ਜਵਾਬ > ਲੇਖਕ "ਮਿਕਯਾਬ"
ਫਿਲਟਰਿੰਗ:ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ
ਏਲਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾmikyab 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
536 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸਪਸ਼ਟ ਕ੍ਰਮ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾmikyab 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
759 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕੀ ਨਿਦਾ ਪਬਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾmikyab 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
552 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਅੱਧਾ ਸਬਕ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾmikyab 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
527 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਚੇਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾmikyab 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ  • 
596 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ)
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾmikyab 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
1035 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਸਵਾਲ (ਸਾਈਟ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ)
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾmikyab 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
1171 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਜੀਡੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸਬੂਤ!
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾmikyab 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
2576 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ