletswydd arnom i wrthdystio'r datganiadau sarhaus a wnaed yn ddiweddar gan rabiaid ynghylch y gymuned LHDT. Yn honni bod cyfunrywioldeb yn anhwylder meddwl, "gwyriad", "anabledd sy'n gofyn am driniaeth seicolegol", yn groes difrifol i urddas a rhyddid dynol - ac yn gwrth-ddweud y sefyllfa fodern a dderbynnir a gwybodaeth broffesiynol gyfoes am gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth. Mae rhoi 'diagnosis meddwl' gan rabiaid ac addysgwyr nad ydynt wedi'u hyfforddi ar gyfer hyn yn sylfaenol anghywir ac rydym mewn gwirionedd yn gweld mynegi barn o'r fath yn berygl gwirioneddol i eneidiau a hyd yn oed bywydau'r ieuenctid a'u teuluoedd.
  Yossi Triast (Cadeirydd) - ar ran y Gymdeithas Seicdreiddiol yn Israel
  A thybed a yw'r dyn yn idiot neu'n gelwyddog. Mae'r hyn y mae'n ei ysgrifennu yn nonsens llwyr wrth gwrs. Efallai fod ganddo un safbwynt neu'i gilydd ar y cwestiwn a yw cyfunrywioldeb yn wyrdroad ai peidio, ond nid oes ganddo ddim i'w wneud â'r wybodaeth broffesiynol sydd ganddo. Felly mae'n ymddangos yn idiot. Er y gallai fod yn gamfanteisio bwriadol o'i het broffesiynol i hyrwyddo agenda gwerth, mae wedyn yn gelwyddog. Rwy'n gadael y darllenydd i ddewis rhwng yr opsiynau.

  1. Nid wyf yn meddwl ei fod yn idiot o reidrwydd. Mae diffyg ymwybyddiaeth annifyr yno, ac mae hefyd yn ymddangos mewn pobl ddeallus. Os oes gennych chi ddigon o amser i wyntyllu eich hun gyda rhywbeth, rydych chi'n dechrau meddwl ei fod yn wir ac yn ddihysbydd. Yn anffodus mae hyn yn digwydd cryn dipyn.

 6. Adborth: Adnabod yr arbenigwr Ar reol a manylion

Gadael sylw