Cynnydd a Chwymp Bennett a'u Hystyron (Colofn 486)

BSD

Y bore yma (dydd Gwener) darllenais y Torah gan Rabbi Daniel Sagron (Rwy'n meddwl ei fod yn arfer fflyrtio a gwylltio'n fawr gyda mi yn y treial) ar draul yr enaid y mae'r gymdeithas genedlaethol-grefyddol i fod i'w wneud ar ôl cwymp Bennett a chwalu plaid asgell dde. Yn ei hanfod, ei ddadl yw mai gwraidd y broblem yw’r cysylltnod rhwng y crefyddol a’r cenedlaethol. Eglura nad oes gan genedlaetholdeb (crefyddol) unrhyw siawns oni bai ei bod yn dibynnu ar grefydd (yn hytrach na chael ei chlymu iddi mewn cysylltnod), yn ffordd Rabbi Kook. Roeddwn i’n meddwl bod hon yn ddadl ddiddorol, ac mae’n rhoi cyfle i mi drafod y mater pwysig hwn.

Eisoes yma mae'n rhaid i mi ei gwneud yn glir bod y defnydd a wnaf o'r cysylltnod i'r gwrthwyneb iddo'i hun. I mi mae’r cysylltnod yn adlewyrchu cysylltiad sylweddol rhwng y ddwy ochr, yn union yr hyn y mae Daniel Sagron yn ei bregethu iddo. Rwy'n dadlau y dylid diddymu'r cysylltnod yn union oherwydd ei bod yn bwysig dileu'r ddibyniaeth rhwng Seioniaeth (a gwerthoedd eraill) a chrefydd. Nid y gwahaniaeth mewn terminoleg sy’n bwysig wrth gwrs, ond y ddadl sydd y tu ôl iddo, ac am hynny yn y golofn hon.

Rhwng crefyddol-genedlaethol ac Uniongred-modern

Yn y gyfres o golofnau ar Uniongrededd modern (475 - 480, Hepgor 479. Ac yn awr mae'r golofn hon yn ymuno hefyd) ceisiais ddiffinio'r cysyniad hwn, a'i wahaniaethu oddi wrth grefydd-genedlaethol neu Seionyddol-grefyddol (i mi yma ymadroddion cyfystyr yw'r rhain, a dylent fod yn “synonymous” mewn synhwyrau eraill fel dda). Dadleuais yno fod dau honiad annibynol dan y penawd 'Haredi' : 1. Gwrthwynebiad i Seioniaeth. 2. Gwrthwynebiad i foderniaeth. Beth bynnag, mae'n rhaid gwahaniaethu rhwng dau grŵp o fewn crefydd nad yw'n Haredi: 1. Y rhai sy'n arddel Seioniaeth (beth ydyw beth bynnag?) ond nid ydynt o reidrwydd yn mabwysiadu moderniaeth. Craidd y grŵp hwn yw'r mwstard, neu'r hyn a elwir yn y cwarantîn cenedlaethol-grefyddol. Mae'r rhain yn hyrwyddo ceidwadaeth grefyddol a halakhig, ond yn dadlau o blaid Seioniaeth. 2. Y rhai sy'n pleidio moderniaeth ond nid o reidrwydd Seioniaeth. Gelwais y rhain yn Uniongrededd modern (a all fod yn Seionaidd wrth gwrs, ac y mae fel arfer).

Diffiniais Uniongrededd modern yno trwy nodweddu'r dadleuon halakhig a godant (midrash ceidwadol yn seiliedig ar werthoedd, ac nid ffeithiol yn unig). Eglurais mai sail ei chenhedlu yw’r agwedd tuag at foderniaeth a gwerthoedd moderniaeth. Maent yn barod i ymgorffori yn eu gwerthoedd cenhedlu halakhic a chrefyddol sy'n dod o'r tu allan heb ymddiheuro a heb gyflwyno geiriau cloff sy'n esbonio i ni fod y gwerthoedd hyn yn dod o (fel democratiaeth, dilyn y mwyafrif, cydraddoldeb, hawliau dynol, ac ati .) yn y Torah. Ymddengys hyd yn oed mewn perthynas â'r grwpiau hyn ei bod yn bosibl gwahaniaethu rhwng modern-Uniongred â dash, y mae gan foderniaeth werth crefyddol, ac uniongrededd modern heb doriad, sy'n cyfuno'r ddwy system ond nad yw'n gweld moderniaeth fel crefydd grefyddol. gwerth.

Mae’n bwysig i mi ei gwneud yn glir nad oes lle yn fy marn i i gynnal unrhyw werthoedd nad ydynt yn tarddu o ewyllys Duw. Nid yw hyn yn ddilys yn athronyddol (gweler y golofn 456) Ac mae hefyd yn halakhic a diwinyddol anghyfreithlon (mae'n fath o waith tramor ar y cyd). Ac eto mewn Uniongrededd modern nid yn ffynonellau'r Torah (y Beibl neu'r Sages) y mae tarddiad y gwerthoedd hyn ond yng nghydwybod dyn sydd wrth gwrs yn cael ei ddylanwadu gan batrwm tirwedd ei famwlad. Mae'n cymryd yn ganiataol mai ewyllys Duw oddi wrtho ef, ond nid yw'n ei dynnu o ffynonellau a roddwyd i ni oddi uchod. Felly mae rhywfaint o doriad yn y cefndir bob amser, ond mae'n cysylltu ag ewyllys Duw ac nid â'r Torah na chrefydd yn yr ystyr arbennig. Mae unrhyw un sy'n dal unrhyw werthoedd o reidrwydd yn grefyddol. Tra bod hon yn grefydd gyffredinol sy'n credu mewn Duw athronyddol ac nid o reidrwydd theistiaeth yn ei ystyr llawnaf.[1] Felly i mi nid oes cysylltnod yma. Rwyf wedi ymrwymo i'r gorchmynion yn rhinwedd yr hyn sydd wedi'i ysgrifennu yn y Torah ac wedi ymrwymo i ewyllys Duw oherwydd mae'n ymddangos i mi mai dyna y mae ei eisiau. Nid oes cysylltiad uniongyrchol rhwng y ddau, a dyma'r cysylltnod coll.

Trothwy cyfoes cymdeithas grefyddol

Sefais yno yn fyr (ac mewn mannau eraill yn fwy manwl) hefyd am yr afluniad gwleidyddol sy'n bodoli mewn cymdeithas grefyddol, sydd wedi'i rhannu ers tua canrif rhwng Seionyddion crefyddol ac uwch-Uniongred. Mae'r gymdeithas grefyddol yn gweld y trothwy gwleidyddol o amgylch yr echel Seionyddol, fel pe na bai'r wladwriaeth wedi'i sefydlu 75 mlynedd yn ôl, ac fel pe bai trafodaeth yn digwydd ynghylch a ddylid ei sefydlu ac a ddylid cydweithredu â hi. Mae’r ddadl hon yn boeth ac yn dwymyn hyd heddiw fel pe baem ar ddechrau’r broses, a’r sawl sy’n gwahaniaethu rhwng y gwahanol bleidiau gwleidyddol sy’n cynrychioli’r cyhoedd crefyddol. Sylwch nad oes gwahaniaeth mewn gwirionedd mewn perthynas â chyflwr y ddau. Ar y mwyaf, mae hwn yn deimlad gwahanol. Ond am ryw reswm, ymddengys i bawb mai dyma y trobwynt perthnasol o'i amgylch y mae y ddadl yn y cyhoedd crefyddol i fod i gael ei chefnu, ac o amgylch yr hwn y mae y gwahanol hunaniaethau crefyddol i fod i gael eu ffurfio.

Ond y trothwy gwirioneddol sy'n croesi cymdeithas grefyddol heddiw mewn gwirionedd yw'r ail linell: moderniaeth. Nid yw'r ddadl wirioneddol rhwng Seionyddion a gwrth-Seionyddion ond rhwng modern a gwrth-fodern, neu rhwng rhyddfrydol ac agored i bobl nad ydynt yn Seionyddion. Ond am ryw reswm yn Israel mae'r syniad o Uniongrededd modern yn methu â chael ei amsugno, a dyna pam rydyn ni'n cael ein taflu dro ar ôl tro i drafodaeth am grefydd-genedlaethol neu grefyddol-Seioniaeth yn erbyn ultra-Uniongred. Mae hyn yn digwydd dro ar ôl tro yn yr etholiadau ar gyfer y Prif Rabbinad (gweler fy sylwadau ar hyn Yma), Hyd yn oed mewn perthynas â hwy mae yna embaras a niwl mawr. Mae pobl yn siarad fel mai'r frwydr yw a fydd yna brif rabi Seionaidd neu uwch-Uniongred, tra dylai'r frwydr fod a fydd enw modern neu wrth-fodern. Rabbi agored a rhyddfrydol neu rabbi ceidwadol. Mae'n bwysig deall nad yw'r echel hon yn gyfochrog â'r echel Seionyddol mewn gwirionedd. I'r gwrthwyneb, mae'r rhan fwyaf o'r rabbis Seionaidd-crefyddol sy'n ymgeiswyr ar gyfer swydd y prif rabbi yn geidwadwyr ultra-Uniongred ar gyfer popeth (ac eithrio un fendith ac ychydig o salmau ar un diwrnod y flwyddyn). Mae eu hagwedd tuag at fenywod a statws personol, ac mewn theori yn gyffredinol, yn debyg iawn i agwedd y rabbis ultra-Uniongred. I'm hargraff, yn union ymhlith y rabbis a dayanim ultra-Uniongred y byddwch chi'n dod o hyd i agwedd fwy rhyddfrydol, ond mae angen archwilio hyn. Ar ben hynny, mae'r ymgeiswyr ultra-Uniongred ar gyfer swydd y prif rabbi (yn ôl pob tebyg y rhai sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd, y rabbis David Lau ac Yitzhak Yosef) yn gweithredu mewn perthynas â'r drwydded werthu yn debyg iawn i rabbi Seionaidd crefyddol ac mae'r ddau hyd yn oed yn canmol ar Ddiwrnod Annibyniaeth (dwi'n meddwl nid yn unig yn ystod eu daliadaeth fel prif rabbis). Felly beth sydd o'i le ar gael eu dewis? Pam y galarodd y galarwyr ar ôl i ganlyniadau'r etholiad ddod yn hysbys? Oherwydd bod ganddyn nhw agwedd eithaf ceidwadol at halakhah, ond yn y cyd-destun hwn maen nhw'n debyg iawn i'r rhan fwyaf o'r ymgeiswyr eraill, gan gynnwys y Seionyddion crefyddol. Nid oedd y frwydr a fu rhwng tra-Uniongred a Seionyddion ond rhwng ceidwadwyr a rhyddfrydwyr. Afraid dweud, y Ceidwadwyr a enillodd, fel bob amser gyda ni.

Mae'r un peth yn wir am wleidyddiaeth. Mae enw'r gwrthdaro ideolegol hefyd yn digwydd o amgylch yr echel Seionyddol, pan mewn gwirionedd yr echel bwysicaf ac arwyddocaol yw'r echel fodern. Meddyliwch am eiliad, beth yw'r gwahaniaeth rhwng yr ultra-Uniongred a'r ultra-Uniongred? Hyd eithaf fy marn i ni fyddwch yn dod o hyd i'r fath wahaniaeth hyd yn oed mewn microsgop electron (ac eithrio lliw y gromen ac un fendith o'r fath). Felly pam fod ganddyn nhw bleidiau gwahanol? Sut mae Plaid Seionyddol Grefyddol Smutritz yn wahanol i'r pleidiau tra-Uniongred? Ar ba fater maen nhw'n pleidleisio'n wahanol? Efallai bod rhywbeth bach fel yna, ond ni fyddwn yn mynd amdani mewn rhyfel byd. Does ryfedd eu bod hefyd bob amser yn cyd-fynd yn wleidyddol (ac am ryw reswm yn cael eu galw’n ‘iawn’. Mae’r Likud yn sôn am glymblaid Seionaidd ac elfennau gwrth-Seionaidd yn y glymblaid, gyda’i glymblaid yn seiliedig ar elfennau sy’n diffinio eu hunain fel rhai nad ydynt yn Seionaidd. Of. wrth gwrs, diffiniad gwag). Hyd yn oed o ran targedu cyllidebau, recriwtio, trosi, y Prif Rabbinate a datganoli ei bwerau, mae eu safbwyntiau yn debyg iawn. Felly pam mae dwy blaid wahanol yma? Dim ond syrthni, ac wrth gwrs buddiannau pŵer a statws. Mae gan y ddwy ochr ddiddordeb mewn parhau â'r afluniad hwn, oherwydd arno mae'r ddau wedi'u hadeiladu. Hebddo nid oes ganddynt fodolaeth.

Fy haeriad yw na fu unrhyw gynrychiolaeth wleidyddol o Uniongrededd modern yn Israel ers blynyddoedd lawer. Er nad yw'r canfyddiad hwn hefyd ar ei ben ei hun yn gwreiddio yma, ond yn fy marn i dim ond mater o hunaniaeth ydyw. Mae yna lawer o bobl yn dal ati, ond nid oes arweinyddiaeth drefnus ac athrawiaeth grefyddol sy'n rhoi cyfreithlondeb iddo ac felly nid ydynt hwy eu hunain yn nodi eu hunain felly. Mae yn reddfol eglur iddynt mai y model Seionyddol-grefyddol yw eu model, hyd yn oed os nad ydynt yn uniaethu ag ef ym mhob Ramach a Shasa. Pan ofynnwch i berson o'r fath beth yw ei hunaniaeth grefyddol, bydd yn ateb ei fod yn genedlaethol-grefyddol ac nid ei fod yn grefyddol-fodern. Dyma sut y ffurfiwyd casgliad o rabbis cwbl Uniongred, megis Rabbi Yaakov Ariel, Rabbi Druckman a Rabbis Tao, Lior a Melamed, "henuriaid rabbis Seioniaeth grefyddol" ac arweinwyr y cyhoedd Seionaidd crefyddol, sydd hefyd yn cynnwys Uniongrededd modern. Hocus pocus go iawn, sy'n ymwneud â dryswch cysyniadol. Casgliad o rabbis ultra-Uniongred sydd, ar y cyfan, y cyhoedd yn gyffredinol (ac eithrio lleiafrif bach) nad ydynt yn credu yn eu ffordd nac ynddynt ac wrth gwrs hefyd yn ymarferol nad ydynt yn dilyn eu llwybr, yn cael eu coroni dro ar ôl tro fel geiriau y cyhoedd cenedlaethol-grefyddol a modern. Mae bob amser yn fy atgoffa o "bwysigion" pentref Arabaidd neu dref datblygu Moroco. Yn Tel Aviv nid oes unrhyw 'urddasolion' ond y cyhoedd a'i gynrychiolwyr etholedig, ond yn y gymdeithas grefyddol a thraddodiadol ac yn sicr yn y gymdeithas Arabaidd ceir 'urddasolion'. Unigrywiaeth y rhai na ddylent gael eu hethol. Mae ganddynt statws breintiedig o'r nefoedd, a dylai pawb eu cydnabod felly. Mae'n ganlyniad cymathiad cysyniadol, ac felly hefyd yn gymdeithasegol, o Uniongrededd modern o fewn ac o dan y pennawd cenedlaethol-grefyddol. Mae ymdrechion i fynd allan o’r fan honno, fel mudiad y Dimensiwn, neu deyrngarwyr y Torah a Llafur, wedi methu dro ar ôl tro yn wleidyddol ac yn gymdeithasol. Fel y dywedwyd, yn fy marn i nid oherwydd nad oes cyhoedd o'r fath y mae hyn ond oherwydd nad oes hunaniaeth o'r fath.

Llwyddodd y propaganda ultra-Uniongred Seionyddol-grefyddol i gymathu i'r cyhoedd y dybiaeth ffug a chyfeiliornus bod y byd crefyddol wedi'i rannu rhwng Seionyddion crefyddol a'r tra-Uniongred. Mae'r gweddill i gyd yn llythrennog (h.y. ddim yn grefyddol mewn gwirionedd, ac yn sicr nid ydynt yn gyfystyr â thrydydd model). Felly nid oes lle ar ôl i'r gilfach uniongred-fodern, o grefydd fwy agored a rhyddfrydol, ond nid elitaidd. Un sy'n credu mewn model crefyddol amgen i'r ddau hyn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw fynegiant gwleidyddol a chymdeithasol o'r trydydd llwybr rhwng Seioniaeth grefyddol a'r ultra-Uniongred, a dyma eu llwyddiant mawr ac yn fethiant aruthrol ohonom i gyd. Mae'r methiant hwn yn deillio o amwysedd cysyniadol a cherdded ar ôl yr arferion a'r addysg bwdr a gawsom. Dyna pam fy argyhoeddiad dwfn ym mhwysigrwydd dadansoddiad cysyniadol a deallusol o'r ffenomenau hyn, oherwydd hebddo nid oes ganddynt fodolaeth. Mae llawer o bobl yn dal y swyddi hyn, ond cyn belled nad ydynt yn eu diffinio ac yn eu rhoi ar y map ac yn rhoi cyfreithlondeb crefyddol iddynt, ni fydd ganddynt unrhyw fynegiant gwleidyddol a chymdeithasol, ac ni fyddant yn gallu dylanwadu a newid.

Yn ôl i Bennett

Rwy’n meddwl mai cyfrinach llwyddiant Naftali Bennett yn y blynyddoedd diwethaf yw ei fod wedi llwyddo i fod yn fynegiant o deimladau modern-crefyddol. Efallai ei fod ef ei hun yn deilwng o'r llysenw Lite (nid wyf yn ei adnabod, ond dyna fy argraff), ac nid yw ychwaith yn ysgolhaig mawr Halacha ac Iddewiaeth, ac felly nid yw ychwaith wedi cyrraedd a diffinio iddo'i hun y cysyniadau y mae'n eu hyrwyddo. Dyma hefyd y rheswm pam mae gan rabbis ultra-Uniongred y cyhoedd Seionyddol-grefyddol ddylanwad sylweddol arno (neu wedi cael) dylanwad sylweddol arno. Mae hefyd yn ffrwyth eu haddysg ac yn ymgorffori ynddo'r teimlad mai nhw yw'r arweinyddiaeth a nhw yw'r model delfrydol, hyd yn oed os nad ydw i fy hun (Bennett) yno mewn gwirionedd. Ond y mae yn amlwg yn ei ddisgwrs ei fod o leiaf yn isymwybodol yn anelu ati, ac y mae hyn yn dwyn ffrwyth gyda chreadigaeth Bennett a'i ryddhad o hualau'r blaid Seionyddol grefyddol i'r gofod gwleidyddol i orsedd y prif weinidog a'i. clymblaid eang.

Credaf mai dyna gyfrinach ei lwyddiant. Dilynodd llawer ef oherwydd eu bod yn sylweddoli ei fod yn cynrychioli, hyd yn oed os nad yn ymwybodol, safbwynt eithaf eang nad yw wedi cael cynrychiolaeth sylweddol hyd yn hyn. Cysylltodd yn haws â seciwlarwyr, rhywbeth y mae Seioniaeth grefyddol glasurol wedi bod yn ceisio ei wneud ers blynyddoedd heb lwyddiant, oherwydd mae Seioniaeth grefyddol glasurol yn cael ei harwain gan yr uwch-Uniongred. Ni all y rhain greu cysylltiad gwirioneddol â seciwlarwyr. Faint o bobl fel Ayelet Shaked fydd yn barod i bleidleisio yn erbyn recriwtio ultra-Uniongred ac o blaid cyllidebau ar gyfer yeshivas a pharhad parasitiaeth ultra-Uniongred, dim ond oherwydd bod rhai gwisgwyr du yn eu cyfarwyddo i wneud hynny?

Gall plaid fodern sy'n gwrthwynebu ceidwadaeth ultra-Uniongred ac ultra-Uniongred ffurfio clymblaid yn haws â seciwlarwyr sydd â diddordeb mewn traddodiad cryfach ond an-Uniongred a hunaniaeth grefyddol a chrefyddol (sydd fel arfer yn cyd-fynd â'r hawl wleidyddol-wleidyddol hefyd. ). Buom hefyd yn siarad am glymblaid ag Arabiaid sydd â diddordeb mewn cydfodolaeth resymol â Gwladwriaeth Israel. Mae'r rhain, ynghyd â'r chwith rhyddfrydol, yn fygythiad gwirioneddol i'r cenhedlu Seionaidd-crefyddol sy'n gweld y wladwriaeth fel ymgorfforiad o Iddewiaeth a Torah. cadair Duw yn y byd. Mae'n amlwg felly bod unrhyw un nad yw'n caniatáu ffurfio clymblaid o'r fath, er ei bod yn blaid Arabaidd bragmatig (taranau, yr oedd y Likud eisoes yn fodlon ymuno â hi) ac nad oes posibilrwydd o glymblaid grefyddol asgell dde hebddo, yn golygu bod Smutrich a'r Blaid Seionyddol Grefyddol (sydd ag enw braf. Mae'n cynrychioli Seioniaeth grefyddol mewn gwirionedd, yn wahanol i Uniongrededd modern). Nid yw clymblaid o'r fath yn bosibl o safbwynt Seionyddol-crefyddol, ond mae'n sicr yn bosibl o safbwynt modern (nad yw Seioniaeth yn grefyddol, ac nid yw'n gweld Gwladwriaeth Israel fel person crefyddol Iddewig-halakhic) . Y broblem yw nad yw Bennett yn gwybod sut i ddiffinio hyn i gyd iddo'i hun, felly mae ef ei hun mewn niwl sy'n ei lusgo dro ar ôl tro i fyd disgwrs confensiynol. Mae'n ceisio cyfiawnhau ei hun yn nhermau disgwrs confensiynol ac nid yw'n deall bod angen iddo gynhyrchu disgwrs arall, amgen.

Y frwydr yn erbyn Bennett a'r hyn y mae'n sefyll drosto

Nid yw'n syndod bod y frwydr yn erbyn Bennett ac yn erbyn yr hyn y mae'n ei gynrychioli wedi codi i lefelau gwallgof ar adegau pan fyddai wedi ymddangos fel pe bai'n gallu ffurfio cyhoedd o'i gwmpas a mynd allan o reolaeth rabbinaidd ultra-Uniongred i'r gofod gwleidyddol. Mae'r rabbis ultra-Uniongred sy'n arwain Seioniaeth grefyddol a'u gwleidyddion llefarwyr wedi sylweddoli y gallai ffenomen Bennett ollwng y ddaear o dan y cyflawniad propaganda mwyaf mewn Iddewiaeth yn y ddau gan mlynedd diwethaf, a rhoi mynegiant i gyhoedd eang iawn nad yw'n sefyll mewn gwirionedd. y tu ôl iddynt er eu bod yn ceisio ei esbonio dro ar ôl tro. Nid yw'n syndod iddynt ddechrau defnyddio'r un propaganda ac anogaeth yn erbyn Bennett a'i ffrindiau yn erbyn Uniongrededd modern (neo-ddiwygiadau, lite, chwithwyr, gwrth-Israel, y sefydliad newydd a'r Undeb Ewropeaidd, gan drosglwyddo Israel i'r chwith a yr Arabiaid a'r Frawdoliaeth Fwslemaidd), er mwyn ei dwyn i lawr trwy rym Oddi ar y map. Gwnaethant bob honiad yn ei erbyn, o'r llawr dyrnu ac o'r gwindy, a'i gyflwyno fel y bradwr mwyaf yn hanes dyn, gyda'r holl gamgymeriadau a wnaeth gan eraill y maent hwy eu hunain yn eu cefnogi (ac yn fy marn i am gymhellion llawer llai da ). Cyflwynwyd ei holl nonsens fel bygythiad i Iddewiaeth a Seioniaeth a dinistr y wladwriaeth. holocost.

Mae'r rheswm dros yr ymosodiad hysterig a gwyllt hwn yn syml iawn. Bennett yw'r bygythiad mwyaf i'r hegemoni ultra-Uniongred, ac i barhad yr echel Seionyddol fel y trothwy mewn cymdeithas grefyddol. Yn yr ystyr hwn, mae diddordeb cyffredin yma i'r pleidiau ultra-Uniongred a Seioniaeth grefyddol, gan fod y ddau yn bwydo ar yr ystumiad propaganda hwn ac felly hefyd yn ei hyrwyddo gyda'i gilydd. Os yw'r cyhoedd yn sydyn yn deall nad yw'r mwyafrif ohonyn nhw gyda'r rhain nac â'r rhain, beth fydd yn digwydd iddyn nhw?! Os yw’r cyhoedd yn sylweddoli eu bod yn cael eu tynnu i un o’r ddwy ochr pan mewn gwirionedd mae’n perthyn i’r mwyafrif distaw yn y canol, efallai y bydd yr ochrau hynny’n diflannu oddi ar y map, ac yn siŵr o golli eu rheolaeth barhaus ar y cyhoedd. Nid yw’n syndod bod gwrthdystiadau hysterig a threisgar, aflonyddu a bygythiadau di-baid, allgáu cymdeithasol (methiant i godi Torah yn y synagog, methu â gweini gwydraid o ddŵr, methu â gwahodd y Prif Weinidog i Ganolfan y Rabbi ar Ddiwrnod Jerwsalem) ac eraill. dechreuodd llysiau. Roedd yn cael ei gyfeirio at unrhyw aelod o blaid Bennett a feiddiai aros a mynegi teyrngarwch iddo ef a'i ffordd, ond yn gyntaf ac yn bennaf yn erbyn Bennett ei hun. Dyfeisio honiadau yn ei erbyn o'r ffynhonnell ac o'r gwindy, gwir a gau. Gwnewch ef y bobl lygredig mwyaf barus sydd wedi bod yma, gyda'u hen ffrind Netanyahu wrth gwrs yn y cefndir (sydd mewn gwirionedd yn llygredig mawr, ond nid yw'n eu poeni mewn gwirionedd). Roedd yn beiriant propaganda y gallai Goebbels ddysgu pennod sylweddol ohono, yn cael ei redeg gan y Bibi llygredig a chelwyddog yng nghydweithrediad yr ultra-Uniongred wrth gwrs, a dim llai felly gan y rabiaid ultra-Uniongred a'r gweithredwyr sy'n arwain Seioniaeth grefyddol. Yn fyr, yr ultra-Uniongred a Bibi yn erbyn Bennett. Nid oedd y cyhoedd crefyddol dryslyd, nad ydynt yn perthyn iddynt gan mwyaf, yn deall hyn. Cafodd ei gamarwain i feddwl bod Bennett wedi crwydro o'r llwybr ac felly roedd yn bradychu Seioniaeth grefyddol. Mae hyn wrth gwrs yn wir, oherwydd ei fod wedi dod i fyny gyda ffordd arall, ond mae'r ffordd hon yn berffaith gyfreithlon a theilwng. Dim ond y lluoedd tywyll sydd ddim yn fodlon gadael i ni gydnabod hyn. Y peth yn eu meddyliau.

Roedd yna wleidyddion a ddioddefodd yr anogaeth hon, ond roedd yna rai hefyd a chwalodd. Roeddwn yn grac iawn gydag Idit Silman a scoundrels eraill tebyg iddi, er iddi gael ei chyflwyno gan ultra-Uniongred Smutritz a gan Bibi Kafar yn Edifeirwch. Mae ei dadleuon ffug chwerthinllyd, demagogaidd a dirgel wedi cael statws meddwl gogoneddus a dewrder canmoladwy. Wel, rwy'n deall ei bod hi'n anodd iawn sefyll yn gadarn o flaen yr addysgwyr a'r athrawon a'ch cerrig milltir y cawsoch chi eich hun eich magu arnyn nhw. Hwy yw'r rhai a eglurodd i ti pa mor bwysig yw bod yn Seionydd crefyddol, wedi'r cyfan maent hefyd yn flaenoriaid y rabbis Seioniaeth grefyddol yr ydych hefyd yn perthyn, a phwy ydych chi, Ben-Shalulit, a fydd yn sefyll i fyny i nhw ?! Pwy all sefyll yn onest a dod i gasgliadau mewn sefyllfa sy'n datgelu iddo fod ei addysgwyr wedi gweithio arno, bod y credoau y tyfodd i fyny â nhw ac y bu'n ymladd drostynt yn nonsens, a bod ei arweinwyr parchedig yn ddemagogau rhad?! Dygodd y propaganda hirsefydlog ffrwyth (yn Oshim), gan nad oedd llawer o aelodau Uniongrededd modern yn gallu rhyddhau eu hunain rhag y teimladau o israddoldeb a pherthyn i Seioniaeth grefyddol a oedd wedi'u meithrin ynddynt ers gwawr eu plentyndod. Prin y gall unrhyw un nad yw'n athronydd nac yn fyfyriwr doeth neu'n feddyliwr difrifol wrthsefyll y propaganda di-baid sy'n esbonio iddo ei fod yn bradychu'r dreftadaeth Iddewig, yn mynd yn groes i halakhah a daliadau'r ffydd Seionyddol, a dyfodol uffern. Sut gall person fel Bennett neu Silman ddelio â dywediadau sy'n cael eu dweud yn enw Torah a Halacha pan mae gyda'r wlad o Dauriyata a Zorba o Durban sydd bob amser wedi'i addysgu i glywed y rabbis pwy yw'r rhai sy'n penderfynu beth yw'r Torah a Halacha ddeud?! Dyma'r syniadau y cawsoch eich magu arnynt a'ch bwydo ar y fron â llaeth eich mam. Ni all Iddew cyffredin wrthsefyll hyn.

Casgliadau

Y casgliad ymddangosiadol yw y dylai Bennett fod wedi recriwtio rabbis a meddylwyr ar hyn o bryd, y rhai sydd â’r gallu i gysyniadu a llunio is-ddisgyblaeth wleidyddol a chrefyddol amgen. Efallai na fydd y rhain yn edmygu'r propaganda a'r demagoguery "crefyddol-grefyddol" (hy, ultra-Uniongred ac ultra-Uniongred) a gallant lwyddo i ryddhau eu hunain o'r addysg bwdr a gawsant a'r cysyniadau a gymathwyd iddo. Ond dewisodd a phenododd ymgyrchwyr, ac mae'n debyg na allai'r rhain wrthsefyll ymosodiadau o'r fath, o leiaf cyn belled nad oes ganddynt unrhyw gefnogaeth ideolegol, deallusol, halakhig a chrefyddol.

Er fy mod yn tybio, hyd yn oed pe bai wedi bod yn ddeallusion a rabbis, byddai'r ymosodiad ultra-Uniongred-Haredi wedi troi yn eu herbyn, a hyd yn oed pe bai wedi methu â'u torri, byddai wedi torri'r cyhoedd yn gyffredinol a bleidleisiodd drostynt. Mae'r rhain yn bobl syml sydd am fod yn driw i'r gwerthoedd y cawsant eu magu gyda nhw. Felly hyd yn oed pe byddai meddylwyr propaganda yn cael eu penodi byddent yn torri eu hetholwyr. Felly mae'n amheus iawn yn fy llygaid a fyddai hyn hefyd wedi helpu.

Mae'r wers i ddechrau gyda theori ac addysg maes. Datblygu system o gysyniadau sy'n cyflwyno dewis amgen i bropaganda tra-Uniongred ar ei ddwy adain (uwch-Uniongred a chrefydd-Seionaidd), a fydd yn darparu cefnogaeth ysbrydol a deallusol i galonnau cyhoedd eang iawn nad yw'n gallu dod o hyd iddo ar hyn o bryd. atebiad. Yn groes i gredoau llawer o bobl, rwy’n meddwl bod ac y mae cymaint o gyhoeddus, ac mae’n eang iawn. Mae rhan sylweddol o'r cyhoedd ultra-Uniongred a'r cyhoedd sy'n diffinio ei hun fel cenedl-grefyddol, mewn gwirionedd yn perthyn yma. Ond hyd nes y ceir is ac arweinyddiaeth sy'n ei gynrychioli, ni fydd yn gallu trefnu a chael ei fynegi'n wleidyddol ac yn gymdeithasol. Ni fydd hunaniaeth grefyddol o'r fath. Dyma natur cymdeithas grefyddol, a hyd yn oed os oes ganddi farn gyffredin, cyn belled nad oes ganddynt arweiniad a chefnogaeth ddamcaniaethol-ddiwinyddol, ni fyddant yn codi i'r wyneb ac yn dal dŵr. Gyda llaw, mae hyn yn wir gyda choler las mewn cymdeithas ultra-Uniongred, y mae llawer yn credu ynddi, ond mae'n methu â threfnu oherwydd nad oes ganddi arweinyddiaeth grefyddol-rabbinaidd gydnabyddedig na rabinaidd. Mae'r un peth yn wir am Uniongrededd modern, sydd heddiw yn anfwriadol yn perthyn i'r cyhoedd cenedlaethol-grefyddol er gwaethaf y gwrthgyferbyniad llwyr i'w barn. Felly mae'r ymdeimlad o gartref a theyrngarwch greddfol yr Uniongred modern yn troi at Seioniaeth grefyddol, a'r trothwy yw'r llinell Seionyddol o hyd. Yn lle sylweddoli bod y mwyafrif tawel hwn yn wynebu’r pegwn ultra-Uniongred sy’n cynnwys Seioniaeth grefyddol a’r ultra-Uniongred, rydym yn parhau â’r brwydrau ddoe rhwng Seionyddion crefyddol a’r tra-Uniongred.

Y prif bwynt lle mae'n bwysig dechrau yw rhyfel ar geidwadaeth. Ceidwadaeth yw'r prif arf a ddefnyddir gan bropaganda tra-Uniongred. Yr ydym wedi ymgynefino â model crefyddol neillduol, ac y mae wedi ei wreiddio mor ddwfn ynom fel nad oes genym allu i wir dori yn rhydd oddiwrtho. Hyd yn oed pan nad ydym yn credu ynddo mwyach, ni allwn ei ddweud wrthym ein hunain yn onest ac yn uchel. Mae crefydd bron yn gyfystyr â cheidwadaeth, ac mae'n anodd iawn torri'n rhydd ohoni. Er mwyn torri’n rhydd o afael dinistriol gwleidyddion ultra-Uniongred a rabbis ar Seioniaeth grefyddol, yn anad dim rhaid dileu’r ymrwymiad i’r hyn y cawsom ein haddysgu yn ei gylch. Nid am ddim y mae delfryd addysgol i ddweud fy mod yn grefyddol oherwydd dyna sut y cefais fy addysg. I mi, datganiad difrifol ac ystumiedig. Y gosodiad cywir yw: Rwy'n grefyddol oherwydd fy mod yn credu ynddo, er i mi gael fy addysg felly. Y ceidwadaeth sy'n sancteiddio crefydd draddodiadol oherwydd dyna sut y cawsom ein haddysgu sy'n cadw'r modelau, y safbwyntiau a'r arweinyddiaeth yr ydym wedi dod yn gyfarwydd â hwy. Mae angen iddi gael ei saethu yn gyntaf.

Yn ôl at Daniel Sagron: Canslo'r Dash

Erthygl Sagron uchod a'm hysgogodd i ysgrifennu'r golofn hon. Mae rhai methiannau a rhai pwyntiau cywir yn ei eiriau. Cytunaf â’i ddadansoddiad mai gwraidd ffenomen Bennett yw diddymu’r cysylltnod (yn ei dyb ef: y cysylltnod), hynny yw, safbwynt Seioniaeth nid ar sail grefyddol. Mae Bennett yn cynrychioli grŵp sy'n Seionaidd ac yn grefyddol, ond nid oes cysylltnod rhwng y ddau. Ond y mae yn ymdrin ag echel Seioniaeth. Sut mae hyn yn berthnasol i fy sgwrs am Uniongrededd modern? Mae hynny'n dod â fi yn ôl at y golofn 477. Mewn nodyn yn y fan honno dadleuais fod Seioniaeth grefyddol gyda llinell doriad yn Uniongrededd anfodern, tra bod Seioniaeth grefyddol heb dash yn ei hanfod yn genhedliad Uniongred modern.

Mae Seioniaeth Grefyddol yn gosod ei Seioniaeth ar werthoedd o fewn y Torah. Gwerthoedd y Torah yw concwest ac anheddu'r wlad, a dyma'r unig sail i Seioniaeth. Yn yr ystyr hwn nid oes yma midrash ceidwadol sy'n seiliedig ar werthoedd allanol ond dehongliad (eithaf rhesymol) o ffynonellau Torah a halakhic. Ar y llaw arall, mae Seioniaeth grefyddol heb doriad yn hyrwyddo Seioniaeth Ben-Gurion, hynny yw, gwerthoedd, hunaniaeth a dyheadau cenedlaethol, nid yn unig oherwydd ei fod wedi'i ysgrifennu yn y Torah (er bod hyn hefyd yn wir), ond hefyd oherwydd bod y bobl Iddewig wedi yr hawl i ymuno â Gwanwyn y Cenhedloedd a sefydlu gwladwriaeth iddynt eu hunain. Nid oes ganddo felly unrhyw broblem ffurfio clymbleidiau gyda Seioniaeth seciwlar, ac nid yw'n ei weld fel 'asyn y Meseia'. Dyma’n union beth sy’n digwydd yn ein gwleidyddiaeth heddiw o ran clymbleidiau.

I mi, fel rhywun sy'n dal swydd o'r fath, mae Seioniaeth yn sefyll ochr yn ochr â ffydd ac ymrwymiad crefyddol a halakhig ond nid yw o reidrwydd yn deillio ohonynt. Nid wyf yn gweled yn y wlad gyflawniad gweledigaeth y prophwydi (oblegid nid oes genyf syniad ai y cyfryw ydyw), ond ffenest wynfydedig ynddi ei hun, heb ddim i'w wneyd â phrynedigaeth a defod. Nid Aqaba Damascus yw hon ac nid dechrau Degula, ond dim ond gwlad yr wyf am fyw ynddi ac y mae gennyf yr hawl i wneud hynny. Felly, nid oes gennyf innau ychwaith ddisgwyliadau uchel ynglŷn â’r ffordd y mae’n ymddwyn yn grefyddol, a beth bynnag nid oes gennyf unrhyw siomedigaethau mawr ganddi. Eglurais yno mai cysyniad o Uniongrededd modern yw cenhedlu o’r fath yn ei hanfod, gan ei fod yn mabwysiadu gwerth allanol (cenedlaetholdeb), nid o reidrwydd oherwydd ei fod yn tarddu o’r Torah neu’r Sages ond oherwydd yr union ffaith fy mod yn uniaethu ag ef (a hyd yn oed yn benodol ac dylanwadu'n agored gan yr amgylchedd yr wyf yn byw ynddo). I mi fel Uniongred modern mae hyn yn ddigon i gymryd i ystyriaeth fy ymddygiad ymarferol a hyd yn oed crefyddol.

Yn y XNUMXau, bu grŵp o newyddiadurwyr o dramor yn cynnal arolwg barn ymhlith deallusion ar y cwestiwn pam eu bod yn Seionyddion. Dywedodd Eseia Leibowitz wrthynt: oherwydd ein bod wedi cael llond bol ar y Goyim (yr ydym yn Seionistiaid oherwydd ein bod wedi cael llond bol ar y Cenhedloedd). Roedd gan y rabbi o Ponivez farn eithaf tebyg. Roedd yn arfer dweud ei fod yn Seionydd fel Ben-Gurion, nid yw ychwaith yn dweud mawl nac erfyn ar Ddydd Annibyniaeth. Y tu hwnt i'r jôc, hyd y deallaf mae yna syniad pwysig yma: roedd y rabbi o Ponivez yn Seionydd seciwlar, ond nid oedd yn ei weld fel mater crefyddol. Mae canfyddiad o'r fath yn eisin ar y gacen yng ngolwg yr ultra-Uniongred (ceisiodd ei fyfyrwyr yeshiva dro ar ôl tro ostwng y faner a ddefnyddiodd i hongian ar y to ar Ddiwrnod Annibyniaeth. Dyma beth oedd y diweddar newyddiadurwr Dov Ganchovsky, a oedd yn eistedd nesaf iddo, wedi fy hysbysu i) a Seionyddion crefyddol. Nid yw’r rhain na’r rheini’n fodlon cydnabod gwerthoedd y tu allan i’r Torah. Mae'r ultra-Uniongred yn gweld Seioniaeth fel mudiad sy'n hyrwyddo gwerthoedd allanol ac felly'n ei gwrthod, ac mae Seionyddion crefyddol yn ei weld fel mudiad sy'n hyrwyddo gwerthoedd crefyddol. Ond nid yw’r rhain na’r rheini’n fodlon derbyn beichiogi modern-uniongred sy’n fodlon hybu gwerthoedd y tu allan i’r Torah. Gwerthoedd modern.

Gyda llaw, oherwydd y methiant hwn, mae cryn dipyn o bobl yn y cyhoedd Seionyddol crefyddol heb doriad, sydd mewn gwirionedd yn bwriadu dweud eu bod yn eirioli Uniongrededd modern, yn siarad mewn disgwrs arferol ac yn ceisio egluro bod eu gwerthoedd yn deillio o'r Torah. Dyma sut mae pob math o bobl ‘oleuedig’ o’r chwith grefyddol yn egluro i ni fod democratiaeth yn werth Torah, cydraddoldeb, triniaeth y llall, ffeministiaeth, triniaeth y cenhedloedd, heddwch, dyma i gyd yn werthoedd y Torah. Wel, nid yw'n argyhoeddiadol mewn gwirionedd (dafadennau mawr am saith bendith). Mae'n anodd i'r cyhoedd dderbyn, ac yn gwbl briodol, mai am ryw reswm ac yn yr achos eithafol yn union yr hyn rydych chi'n ei gredu ynddo yw'r hyn rydych chi'n ei ddarganfod yn y Torah (yn wahanol i'r holl rai eraill nad ydyn nhw'n dod o hyd iddo yno). Mae'n amlwg i bawb nad yw'r gwerthoedd hyn yn cael eu tynnu o'r Torah, ond yn werthoedd allanol y mae'r grŵp hwn wedi ymrwymo iddynt. Felly pam y disgwrs rhyfedd hwn? O ble mae'r dryswch yn dod? Beth am ei ddweud yn onest? Mae'n ymddangos eu bod hwythau, yn anfwriadol, wedi mewnoli rhagdybiaeth eu gwrthwynebwyr o'r ddwy adain (Seionyddion ultra-Uniongred a chrefyddol), bod popeth i fod i ddechrau a gorffen gyda'r Torah. A yw’r hyn a ddywedais, pan nad oes meddwl a mishnah diwinyddol a halakhic trefnus sy’n cadarnhau’r mater, mae dryswch cysyniadol yn cael ei greu sydd yn y pen draw yn arwain at fethiannau gwleidyddol hefyd.

Mae Sagron yn gweld cwymp Bennett fel tystiolaeth nad oes ganddo unrhyw gyhoeddus. Nid yw Seioniaeth heb sail grefyddol yn para ac felly nid yw'n bodoli mewn gwirionedd. Ond mae ei eiriau am yr un cyhoedd nad yw. Y cyhoedd a ddaeth â Bennett i rym a'i wneud yn llwyddiannus. I'r gwrthwyneb, hyd nes yr oedd Seioniaeth grefyddol Bennett mewn dirywiad gwleidyddol parhaus ac ef oedd yr un a'i cafodd allan ohoni, dros dro o leiaf. Felly nid yw'n wir nad oes unrhyw gyhoeddus o'r fath. I'r gwrthwyneb, y casgliad yw bod yna gyhoeddus o'r fath yn bendant, ac mae hyd yn oed yn llawer ehangach nag y gallwch chi ei ddychmygu. Ond mae'n aflwyddiannus ac ni all lwyddo'n wleidyddol, oherwydd heb fater trefnus ni all yn onest wrthsefyll y pwysau a roddir arno o bob ochr. Nid yw'r rhai a'i haddysgodd a'i arwain a'i gyfarwyddo â'r ffaith eu bod yn cario gair Duw yn y byd ac nad oes dim y tu allan i'r Torah ac mai nhw yw'r Torah, yn caniatáu iddo weld bod yr addysg hon yn bropaganda grymus. sy'n gorwedd yn ei sylfaen. Ni all person o'r fath sefyll yn erbyn y peiriant propaganda a ddisgrifiais, y mae erthygl Daniel Sagron yn rhan ohono (a hefyd yn gynnyrch ohono).

O ran y dadelfeniad a ddisgrifiwyd gan Daniel Sagron, cytunaf yn llwyr. Er mai gor-ddweud llwyr yw dweud nad oedd yn debyg iddi. Mae dadelfeniad gwleidyddol y cyhoedd cenedlaethol-grefyddol yn broses undonog sydd wedi bod yn mynd rhagddi ers amser maith, ac roedd Bennett mewn gwirionedd yn wyriad dros dro oddi wrthi. Nid yw'r dadelfeniad hwn oherwydd Bennett ond er gwaethaf Bennett. Yr un sy'n ei achosi yw'r un sydd yn yr arena ymhell cyn ac ar ôl Bennett, hynny yw, arweinyddiaeth ultra-Uniongred Seioniaeth grefyddol (cydweithwyr Sagron). Mae’n wir fod yma golled o ffordd, ac yn fy marn i mae hyn yn fynegiant dro ar ôl tro o’r ffaith mai’r arweinyddiaeth Seionaidd-grefyddol sydd â’r rhan fwyaf o’i grym mewn dinistr a chwalu. Mae'n dinistrio ac yn mynnu ei hawl i barhau i ddinistrio ac yn ymladd unrhyw un sy'n ceisio trwsio. Dyna pam mae’r broses hon wedi bod yn mynd rhagddi ers cryn dipyn o flynyddoedd, ymhell cyn Bennett.

Ers blynyddoedd lawer, mae cynrychiolaeth Seioniaeth grefyddol yn y Knesset wedi bod yn anghymesur â'i hetholwyr, gan fod llu o bleidleiswyr yn mynd i bleidiau eraill (nid yw hyn o reidrwydd yn beth drwg. Rwyf innau hefyd). Bydd unrhyw ffenomen sy'n llwyddo i greu dewis arall yn lle chwalu y mae'r arweinyddiaeth hon ei hun ar fai amdano, hynny yw, yn casglu rhai o'r pleidleiswyr hyn yn ôl i lin plaid grefyddol neu draddodiadol a chenedlaethol, yn cael ei hymgorffori yn Baba gan beiriant dinistr a phropaganda y mae ei hun yn gweithredu. Peth rhyfedd ac anonest yn fy llygaid yw beio'r un a ddaeth i atgyweirio'r dinistr yr ydych chi eich hun yn ei achosi, ac yr ydych chi eich hun yn ei barhau yn eich rhyfel yn ei erbyn.

Casgliad Sagron yw y dylid claddu damcaniaeth cysylltnod yr awdur yn ddwfn. Cytunaf yn llwyr, ond nid yn ei ystyr. Mae'n cynnig fel dewis arall ddamcaniaeth lle nad oes ond crefydd, a chenedlaetholdeb (a moderniaeth) ar y mwyaf yn deillio ohoni. Tra yr wyf yn dadleu y dylai y ddau aros ochr yn ochr, ac yn wir ni ddylai fod cysylltnod yn eu cysylltu. Ar ben hynny, mae ei gasgliad yn rhyfedd i mi, oherwydd os yw'n bwriadu dweud y dylid claddu'r llinell doriad yn wleidyddol oherwydd nad oes ganddo unrhyw alw gan y cyhoedd, yna dyma fe'n cael ei gladdu. Ond fel yr esboniais mae gwleidyddiaeth y blynyddoedd diwethaf yn dweud yn bendant bod ganddi gyhoedd. Pe bai’n golygu y dylai’r cyhoedd hwn roi’r gorau i’r cysylltnod (h.y. gadael byd diwinyddol lle nad oes ond Torah), credaf fod y casgliad i’r gwrthwyneb: mae yna gyhoedd eang sydd o’r fath, a dylid creu israniad diwinyddol a fydd yn rhowch gefnogaeth iddo. Yr hyn maen nhw'n ei wneud heddiw yw ei gladdu mewn bedd. Nid yw diddymiad y blaid sy’n ei chynrychioli heb lwyddiant yn golygu y dylid claddu’r cysylltnod (yn ei ystyr) ond y dylid rhoi mynegiant gwleidyddol dilys a sefydlog iddo. Os o gwbl, yna rhaid inni gladdu'r peiriant propaganda y mae Sagron ei hun yn ei rannu.

Rhywbeth am bleidiau crefyddol

Yr wyf wedi ysgrifenu lawer gwaith nad wyf yn gweled nemawr o werth mewn bodolaeth pleidiau crefyddol. I mi maen nhw'n gwneud llawer mwy o ddrwg nag o les, ac mae bron pob un o'u pleidleisiau yn mynd yn groes i fy marn i (maen nhw'n bodoli'n bennaf i hybu gorfodaeth). Ysgrifennir fy sylwadau yma oherwydd bod y ffenomenau gwleidyddol sy’n cyd-fynd â’r pleidiau hyn yn adlewyrchu prosesau sy’n bwysig i’w hystyried.

Nid yw fy sylwadau yma wedi eu bwriadu i achub cynrychiolaeth wleidyddol y cyhoedd crefyddol a'r pleidiau crefyddol, gan nad oes gan hyn oll fawr o werth yn fy llygaid. Bwriad fy sylwadau yw egluro pam ei bod yn bwysig adeiladu arweinyddiaeth a mishnah diwinyddol a halakhic a fydd yn darparu sail ddamcaniaethol yn ogystal â mynegiant cymdeithasol (ac efallai gwleidyddol) i gyfran sylweddol o'r cyhoedd crefyddol heddiw sy'n fud a thawel ( ar ei fai ei hun wrth gwrs). Mae'n werth dod i gasgliad trwy bwyntio'r bai i'r cyfeiriad cywir. Nid y rabbi yw'r rhai sydd ar fai. Mae'n debyg bod y rhan fwyaf ohonynt yn fabanod a gafodd eu swyno o fewn y farn eu bod nhw eu hunain yn ei haddysgu a'i haddysgu. Mae'n debyg eu bod nhw wir yn credu yn eu nonsens. Mae'r bai arnom ni. Cyn belled â'n bod ni'n parhau i fod yn dwp ac yn cael ein twyllo gan y propaganda y cawsom ein magu arno ac yn ildio iddo, byddwn ni ein hunain yn euog o'r ffrwythau cywilyddus y mae'n eu tyfu. Gadewch inni beidio â dod â chwynion ond atom ein hunain.

[1] Er nad yw hyn mewn gwirionedd Daism, gan ei fod yn Dduw sy'n mynnu ac yn gorchymyn.

126 Meddyliau ar "Cynnydd a Chwymp Bennett a'u Hystyron (Colofn 486)"

 1. Doeddwn i ddim yn deall. Nid yw Rabbi Yoel yn geidwadwr (er ei fod yn cyflwyno fel pe bai ei holl werthoedd o'r Torah). Y tu hwnt i hynny, nid yw enghraifft yma neu fan hyn o bwys pan ddaw i ddarlun cyffredinol.

 2. Onid ydych chi'n meddwl bod y golofn hon braidd yn ôl-fodern? Hynny yw, eich dadl chi yw bod y rabbis mewn gwirionedd eisiau cadw eu hegemoni a'u pŵer a dyna pam y gwnaethant sefydlu ymgyrch bropaganda i wrthdaro â Bennett. Mae yna dipyn o ddadl gynllwyniol sy’n anwybyddu’r honiadau yn erbyn Bennett.

  1. Nid yw ôl-foderniaeth yn rhagdybio damcaniaeth pŵer. Mae'n perthyn i neo-Farcsiaeth neu flaengar. Mae ôl-foderniaeth yn nes at yr ôl-strwythuriaeth y mae Ramad yn ei charu gymaint. Nad oes unrhyw ffordd i gyrraedd y gwir a bod popeth yn y cystrawennau. Ond nid palmantu i reoli un arall.

  2. Yn wir, un o golofnau rhithweledol y rabbi. Holl gynllwynion y rabbis, ddim o gwbl y ffon fwyaf yn hanes gwleidyddiaeth Israel o gryn dipyn, yn dinistrio'r syniad democrataidd sylfaenol a darn peryglus o megalomaniacs. Mae Emoji yn cydio yn eich pen!

 3. Ysgrifennais eu bod yn ôl pob tebyg wir yn credu yn eu nonsens. Ond mae grym propaganda a dinistr a’i wiriondeb a’i anghysondeb yn amlwg yn pwyntio at gynllwyn bwriadol. A hyd yn oed os oedd yn isymwybod, roedd yn rhaid iddynt ei ddeall a'i atal o hyd.
  Yn gyffredinol, mae Marcsiaeth yn hongian popeth mewn cynllwynion yn lle delio â dadleuon ymgeisyddiaeth. Ond pan fyddwch chi'n delio â'r dadleuon ac yn gweld nad ydyn nhw wir yn cael eu cuddio yma, mae yna gymhellion cudd.

   1. Nid oes gennyf ychwaith unrhyw ddiddordeb mewn gwneud hynny. Nid dyma destun y golofn. Gyda llaw, nid honiadau’r cyhoedd asgell dde mo’r rhain ond honiadau o Bibi-Smutritz sydd am ryw reswm yn newid twyllo i’r dde (dde = pro Bibi) ac yna’n cyhuddo eraill (yn rhannol gywir) o dwyllo.
    Ar ymylon fy ngeiriau, fe ychwanegaf nad yw "siom" fawr ei bleidleiswyr asgell dde gydag ef, yr ydych yn ei gymryd yn ganiataol, am ryw reswm yn cael ei adlewyrchu yn y polau. Mae'n bodoli'n bennaf ym mhropaganda ffug Bibi-Smotritz, y glymblaid ultra-Uniongred-llygredig. Yr hwn nid yw'r cyfamod annuw yn ei hoffi yw fy nghwpan de.
    Hyd yn oed gan gefnogwyr y gynghrair hon byddwn yn disgwyl ychydig iawn o ddarllen a deall. Ond mae'n debyg bod y rhain yn ddisgwyliadau gormodol.

    1. Eich Anrhydedd yr ydych yn anghywir,

     Ar ôl y twyll (a chyda phob parch, dim Bibi, gallwn neu ni allwn hyfforddi'r ymgipiad hwn ei hun) daeth polau piniwn dro ar ôl tro gan gynnwys y rhai a gynhaliwyd o fewn yr 'iawn' (efallai y dylai'r rabbi hefyd gynghori Bennett i beidio â gwneud camgymeriad cysyniadol ar hyn lefel, ffoniwch y blaid yn iawn, neu Efallai yn lle'r rabbi y byddai'n cael ei berswadio gan y llinell glir o farchogaeth ar gelwyddau clir) a oedd yn dangos bod tua dwy ran o dair o'r cyhoedd a'i hetholodd wedi'u siomi a'u synnu gan y llywodraeth a oedd yn ffurfio.

     Ni ddylid drysu bod Bennett yn wir wedi gosod seddi eraill arno'i hun yn dynodi cyhoedd a oedd yn ei weld fel symudiad o undod, cyhoedd sydd i bob golwg yn bodloni disgrifiad y rabbi. Mae tystiolaeth yn dangos nifer y seddi yn yr arolygon barn yn syth ar ôl ffurfio'r llywodraeth, pan arhosodd llun y blociau yn sefydlog, o'i gymharu â'r polau a archwiliodd y symudiad ei hun.

     O ran yr anallu i ddal y seddi hyn - rwy'n meddwl eich bod yn datrys cyfrifoldeb ac euogrwydd Bennett.

     Roedd yn brif weinidog nad oedd yn bodoli, a gwympodd dro ar ôl tro i gribddeiliaeth eithafwyr yn ei lywodraeth ei hun, ac yn gyffredinol roedd fel deilen wedi'i chwythu yn y gwynt i'r gwahanol heddluoedd, ni chafodd unrhyw argyfwng ei drin yn ei ddwylo, ni chafodd Corona ei drin. , fe'i cafodd ei hun yn negodi rhwng Rwsia a'r Wcráin pan na wnaeth mewn gwirionedd Strategaeth wir, wedi'i charcharu o fewn llywodraeth nad yw'n gallu pasio deddfau sylfaenol fel y Gyfraith Dinasyddiaeth, hyn i gyd ar ôl datgan llywodraeth 'hawl 10 gradd', yn methu â gwneud hynny. rhedeg llywodraeth ataliedig a chydamserol pan mae gweinidog amddiffyn fwy neu lai yn rhedeg llinell wleidyddol draws-ddiogelwch o flaen setliad, gan eu taro dro ar ôl tro Marchnad ar y glun, a phroses wleidyddol eithaf ar ei phen ei hun sy'n paratoi Abu Mazen a phob math o bethau anghofiedig i eraill, tra bod terfysgoedd sy’n ymddangos fel pe baent wedi dod yn galendr tra bod taranau wedi troi’n bysgod tawel…

     Felly pa fath o wrthwynebiad euog ydych chi'n sôn amdano yn union???

     Yn fyr gellir ei ehangu gyda llawer o ffeithiau, ond yr hyn a ddigwyddodd yma mewn gwirionedd yw bod llywodraeth Bennett wedi dileu'r freuddwyd ei hun, nid yn unig ymgyrchoedd amlwg yr ochr arall (efallai y byddai rhywun yn meddwl bod gwrthblaid sy'n ceisio dymchwel llywodraethau yn glymblaid newydd dlawd, wirioneddol wael …).

     Yn fy marn i, yr ydych yn llygad eich lle yn rhaniad athronyddol y gwahanol gerrynt, ac yr ydych yn camgymryd yn fawr am yr hyn a arweiniodd at godiad a chwymp Bennett.

     Fy marn bersonol i - Gwyn ein byd ni sydd wedi cael ein rhyddhau o'r gosb hon, a'r gobaith yw y bydd plaid yn cael ei ffurfio a fydd yn wir yn dod o fewn diffiniadau'r rabbi.

     1. Rwyf bob amser wedi caru polau piniwn. Ond am ryw reswm er gwaethaf y siom anferthol dim ond dros amser y cynyddodd y gefnogaeth i Bennett. Nid yw hyn ond parhad o gelwyddau y bibyddion. Mae’n hawdd iawn ateb pôl y pleidleisiais dros Bennett ac rwy’n siomedig. Am ryw reswm prin fy mod yn cwrdd â Bennett siomedig, ond wrth gwrs nid yw hyn o reidrwydd yn cynrychioli cynrychioliadol. Nid yw'r arolygon barn yn sampl gwael, ac maent wrth gwrs yn dweud y gwrthwyneb yn union i'r hyn a ddywedwch. Ar ôl i Bennett ymddeol newidiodd y sefyllfa wrth gwrs, ond tuedd dros dro yw hon.
      Mae fy nehongliad gwleidyddol yn ddadleuol wrth gwrs, ond rwy’n meddwl ei fod yn wir iawn.

      1. Yn anffodus, mae'n anghywir neu'n anymwybodol o ganlyniadau'r arolygon barn.

       Edrychwch yn ôl yn y cyfrif hwn, gan ganolbwyntio'r canlyniadau ar hyd y ffordd -
       https://twitter.com/IsraelPolls

       Yn sicr ni chynyddodd y gefnogaeth i Bennett, yma ac acw bu neidiau yn ogystal â chwympiadau o ganlyniad i’r amgylchiadau yn y cefndir, ond cysondeb llwyr o gwmpas 6-8 sedd ar gyfartaledd (ar y dde wedi gorffen gyda 7 fel y crybwyllwyd).

       Mae'r canlyniadau'n sefyll, a dewis pawb yw sut i gysoni'r ffeithiau hyn (gan dybio bod polau yn cael eu derbyn fel arf. Nid wyf yn gweld sut mae penderfyniadau o gefnogaeth gynyddol, a chelwydd preifatwyr yn seiliedig ar argraff breifat, yn honiadau o ansawdd gwell na chasgliad o polau).

       eto,

       O ran y cwestiwn o ffurfio'r llywodraeth, mewn arolygon barn a gynhaliwyd yn agos at ac ar ôl dyddiad y penderfyniad, dywedodd tua dwy ran o dair o bleidleiswyr Bennett eu bod yn siomedig â'r symudiad (roedd rhai hefyd yn dweud na fyddent yn pleidleisio pe roedden nhw'n gwybod)
       2. Mae nifer y mandadau'n parhau'n sefydlog, cyfaddefodd Grosso, ac mae'r rhan fwyaf o'r polau yn cytuno

       Sut i setlo?
       Mae'n bosibl o ddehongliad y rabbi o gyhoedd nad oes ganddo gartref arall, i gyfnewid cefnogaeth gan gyhoedd arall, trwy Bentists, a gorffen gyda rabbis.

       Dydw i ddim yn gweld beth yw celwydd bibistiaid all ddisodli'r ffeithiau hyn.

       Mewn un dehongliad ac ar y gorau i'r dde (tan i Bennett ymddeol, sy'n golygu rhywbeth am y Bentists) arhosodd fwy neu lai mewn grym, ac yn yr achos arall bu symudiad *cyson* rhwng y blociau a ddechreuodd yn '62 am newid. 'a '51' ar gyfer y bloc Netanyahu 'ac yn awr (a mwy o ddyddiau Will ddweud) yn sefyll ar 55 a 60 yn y drefn honno.

       Un o'r esboniadau sydd fwyaf tebygol yn fy marn i yw bod cefnogwyr Bennett wedi dychwelyd i'r bloc arall, a chadwodd ei gryfder yn y mudiad o fewn y bloc 'newid'. Pam? Gan fod Seioniaeth yn mynd i fyny ac i lawr yr holl ffordd, ac felly hefyd y Likud, felly pam tybio mai pleidleiswyr New Hope, neu Lieberman, neu Lafur neu Mertz yw'r rhain?

       Peidiwch â gweld sut mae'r dehongliad hwn yn gweithio allan. Mae'n ddrwg gennym, mae hyn yn swnio'n debycach i ddymuniad, na safbwynt sy'n cymodi â realiti.

 4. I RMD-
  A. Rwy'n meddwl bod Ido Pechter yn siarad yn benodol fel chi. Efallai y dylech ymuno ag ef a ffurfio mudiad gwleidyddol
  B. Mae hyn braidd yn fân, ond dwi'n meddwl pan fydd pobl fel Daniel Sagron yn dweud bod cenedlaetholdeb yn deillio o'r Torah, nid yw'n golygu ei fod yn gweithredu gorchmynion y Torah, ond tueddiad y Torah. A lle mae'r duedd hon wedi'i hysgrifennu? Nid yw yn ysgrifenedig ond tybiant mai ewyllys yr e, yn union fel ei anrhydedd. Mae'r gwahaniaeth rhyngoch chi yn yr ymwybyddiaeth nad yw wedi'i ysgrifennu yn y Torah (rydych chi'n ymwybodol ac mae ychydig yn llai), ac yn y gwerthoedd eu hunain rydych chi eu heisiau (rhyddid yn erbyn gorfodaeth, ac ati)
  Os gwyddoch o ddyddiau eich dogmatics (os cawsoch ddyddiau o'r fath o gwbl) y darn fel yng ngoleuadau'r adgyfodiad, am y sancteiddrwydd cenedlaethol a chyffredinol gwrthgyferbyniol a'r sancteiddrwydd cyffredinol sy'n eu cynnwys i gyd, mae'n debyg. syniad i'ch un chi.
  trydydd. Mae yn hysbys fod Seioniaeth grefyddol yn cael ei gwneyd i fyny o efrydwyr Rabbi Kook ac efrydwyr y Gush a'r cyffelyb, a bod y gynnrychiolaeth boliticaidd yn y blynyddoedd diweddaf wedi tueddu at efrydwyr Rabbi Kook. Ond mae'n ymddangos i mi fod yr hen Pedal mewn gwirionedd yn rhyw fath o uniongrededd modern y Torah a gwaith yn gyfochrog
  Hwyl - nid yw Rabbi Yoel Ben-Nun yn geidwadol yn fy llygaid

  1. A. Rwy'n meddwl bod gennym dueddiadau cyferbyniol er gwaethaf y tebygrwydd. Nid oes gennyf unrhyw ddiddordeb yn hygyrchedd a chyfeillgarwch y Torah a Halacha. Nid dyna fy nghymhelliad, ac i mi mae'n gymhelliad anghywir. Beth bynnag, cymerais y ddamcaniaeth arnaf fy hun. Bydd gwleidyddiaeth yn aros i eraill.
   B. Huat a ysgrifenais mewn colofnau ac yma.
   trydydd. Roedd yr hen NRP yn Orientalists yn unig heb unrhyw ddamcaniaeth wirioneddol, a gyda llawer o emosiwn yn israddol i'r ultra-Uniongred (ac wrth gwrs Sally ei harweinyddiaeth rabinaidd ei hun).

   1. A. Ymddengys ar y wyneb fod dull Rabbi Pechter (yn ychwanegol at y duedd) yn wir i'r gwrthwyneb. Gan ddilyn y colofnau ar Uniongrededd modern dechreuais ddarllen llyfr Rabbi Pechter y soniwyd amdano yno (Judaism on the Sequence) ac yno ar ddiwedd y rhagymadrodd mae'n ysgrifennu:
    Yn y traethawd hwn byddaf yn ceisio dangos bod gostyngiad yn nyfnder ymwybyddiaeth Halacha, yn ei ffynonellau mwyaf cyntefig - y Torah ysgrifenedig, Mishnah a Talmud, yn datgelu mai'r hyn a ganfyddir gennym ni heddiw fel ymwybyddiaeth fodern yw'r cynradd mewn gwirionedd. sylfeini Halacha. Felly nid oes angen arloesi na dyfeisio dim ynddo i'w gysoni ag ymwybyddiaeth fodern. Yr hyn sy'n ofynnol gennym yw estyn allan a thynnu allan y dulliau gweithredu perthnasol i ni sy'n bodoli ynddo. Felly byddwn yn seilio'r ymwybyddiaeth halakhic fodern ar sylfeini halakhah ei hun, ac yn cynnal ei barhad, ac felly byddwn yn profi nad yw'r ymwybyddiaeth halakhig a dderbynnir ar hyn o bryd mewn llawer o ardaloedd Uniongrededd yn ffordd wreiddiol o halakhah ond ei ystumio. Nid gelyn halakhah yw moderniaeth ond ei ffrind gorau. Tra bod y rhai sy'n gwrthwynebu moderniaeth yn enw halakhah, y rhai sy'n ei ddatgysylltu oddi wrth fywyd go iawn a'r byd cyfoes, mewn gwirionedd yn elynion pennaf iddo."
    Os yw'n bosibl deall o'r paragraff uchod yn gyffredinol ddull Pechter (nid wyf eto wedi darllen digon i ddeall ei ddull a'i honiad a'i ddefnydd o'r term modern) yna mae'n ddealladwy mai gwrthrych beirniadaeth y golofn yn cwestiwn.

 5. post Scriptum. Mae beirniadaeth etholiad y Prif Rabi yn dibynnu ar sut mae rhywun yn edrych arno. Os edrychwch arno fel y swyddog crefyddol uchaf yn y wlad yna nid yw'n narsisaidd beth yw ei agwedd tuag at y wlad. Ond os edrychwch arno fel rhywun sydd i fod i arwain Gwladwriaeth Israel o'r ochr grefyddol, mae braidd yn rhyfedd penodi person sy'n gwrthwynebu'r wladwriaeth i'r fath swydd.
  Y rheswm pam nad yw’r hyn y mae’r rabbi yn ei alw’n Uniongrededd modern (nad yw’n beth yw’r Unol Daleithiau) yn dod yn fudiad gwleidyddol ac ideolegol yw’r rheswm syml fod llawer o’r bobl y mae’r rabbi’n eu galw’n enwadur cyffredin yn llythrennol yn unig. Rwy'n gwybod y byddwch chi'n dweud mai dim ond demagoguery ceidwadol ydyw, ond edrychwch mewn gwirionedd ar y cyhoedd rydych chi'n sôn amdano. Dyma'r rhan fwyaf o'r amser yn bobl nad ydyn nhw'n gofalu am yr hawdd yn ogystal â'r difrifol (wrth gwrs nid yw pawb felly) ac nid yw'r gyfraith yn flaenllaw yn eu meddyliau. Efallai y bydd y rabbi yn dod o hyd i'r hyn y mae'n chwilio amdano yn y cyhoedd ultra-Uniongred, efallai bod yna bobl fwy difrifol a rhyddfrydol yno (dywedaf hyn fel rhagdybiaeth, nid wyf yn gwybod digon).

 6. Cywiro hepgoriad wrth drosglwyddo geiriau Eseia Leibowitz (a rhywbeth am Bennett a'r 'Dash')

  Yn S.D.

  Na ato Duw i Leibowitz ddweud ein bod 'wedi blino ar y Cenhedloedd', gallwch ddod o hyd i 'unrhyw fesur anweddus' ynddo, ond fel Snoopov nid oedd. Yr hyn a ddywedodd Leibowitz yw, "We're Pad Up From Bying Rold Bay Gentiles," meddai yn Saesneg a chyfieithodd i'r Hebraeg: "Rydym wedi blino o gael ein rheoli gan Gentiles."

  Ac fel ar gyfer Bennett. Mae Bennett a Smutrich yn un ochr i'r un geiniog. Mae dwy egwyddor yn arwain y ddwy: a. Yr ydym wedi blino (= Seioniaeth grefyddol) o gael ein harwain gan y seciwlar. Seioniaeth grefyddol ddylai arwain y wlad. B. Fi yw’r arweinydd yr arweinydd teilwng i arwain y wlad, fi yw’r cadlywydd a fydd yn galw ‘ar fy ôl’ ac yn arwain pawb.

  Ar y llaw arall, mae'n well gen i (yr HM) y cysyniad clasurol 'Mizrahnik', a fynegwyd yn hyfryd gan Dr. Yosef Burg. Nid oes rhaid i ni 'sefyll ar y pen' a bod yn 'gomander'. Rydym wedi'n bendithio i fod yn 'ddash' yr awdur, byddwn yn cael ein cryfhau yn y Torah a byddwn hefyd yn cael ein hintegreiddio i'r weithred ac felly byddwn yn creu cysylltiadau. Byddwn yn ceisio dod â byd y Torah yn nes at weithredu Seionyddol, a byddwn yn ceisio dod â'r rhai pell yn agosach a chryfhau eu cysylltiad â'u treftadaeth, a bydd yr hen 'Kimaa' yn adnewyddu a'r newydd yn cael ei sancteiddio.

  Rhaid i bwy bynnag sy'n dymuno bod yn arweinydd y genedl wirio'n gyson â'r 'dilynwyr' sydd eisiau yn ei arweinyddiaeth, a gall gyrraedd siom chwerw pan ddaw i wybod ei fod yn 'frenin heb bobl'.

  Ar y llaw arall, mae'r rhai sy'n cerdded yn amyneddgar - yn canfod eu hunain a'u cylch ym mhersbectif degawdau yn fwy a mwy dylanwadol. Digon yw gweld cymaint y cryfhaodd o ran maint ac ansawdd byd y Torah. Hyd yn oed yn y cyhoedd seciwlar mae diddordeb cynyddol mewn treftadaeth a thraddodiad. Faint o bobl grefyddol sydd heddiw mewn swyddi allweddol ym meysydd diogelwch a gwleidyddiaeth, economeg a gwyddoniaeth, y gyfraith ac addysg.

  Methiant Bennett oedd yn ei ymgais i ddal reid ar gynrychiolaeth wleidyddol y cyhoedd crefyddol cenedlaethol sy'n gweld pwysigrwydd hyrwyddo addysg grefyddol a sefydliadau Torah a hunaniaeth Iddewig y wladwriaeth. Dyma'r plot unigryw na fydd unrhyw barti arall yn gofalu amdano. Byddai wedi bod yn well iddo ymuno â'r Likud a dringo i'r brig heb nodi ei sedd yn 30 oed fel pennaeth y wladwriaeth. Efallai y dylai Bennett fod wedi arwain y Likud a'r wladwriaeth ar ôl Netanyahu, 'ond fe fwytaodd hi Pega' 🙂

  Yn fyr: mae arwain cenedl ac yn arbennig cenedl o Iddewon â barn - yn gofyn am y gallu i gysylltu’n amyneddgar â’r cyhoedd yn gyffredinol er mwyn creu consensws mor eang â phosibl. Efallai y bydd Ayelet Shaked, sydd o'r diwedd wedi rhyddhau ei hun o ddull grymus Bennett, yn fwy llwyddiannus wrth hyrwyddo pethau o gysylltiadau eang.

  Cofion, Yekutiel Shneur Zehavi

  1. Bydd adferiad ‘cywir’ yn caniatáu dau dŷ gwleidyddol ar gyfer dau arlliw o’r cyhoedd crefyddol cenedlaethol

   Bydd adfer yr 'hawl', dan arweiniad Ayelet Shaked, yn caniatáu cydfodolaeth rhwng dau dŷ gwleidyddol, ym mhob arlliw o'r cyhoedd cenedlaethol-grefyddol. Bydd y cyhoedd yn y Torah yn dod o hyd i’w le yn ‘Seioniaeth grefyddol’ Smutritz (ynghyd â ‘grym Iddewig’, ‘Noam’ ac uwch-Uniongred), tra bydd seciwlarwyr crefyddol, traddodiadol ac asgell dde yn canfod eu lle yn y ‘iawn’ newydd.

   Os yw Ayelet Shaked yn goresgyn gwaddodion y gorffennol ac yn dod ag Amichai Shikli yn ôl hefyd, ac yn denu’r ‘Tŷ Iddewig’ ato – mae siawns dda y bydd y ddwy blaid nesaf yn llwyddo. Byddai wedi bod yn ddymunol i’r adain dde ddod yn gyfrifiad a chreu arweinyddiaeth etholedig a fyddai’n dod â sefydlogrwydd ac ymddiriedaeth y cyhoedd.

   Yn gywir, Yaknaz

   1. I'r rhai sydd â gwrthwynebiad cryf i Benjamin Netanyahu a / neu i hegemoni'r Prif Rabinad - mae lle yn "Yesh Atid", "Blue and White", "New Hope", ac ati. Ond dylen nhw gymryd i ystyriaeth y bydd gweinyddiaeth Biden yn rhoi pwysau trwm i symud tuag at wladwriaeth Palestina. Felly mae'n rhaid iddynt ofyn pa un sy'n well? Cael gwared ar Bibi a'r Prif Rabbinad, neu atal sefydlu cyflwr o arswyd yng nghalon ein gwlad?

    Yn gywir, Yaknaz

     1. Yn wir, cyhoeddwyd geiriau Ofir Sofer a Yariv Levin heddiw (ar wefan Channel 7 ), nad ydynt yn ymddiried yn ddidwylledd dychweliad Ayelet Shaked i Gush Hayamim ac maent yn amau ​​​​y bydd yn parhau â llwybr Bennett ac yn cysylltu â'r chwith a'r Arabiaid. Mae'n edrych fel efallai y bydd y dyfodol yn ei gwneud hi'n glir i ni a oedd 'tudalen newydd yn agor' yma

      Yn gywir, Yaknaz

      Ac efallai cyn belled nad yw pethau'n dod yn glir, mae'n well i'r cyhoedd crefyddol cymedrol, traddodiadol ac asgell dde 'fynd yn sicr' a dod o hyd i'w cartref gwleidyddol yn y Likud.

      1. Heb gefnu ar yr opsiwn o ymuno â llywodraeth asgell chwith

       Yn SD XNUMX yn Tammuz P.B.

       Fodd bynnag, mae'r llythyr gan Michael Hauser Tov, 'Shaked yn credu y bydd Kara a Pinto yn aros ar y dde, ac eisiau bod y tafod yn y boch yn yr etholiadau' (Haaretz 2/7/22) yn awgrymu bod yr opsiwn i ymuno â'r chwith -wing llywodraeth yn fyw ac yn cicio, yr un wraig gyda'r un gogoniant 🙂

       Cofion, Yekutiel Shneur Zehavi

       1. Ac efallai i Bennett ymddeol oherwydd iddo sylweddoli na allai wrthsefyll pwysau Biden

        Efallai bod Bennett wedi deall, yn wyneb pwysau Biden i hyrwyddo’r broses heddwch - na fydd yn gallu sefyll.

        Efallai ei fod hefyd yn gobeithio na fydd pwysau trwm America am gonsesiynau yn ystod cyfnod yr etholiad, er mwyn peidio ag amharu ar rym gwleidyddol y chwith, ac yn y cyfamser byddwn yn ennill ychydig fisoedd pan na fydd pwysau Americanaidd yn cael ei roi mewn. llu llawn.

        Mae'n wir bod yn rhaid teimlo y bydd Lapid a Gantz, yn araf ac yn gyfrinachol, yn cytuno â'r Americanwyr ar adfywiad y "broses heddwch," ac os bydd y Knesset yn llwyddo i sefydlu llywodraeth sefydlog, yna bydd y "broses heddwch" yn derbyn momentwm dinistriol, y Knesset.

        Cofion gorau, rwy'n ei anfon at Anzam-Kimal

       2. Yn parhau i lywio y tu ôl i'r llenni

        BSD XNUMXfed yn Tammuz PVB

        Mae ei llythyr a gyhoeddwyd heddiw ar Channel 7 yn datgelu bod Ayelet Shaked yn parhau i ymgynghori’n rheolaidd â Bennett, ac ‘yr erthygl mae Naftali Ayelet yn ei wneud pan oedd hi mewn contract ag ef’ 🙂

        Ac yn fyr: yr hyn oedd yn beth fydd, ac nid oes dim byd newydd dan haul. A'n cysur ni yw bod y Prif Weinidog wedi dychwelyd i fyw i Jerwsalem. Bydd yn byw yn 'Villa Salameh', yng nghornel Jabotinsky o Balfour, mae'r adeilad bellach yn eiddo i David Sofer. Bydd ŵyr Rabbi Shmalka o Salish yn byw yn nhŷ gor-ŵyr yr ysgrifennydd 🙂

        Yn gywir, Yaknaz

        1. Byddai wedi bod yn well iddynt wneud dewisiadau mewnol

         Mae'r dull hwn - parti un dyn - yn afiach. Un pren mesur sy'n gweiddi ar ei etholwyr ac yn 'igam-ogam o blaid' - yn colli ymddiriedaeth y cyhoedd yn y pen draw, byddai wedi bod yn well buddsoddi mewn adeiladu sylfaen gyhoeddus gadarn.

         Pan fydd aelodau'r blaid a phleidleiswyr yn gwybod bod yr arweinydd a gydag ef cynrychiolwyr y blaid yn y Knesset yn cael eu hethol gan aelodau'r blaid, a'u bod o dan oruchwyliaeth sefydliadau etholedig y blaid - yna ymddiriedir yn aelodau'r blaid a'r cyhoedd i gyd ac maent yn sicr y y mae eu hemissaries yn deyrngarol i'w hanfonwyr.

         Cofion, gyda mi yn cludo Kimel-Langzam

         1. Ond mae gan y Likud rywbeth i'w wella hefyd

          Mae'r Likud mewn sefyllfa llawer gwell. Mae'r Llefarydd ac aelodau'r Knesset ill dau yn cael eu hethol yn yr ysgolion cynradd gan holl aelodau'r blaid, ac mae yna hefyd sefydliadau etholedig - y Gynhadledd a'r Ganolfan. Ond byddai wedi bod yn well i gadeirydd y blaid hefyd gael arweinyddiaeth wleidyddol a fyddai'n "cario baich y bobl gydag ef" yn unol â chyfarwyddeb y doethion: "Peidiwch â bod yn Dan sengl."

          Cofion gorau, rwy'n ei anfon at Anzam-Kimal

        2. Matan Kahana sydd â rheolaeth dros gyllidebau Yamina

         בכתבה ‘שקד חוששת? השליטה על כספי ימינה בידי מתן כהנא’ מסופר על מסמך רשמי שנחשף ובו נאמר שהשליטה על תקציבי ‘ימינה’ תימסר למתן כהנא.

         הווה אומר: לא פרישה ולא נעליים. בנט ימשיך לשלוט בימינה באמצעות שליטת שלוחו הנאמן בתקציבי המפלגה. הוא יהיה ‘בעל המאה ובעל הדיעה’ ואיילת שקד – פלאקט בעלמא.

         Cofion, Yekutiel Shneur Zehavi

         נראה שאותו תרגיל עשה בנט ל’בית היהודי’, כאשר פרש אך השאיר את נאמנו ניר אורבך כמנכ”ל המפלגה…

 7. Rwy'n teimlo fy mod wedi bod yn edrych ar hyn i gyd o'r tu allan ers cryn amser. Nid yw'n fy niddori cymaint - os yw rhywun eisiau ffurfio arweinyddiaeth, bydd yn ffurfio, os yw pobl eisiau plaid sy'n cyd-fynd â'r hyn y maent yn ei feddwl, byddant yn ffurfio plaid o'r fath. Mae yna rabbis neu bobl seciwlar sy'n dweud nonsens ac mae gen i ddiddordeb clywed beth maen nhw'n ei ddweud ac mae yna rai sy'n diflasu arnaf. Nid wyf yn gweled unrhyw angen am hyn na'r arweinydd hwnw ddweyd wrthyf beth i'w feddwl na "ffurfio mishnah trefol." Ar y cyfan does gen i ddim is trefnus ac rydw i'n iawn gyda hynny, mae pob un yn bwysig i'w gorff ac ni welaf fod angen trefnu fy holl farn yn un corff, hyd yn oed os yw'n golygu bod fy ngolwg o'r byd wedi'i wylltio ar yr ymylon. I mi, mae’r union ymgais i wneud rhywun fel yna yn geidwadol ac yn ddiwerth. Rwy’n gweld y disgwrs gwrth-feddwl a hysterig sy’n bodoli ar y dde radical a’r chwith radical ac mae’n creu teimlad nad oes gennyf “gartref gwleidyddol” yn unman, ond hefyd yn gwneud i mi beidio eisiau tŷ o’r fath. Mae tai o’r fath yn tueddu i ddod yn garchardai, ac mae carchardai – ar wahân i’r diffyg rhyddid sydd ynddynt – yn lleoedd diflas iawn.

  1. Rwy'n arwyddo pob gair. Y cwestiwn yw sut ydych chi'n dod â llawer mwy sy'n teimlo yn y fflwff ac nad ydyn nhw'n gwybod sut i'w gysyniadu, i gael cyfreithlondeb i'w ffordd a'u barn? Un tro roedd y ddwy blaid fawr yn undeb y naill a'r llall a'r llall ac amhleidiol. Rwy’n sôn am y blaid amhleidiol a fydd yn chwythu’r uffern allan o’r gwahanol bleidiau sy’n rheoli ein bywydau. Mae hyn yn gofyn am drefniadaeth wleidyddol a chymdeithasol.

   1. Teimlaf – yn onest – fod bywyd yn rhy fyr i’w wastraffu ar geisio cyfreithlondeb. Nid fy mod yn llwyr dros y pethau hyn, mae gennyf hefyd farn yr wyf yn llai tueddol o'i rhannu oherwydd nid wyf am ffraeo neu hyd yn oed weithiau nid wyf hyd yn oed eisiau cael fy tagio fel un neu'r llall, ond ar y cyfan mae'n nid yw'n ymddangos mor bwysig i mi.

     1. Mae hyn yn rhywbeth arall. Soniasoch am geisio cyfreithlondeb ac i hynny atebais 🙂 Beth bynnag rwy'n tueddu i obeithio a meddwl bod realiti yn ddoethach na cheisio ei ddisgrifio a'i fframio. Mae'r holl ddisgrifiadau'n dangos realiti wedi'i rwygo lle mae'n amhosibl cyd-fyw ac rydyn ni i gyd wedi ein tynghedu, ond ar yr wyneb, mae'n ymddangos bod realiti yn caniatáu yn y diwedd. Y pethau sy'n bwysig i mi yw rhyddid meddwl a rhyddid barn, cyn belled â'u bod yn bodoli mae bywyd yn canfod ffordd, fel yr erthygl Jurassic Park.

   2. Yn ogystal - mae'n ymddangos i mi bod y gwir wedi'i ddweud, mae yna sefydliadau amhleidiol o'r fath eisoes: fe'u gelwir yn "mae yna ddyfodol", "glas a gwyn" a'u holl gefndryd sy'n tyfu dros nos ac yn tueddu i ennill mwy na deg sedd ym mhob etholiad - yr hyn a elwir yn bleidiau canol. Maent yn aml yn cael eu hystyried â dirmyg oherwydd nad oes ganddynt unrhyw ideoleg, ac maent yn cynnwys pobl yr ymddengys nad oes ganddynt enwadur cyffredin (seciwlar, crefyddol, gogwydd chwith, gwyro dde, ac ati), pan yn ymarferol, eu prif enwadur cyffredin yw'r "llysnafedd" fel y'i gelwir yn y frodorol. Maen nhw’n bobl resymol sydd eisiau byw’n rhesymol ac yn fodlon rhoi’r gorau i gonsesiynau rhesymol ac mae ganddyn nhw hefyd rai pethau sy’n llai addas iddyn nhw roi’r gorau iddi ond yn gyffredinol mewn dawnsiau sydd ddim yn gweddu’n dda iddyn nhw. Nid ydynt yn feddylwyr soffistigedig, ac oes - nid oes ganddynt unrhyw is-reolaidd, yn sicr nid fel grŵp. Nid yw mor drawiadol â hynny, ond efallai mai dyna'r cyfan sydd ei angen i allu *rhedeg* y wlad hon yn lle ceisio ei gwneud yn orsedd yr Arglwydd yn y byd neu'n baradwys ryddfrydol neu sosialaidd o ryw fath neu'i gilydd. Pobl sydd heb unrhyw bŵer ar gyfer iwtopia. Yn fy marn ostyngedig (gwirioneddol dlawd ac nid dim ond fel mynegiant, ni allaf ddod â diddordeb yn y materion hyn i mi fy hun), roedd dull o'r fath hefyd yn rhan o'r glud a unodd llywodraeth ryfedd i fod Bennett (ar wahân i "nid Bibi " sydd yn fy ngolwg yn glud teilwng a chyfiawn).

 8. Pam nad yw'r rabbi'n gysylltiedig â Rabbi Ilai Ofran gan ei fod hefyd yn anfodlon â'r blaid grefyddol (mae ganddo bodlediad ar y mater) a holl rabiaid yr wrthblaid mewn Seioniaeth grefyddol fodern fel y Torah ac Avodah ffyddlon Sheikh Yitzchak ac uwch-swyddog modern arall Mae angen astudio rabbi uniongred fel Yehoshua Pepper
  Dywedodd y rabbi ei hun fod yna gyhoedd enfawr sy'n fodern a dwi hefyd yn cytuno bod yna lawer felly chi rabbis sydd ar fai oherwydd yr un bobl os ydyn nhw'n gweld bod rabbis os bydd mishnah rheolaidd am bleidleisio iddi gan gynnwys fi yr un bach sydd wedi bod yn gweiddi am ddiffyg dewis arall ers tro Argymell i'r rabbi gadw draw o'r grŵp gwirion Beit Midrash Anshei Chayil sy'n grŵp o actifyddion, ayyb Ar ôl i mi weld eu fideo bod y rabbi yno, ayyb ac mae pethau'n syml

  Ar ran fy holl frodyr Uniongred modern, gofynnaf i'r rabbi roi dewis arall inni ar hyn o bryd.

  Cofion
  Pobl o wirionedd a ffydd

  1. Fel yr ysgrifennais, nid wyf yn gysylltiedig ag unrhyw un oherwydd nid wyf yn actifydd gwleidyddol. Yn y gorffennol, gwrthodais hefyd ymuno â’r holl sefydliadau rabinaidd a ddaeth ataf, oherwydd nid wyf yn cytuno y dylent siarad ar fy rhan fel grŵp.

 9. Dim rabbi na!!

  Byddwn yn anwybyddu'r dadansoddiad gwleidyddol hollol anghywir yn fy marn ostyngedig i, ac yn delio yn bennaf, nid wyf yn gwybod faint y bu'r rabbi'n ei astudio ac yn gwybod beit midrash Rabbi Kook ond yn syml iawn, camgymeriad yw galw'r beit midrash ceidwadol hwn! Roedd Rabbi Kook yn ei gyfanrwydd yn newydd-deb ac yn ddatblygiad, roedd yn gweld rhewi'r lle fel un o'r sals gwaethaf sydd yna.. Melamed a Druckman .. efallai y dylech chi gwrdd â nhw a deall eu byd-olwg ..

  ON Sylw ar wleidyddiaeth Syrthiodd bron pob un o'r rabbis (Tao, Druckman, Eliyahu ac eraill) fel chi yn eu ffordd o feddwl am RAAM.Rydym yn gwybod ei fod yn iawn a'i fod wedi ein hachub.

 10. Mae'n ddiddorol sut y diflannodd manylyn o lygaid y llenor ac ymatebwyr eraill bod plaid Seionaidd grefyddol Smutritz yn wahanol i'r pleidiau ultra-Uniongred yn yr ystyr mai dyma'r unig un nad oedd yn fodlon (ac eithrio cynrychiolydd Rabbi Tao) eistedd gyda'r Arabiaid. (sy'n bartneriaid naturiol i'r Arabiaid). Mae'n wahaniaeth dirfawr rhwng nefoedd a daear. Am mai Seioniaeth yw hon. Teyrngarwch i'r Iddewon yw hyn. Ac roedd hynny'n gyfyng-gyngor anodd. Ac roedd Smutrich yn iawn ac yn rheoli i'r dde. Mae'n troi allan nad oes gan hyd yn oed y cyhoedd crefyddol modern (yr wyf hefyd yn perthyn i) unrhyw deyrngarwch i'r bobl Iddewig. Lwcus pleidleisiais i dros Smutrich yn yr etholiad diwethaf (sylweddolais y byddai Bennett yn mynd gyda’r chwith i fod yn brif weinidog. Er na ddychmygais y byddai’n mynd gyda’r Arabiaid hefyd).

   1. Cywirais y camgymeriad ar unwaith (cymerodd ychydig funudau i mi sylwi ar y camgymeriad a hefyd ysgrifennu'r cywiriad) ond yn wir mae'n wahaniaeth arwyddocaol rhwng Seioniaeth grefyddol a'r ultra-Uniongred. Efallai bod Smutrich yn credu yng ngorsedd Duw yn y byd ond mae hefyd yn un sydd wedi astudio hanes ac sydd â chanfyddiad hanesyddol na all Iddewon bwyso arno ac ymddiried yn neb ond eu hunain - gan rannu tynged (dyma sydd gan fy un i ac fe'i rhoddais arno). Mae cerdded gyda dieithriaid yn frad i'r Iddewon sy'n eistedd yma. Ac rwyf ar hyn o bryd fel Uniongred modern yn dechrau bwrw amheuaeth ddifrifol iawn arnaf fy hun a meddwl a yw gwerthoedd y tu allan i'r Torah yn werthoedd gwirioneddol wirioneddol (y mae pobl sy'n eu dal yn credu mewn gwirionedd). Maent (y gwerthoedd) yn gyffredinol yn ffordd o fyw a ragflaenodd y Torah (neu yn y farn gyffredinol) ond ynddynt eu hunain nid ydynt yn para (os nad oes Torah nid oes unrhyw ffordd o fyw. Hynny yw, pobl sy'n chwifio eu baneri yn gelwyddog).

    Mae'n ymddangos nad oes gan Uniongred modern (yn enwedig y seciwlarwyr Ashkenazi, gan gynnwys y dde. Mae'n debyg y chwith), unrhyw deyrngarwch i'r bobl Iddewig. Eu diddordeb fydd y cyntaf bob amser. Mae'r chwith cynyddol yn arwain y chwith rhyddfrydol (mae un arall.) Tra bod y dde rhyddfrydol yn gwastatáu'r chwith yn gyffredinol ac yn cael ei harwain ganddi a'r Uniongred modern yn ceisio plesio'r ddau o'r rhain (allan o deimladau hirdymor o israddoldeb o'r NRP etifeddiaeth) ac yn cael eu harwain ganddynt. Yn syml, nid yw'r cyhoedd nad yw'n Haredi a heb fod yn Haredi Ashkenazi yn deyrngar i'r bobl Iddewig (heb fod yn ymwybodol ohono, mae'n debyg. Oherwydd yr arweinyddiaeth flaengar sy'n gwadu teyrngarwch i unrhyw reol). Ego'r unigolion sy'n ei ffurfio sy'n eu harwain. Nid nad oes gan y tra-Uniongred unrhyw ego, ond mae'r Torah yn pennu iddynt - eu harweinwyr - teyrngarwch i'r bobl Iddewig. Mae'n debyg mai dyma'r gwir reswm pam nad yw'r tra-Uniongred yn ymrestru - roedden nhw'n deall nad dyma gyflwr y bobl Iddewig mewn gwirionedd. Sylweddolon nhw eu bod nhw ar eu pen eu hunain yn eu tynged ac nid oedd y gweddill ohonyn nhw'n deyrngar iddyn nhw.Nid yw'r ultra-Uniongred yn deall hyn eto. Neu mae ganddyn nhw ffydd fel un y Lubavitcher Rebbe yng ngweddill iaith yr Iddewon. Sylweddolon nhw eu bod nhw ar eu pen eu hunain yn eu tynged a doedd y gweddill ddim yn ffyddlon iddyn nhw

  1. Cywiro camgymeriad: eu bod nhw (yr Arabiaid) yn bartneriaid naturiol i'r ultra-Uniongred ... ac i'r gwrthwyneb, fel sy'n ddealladwy, sylwodd ar y ffaith i Smutrich ymatal rhag eistedd gyda nhw, ond nid oherwydd cadeirydd Duw yn y byd 0 fod cynrychiolydd y cysyniad hwn mewn gwirionedd yn barod i eistedd gyda'r Arabiaid. Cynrychiolydd Rabbi Tao) ond am ei fod yn credu y dylai Talaeth Israel fod yn dalaeth y bobl Iddewig. A bod yr Arabiaid yn perthyn i bobl elyn (a beth bynnag nid yw'n perthyn iddynt eistedd gyda hwy a chael rhywfaint o orffwys llywodraeth arnynt. Ni waeth beth y maent yn datgan bod y wladwriaeth yn perthyn i'r Iddewon. Teyrngar i'r wladwriaeth). , yn gwneud y fyddin, yn effeithlon ac yn trethi yn fwy na neb. Rhaid i Iddewon ddysgu cydweithredu)

 11. Nid ar y lefel gysyniadol ond ar y lefel ymddygiadol, mae Elyashiv Reichner yn disgrifio Rabbi Amital fel Uniongred modern mewn llyfr a ysgrifennodd amdano. Mae yntau, hefyd, wedi cael llond bol ar Pedal

  Er mawr syndod yr oeddech yn ddig wrth Silman. Pwy bynnag sy'n arwyddo dogfen gyda'r un dyn yn y bore i sicrhau ei dyfodol, mae'n polythruit bach sy'n mynd ar ôl ei llygaid yn unig ac ar ôl ei graidd y mae hi xxxx ar eu hôl. Nid oes unrhyw werthoedd a dim meddyliau am fradychu'r hyn a dyfodd arno.
  Yr un dyn enillodd. Gobeithio y bydd y system gyfiawnder neu resymau meddygol yn arwain at ei gwymp. A gwell eto os digwydd hynny yn yr etholiad nesaf

  1. Fel rhan o'r astudiaeth o'r ffynonellau, awgrymaf eich bod yn adolygu llwyfan Smutritz a'r tra-Uniongred: ymhlith pethau eraill, maent o blaid llabyddio torwyr Saboth a godinebwyr, gostwng anffyddloniaid i'r pwll a pheidio â'u codi. , lladd babanod Amalecite, a mwy.
   Dylech hefyd edrych ar y llwyfan Cristnogol yn ôl y mae'r ail foch yn cael ei weini, felly pwy siaradodd am lofruddiaeth ac erledigaeth yn enw Cristnogaeth?
   Nid yw'r bobl smart sy'n dyfynnu dillad gwely yn deall yr hyn y maent yn siarad amdano. Nid archwilir symudiadau a grwpiau yn eu swbstradau ond yn eu hymarfer. Iddewiaeth, Cristnogaeth a Ram.

   1. Ynghlwm mae llwyfan y Blaid Seionyddol Grefyddol. Llwyddais i'w bori o rewgell ac ni chanfuwyd unrhyw olion o'r hyn yr ydych yn ei briodoli iddynt. Efallai bod pethau wedi llithro allan o fy ngolwg - byddwn yn gwerthfawrogi cyfeiriad manwl at o leiaf un cyfeiriad.

    https://zionutdatit.org.il/%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94/

    Datgeliad Priodol: Nid oes gennyf unrhyw broblem gyda'r pethau hyn, ar ôl sefydlu'r Sanhedrin ac eisteddiad y beirniaid fel cyntaf yn y B.A. Dyma orchymyn Duw a phlesio Abda Dekodsha Brich yw. (O leiaf ceisiwch…).

    1. Mae'n debyg eich bod wedi deall fy mwriad. Mae eu platfform yn seiliedig ar Torah a Halacha, ac mae yna ddaliadau cadarn iawn. Pe baech yn eu barnu ar sail y deiliadaethau hyn ni fyddech yn mynd yn bell. Mae esiampl y Cristnogion a'r Ail Boch yn gwneud hyn yn glir iawn (does dim llwyfan gwleidyddol plaid wleidyddol).
     O ran Abda Dekuba, roedd Sages hefyd yn gaethweision iddo ac eto ni wnaethant roi'r geiriau ar waith yn union fel yr oeddent. Fi a ddywedodd fod gwahaniaeth rhwng llunio swbstrad egwyddorol a damcaniaethol a’r arfer, a fy nadl yw y dylid archwilio grwpiau drwy’r arfer ac nid drwy’r swbstrad.

     1. Yn y Goruchaf Lys, rydych chi'n rhoi gormod o glod i'm dealltwriaeth. (O leiaf dyna sut roeddwn i'n deall, os na, trwsiwch). Yn eu platfform ni chefais unrhyw olion ohono. Mae'n wir bod cynghorydd cyfreithiol "Yemina" wedi mynd ymlaen i honni nad yw llwyfan yn rhwymo parti yn y Knesset, ond rwy'n dal i gymryd yn ganiataol na fyddant yn llabyddio unrhyw un cyn sefydlu'r Sanhedrin ac adfer y gyfraith o eneidiau, felly yn y cyfamser gall pawb ymlacio…

      Nid yw'n digwydd i mi gymharu fy hun â Sages, ond maent yn wirioneddol amherthnasol i'r drafodaeth. Roeddent yn byw o dan reolaeth dramor, neu Sadwceaidd (ac eithrio am gyfnodau byr) ac mae'n debyg eu bod yn gyfyngedig yn eu gallu i sefydlu cyfraith y Torah. Fodd bynnag, weithiau byddent yn gweithredu pethau nid yn eu geiriau eu hunain ond hyd yn oed gyda difrifoldeb gormodol (fel yr un a farchogodd y ceffyl yng nghyfnod Groeg, a Shimon ben Shetach a grogodd wyth deg o ferched mewn un diwrnod a mwy). Nid oes gennyf fodel clir ar gyfer y wladwriaeth yn ôl y Torah (gwelir mwy a gwell na mi yn nesáu at y gwaith o'i ddrafftio). Y cyfan yr wyf wedi'i ddweud yw nad oes gennyf unrhyw broblem mewn egwyddor â dinistrio torwyr Saboth a godinebwyr, felly bydd y Sanhedrin Fawr yn ei chael yn briodol ar ôl i Gd ateb ein barnwyr am y tro cyntaf yn Gd. Rwy'n cymryd bod Seioniaeth grefyddol a'r ultra-Uniongred yn deall, hyd yn oed os bydd gwyrth yn digwydd a'u bod yn cael mwyafrif llwyr yn y Knesset, nad yw pethau'n ymarferol heddiw. Hyd y gwn i rai ohonyn nhw, maen nhw'n eithaf sobr.

      Yn fyr, nid yw’n briodol rhoi yng ngheg gwrthwynebydd gwleidyddol yr hyn nad yw erioed wedi’i ddweud, dim ond oherwydd eich bod yn gwerthfawrogi ei fod yn meddwl hynny. (Ac os dywedodd, byddaf yn diolch i chi am y cyfeiriad).

      1. Annwyl Mordechai. Nid ydych mor dwp ag yr ydych yn cyflwyno eich hun. Ni ddywedais y byddent yn pwyso i mewn pe baent yn dod i rym. Dywedais i'r gwrthwyneb yn union: er gwaethaf y platfform na fyddant yn graddio hyd yn oed os dônt i rym.
       Ond rhyfeddod y ffyrdd o dueddu dallineb.

       1. Dichon fod y duedd yn ddall i mi, ond er mwyn Duw, ein hanwyl Rabi, pa le y mae y pethau a briodolasoch iddynt yn ymddangos yn y llwyfan Tzaddik ? (Mae'r hyn y byddan nhw'n ei wneud â'u platfform pan ddônt i rym yn bwynt arall).

        1. Ydych chi wir ddim yn deall neu ddim yn darllen yr hyn rydw i'n ei ysgrifennu?
         Mae'n ymddangos yn y Torah a'r Halacha, sef eu swbstrad yn bendant. Dangosais felly yr afluniad sy'n bodoli wrth archwilio'r dillad gwely yn lle'r arfer.

 12. A. Mae'r ultra-Uniongred a Smutritz yn mynd i'r dde oherwydd bod y rhaniad rhwng y dde a'r chwith mewn gwirionedd - yn ein hardaloedd - rhwng hen geidwadaeth Iddewig a gorwel newydd
  B. Mae'r "gwauwyr" yn dewis coroni eu rabbis ceidwadol oherwydd bod ganddynt deimladau o werthfawrogiad o'r Torah (nid eu bod bob amser yn gwybod ei hunaniaeth). Peidiwch â phoeni - bydd yn rhedeg allan mewn cenhedlaeth.
  trydydd. Mae'r gweddill i gyd wedi'u labelu fel "Latfia" oherwydd bod y rhai nad ydyn nhw'n cael y teimlad eu bod nhw'n llai parod i fuddsoddi mewn gwerthoedd crefyddol Iddewig sy'n benodol i Iddewiaeth, p'un a yw hyn yn wir ai peidio - nid dyma'r lle.

 13. Paham y mae y rhaniadau yn ddim ond ceidwadaeth a Seioniaeth ? Mae'n wir bod y ultra-Uniongred a'r cenedlaethol-grefyddol yn geidwadwyr, ond nid Hillel ar Ddiwrnod Annibyniaeth yw'r unig un o bell ffordd o ddysgeidiaeth Rabbi Kook y mae'r rabbis y soniasoch amdano yn dilyn yn ei throed. Hyd yn oed os mai dyma sut mae'n edrych yn y ffordd eithafol yn Rabbi Tao, yn y diwedd mae'n ddull sy'n cyffwrdd â phob rhan o fywyd, yn wahanol iawn i'r ultra-Uniongred.

 14. Hyd yn oed os ydw i'n cytuno â'r rhan fwyaf o'r hyn rydych chi'n ei ddweud, yr hyn sy'n warthus (ac yn ddryslyd, oherwydd mae'n amlwg nad ydych chi'n ddifater â'r ffenomen, a dweud y lleiaf) - yw'r agwedd rydych chi'n "eistedd ar y ffens" ynddi:
  Mae'r drefn gysyniadol iawn yn bwysig ac yn fendithiol.
  Yna, mae hi’n haeddu anerchiad cyhoeddus, yn fflangellu, am beidio â threfnu yn ôl y ddealltwriaeth a’r diffiniad ideolegol hwn (sydd mewn gwirionedd yn sefyll fel y tir cyffredin i’r manylion sy’n ei ffurfio) – heb awgrymu na phwyntio at broses a pherson neu grŵp sy’n fydd yn gludwyr baneri.

  Rwy’n siŵr nad ydych wedi colli golwg ar y ffaith bod y rhan fwyaf o chwyldroadau a newidiadau gwleidyddol a chenedlaethol wedi digwydd nid yn unig oherwydd ideolegau a syniadau, ond dim ond ar ôl i arweinydd godi (a oedd fwy nag unwaith, nid ar hap, yn un o’u meddylwyr) - a oedd yn uno cyhoedd digon mawr ac yn gofalu am broses systematig.

  Mae’n ddryslyd clywed felly ar y naill law yr ydych yn cwyno am y diffyg trefniadaeth o dan y nodwedd gymharol gyffredin a ddiffiniwyd gennych, mae’r bwlch yn gorwedd yn y ffaith diffyg arweinyddiaeth ideolegol-gothig (a’i sefydlodd fel cyflenwad anniffiniedig i dulliau diffiniedig eraill) Sy'n gwneud iddo deimlo math B, lite, ac ati) - ac ar y llaw arall, yn eistedd ar y ffens ac nid ydych yn awgrymu (neu ysgogi) eich hun i gymryd sefyllfa ymarferol ac nid dim ond gothig. Daw'r derbyniad mewn gwirionedd o ddod i adnabod Torich a'ch gwaith. Os oedd yn berson sy'n symud i ffwrdd o ymarfer, mae hynny'n iawn, ond mae'n ymddangos i mi nad yw'r angen dan sylw yn mynd yn brin o wirfoddoli gyda'r Gwarchodlu Sifil byrfyfyr yn Lod yn ystod y terfysgoedd - enghraifft bersonol hardd sydd hefyd yn dynodi parodrwydd i dorchi ein llewys pan fo angen.

  Ymddengys i mi, felly, fod sefydlu dull ac arweinyddiaeth (actifydd, hyd yn oed os nad seneddol ar hyn o bryd) yn gam angenrheidiol. Ac o’r golofn a’ch ymatebion i’r holwyr mae’n swnio nad ydych chi’n gweld y fath rwymedigaeth, ac yn aros i ryw Feseia gymryd eich syniadau a’u rhoi ar waith.Pam?

  Nid nad wyf yn cydnabod yr angen am feddylwyr a seilwaith ideolegol. Ond mae'n debyg eich bod chi'n deall os mai dim ond ddoe y gwnaethoch chi gyflawni'r diffiniad a chyda hynny yr awydd i'w wneud yn ddull (ac nid dim ond y "diffyg dull" fel y crybwyllwyd) - ychydig yn ddryslyd i ddisgwyl y diwrnod nesaf Man Dhao bydd yn codi a cyffroi y llu o'i gwmpas.

  Ni welaf sut y mae eich dull yn wahanol i ddull y cyhoedd yr ydych yn cwyno yn ei gylch (hyd yn oed os ydych yn cynnwys eich hun yn enw cwrteisi) am beidio â chyfeirio at y ffaith mai dull yw ei ddull ac nid ymyl cyfreithlon y di-drefn.
  I'r gwrthwyneb. Gwnaeth y cyhoedd eu rhan drwy bleidleisio i Bennett ac nid i Smutritz er enghraifft. (Neu aros gartref ac ati). Y rhai a blygodd yn wyneb pwysau yn unig oedd y "sluts" hynny ar y bwrdd gêm, y rhoddwyd y pwysau arnynt. Nid y cyhoedd a anfonodd.

  1. [Gyda llaw fe ddaeth rhywbeth allan yn hir, gwelais neges roeddwn i'n ei chofio am weithred. Ar ryw adeg yn fy arddegau iau, anfonais fy llaw at bobi cacennau i'r teulu a byddwn yn gadael llwybr o brydau budr ar ôl. Gwelodd fy mam y sefyllfa unwaith neu ddwy ac yna cyfansoddodd emyn i ddweud "yr hwn sy'n paratoi ac nid yw'n glanhau fel pe na bai'n paratoi." Wrth gwrs fe wnes i hel clecs yn ei herbyn hi’n frwd gan fy mod yn gwneud y gwaith paratoi a pham a pham y byddwn i hefyd yn gwneud y gwaith glanhau, ac y dylai pwy bynnag sy’n rhoi’r gorau i fwyta garlleg hefyd fynd yn ôl a rhoi’r gorau i fwyta ambala. Ar y dechrau roeddwn i'n meddwl ei bod hi'n golygu nad oedd y gacen hon yn angenrheidiol, ac roedd yn dda iddi gael cegin lân heb gacen o gegin fudr a chacen ynddi. A phenododd Nafka pe baent yn penderfynu gwneud teisen fel Shabbat yna mae'n siŵr bod pwy bynnag sy'n trafferthu gwneud yma yn llogi gydag ef a'i weithred o'i flaen ac nid yw hyd yn oed yn ymrwymo i'r drafferth o lanhau. Felly arhosais am y cyfle i gael fy ngofyn i baratoi a brysiais i baratoi a gadael yn fudr. Mor rhyfeddu oeddwn i glywed y llafargan gyfarwydd "Paratoasoch ac nid ymlanhasoch fel pe na baech yn paratoi" yn dod o enau archoffeiriad. Tynnais fy bawd allan yn syth a mynd yn ôl i buro pob un o'r uchod a meddwl hefyd sut y gwnaed hynny fel pe na bawn yn paratoi a beth yw ystyr hyn fel pe bai a bod rhywun yn cael gwybod pwy alwodd y nain ond yn y ni chododd bore i weddi fel pe na alwai ar y nain. A hyd heddiw rwy'n rhwbio yn erbyn bwriad y ddihareb. Ai canfyddiad o'r dasg yn ei chyfanrwydd yw hwn a chan nad oes unrhyw dasg gyflawn nid oes unrhyw bwyntiau arni. Neu efallai dacteg mewn anwybodaeth i ennill glendid a symleiddio rhannu tasgau. Neu bydd yr un sy'n gwybod sut i fwydo ar y fron yn mynd yn llai budr. Neu ei fod yn fwy dymunol i ddyn lanhau ei fudredd nag un o fudreddi ei gyfaill. Neu mae pobi yn grefft olygus a hawdd ac nid yw'n ymwneud â swyddi caethweision eraill. Ac ar ddiwedd y dywedir yn wyrthiol oddi wrthych nid ydynt yn mynnu hyn yr ydych wedi etifeddu arsylwi nad oes gennych unrhyw fusnes yn y cudd (prynu). ]

   1. Sylwebaeth ar 'Damcaniaeth Eich Mam (LTG)

    Yn SD XNUMX yn Tammuz P.B.

    TG - Helo,

    Mae'n ymddangos i'r llys bod y sawl a wnaeth y gacen, sef un o ddyletswyddau'r fam (gan fod pobi yn un o'r saith crefft y mae menyw yn ei gwneud i'w gŵr) - yn meddwl, wrth wneud hynny, iddo helpu ei fam a'i hachub. ffwdan. Ac i hyn yr atebodd dy fam yn gywir, fod y drafferth o lanhau y llestri a'r gegin yn fwy na'r drafferth o wneud y deisen, rhag iddo arbed rhag paratoi'r deisen yn drafferth gan ei fam.

    I'r gwrthwyneb, mae ffwdan y fam o lanhau ar ôl dyn sy'n pobi yn llawer mwy, gan fod y fenyw yn pobi a choginio'n drefnus, heb i'r holl farmor a'r gegin ddod yn 'chwyldro Sodom a Gomorra' ac anhrefn. Mae'r union waith o baratoi'r gacen hefyd yn rhoi 'llawenydd creadigol' i'r fenyw sy'n dod â boddhad meddwl mawr. Nid dyna'r llanast gyda baw ac annibendod.

    Ac efallai mai dyna pam nad yw golchi'r tŷ a'r llestri wedi'u cynnwys gyda'r 'saith crefft y mae menyw yn ei gwneud i'w gŵr', i'r gwrthwyneb, dywedodd doethion nad yw 'dynes yn dod yn beiriant golchi llestri, oherwydd dywedir:' Mae pobl yn mynd allan i ymolchi' 🙂

    Ac am hynny y mae yn dda i ddyn ddwyn y baich o olchi a phrofi y letys neu wneuthur iddo ei hun stemio te. Ac os bydd ganddo awydd i bobi a choginio o hyd - bydd yn dysgu gwneud hynny mewn modd glân a threfnus.

    Gyda bendith 'Cymorth a Chegin i'r Cyfiawn', K. Kalman Hanna Zeldovsky

 15. Os penderfynaf ddarllen yr erthygl gan Rabbi Michi Yarom India gyda difrifoldeb mawr, ac yn wir mae'n ei haeddu.
  Mae'n ymddangos bod yr holl erledigaeth, y difenwi, yr aflonyddu ac yn olaf y rhai a dorrodd ohono yn ymarferol ac a arweiniodd at ei gwymp (2 mae ei blaid yn rhan o'r gymuned grefyddol a 61 minws 2 = 59 mae'n amlwg drosodd) ei yn ffaith o fod yn grefyddol ac yn rhan o'r gymuned grefyddol.

  Hynny yw: dymchwelodd y crefyddol y prif weinidog crefyddol dim ond oherwydd ei fod yn grefyddol (ac mewn gwirionedd yn symbol o'r posibilrwydd o fod yn grefyddol heb fod yn ddarostyngedig i'r mecanwaith sefydliadol derbyniol)

  Nawr cwestiwn:
  I K. honni yr holl amser ei fod ef (y crefyddol) yn cael ei erlid oherwydd ei fod yn grefyddol.
  A wnaeth y comisiynydd, hefyd, i'r graddau eu bod yn athrod (eto, crefyddol) yn bennaf oherwydd ei fod yn grefyddol? (Y tu hwnt i'r hyn a ddisgwylir o warchod plant)
  A chafodd y Twrnai Cyffredinol ei athrod i'r graddau y mae ganddynt hwy (y crefyddol) yn eu dwylo yn bennaf oherwydd bod yn grefyddol? (Etc. y tu hwnt i'r hyn a ddisgwylir o swigen gyffredin)
  Yn ogystal â phennaeth Swyddfa'r Twrnai Gwladol, Shai Nitzan, yn ogystal â barnwyr crefyddol yn y Goruchaf Lys, ac mae'n debyg hefyd yn bennaeth staff crefyddol pan fydd yn ei swydd, ac unrhyw swydd weithredol yn y wladwriaeth.
  Os ydych yn grefyddol ac yn gwneud y swydd yn iawn a fyddwch yn cael eich erlid gan mwyaf gan y sefydliad crefyddol?

 16. Seudat D. David Malka Moshiach

  Yn y gorffennol, deallais fod ei ffrind ar y pryd, Ustus y Goruchaf Lys, yr Athro Barak, wedi gofyn i'r Twrnai Weinroth wneud cais i'r Goruchaf Lys a'i fod wedi gwrthod.
  Ac mae'n debyg mai'r rheswm oedd y byddai'n dioddef yn bennaf yn ei drywanu o'r dyfarniadau,
  Ac yn well ganddynt fyw fel arfer yn hytrach na dioddef.

  Mewn gwirionedd, roedd Bennett yn dioddef yn bennaf o'i stigma, yn union fel y disgwyliodd y diweddar Weinroth.

  1. Nid oedd y diweddar Adv. Dr. Weinroth yn ofni ei ystabl ond am ei gydwybod a'r atebolrwydd a roddai pan ddeuai ei ddydd ger bron Duw. Dywedodd hyn mewn geiriau amlwg iawn.

   Cefais y fraint o adnabod rhai o’r brodyr Weinroth (gan gynnwys y diweddar Jacob) fel pobl onest a chyfiawn (yr oedd un ohonynt yn cynrychioli fy mam Shachat gyda chyflog symbolaidd yn erbyn y wladwriaeth a ysbeiliodd hi o’i phensiwn truenus mewn ffordd ddig a chywilyddus) . Y mae cymharu eu parch i barch aelodau yr " iawn " yn anghyfiawnder mawr iddynt.

 17. Y gwahaniaeth rhwng Seioniaeth grefyddol ac uwch-Uniongrediaeth

  Helo, gohebydd, meddyliwch am eiliad, beth yw'r gwahaniaeth rhwng yr ultra-Uniongred a'r ultra-Uniongred? Hyd eithaf fy marn i, ni fyddwch yn dod o hyd i'r fath wahaniaeth hyd yn oed mewn microsgop electron (ac eithrio lliw y gromen ac un fendith o'r fath).' Mae gan yr achos wahaniaeth mawr iawn yn y cwestiwn o agwedd y tywod. Go brin y byddwch chi'n dod o hyd i fechgyn ultra-Uniongred sy'n gwneud matriciwleiddio, mewn cyferbyniad hyd yn oed ymhlith yr 'uwch-Uniongred' - gallwch chi gyfrif ar un llaw sefydliadau nad ydyn nhw'n mynd at fatricwleiddio ar un lefel neu'r llall. O ganlyniad, ymhlith yr uwch-Uniongred mae llu o fyfyrwyr cymharol hŷn, fodd bynnag, hyd yn oed mewn yeshivas fel 'Merkaz' neu 'Har Hamor' dim ond ychydig o fyfyrwyr hŷn a welwch. Mae hyd yn oed y rhai sy'n parhau i fod yn fyfyriwr beiblaidd am ychydig flynyddoedd nes iddo fynd allan i weithio yn y byd os yw mewn proffesiwn yn y Torah a'r rhai nad ydynt yn addas yn mynd allan i weithio. Mae'r gwahaniaeth, wrth gwrs, yn deillio o'r gwerth Seionyddol - sy'n ystyried yr arfer o dywod i'r diben o adeiladu'r wlad fel mitzvah. Yn ogystal â'r ystyr Seionyddol sy'n ei weld yn anghywir i eistedd mewn cofleidiad ac ymgysylltu â'r Torah, wrth wylio pethau'n dod i lawr o'r nefoedd, a rhoi gwerth i'r awydd i weithredu a dylanwadu ar y byd. Mae'n ymddangos i mi mai dyma'r trothwy. Mae cyfreithlondeb yn alldyfiant a phris y mae Seioniaeth grefyddol yn ei dalu am ei hymyriad yn adeiladu'r wlad a bywyd seciwlar. Mae pobl sy'n gadael byd y Torah ar y naill law yn ei chael hi'n anoddach arsylwi a bod yn fanwl iawn wrth gadw mitzvos, ar y llaw arall maent yn teimlo bod gan eu gweithgareddau yn y byd seciwlar hefyd ddimensiwn mitzvah sy'n cwmpasu ac yn cyfiawnhau'r pris crefyddol . Nid yw'r ultra-Uniongred, wrth gwrs, yn cytuno nac yn derbyn y posibilrwydd hwn. Does dim rhyfedd y gall Uniongrededd modern ffynnu yn yr Unol Daleithiau oherwydd hebddo ni all person crefyddol gyfiawnhau galwedigaeth yn y lle cyntaf (nid am fywoliaeth) yn y tywod. Yn Israel, ar y llaw arall, Seioniaeth a Seioniaeth grefyddol yw’r rhai sy’n rhoi’r cyfiawnhad hwn, ac felly nid oes angen cyrraedd ardaloedd Uniongrededd modern (y mae’n rhaid cyfaddef ei bod o leiaf yn cael ei gweld fel rhywbeth sydd ymhellach i ffwrdd oddi wrth Iddewiaeth wreiddiol. )

  1. Mae'r rhain yn nodweddion cyffredinol ac nid mewn gwirionedd yn ddiamwys. Mae mwy a mwy o ultra-Uniongred yn gwneud matriciwleiddio ac mae llai a llai o ultra-Uniongred yn ei wneud. Nid yw hyn yn wahaniaeth sylfaenol mewn gwirionedd. Mae cyfrifo tywod yn gyfrinair gwag, fel y mae llawer o gyfrineiriau eraill y gellir eu gwahaniaethu. Mae'r cwestiwn beth sy'n digwydd yn ymarferol yn bwysig ac nid oes gwahaniaeth. Mae yna grwpiau ultra-Uniongred lle mae nifer y myfyrwyr yn fach, felly nid yw'r dosau yn wahaniaeth arwyddocaol.

     1. Hahahahahahahaha. “Onid yw llofruddiaeth Iddewon dim ond oherwydd eu bod yn Iddewon yn gwahaniaethu rhwng yr Almaen Natsïaidd a’r Palestiniaid (sydd eisiau Iddewon oherwydd eu bod wedi ymgartrefu yn y wlad y maen nhw’n honni sydd yn eiddo iddyn nhw)? Yn bendant ddim. Mae’n rhannol bresennol yn y ddwy boblogaeth (roedd yna hefyd Almaenwyr Natsïaidd a laddodd Iddewon yn unig oherwydd iddynt dderbyn gorchymyn, ac nid oherwydd eu bod yn Iddewon)”. Mae hyn yn ymwneud â'r hyn sy'n cyfateb i'r nonsens a ysgrifennoch yma.

      1. Dywedir: gyda chwipiau peidiwch â gyrru. Pe bai hunanhyder yn ddadl byddai ein sefyllfa yn ddigalon. Meddyliwch eto ac mae'n ymddangos i mi y byddwch chi hyd yn oed yn gallu gweld y ffolineb yn eich cymhariaeth.

   1. Mae'r datganiad nad yw'r gwahaniaeth rhwng matriciwleiddio (a data echdynnu ar gyfer cyflogaeth) rhwng Seionyddion crefyddol ultra-Uniongred ac ultra-Uniongred yn rhywbeth diamwys yn fy synnu. Mae'r data ynghylch yr hynod Uniongred yn eithaf clir, ac yn codi mewn unrhyw ddadl ar y Rhyngrwyd ynghylch yr economi a'r tra-Uniongred. Nid wyf wedi gweld honiadau tebyg yn codi tuag at y Mechinat Ali na hyd yn oed Mount Moor.
    Yr ymgais i ddweud gan fod y ffin rhwng y cyhoedd yn niwlog yna nad oes gwahaniaeth tebyg fyddai dadlau oherwydd bod y ffin rhwng y cyhoedd Uniongred a thraddodiadol yn niwlog yna nad oes gwahaniaeth arwyddocaol rhyngddynt (a dyma'r golofn gyfan yma. adeiladu'n union ar y ddadl dros dderbyn halakhah fel yr unig ffynhonnell o werthoedd).

    A chan ei fod yn gysylltiedig yn fy marn i, byddaf yn ei leihau ychydig ac yn cywiro nad yw Rabbi Yitzchak Yosef yn canmol Diwrnod Annibyniaeth hyd yn oed nawr.

    1. Yng nghanol Mount Moor nid yw'n arferiad i ddysgu Saesneg i blant a'r canlyniadau yn unol â hynny; Cyfraddau matriciwleiddio isel a chadwraeth plant yn y model ultra-Uniongred ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Mae'r unig lwybr dianc yn y fyddin, ond mae hyn hefyd yn wir am ultra-Uniongred cyffredin.

 18. Beth am y Beit Midrash mewn Seioniaeth grefyddol nad ydynt yn ddisgynyddion i fyfyrwyr yr Harzia (canol a Mynydd Mor), fel Yeshiva y Gush a Yeshiva Ma'ale Adumim?

  Mae'n ymddangos eu bod yn darparu'r hyn yr ydych ei eisiau, ac wedi'r cyfan, cymerodd y ddau yeshivot hyn o'u plith myfyrwyr doethion ac yeshivot Ystlumod (r.M. oeddech yn un ohonynt ... yn Yeruham, sy'n fath o Ystlumod Yeshiva o'r bloc)

  Mae'n ymddangos bod yna ddewis arall rabbinical-yeshiva yr ydych yn chwilio amdano a'ch bod wedi honni yn yr erthygl nad yw'n bodoli.

 19. Yn syml, rydych chi'n diffinio sylfeini'r cyhoedd crefyddol cenedlaethol yn wahanol a beth bynnag mae'r holl rabbis y soniasoch amdanynt yn hynod Uniongred yn eich barn chi.
  Bydd yr ateb o'r ochr arall yn syml: Nid mewn perthynas â moderniaeth (o reidrwydd) y diffinnir Seioniaeth Grefyddol ond mewn perthynas â Seioniaeth. Yn ôl y maen prawf hwn, sy'n ymddangos i mi yn fwy derbyniol, mae'r rabbis uchod yn genedlaethol ac yn oruchaf.
  A gair am y llysenw difrïol hoffus heddiw "Haredal" - gallwch chi fynd i'r dde ac i'r chwith gydag esgusodion, ond dyfeisiwyd y llysenw hwn yn wreiddiol gan y rhai a ddywedodd yn dyner peidiwch â chymryd ysgafn mor ddifrifol a gweld o flaen eu hwyneb olwg o'r rheini Byddaf yn llogi ymroddedig i halakhah. Roedd yr edrychiad hwn yn annymunol iawn oherwydd rhoddodd nhw mewn sefyllfa eu bod fel pe bai'n anghywir. Beth i'w wneud? Dyfeisio llysenw dirmygus. Nid fy mod yn Hafifnik (ac wrth gwrs nid wyf yn beio chi am hynny, ond yn yr ystyr elw mae yno fel arfer), mae'n fwstard! Nawr mae'n bosibl dychwelyd i fod yn foneddigaidd gyda chromen a chydwybod glir.

  1. Nid wyf yn gwybod eich bod yn meddwl eich bod wedi darllen fy ngeiriau neu eich bod wedi darllen a heb ddeall. Ddim yn gwybod pa ddehongliad sy'n llai gwenieithus.
   Ni ddiffiniais y cyhoedd cenedlaethol-grefyddol yn wahanol. Rwy'n ei ddiffinio yn union fel chi. Fi jyst yn dadlau ei fod yn rhan o'r ultra-Uniongred (am fod y cwestiwn o Seioniaeth yn ddiystyr, yn ôl pob tebyg y dyddiau hyn), a dylai'r trothwy fod o gwmpas moderniaeth ac nid o amgylch Seioniaeth. Hynny yw, Uniongrededd modern yn erbyn ultra-Uniongrededd. O gwmpas y llinell hon, mae'r Idim y soniais amdano i gyd yn perthyn i'r ultra-Uniongred.
   Felly, mae'r llysenw mwstard, ni waeth beth yw ei darddiad, yn gywir ac yn fanwl gywir. Maent yn ultra-Uniongred (h.y. gwrth-fodern) ac yn genedlaethol. Cafodd hyn i gyd ei ysgrifennu a'i esbonio yn y golofn ei hun wrth gwrs. Nid yw'r ffaith eich bod yn tagio'n anghywir ac yn cyffredinoli yn ddadl gefnogol dros unrhyw beth.

   1. Wel, yr eildro: maen nhw'n anghytuno â'ch rhagdybiaeth bod y llinell rannu sylweddol yn ymwneud â moderniaeth, ac yn anghytuno'n fwy byth â'r datganiad bod cwestiwn Seioniaeth yn amherthnasol.
    Mae yna ddadlau ynghylch yr agwedd tuag at y wladwriaeth a’i sefydliadau, a ydym mewn prynedigaeth, ac ati sy’n codi cwestiynau sylfaenol megis gwasanaeth milwrol a mwy.
    Mae eich hawl i rwygo'n wahanol ac yn eich adran mae'r rabbis uchod yn wir yn hynod Uniongred, ond mae'n ymddangos i mi nad yw mwyafrif y cyhoedd yn eu diffinio felly yn union oherwydd ei fod yn anghytuno â chi yn y diffiniad cychwynnol o'r trothwy.

    O ran y mwstard - y tro cyntaf i mi weld y llysenw hwn oedd o gwmpas y rhai nad oeddent yn cytuno i glywed merched yn canu'n fyw, rhywbeth a waharddodd hyd yn oed y rabbis rhyddfrydol mawr.

 20. Byddai'r dadansoddiad uchod wedi bod 100 y cant yn gywir, pe bai Levant wedi cael ei alw'n Shivi Reichner neu Shmuel Shetach. Beth i'w wneud Mae crynodeb y prif weinidog sydd wedi ymddeol yn awgrymu ei fod yn fwy o hitchhiker sy'n poeni am ei ryddiaith ei hun nag ideoleg i gymhwyso ei athrawiaeth drefnus i les yr etholwyr. Ni chafodd erioed mishnah trefnus, ond ego - ie.

  Mae Bennett yn debyg i rywun sy'n gweithio yn ôl llyfrau cymhelliant Americanaidd. Yr awyr yw'r terfyn, gallwch chi ymuno â phatrôl y Staff Cyffredinol, priodi harddwch seciwlar, dod yn filiwnydd uwch-dechnoleg ac yna meddwl am y cam nesaf. Dringo Everest? I dynnu llun swyddfa docynnau? I ddod yn brif weinidog? Mae Bennett yn dewis y trydydd opsiwn ac am ychydig yn chwarae gyda'r cysyniad o blaid Israel (er da, yn erbyn pob drwg, dyma beth sy'n dda a beth sy'n ddymunol, Shabbat Ahim ill dau). Yna mae'n meddwl ychydig ac yn cymryd drosodd y farchnad stoc dros sgerbwd yr NRP.

  Nid yw hyn i gyd i ysbrydoli rhyw ysbryd ideolegol newydd yn y dehongliadau o Seioniaeth grefyddol, ond i hyrwyddo ei hun, a hynny ar bob cyfrif. Dyma'r rheswm dros leoli Eli Ohana, cynghrair y Frawdoliaeth gyda Lapid a'r igam-ogam cyn, yn ystod ac ar ôl yr etholiad diwethaf. Mae’n amlwg fod lle i ryw barti iwtopaidd yn ysbryd yeshiva Mount Etzion ac i’r chwith, ond gwynt a modrwyo gan mwyaf sydd gan Bennett.

  1. Rhyfedd mai dyma beth y gwnaethoch chi feddwl amdano am Bennett. Os yw eisoes yn Benhwyaid Americanaidd yn seiliedig ar ailddechrau Bibi. Priododd hyd yn oed berson bonheddig ac yn ddiweddarach person â salwch meddwl. Ac hefyd wedi bradychu ei holl wragedd, dwi'n meddwl. Ac o beth y gwnaeth ei arian? O Pike a mwy Pike a rabbi cudd arall ar y datguddiad.
   Yn syml, mae Bennett wedi gweithio'n galed ar hyd ei oes ac wedi gwneud popeth y mae'n gwybod sut i'w wneud yn rhagorol. A'r peth gorau ddaeth allan ohono oedd iddo lwyddo i fflipio'r hitchhiker jyglo ychydig allan o olwg Bibi. Y cyntaf i gael y dewrder a'r dyfeisgarwch. Nachshon.
   Dim rheswm i dybio bod diffygion mewn cymhelliant, ac yn amherthnasol.

   1. Yn gyntaf, nid yw "Ond Bibi" yn ateb i gampau Bennett. Mae gan Bibi lawer o ddiffygion, byddwn yn hapus i'w weld yn ymddeol o fywyd gwleidyddol, os mai dim ond oherwydd ei oedran cymharol eithafol. Yn ail, mae gweithredoedd person (o bob person) i raddau helaeth yn alldyfiant o'i darddiad, addysg a hyd yn oed ymddangosiad allanol.

    Nid oedd yn rhaid i Bibi, a aned mewn llawer o gyfryngau, â llwy de o aur, neu o leiaf, arian yn ei enau, brofi dim i neb. Mae ei yrfa, gan gynnwys troeon trwstan a bradychu merched a phleidleiswyr, yn edrych yn eithaf naturiol. Ar y llaw arall, ymdrechodd Bennett i brofi iddo'i hun ac i'r rhai o'i gwmpas y gallai Khurchik cymharol fyr ymrestru yn y patrôl, y gallai mab i'r estroniaid sy'n perthyn i'r gymuned Ddiwygiedig ddod yn gariad i'r gwladfawyr a'r henuriaid. y NRP, ac ati.

    Pan fydd arweinydd yn cael ei yrru gan Syndrom Napoleon, mae'n beryglus ynddo'i hun.

    1. Am agwedd anweddus a gwyrgam tuag at bobl a ddechreuodd o'r dechrau ac adeiladu eu hunain â'u dwylo eu hunain.
     Caniateir Bibi am ei fod wedi ei ddyrchafu o blith y bobl. Hanner G-d. Ond un o'r bobl? Pam mae'r sawl sy'n meiddio llwyddo ar ein traul ni? Dydych chi ddim yn gallu.
     Ddim yn werth sôn amdano ar unrhyw adeg arall, y broblem yw nad chi yw’r unig un sy’n gwneud y ddadl wyrthiol hon heddiw.

 21. Bob tro y byddwch chi'n trosi'ch athrawiaeth ffydd yn wleidyddiaeth, bydd yn syml yn negyddu, gyda'r gwahaniaethau gorfodol, y 'barn Torah' ultra-Uniongred. Pobl glyfar, gydag is-destun trefnus a phwysig (er bod eich un chi yn fwy arloesol a gwreiddiol) sy'n treisio eu dysgeidiaeth ar symudiadau gwleidyddol penodol allan o ddiffyg cynefindra ac yn aml hefyd ddiffyg dealltwriaeth dwfn. Yr wyf yn mynnu hyn fel canmoliaeth, oherwydd y maent hwy a chithau yn ymwneud â materion llawer pwysicach na throeon trwstan gwleidyddiaeth a’r holl ffieidd-dod sy’n digwydd yno, ond o’r diwedd nid yw mynegi barn heb gydnabod yn ddifrifol.

  Nid oedd yr anffodus Naftali Bennett, er enghraifft, pan wnaeth fargeinion drewllyd â Yair Lapid tra’n rhegi wyneb i waered ym mhopeth a oedd yn annwyl iddo o dan bob meicroffon ffres, wedi’i ysgogi’n union gan yr holl ddisgrifiadau bonheddig yma, ond llawer mwy gan megalomania sinigaidd di-rwystr. , sydd yn dŷ tad da i bob dehongliad arall.

  Maddeuant, maddeuant a dweud y gwir oherwydd fy mod yn fân o flaen eich goth, pan fyddwch yn ysgrifennu am wleidyddiaeth mae'n embaras i'r rhai sydd mewn busnes fel arfer. Siwr i ddileu, ond roedd yn bwysig i mi ddadlwytho beth bynnag.

  1. Mae'n golygu eich bod "mewn busnes", a allwch chi ddisgrifio'r hyn a olygir?
   A yw eich presenoldeb mewn materion yn golygu eich bod chi'n syrffio'r gwefannau newyddion derbyniol ac yn llyncu'r propaganda o'ch ochr chi fel ei fformat neu a ydych chi'n agored i wybodaeth gyfrinachol ac arbennig sy'n hysbys i ychydig ohonoch chi yn unig?

  2. Mae'n rhyfedd braidd i mi bod rhywun sy'n darllen fy ngeiriau yn ofni byddaf yn dileu'r post hwn. Pam ddylwn i ddileu? Ac nad wyf yn caniatáu yma feirniadaeth ar fy ngeiriau? Rwy'n protestio'r athrod gwyllt a di-sail hwn.
   Fel mater o ffaith, nid ysgrifennais yn unman mai dyna oedd cymhelliad Bennett (er fy mod yn meddwl hynny, er gwaethaf y ‘bargeinion’ tywyll a ddisgrifiwch yma. Ond nid ymdrin â Bennett dyn yr wyf ond â’r prosesau y mae’n eu hadlewyrchu). Dywedais ei fod yn llwyddiannus oherwydd ei fod yn rhagori ar y teimlad hwnnw ac roedd llawer o'i bleidleiswyr yn disgwyl iddo weithredu i'r cyfeiriadau hynny. Nid yw bwriadau Adam Bennett o ddiddordeb mawr i mi, ac nid wyf wedi ymdrin â hwy ychwaith. Fel y dywedwyd, defnyddiaf y prosesau gwleidyddol fel arddangosiad o brosesau ideolegol a chymdeithasol.
   Os mai dyma'r math o embaras rydych chi'n ei deimlo wrth ddarllen fy ngeiriau eraill mewn gwleidyddiaeth, yna dwi'n hollol ddigynnwrf. Mae'n debyg mewn mannau eraill hefyd nad ydych chi'n deall yr hyn rydych chi'n ei ddarllen. Efallai bod gan rywun sy'n rhy wybodus mewn gwleidyddiaeth ddealltwriaeth annelwig a diffyg darllen a deall. Mae hyn yn rhan o'r llanast y soniasoch amdano yno.
   Gyda phregethau mawl o'r fath, nid oes eisieu pregethau dirmygus.

 22. Michi Nid wyf yn meddwl bod uniongrededd modern a fydd yn y datganiad yn cyfaddef bod rhai o'u gwerthoedd yn dod o set arall o ddeddfau nad ydynt yn y Torah Mae'n seiliedig ar sabra dynol yn unig.Mae'n troi allan ein bod yn gaeth i * ein * meddwl.* I'n * greddfau.

  Hyd yn oed y rhai sy'n dweud nad yw rhai o'r gwerthoedd modern yn gwrth-ddweud y Torah.Maen nhw'n cyfiawnhau bod ganddyn nhw sail Roedd yna ffeministiaid, neu os ydych chi eisoes yn esgusodi hynny, hyd yn oed os yw moesoldeb naturiol i'w gymryd i ystyriaeth.

  Nid fy mod yn bersonol yn meddwl ei fod yn waith estron neu yn erbyn ewyllys Duw i ddal gafael ar werthoedd mwy dynol.Eto mewn sefyllfaoedd lle nad ydynt yn gwrthdaro â'r Torah A phwy yn ein plith sydd ddim yn gwneud hynny?Emosiynau naturiol yn gyntaf ac yn bennaf. ymdeimlad o rwymedigaeth Mae hyd yn oed y ffeminydd cyffredin yn cael ei synnu gan dreisio, er enghraifft, oherwydd llosgach ac oherwydd tosturi dynol.

  Ond y cwestiwn yw'r pwysau mae'n ei gymryd cyn gynted ag y bydd person am gymaint o amser yn ceisio bod yn 100 y cant yn fodern a 100 y cant yn Torah yn gweithio i'r enw A gwn nad dyna yw eich cyfeiriad Mae'r un person yn argyhoeddi ei hun nad oes gwrth-ddweud neu wrthdaro Anghysondeb Yn gyffredinol.

  Ond fy mhrif bwynt yw nad wyf yn meddwl fod uniongrededd mor ddyddorol yn bodoli hyd yn oed dramor mewn symiau mawr. A phe na buasai wedi ei ysgrifenu ynddi, ni buasent yn ei dal. "Rabbis yr Oleuedigaeth." Ac nid yw'n niwral ein bod yn cael ein gadael gyda disgynyddion ysbrydol neu fiolegol

  1. Yn bendant wedi ac wedi. Mae'r cwestiwn faint sydd yna yn gwestiwn arall. Ar ben hynny, hyd yn oed y rhai nad ydynt yn cyfaddef ei fod yn unig oherwydd nad ydynt yn ymwybodol o'r opsiwn o gynnal dwy system werth ar yr un pryd, ond mewn gwirionedd dyma eu sefyllfa wirioneddol. Oherwydd y pregethu dwys mae llawer o bobl sydd yn fy marn i yn dal y sefyllfa hon yn anymwybodol ohono hyd yn oed ynddynt eu hunain. Rwy'n meddwl bod yna lawer ohonyn nhw.
   Gyda llaw, nid yw dal dwy set o werthoedd yr un peth â rhannu oni bai nad yw un ohonynt yn gysylltiedig â Gd. Ond os yw'r ddau yn perthyn iddo nid oes problem gyda hynny. Rwyf wedi egluro hyn lawer gwaith, a hefyd yn y golofn hon ei hun. Pan fyddaf yn sôn am ddal gwerthoedd y tu allan i'r Torah nid yw'n golygu system werthoedd y tu allan i Gd. Mae'r rhain yn ddau beth hollol wahanol.

 23. Mae'n fwy cywir gwahaniaethu rhwng ceidwadaeth grefyddol a chrefyddoldeb ymarferol
  Mae yna lawer nad ydynt yn hoffi ceidwadaeth ac ar y llaw arall yn symud i ffwrdd o foderniaeth pan aiff yn rhy bell

  Yn realiti bywyd yma yn Israel, nid oes lle i'r blaid (gan bwysleisio fel plaid ac nid ar gyfer bywyd preifat) foderniaeth fel ideoleg, oherwydd eto os yw'n ideolegol yna mae'n anochel y bydd yn mynd i le eithafol gyda moderniaeth a chael mishnah trefnus o'r enw 'crefydd'.

  Ar y mwyaf, mae lle i gynrychioliad llai ideolegol a mwy tactegol ac ymarferol yn wyneb seciwlariaeth o ran Gadewch imi adeiladu a bod yn ddoeth.
  Ar y bwrdd mae llawer a llawer o gwestiynau heb eu datrys nad oes gan foderniaeth ddim i'w hateb neu ei bod yn ateb ymatebion chwerthinllyd ac yn rhoi kosher yn enw crefydd i bob math o ffenomenau mewn problem wreiddiau fer o geidwadaeth a moderniaeth ideolegol yn dod o'r un lle.

  Ar y llaw arall, mae crefydd ymarferol yn gwybod sut i wahaniaethu rhwng yr hyn a ddymunir a'r hyn a geir
  Yn wir, rôl penaethiaid y cymunedau ym mhob cenhedlaeth oedd ymddwyn gyda'r arfer a'r ideoleg, ac fel canllaw yn unig y mae'r rabbis wedi cymysgu ychydig yn y cenedlaethau diweddar.

  Ceisio rhoi enghraifft o'r gwahaniaeth rhwng crefydd ymarferol a chrefydd fodern
  Tybiwch fod bwrdd y cabinet cyfan yn gynnig i sefydlu ‘gwerthoedd teulu’ yn ôl golwg byd-eang seciwlar blaengar
  Felly bydd y crefyddol modern yn ceisio rhoi kosher iddo er mwyn derbyn y gwahanol a'r rhyfedd a gweddill y nonsens
  Bydd y crefyddol ceidwadol yn ymladd rhyfel chwerw yn ei erbyn
  A bydd y crefyddol ymarferol yn anwybyddu'r mater cyhuddedig ac ideolegol ac yn ceisio lleihau difrod o ran cwmpas y cynllun a'i fanylion.
  (Mae'r tra-Uniongred mewn ffordd yn geidwadol ac yn ymarferol grefyddol fel yn y gyfraith recriwtio y maent yn ei wrthwynebu o dan unrhyw goeden ffres ac ar y llaw arall maent yn anfon eu cynrychiolwyr i bwyllgorau i geisio lleihau difrod)

  1. Mae'r enghraifft a roddasoch yn dangos bod eich gwahaniaeth yn wag o gynnwys, neu eich bod yn ymosod ar ddyn gwellt. Nid yw Uniongred Modern yn mabwysiadu unrhyw werth modern yn awtomatig. Nid yw ond yn caniatau iddo ei hun wneyd hyny, os bydd y gwerth yn ymddangos yn iawn a phriodol iddo. Mae'r sawl sy'n cofleidio popeth o'i gwmpas yn swrth.
   Dylid trafod y disgrifiad o'ch ultra-Uniongred hefyd, ac nid oes lle iddo yma. Mae'n wir eu bod yn bragmatig, ond nid canfyddiad gwahanol yw hyn ond ffordd o ymddygiad. Yr wyf yn sôn yma am ganfyddiadau ac nid am dactegau.

 24. Heddwch,

  Gobeithio nad yw hi'n rhy hwyr i ymateb (roedd rhyw ddiddordeb teuluol wedi fy nal).

  Yn gyntaf rhaid i mi dynnu sylw at golofn a ysgrifennais unwaith am y syniad hwn ohonoch,

  https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8/

  Felly, wyth mlynedd yn ôl, dyma’r tro cyntaf i mi ddod i gysylltiad â’r ddadl hon ac fe’m cynhyrfwyd. Ond heddiw rydw i'n meddwl eich bod chi'n llygad eich lle a'r diffyg yw'r union beth rydych chi'n ei ddisgrifio. Ar lefel ymarferol mae'r materion hyn yn llawer mwy perthnasol ac yn effeithio ar fywyd.

  Ond ar y lefel gothig-ideolegol dwi'n meddwl fod y gwraidd yn dal yn y rhaniad clasurol.

  Yn y beichiogi ultra-Uniongred, nid oes unrhyw beth hanfodol wedi newid ers dychwelyd i Israel. Yr un ffordd o fyw alltud.

  Ym marn Rabbi Kook, dychwelyd i ddyddiau'r Beibl yw dychwelyd i Israel, dyhead yw cysylltu halakhah ac aggadah a thrwy hynny newid byd cyfan halakhah o un pen i'r llall (honnodd Rabbi Shagar mai dyma'r mwyaf radical gan Rabbi Kook arloesi). Dyhead yw gweld yn yr holl brosesau hanesyddol-athronyddol-ddiwylliannol, yn rhan o broses hanesyddol gyflawn a chynhwysfawr o adeiladu pobl Israel, fel y disgrifiodd Rabbi Kook yng nghwrs syniadau.

  Mae’n wir mai goblygiad ymarferol Rabbi Kook yw adnabyddiaeth o’r byd seciwlar ac felly roedd pobl y Mizrahi yn hongian arno ac felly’n cael eu dylanwadu gan y seciwlarwyr, felly gwnaeth Rabbi Tao dro pedol a cheisiodd ail sefydlu popeth. Ond mae Rabbi Tao yn dal i fod yn gwbl deyrngar i farn egwyddorol Rabbi Kook.

  Yn ôl y farn hon mae gennym rôl hanesyddol i'w chwarae wrth adeiladu teyrnas offeiriaid. Peidiwch â chanolbwyntio ar D. Amot o Halacha. Mae hyn yn golygu bod TH yn cael ei adeiladu i hyrwyddo’r genedl yn grefyddol a phan fydd hynny’n digwydd bydd modd dychwelyd i’r Deml, proffwydoliaeth, cyfansoddi halakhah a chwedl, ac ati. Dyma weledigaeth Rabbi Kook.

  Mae hanfod arloesedd Rabbi Kook yn gorwedd ym myd Kabbalah, a adnewyddwyd gan Rabbi Kook yn cael ei gyffelybu i'r ysgrythurau Ariaidd y mae ystyr trefn y disgyniad ym marn y greadigaeth ddynol yn rhan o'r broses ddwyfol ac felly yr ymdriniodd Rabbi Kook ag athroniaeth ac addysg o syniadau Kabbalaidd. Yn hyn o beth, mae Rabbi Kook yn wahanol i'r Ga'a a'r Ramchal, lle mae'r byd ultra-Uniongred yn dilyn yn eu hôl, a welodd y ddameg yn arweinyddiaeth Duw yn y byd ac nid yng nghreadigaeth dyn.

  Mae'n wir ei fod ar hyn o bryd yn ultra-Uniongred, hyd yn oed yn fwy caeedig na'r ultra-Uniongred, ond mae hon yn sefyllfa dros dro. Ei duedd gyffredinol, o fwstard, oedd tuedd Rabbi Kook, ac mae'n parhau i fod.

  Y rhai sy'n cael eu hongian ar y farn grefyddol genedlaethol i ddarparu kosher ar gyfer gwerthoedd y Gorllewin yna rydych yn llygad eich lle, nad yw mwstard yn wahanol i'r ultra-Uniongred ac felly angen y cyhoedd crefyddol cenedlaethol i uno a thyfu arweinyddiaeth hyderus ynddo'i hun a'i. ffordd, ond pwy sy'n deall bod holl bwrpas sefydlu'r wladwriaeth Ein dadl gyda'r ultra-Uniongred yn aros iddo ddod o'r nefoedd, a kosher ar gyfer y byd tywod yw'r peth ymarferol ond nid calon y ddadl, felly mae'n iawn falch gyda'r sefyllfa bresennol a dim ond aros i ni gyrraedd y cam hwn bydd y crefyddol yn mewnoli bod y wladwriaeth yn cael ei adeiladu Un ar ei ffordd

  1. Mae damcaniaethau Rabbi Kook yn wir yn wahanol, a'u diddordeb yw Seioniaeth, a gall hyn hefyd fod â goblygiadau i ganfyddiadau crefyddol (rhai moderniaeth). Nid oes gan hyn unrhyw effaith heddiw, felly mae'n ddiwydiant o'r hynod Uniongred. Efallai eu bod yn aros yn iawn i'r Meseia wireddu model gwahanol, felly efallai y bydd gwahaniaeth yn iwtopia'r ddau grŵp yn y dyfodol. Yn ein mater ymarferol nid oes gwahaniaeth rhyngddynt. Mae'n debyg y byddwch hefyd yn dod o hyd i ultra-Uniongred a fydd yn dweud wrthych fod eu pryder yn ymarferol a bod eu iwtopia hefyd yn cynnwys gwyddorau a gwerthoedd eraill. Cyn belled nad oes ganddo gyffyrddiad ymarferol i ni gallant fod yn agored a rhyddfrydol iawn, ond nid ydynt wedi cymhwyso Dera eto. Mae hwn yn destun modern o'r ultra-Uniongred.
   Y tu hwnt i hynny, mae eich llawdriniaeth yr un fath â fy un i ac rwy'n cytuno'n llwyr ag ef (gyda chasgliad gwahanol wrth gwrs).

   1. Yn wir, dwi jest ddim yn siwr mai dyma'r halakhah ar gyfer y Meseia. Mae’r Deml yn rhan annatod o’r weledigaeth o gyffredinolrwydd y bu Rabbi Zacks yn sôn amdani ac y mae Rabbi Shreki yn sôn amdani, ac mae’r newid yn ffurf yr astudiaeth hefyd yn rhan annatod ohoni. Mae'r dyfodol, y Meseia, eisoes yn gyfan gwbl rownd y gornel

 25. Mae erthygl Michi yn enghraifft glasurol o anonestrwydd deallusol.
  Mae Michi yn sôn am y ffaith bod yr ultra-Uniongred a'r mwstard yn bennaf yn erbyn Bennett.

  Gwahoddir Michi i ddarllen am y gwrthdystiad enfawr "o blaid goroesiad y llywodraeth" yn y dyddiau cyn penderfyniad terfynol Bennett.
  Er gwybodaeth i'r darllenwyr - daeth cyfanswm o tua 2,000 o bobl (sawl cant) i wrthdystiad yn y llywodraeth.

  Ble mae'r holl grefyddwyr anuniongred neu fwstard?
  Pam na wnaethon nhw fynd ar y strydoedd mewn degau / cannoedd o filoedd?

  Dyfeisiwch awdur yr erthygl i wirio ei hun cyn iddo gyhoeddi nonsens o'r fath.

  1. Mae ein Rabbi Shlita yn iawn. Yr hwn sydd yn difenwi ein gwaredwr yn y Bennett Yeracha — yn fwstard o leiaf yn ei galon, hyd yn oed os yw ei wedd yn wahanol. Arwydd i siarad am Nir Orbach ac Idit Silman, sydd eisoes wedi cyffwrdd â'r pryderon yn eu hysgolion preswyl.

   Ac i'r gwrthwyneb, nid yw pobl â chromen fawr, tselau y tu allan a barf hir, sy'n cefnogi Bennett wedi'u heintio â mwstard, gan archwilio 'cenhedlaeth y Meseia, Dayahu Bish Malbar a Tev Malgao' 🙂

   Cofion, Gilad Chaya Gavriyahu-Grushinsky

   1. Rhwng 'carishing rabbis' a chadarnhau na

    Yn SD XNUMX yn Tammuz P.B.

    Hyd yn oed y rhai nad ydynt yn malu yn hawdd mor ddifrifol, a hyd yn oed y rhai sy'n diffinio eu hunain fel 'seciwlar' - mae sefyllfa sydd â affinedd cadarnhaol i'r Torah a'i doethion, yn caru Rabbanan a Rachim Rabbanan.

    Roedd yn ŵr crefyddol a ymddeolodd o’r cartref Iddewig oherwydd ‘rheolaeth y rabbis’, ac yn bartner ‘seciwlar’ iddo a ganmolodd gyngor doeth y rabbis, er iddi gael ei gorfodi i ymddeol gan ei huwch bartner. yr oedd hi'n hoffi ymgynghori â nhw.

    Mae’n ymddangos bod ymddeoliad Bennett – yn dychwelyd yr ‘hawl’ i gyhoedd sy’n troi’n serchog at y dde, at draddodiad ac at y rabbis. Bydd Matan Kahana a'i ilk - yn canfod eu hunain fel Elazar Stern Nakinli Turpez, aelodau o "Ymddiriedolwyr y Torah a Llafur" y mae eu rhyfel ar "eithafiaeth grefyddol" yn rhagflaenu eu adain dde - yn dod o hyd i'w lle yn "Yesh Atid" ac yn y blaen , tra bydd cariadon Torah yn cael eu hunain eto yn y "iawn" Am fwy o gysylltiad â'r cyhoedd Torah.

    Yn gywir, Galgag

 26. Ydy, mae mor fanwl â phenfras

  Shatzal, mae Matan Kahana yn caru Torah dim llai na chariadon y Torah rydych chi'n sôn amdanynt. Nid oedd yn ymladd eithafiaeth grefyddol. Mae'n ymladd llygredd crefyddol, ac ni fydd yn gwneud dim yn erbyn halakhah. Mae yn ddyn crefyddol, gonest, mor fanwl a llawer ereill, ac y mae ei fwriad er mwyn y nef.
  Rwyf hefyd wedi darllen pethau yr ydych wedi'u hysgrifennu yn y gorffennol yn erbyn diwygio'r kosher. Sylwch nad rabbis yw'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn y rabinate heddiw ynghylch materion kosher, ond swyddogion. Er gwaethaf hyn, mae eu penderfyniadau yn derfynol ynghylch pethau hanfodol iawn yn ei gosherness a'i weithdrefnau. Penderfyniadau nad ydynt o reidrwydd yn halakhic a mater-o-ffaith, ac yn achosi cryn dipyn o ddifrod. Ar gyfer kosher a'ch poced preifat.
  Hyd yn oed os oes rhai methiannau yn y diwygio nad ydynt wedi’u datrys eto, mae’n dod o le da sydd am ddatrys problemau anodd sy’n bodoli heddiw.
  Mewn llawer man yn y byd nid oes 'Prif Rabbinad', ac eto mae'r Iddewon sydd â diddordeb mewn bwyta kosher, yn bwyta mewn kosher rhagorol. Dim sefydliad rabinaidd yw'r warant eithaf ar gyfer ansawdd bwyd kosher.

  1. Yn sicr mae Matan Kahana yn caru Torah, oherwydd dyna pam ei fod yn trafferthu ei 'achub' rhag y rabbis, ac felly bydd ganddo le o anrhydedd yn Gaza yn yr unig blaid yr ysgrifennodd ei harweinydd y llyfr o feddyliau ar ddarnau'r Torah, sef ' Mae dyfodol' 🙂

   Fodd bynnag, siaradais am 'Mukir Rabbanan', y rhai sy'n hoffi gwrando ar y rabbis a mwynhau eu cyngor a'u dyfeisgarwch hyd yn oed os nad ydynt yn cytuno â hwy o gwbl, ac yn wahanol i'r rhai a oedd yn gweld y rabbis yn 'faich ac felly'n cael ei ddatgymalu. y ‘Tŷ Iddewig’. Ac yn wahanol i'r rhai a oedd yn meddwl am arddweud i rabbis Israel gweithdrefnau a chyfreithiau kosher a thröedigaeth.

   Ar ddiwygio twyll kashrut y ceisiodd Kahana ei orchymyn, ac yn ôl pa un y bydd y cyflafareddwr olaf mewn materion kashrut yn swyddog a benodwyd gan y Gweinidog Crefyddau i'w alw'n 'Gomisiynydd Kashrut yn y Prif Rabinad' i gamarwain defnyddwyr, ac agor kashrut i sefydliadau sydd â buddiannau busnes - estynnais yng ngholofn 427 ar breifateiddio bwyd kosher, ac ati.

   Yn dilyn y drafodaeth yno, cynigiais i Brif Rabi Israel, y Rabi David Lau, gynnig a dderbyniwyd: i wella lefel kashrut cynghorau crefyddol drwy sefydlu llysoedd kashrut rhanbarthol a fydd yn arwain ac yn arwain adrannau kashrut lleol ac felly’n codi’r lefel broffesiynol o kashrut, a chynyddu hyder y cyhoedd yn y system. Anfonodd Rabbi Lau fy nghynnig ymlaen at y Gweinidog dros Faterion Crefyddol, ac yn ôl y disgwyl, 'Nid yw Gorsaf Kahana yn ymateb' 🙂

   Y cyfan sydd ar ôl yw gobeithio y bydd y Ba'alat yn y pumed etholiad yn ennill 'Gweinidog Gwasanaethau Crefyddol' yn lle 'Gweinidog ar Ddyletswyddau Crefyddol' 🙂

   Cofion, Gilad Chaya Gavriyahu-Grushinsky

 27. "Ond dim ond gwlad rydw i eisiau byw ynddi a bod gen i'r hawl i wneud hynny."
  Rwy'n colli pwynt yn eich addysgu, efallai ichi ysgrifennu amdano yn rhywle arall? A oes, yn eich barn chi, unrhyw rwymedigaeth halakhic i fyw yn y wlad?

  1. A. Nid yn y wlad ond yng Ngwlad Israel. A hyd yn oed yno nid yw o reidrwydd yn mitzvah ond yn kosher mitzvah (oherwydd dim ond yma y mae'n bosibl cadw mitzvos sy'n dibynnu ar y tir).
   B. Rwy'n meddwl fy mod yn iawn ac wedi ysgrifennu bod gen i'r hawl i fyw yn y wlad rydw i eisiau hyd yn oed heb werth crefyddol. Nid yw hyn yn golygu nad oes unrhyw werth ond nad oes angen sefydlu ein cefnogaeth i'r wladwriaeth a Seioniaeth.

  1. A. Mae'n dibynnu ar yr anghydfod rhwng Rambam a Rambam.
   B. Nid oeddwn yn deall y cwestiwn. Mae Seioniaeth yn fudiad sy'n ymdrechu i greu gwladwriaeth Iddewig ar gyfer Iddewon yng Ngwlad Israel. Peidiwch â gofyn i mi beth yw'r diffiniad o Iddewiaeth yn y cyd-destun hwn. dim.

 28. Nid wyf yn deall pa lwyddiant Bennett yr ydych yn sôn amdano. Ni basiodd y dyn y ganran blocio, yna pasiodd yn wyrthiol dim ond diolch i'r corona a'i allu marchnata-ddemagog i'w drosoli. Nid Uniongrededd modern yw enwadur cyffredin ei gefnogwyr y des i i’w adnabod ond bas deallusol a hoffter o sloganau ac ystrydebau o bopeth drws nesaf ..

 29. Yr ydych yn rhanu yn rhy sydyn rhwng " Seioniaeth" a " moderniaeth." Deilliodd union fabwysiadu Seioniaeth, hyd yn oed ymhlith penaethiaid meddylwyr ysbrydol Seioniaeth grefyddol fel Rabbi Kook, o foderniaeth a mewnoli gwerth cenedlaetholdeb y tu allan i'r Torah, ac aeth law yn llaw â mabwysiadu gwerthoedd modern eraill. Pwrpas Seioniaeth, gan gynnwys yr un grefyddol, yw moderneiddio pobl Israel (gan esgeuluso "alltudiaeth" = cenhedlu anfodern o bobl Israel). Mae'n wir bod dryswch wedi bod dros y blynyddoedd, a chyda sancteiddiad y wladwriaeth a'i symbolau, ond wrth graidd pethau dim ond fersiwn o grefydd fodern yw Seioniaeth grefyddol.
  Nid yw'r llenor yn Seionaidd nac yn fodern.

  1. Nid ydym wedi clywed yn y byd modern am ddychwelyd i famwlad hynafol ar ôl miloedd o flynyddoedd (BILl)

   BSD XNUMX yn Tammuz P.B.

   Alaw - Helo,

   Nid yw'r syniad bod pobl yn dychwelyd i'w mamwlad hynafol ar ôl miloedd o flynyddoedd o alltudiaeth - yn bodoli yn y byd modern. Roedd yna ddeffroad o bobloedd caethiwed i gyrraedd annibyniaeth wleidyddol, ond i ddychwelyd i wlad bell i ffwrdd ar ôl miloedd o flynyddoedd - dyma syniad sydd heb frawd a drwg, a'i unig ffynhonnell yw yn y Torah sy'n addo' Gostyngwyd gobaith, wedi ei danio gan y proffwydi, yn y gweddïau a adroddwyd gan y bobl fel y sêl fawr yn yr hwn y cymerodd y dyhead i farcio ei ganol, a chymerodd y lle canolog yng ngeiriau doethion a doethion y cenedlaethau.

   Yn wir, roedd mewnfudo yn bennaf yn faes pobl a fagwyd ar liniau traddodiad. Iddewon crefyddol oedd mewnfudwyr yr aliyah cyntaf i raddau helaeth, a hefyd mewnfudwyr yr ail aliyah, rhai ohonynt yn dadlwytho iau Torah a mitzvos - yn dod yn bennaf o Ddwyrain Ewrop lle cawsant eu magu ar draddodiad crefyddol byw a bywiog . Fe'u magwyd ar 'A minnau'n ddilynwr i'r melamed yn Hyder, ar gywiro canol nos y tad a'r ceiniogau a gadwynodd y fam wrth goffrau Rabbi Meir Baal Hanes cyn goleuo canhwyllau. Ac felly yr oedd y meddwl am ddychwelyd at Israel yn bresenoldeb cryf yn eu meddyliau.

   Hynny yw: mae'n amlwg nad yw'r syniad o ddychwelyd i famwlad hynafol a phell - yn fodern. O foderniaeth maent wedi cymryd yr offer i berfformio.

   Cofion gorau, Amiauz Yaron Schnitzer.

   1. A daeth rhai i Seioniaeth allan o siomedigaeth gyda moderniaeth

    Ac mae llawer, fel Moshe Hess, Pinsker, Smolenskin a Herzl, a ddaeth i Seioniaeth allan o'u siom gyda moderniaeth. Roeddent yn meddwl y byddai'r ateb i'r broblem o gasineb at yr Iddewon a'u herlid yn cael ei ddatrys pan fyddai ysbryd yr 'Oleuedigaeth' yn gorchfygu Ewrop. Bydd y byd goleuedig yn dechrau derbyn yr Iddewon pan fyddant yn rhoi'r gorau i wahanu, yn caffael addysg Ewropeaidd a ffyrdd o fyw, ac yna bydd yr Ewropeaid goleuedig yn eu derbyn â breichiau agored.

    Er mawr syndod iddynt, parhaodd Ewrop oleuedig i gasáu'r Iddewon. I'r gwrthwyneb, roedd eu hintegreiddio i fywyd diwylliannol, economeg a gwyddoniaeth - yn cael ei weld gan y cenhedloedd fel 'ymgais Iddewig i feddiannu'r byd', ac wrth i ni geisio dod yn fwy Ewropeaidd a mwy modern - cynyddodd gwrth-Semitiaeth.

    Ac felly daeth yr Iddewon addysgedig hynny i’r mewnwelediad bod angen inni sefydlu gwladwriaeth Iddewig lle down yn fwy ‘goleuedig’ a dod yn ‘oleuni i’r Cenhedloedd’ yn ein goleuedigaeth, gan ddychmygu bod y byd Gorllewinol, yn anfodlon eu derbyn fel unigolion. , yn eu derbyn fel cenedl annibynol. Hyd yn oed fel cenedl ni fyddant yn cael eu caru, yn oleuedig a moesol ag y gallwn fod.

    Ac mewn gwirionedd Iddewon Dwyrain Ewrop a gwledydd y Dwyrain oedd y rhai a fewnfudodd i Israel mewn llu, y byddai eu cysylltiad â Gwlad Israel yn cael ei lanhau o draddodiad. Ymfudoddant yn llu i wlad eu hynafiaid a blodeuo'i bridd gyda defosiwn a chariad.

    Cofion, anfonodd Real flodeuyn

  2. Rhagair sydd wir ddim o bwys i mi pwy yw'r llenor. Dylid mynd i'r afael â hawliadau a pheidio â'u hawlio.
   Rwy'n rhannu'r cysyniadau'n sydyn oherwydd eu bod yn wir yn annibynnol. Mae'n wir y gall Gwanwyn y Bobl gael effaith seicolegol seicolegol a chymdeithasegol ar yr ymwybyddiaeth o werth y Torah o sefydlu gwladwriaeth, ond y rhesymu crefyddol a ddefnyddir yn benodol. Mae effeithiau o'r fath ar bob un ohonom, ond yr hyn sy'n bwysig yw ein rhesymau ac nid yr effeithiau a'u creodd. Nid yw Seionyddion Crefyddol yn esbonio bod yna werth modern i sofraniaeth ac felly bod yn rhaid iddynt fod yn Seionaidd, ac nid dyma eu honiad yn erbyn nad ydynt yn Seionyddion. Felly mae'n grefyddol-Seionaidd ac nid Uniongred modern.

   1. Ond nid yn unig yr union fewnfudo neu ddyhead am sofraniaeth yw Seioniaeth, ond y prosiect cyfan o "adfywiad" gydag Israel, y tu ôl i ddadleuon modern dros ragoriaeth, hefyd ac yn arbennig ar gyfer Rabbi Kook, sy'n feddyliwr modern ar gyfer popeth. Hyd yn oed heddiw mewn cylchoedd ultra-Uniongred, mae ymadroddion fel "Eretz Yisrael Torah" yn aml yn enwau cod ar gyfer ffurfiau modern o astudio a darllen yn y Torah.

    Mae Seionydd crefyddol yn un sy'n rhannu prosiect cenedlaethol modern Seioniaeth, ac sydd mewn gwirionedd yn grefydd-Israel yn yr un modd ag y mae Uniongred modern yn grefyddol-Americanaidd (neu mewn golwg ehangach, yn grefyddol-Gorllewin). Yn fy llygaid i, dim ond yr anhawster naturiol o ddal y ddau ben (y crefyddol a'r modern) a greodd y gwahaniaeth rhwng y cysyniadau.

    Mae'n ymddangos bod eich honiad “effeithiau o'r fath yn ei chael ar bob un ohonom, ond yr hyn sy'n bwysig yw ein dadleuon ac nid yr effeithiau a'u creodd” fel pe bai'n gwrth-ddweud un o brif bwyntiau'r erthygl, lle rydych yn gwatwar y rhai sy'n cyflwyno cyfiawnhad crefyddol artiffisial a gorfodol. ar gyfer swyddi lle mae moderniaeth yn sefyll y tu ôl mewn gwirionedd.

    1. Bydd yn cael ei adrodd yn seicdreiddiol ac mae'n amherthnasol i mi hyd yn oed os yw'n wir. Ar y mwyaf rydych chi'n dweud eu bod i gyd yn Uniongred modern ac nid yn sinigiaid crefyddol. IAWN. Rwy'n siarad am agweddau ac nid pobl. Y tu hwnt i hynny, rwyf eisoes wedi egluro fy marn ar gyfiawnhad a dylanwadau seicolegol. Nid ydynt yn ddiddorol nac yn perthyn i'r drafodaeth. Rwy'n delio â dadleuon y mae pobl yn eu gwneud ac nid â] dadansoddiad dadansoddol o'r hyn sydd y tu ôl iddo.

    2. Mae 'Torah Israel' i'r gwrthwyneb (alaw)

     B.S.D. XNUMX yn Tammuz P.B.

     Yn wir, mae tueddiadau wedi’u gwreiddio mewn Diwygio a beichiogi Ceidwadol, ac yn unol â hynny rydym yn derbyn beichiogi modern neu ôl-fodern fel ‘Torah o Sinai’, ac mae’n rhaid i’r Torah ‘addasu’ y Torah hen ffasiwn i’r duedd gyfoes.

     Nid Torah AI Rabbi Kook mo hwn. Mae'n canfod bod gan bob 'ism' a adnewyddwyd 'bwynt gwirionedd' cywir, ond mae'n gymysg â slag negyddol. Mae'r Torah, pan gaiff ei astudio'n fanwl ac eang - yn ein galluogi i 'wahanu' y da oddi wrth y drwg, ac felly i ddarganfod y da oddi wrth bob tarian adnewyddadwy a thaflu'r gwastraff.

     A dangosodd pobl 'Torah a Derech Eretz' ei bod hi'n bosib bod yn wyddonydd o'r radd flaenaf heb ildio 'comma' o'r Torah a pharchu Duw. Ac felly mae Seioniaeth grefyddol yn ymdrechu i brofi ei bod yn bosibl gwneud pethau mawr yn adeiladaeth y wladwriaeth a'i datblygiad, tra'n ffyddlon i gyfarwyddiadau'r Torah.

     Mae Torah Israel yn Torah cyflawn sy'n cwmpasu holl feysydd y Torah - Talmud a Halacha, meddwl Hassidig, datguddiad a chuddio - ac sydd felly â'r gallu i ddelio â holl gerrynt newydd bywyd a rhoi ymateb halakhig a meddwl priodol iddynt.

     Cofion, anfonodd Real flodeuyn

       1. Dangosais fod Seioniaeth yn achos arbennig, neu fersiwn Israelaidd, o foderniaeth. Ar lefel y sefyllfa ac nid ar lefel y cymhelliad seicolegol (?!). Mae hyn yn uniongyrchol berthnasol i'ch dadl yn yr erthygl. Ac nid yw'n glir i mi pa fath o seicdreiddiad (?!?!) y daethoch o hyd iddo yn fy ngeiriau.

        Yn ogystal, ac fel nodyn ochr, rwyf wedi dadlau eich bod yn eich erthygl yn cyfeirio'n benodol nid yn unig at y safbwynt a nodir ond hefyd at y cymhelliad (nid y seicdreiddiol - nid oes cysylltiad - ond yr ideolegol). Ond nodyn ochr yn unig yw hwn oherwydd cyfeiriodd fy sylwadau yn benodol at y safbwynt a nodwyd.

        1. Rydyn ni'n hongian o gwmpas ein hunain. Os heddiw mae yna berson y mae ei honiad yn erbyn yr ultra-Uniongred yw nad yw'n cydymffurfio â gwerthoedd moderniaeth (cenedlaetholdeb, sofraniaeth a democratiaeth, ac ati), yna mae'n wir yn Uniongred modern (a dywedais fod llawer o grefyddol Mae Seionyddion hefyd yn fodern. ). Ond os yw'n honni yn enw'r mitzvah o setliad Israel cyd-warant, ac ati, yna nid yw'n fodern. dyna fe. Nawr rydych chi'n penderfynu drosoch eich hun pa un o'r bobl sy'n perthyn iddo a phwy sy'n perthyn iddo. Nid wyf yn deall beth yw pwrpas y drafodaeth yma.
         Byddaf yn ychwanegu, hyd y cofiaf, nid at gymhellion yr wyf mewn gwirionedd ond yn hytrach yn cyfeirio at resymau. Weithiau byddaf yn gwneud sylw eich bod yn gweld cymhellion trwy'r rhesymu (yn enwedig pan nad yw'r dadleuon yn dal dŵr). Dydw i ddim yn beirniadu pobl ac nid wyf yn eu ffafrio oherwydd eu cymhellion.
         Fel y crybwyllwyd, mae'n ymddangos i mi ein bod yn ailadrodd ein hunain.

 30. Ni wn pwy yw'r Uniongred modern yr ydych yn sôn amdanynt?
  Y rabbis pwysicaf YU yw Hardelim (yn ôl eich diffiniad). Mae'r rhan fwyaf o'r moderniaid (sy'n integreiddio i gymdeithas) yn dra-uniongred (= ceidwadol) neu'n lleygwyr.
  Fel cyn dramorwr, ychydig iawn o rabbis o'r fath a wn i ac nid wyf yn gwybod yeshiva 'modern' yn Ewrop.
  (Ac aeth rhyddfrydwyr fel YCT yn llawer pellach nag yma yn Israel. Er iddynt hefyd yn ddirgel ordeinio llawer yn Israel, etc.)

 31. אהלן הרב מיכי לגבי מה שאתה אומר שיש ציבור גדול בישראל שהוא דתי ליברלי זה אכן נכון אבל חושבני שהציבור הזה לא באמת מעניינת אותו כל התפיסה הדתית ליברלית שאתה מייצג. הוא ליברל לא בגלל שהוא חושב שכך ראוי לנהוג מבחינה הלכתית ומנסה לעגן את זה בכל מיני חשבונות הלכתיים אלא הוא ליברל כי ככה הוא גדל וככה נוח לו .הדת הרבה הרבה פחות מעניינת אותו והוא מרכיב די שולי בחייו והוא לא טרוד משאלות הלכתיות למינהם כך שהציבור שהרב מדבר אליו שהוא גם ליברל אמיתי וגם דתי אמיתי הוא מאוד מצומצם ובנט בהחלט ייצג אותו (ההערכה שלי שהציבור הזה מייצג 6 מנדטים לא חושב שיותר מזה )

Gadael sylw