දේශනයක් වෙන්කරවා ගන්න

රබ්බිට විවිධ මාතෘකා, ඉදිරිපස හෝ විශාලනය පිළිබඳ දේශන හෝ පැනල සඳහා ආරාධනා කළ හැකිය.

කැමති අයට Dafna Avraham ව WhatsApp හරහා දුරකථනයෙන් හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් සම්බන්ධ කර ගත හැක.
: 052-3322444
විද්‍යුත් තැපෑල: Dafna.law@gmail.com