Vzostup a pád Bennetta a ich význam (stĺpec 486)

בסgradeד

Dnes ráno (v piatok) som čítal Tóra od rabína Daniela Sagrona (myslím, že na pojednávaní so mnou flirtoval a veľmi sa nahneval) na úkor duše, ktorú má robiť národno-náboženská spoločnosť po Bennettovom páde a rozpade pravicovej strany. Jeho argumentom je v podstate to, že koreňom problému je pomlčka medzi náboženským a národným. Vysvetľuje, že (náboženský) nacionalizmus nemá šancu, pokiaľ sa nespolieha na religiozitu (nie len na to, aby bol s ňou spojený pomlčkou), na spôsob rabína Kooka. Považujem to za zaujímavý argument a dáva mi príležitosť diskutovať o tejto dôležitej otázke.

Už tu musím objasniť, že pomlčku používam opačne. Pre mňa pomlčka odráža podstatné spojenie medzi oboma stranami, presne to, čo mu káže Daniel Sagron. Tvrdím, že spojovník by mal byť zrušený práve preto, že je dôležité zrušiť závislosť medzi sionizmom (a inými hodnotami) a religiozitou. Rozdiel v terminológii samozrejme nie je dôležitý, ale argument, ktorý sa za tým skrýva, a o tom v tomto stĺpci.

Medzi nábožensko-národným a pravoslávno-moderným

V sérii stĺpcov o modernom pravosláví (475 - 480, Preskočenie 479. A teraz sa pripája aj tento stĺpec) Pokúsil som sa definovať tento pojem a odlíšiť ho od nábožensko-národného alebo sionisticko-náboženského (pre mňa sú to synonymické výrazy a mali by byť „synonymné“ v iných významoch ako dobre). Tvrdil som tam, že pod nadpisom „Haredi“ sú dve nezávislé tvrdenia: 1. Opozícia voči sionizmu. 2. Odpor voči modernosti. V každom prípade treba v rámci neharediovskej religiozity rozlišovať dve skupiny: 1. Tí, ktorí obhajujú sionizmus (čo to vlastne je?), ale nemusia nutne prijať modernu. Jadrom tejto skupiny je horčica alebo to, čo sa nazýva v národno-náboženskej karanténe. Títo obhajujú náboženský a halachický konzervativizmus, ale obhajujú sionizmus. 2. Tí, ktorí obhajujú modernosť, ale nie nevyhnutne sionizmus. Nazval som tieto moderné pravoslávie (ktoré samozrejme môže byť sionistické a zvyčajne to tak je).

Moderné pravoslávie som tam definoval prostredníctvom charakterizácie halachických argumentov, ktoré uvádzajú (konzervatívny midraš založený na hodnotách, a nie len na faktoch). Vysvetlil som, že základom jej koncepcie je postoj k modernite a hodnotám moderny. Sú ochotní začleniť do svojej halachickej a náboženskej koncepcie hodnoty, ktoré prichádzajú zvonku bez ospravedlňovania a bez prezentovania chabých slov, ktoré nám vysvetľujú, že tieto hodnoty pochádzajú (ako demokracia, nasledovanie väčšiny, rovnosť, ľudské práva atď. .) v Tóre. Zdá sa, že aj vo vzťahu k týmto skupinám je možné rozlišovať medzi modernou-pravoslávnou s pomlčkou, pre ktorú má modernita náboženskú hodnotu, a modernou ortodoxnou bez pomlčky, ktorá oba systémy spája, ale modernu nevníma ako náboženskú. hodnotu.

Je dôležité, aby som objasnil, že podľa môjho názoru nie je miesto pre zastávanie hodnôt, ktoré nepochádzajú z Božej vôle. To nie je filozoficky platné (pozri stĺpec 456) A je to aj nelegitímne halachické a teologické (ide o akési cudzie dielo v spojení). A predsa v modernej pravoslávnej cirkvi pôvod týchto hodnôt nie je v zdrojoch Tóry (Biblia alebo Mudrci), ale vo svedomí človeka, ktorý je samozrejme ovplyvnený krajinným vzorom svojej vlasti. Predpokladá, že je to od neho Božia vôľa, ale nečerpá ju zo zdrojov, ktoré nám boli dané zhora. Preto je v pozadí vždy nejaká pomlčka, ktorá sa však spája s Božou vôľou a nie s Tórou alebo religiozitou v konkrétnom zmysle. Každý, kto zastáva nejaké hodnoty, je nevyhnutne náboženský. Aj keď ide o univerzálnu religiozitu, ktorá verí vo filozofického Boha a nie nevyhnutne v teizmus v jeho najplnšom zmysle.[1] Takže pre mňa tu nie je pomlčka. Som oddaný prikázaniam na základe toho, čo je napísané v Tóre, a oddaný vôli Božej, pretože sa mi zdá, že to je to, čo chce. Nie je medzi nimi žiadna priama súvislosť a toto je chýbajúca pomlčka.

Súčasný prelom v náboženskej spoločnosti

Stál som tam krátko (a inde podrobnejšie) aj o politickej deformácii, ktorá existuje v náboženskej spoločnosti, ktorá je už asi storočie rozdelená medzi náboženských sionistov a ultraortodoxných. Náboženská spoločnosť vníma politické rozvody okolo sionistickej osi, ako keby štát pred 75 rokmi nevznikol a akoby sa viedla diskusia, či ho založiť a či s ním spolupracovať. Táto diskusia je horúca a horúčkovitá dodnes, ako keby sme boli na začiatku procesu, a je to on, kto rozlišuje medzi rôznymi politickými stranami, ktoré zastupujú náboženskú verejnosť. Všimnite si, že v skutočnosti medzi nimi nie je žiadny rozdiel vo vzťahu k stavu. Maximálne ide o iný sentiment. Ale z nejakého dôvodu sa to každému zdá byť relevantným predelom, okolo ktorého sa má upustiť od diskusie v náboženskej verejnosti a okolo ktorého sa majú vytvárať rôzne náboženské identity.

Ale skutočným zlomom, ktorý dnes prekračuje náboženskú spoločnosť, je v skutočnosti druhá línia: modernita. Skutočná diskusia nie je medzi sionistami a antisionistami, ale medzi modernými a antimodernými, alebo medzi liberálmi a otvorenými pre nesionistov. Ale z nejakého dôvodu v Izraeli nie je možné absorbovať myšlienku moderného pravoslávia, a preto sme opakovane vrhaní do diskusie o národnej religiozite alebo náboženskom sionizme verzus ultraortodoxný. Toto sa opakuje znova a znova vo voľbách do hlavného rabinátu (pozri moje poznámky k tomu Tu), Že aj vo vzťahu k nim panujú veľké rozpaky a hmla. Ľudia hovoria, ako keby sa bojovalo o to, či bude sionistický alebo ultraortodoxný hlavný rabín, pričom by sa malo bojovať o to, či bude moderné alebo antimoderné meno. Otvorený a liberálny rabín alebo konzervatívny rabín. Je dôležité pochopiť, že táto os nie je v skutočnosti paralelná so sionistickou osou. Naopak, väčšina sionisticko-náboženských rabínov, ktorí sú kandidátmi na úrad hlavného rabína, sú ultraortodoxní konzervatívci pre všetko (okrem jedného požehnania a niekoľkých žalmov v jeden deň v roku). Ich postoj k ženám a osobnému postaveniu a teoreticky vo všeobecnosti je veľmi podobný postoju ultraortodoxných rabínov. Podľa môjho názoru práve medzi ultraortodoxnými rabínmi a dayanimmi nájdete liberálnejší postoj, ale to si vyžaduje preskúmanie. Navyše ultraortodoxní kandidáti na úrad hlavného rabína (pravdepodobne tí, ktorí v súčasnosti slúžia, rabíni David Lau a Jicchak Yosef) konajú v súvislosti s povolením na predaj podobne ako náboženský sionistický rabín a obaja dokonca chvália v Deň nezávislosti (myslím nielen počas ich pôsobenia vo funkcii hlavných rabínov). Čo je teda zlé na tom, že ich vybrali? Prečo smútili po zverejnení výsledkov volieb? Pretože majú dosť konzervatívny postoj k halachahu, ale v tomto kontexte sú veľmi podobní väčšine ostatných kandidátov, vrátane náboženských sionistov. Boj tam nebol medzi ultraortodoxnými a sionistami, ale medzi konzervatívcami a liberálmi. Netreba dodávať, že zvíťazili konzervatívci, ako vždy u nás.

To isté platí aj o politike. Aj názov ideologického stretu sa odohráva okolo sionistickej osi, pričom v skutočnosti dôležitejšou a významnejšou osou je moderná os. Zamyslite sa na chvíľu, aký je rozdiel medzi ultra-ortodoxnými a ultra-ortodoxnými? Podľa môjho úsudku taký rozdiel nenájdete ani v elektrónovom mikroskope (okrem farby kupoly a jedného takého požehnania). Prečo teda majú rôzne strany? Ako sa Smutritzova náboženská sionistická strana líši od ultraortodoxných strán? O akej téme hlasujú inak? Môže tam byť niečo také malé, ale vo svetovej vojne by som do toho nešiel. Niet divu, že vždy idú spolu aj politicky (a z nejakého dôvodu sa im hovorí „správne“. Likud hovorí o sionistickej koalícii a antisionistických prvkoch v koalícii, pričom jej koalícia je založená na prvkoch, ktoré sa definujú ako nesionistické. samozrejme prázdna definícia). Dokonca aj pokiaľ ide o cielenie rozpočtu, nábor, konverziu, hlavný rabinát a decentralizáciu jeho právomocí, ich pozície sú veľmi podobné. Prečo sú tu teda dve rôzne strany? Len zotrvačnosť a samozrejme záujmy moci a postavenia. Obe strany majú záujem na tom, aby sa toto skreslenie zachovalo, pretože na ňom sú obe postavené. Bez nej nemajú existenciu.

Tvrdím, že už mnoho rokov neexistuje v Izraeli žiadna politická reprezentácia moderného pravoslávia. Toto vnímanie sa tu síce tiež samo o sebe nezakorení, ale podľa mňa ide len o identitu. Existuje veľa ľudí, ktorí sa jej držia, ale neexistuje žiadne usporiadané vedenie a náboženská doktrína, ktorá by jej dávala legitimitu, a preto sa sami za takých neidentifikujú. Je im intuitívne jasné, že sionisticko-náboženský model je ich vzorom, aj keď sa s ním nestotožňujú v každom Ramachu a Shase. Keď sa takého človeka spýtate, aká je jeho náboženská identita, odpovie, že je národno-náboženský a nie že je nábožensky moderný. Takto vznikla zbierka úplne ultraortodoxných rabínov, ako rabín Yaakov Ariel, rabín Druckman a rabíni Tao, Lior a Melamed, „starší rabínov náboženského sionizmu“ a vodcovia náboženskej sionistickej verejnosti, do ktorej patrí aj moderného pravoslávia. Naozaj hokus pokus, ktorý je celý o pojmovom zmätku. Kolekcia ultraortodoxných rabínov, ktorí z väčšej časti široká verejnosť (okrem malej menšiny) neverí v ich cestu ani v ne a samozrejme ich cestu aj prakticky nesledujú, sú opakovane korunované slovami národno-náboženskej a modernej verejnosti. Vždy mi to pripomína „hodnostárov“ arabskej dediny alebo marockého rozvojového mesta. V Tel Avive nie sú žiadni „hodnostári“, ale verejnosť a jej volení zástupcovia, ale v náboženskej a tradičnej spoločnosti a určite aj v arabskej spoločnosti sú „hodnostári“. Jedinečnosť tých, že by nemali byť volení. Majú privilegované postavenie z neba a každý by ich tak mal uznať. Je výsledkom pojmovej asimilácie, a teda aj sociologickej moderného pravoslávia v rámci a pod hlavičkou národno-náboženského. Pokusy dostať sa odtiaľ, ako napríklad hnutie Dimension alebo lojalisti Tóry a práce, opakovane zlyhali politicky a sociálne. Ako som uviedol, podľa mňa to nie je preto, že takáto verejnosť neexistuje, ale preto, že takáto identita neexistuje.

Ultraortodoxnej sionisticko-náboženskej propagande sa podarilo verejnosti asimilovať falošný a mylný predpoklad, že náboženský svet je rozdelený medzi náboženských sionistov a ultraortodoxných. Všetky ostatné sú odľahčené (t. j. nie sú skutočne náboženské a určite nepredstavujú tretí model). Nezostáva teda priestor pre ortodoxne-modernú niku, otvorenejšiu a liberálnejšiu, ale nie elitnú religiozitu. Jeden, ktorý verí v alternatívny náboženský model k týmto dvom. V súčasnosti neexistuje žiadne politické a sociálne vyjadrenie tretej cesty medzi náboženským sionizmom a ultraortodoxnými, a to je ich veľký úspech a kolosálne zlyhanie nás všetkých. Toto zlyhanie pramení z koncepčnej nejednoznačnosti a kráčania po zvykoch a prehnitom vzdelávaní, ktoré sme dostali. Preto som hlboko presvedčený o dôležitosti koncepčnej a intelektuálnej analýzy týchto javov, pretože bez nej neexistujú. Mnoho ľudí zastáva tieto pozície, ale pokiaľ ich nedefinujú a neuvedú do mapy a nedajú im náboženskú legitimitu, nebudú mať žiadne politické a spoločenské vyjadrenie a nebudú môcť ovplyvňovať a meniť.

Späť k Bennettovi

Myslím si, že tajomstvom úspechu Naftaliho Bennetta v posledných rokoch bolo, že dokázal byť výrazom moderno-náboženského cítenia. On sám môže byť hodný prezývky Lite (nepoznám ho, ale taký je môj dojem), nie je ani veľkým znalcom halachy a judaizmu, a preto ani nedosiahol a nedefinoval pre seba pojmy, ktoré presadzuje. To je aj dôvod, prečo na ňu majú (alebo mali) značný vplyv ultraortodoxní rabíni sionisticko-náboženskej verejnosti. Je aj ovocím ich vzdelania a stelesňuje v ňom pocit, že oni sú lídrami a sú ideálnym vzorom, aj keď ja sám (Bennett) tam v skutočnosti nie som. Ale v jeho diskurze vidno, že aspoň podvedome k tomu smeruje a to sa s Bennettovým výtvorom a jeho vyslobodením z okov náboženskej sionistickej strany do politického priestoru na trón premiéra a jeho široká koalícia.

Myslím, že v tom je tajomstvo jeho úspechu. Mnohí ho nasledovali, pretože si uvedomovali, že zastupuje, aj keď nie vedome, dosť širokú pozíciu, ktorá dodnes nemá výraznejšie zastúpenie. Ľahšie sa spojil so sekularistami, o čo sa klasický náboženský sionizmus už roky neúspešne pokúša, pretože klasický náboženský sionizmus vedie ultraortodoxný. Tieto nemôžu vytvoriť skutočné spojenie so sekularistami. Koľko ľudí ako Ayelet Shaked bude ochotných hlasovať proti náboru ultraortodoxných a za rozpočty na ješivy a pokračovanie ultraortodoxného parazitizmu len preto, že im to niektorí černosi nariadia?

Moderná strana, ktorá sa stavia proti ultraortodoxnému a ultraortodoxnému konzervativizmu, môže ľahšie vytvárať koalície so sekularistami, ktorí majú záujem o silnejšiu, ale nie ultraortodoxnú tradíciu a náboženskú a náboženskú identitu (ktorá sa zvyčajne spája aj s politicko-politickou pravicou). ). Hovorili sme aj o koalícii s Arabmi, ktorí majú záujem o rozumné spolužitie so štátom Izrael. Tie spolu s liberálnou ľavicou predstavujú reálnu hrozbu pre sionisticko-náboženskú koncepciu, ktorá v štáte vidí stelesnenie judaizmu a Tóry. Božia stolička na svete. Je teda jasné, že kto nepripustí vznik takejto koalície, hoci ide o pragmatickú arabskú stranu (hrom, do ktorej bol ochotný vstúpiť už aj Likud) a že neexistuje možnosť pravicovej náboženskej koalície bez toho to znamená, že Smutrich a Náboženská sionistická strana (ktorá má pekný názov. Skutočne predstavuje náboženský sionizmus, na rozdiel od moderného pravoslávia). Takáto koalícia nie je možná zo sionisticko-náboženského hľadiska, ale určite je možná z moderného hľadiska (ktorého sionizmus nie je náboženský a štát Izrael nepovažuje za židovsko-halachicko-náboženskú osobu) . Problém je v tom, že Bennett si toto všetko nevie sám pre seba definovať, a tak je sám v hmle, ktorá ho znova a znova ťahá do sfér konvenčného diskurzu. Snaží sa ospravedlniť v podmienkach konvenčného diskurzu a nechápe, že potrebuje produkovať iný, alternatívny diskurz.

Boj proti Bennettovi a tomu, čo zastáva

Niet divu, že boj proti Bennettovi a proti tomu, čo predstavuje, narástol do šialených úrovní vo fázach, v ktorých by sa zdalo, že dokáže okolo seba sformovať verejnosť a vymaniť sa spod ultraortodoxnej rabínskej kontroly do politického priestoru. Ultraortodoxní rabíni, ktorí vedú náboženský sionizmus, a ich hovorcovia politici si uvedomili, že fenomén Bennett môže klesnúť o zem pod najväčším úspechom propagandy v judaizme za posledných dvesto rokov a dať vyjadrenie veľmi širokej verejnosti, ktorá v skutočnosti nestojí. za nimi, aj keď sa to opakovane snažia vysvetliť. Nečudo, že rovnakú propagandu a podnecovanie začali používať proti Bennettovi a jeho priateľom proti modernému pravosláviu (neoreformy, líti, ľavičiari, anti-Izrael, nová nadácia a Európska únia, odovzdanie Izraela ľavici a Arabi a Moslimské bratstvo), aby ho násilím zvrhli z mapy. Vzniesli proti nemu všetky nároky, z humna aj z vinárstva, a prezentovali ho ako najväčšieho zradcu v histórii ľudstva, so všetkými chybami, ktorých sa dopustil iní, ktorých sami podporujú (a podľa mňa z oveľa menej dobrých dôvodov ). Všetky jeho nezmysly boli prezentované ako ohrozenie judaizmu a sionizmu a zničenie štátu. holokaustu.

Dôvod tohto hysterického a divokého záchvatu je veľmi jednoduchý. Bennett je najväčšou hrozbou pre ultraortodoxnú hegemóniu a pre zachovanie sionistickej osi ako predelu v náboženskej spoločnosti. V tomto zmysle je tu spoločný záujem pre ultraortodoxné strany a náboženský sionizmus, keďže obe sa živia týmto propagandistickým prekrúcaním, a preto ho spoločne aj propagujú. Ak verejnosť zrazu pochopí, že väčšina z nich nie je s týmito ani s týmito, čo sa s nimi stane?! Ak si verejnosť uvedomí, že je priťahovaná k jednej z dvoch strán, hoci v skutočnosti patrí k mlčiacej väčšine v strede, tieto strany môžu zmiznúť z mapy a určite stratia svoju neustálu kontrolu nad verejnosťou. Nečudo, že hysterické a násilné demonštrácie, neustále prenasledovanie a vyhrážky, sociálne vylúčenie (nezdvihnutie Tóry v synagóge, nepodanie pohára vody, nepozvanie premiéra do Rabbiho centra na Deň Jeruzalema) a iné začala zelenina. Bol namierený proti každému členovi Bennettovej strany, ktorý sa odvážil zostať a prejaviť lojalitu jemu a jeho ceste, ale v prvom rade proti samotnému Bennettovi. Vymyslené nároky proti nemu od zdroja a od vinárstva, pravdivé a nepravdivé. Urobte z neho tých najnenásytnejších skorumpovaných ľudí, ktorí tu boli, samozrejme, v pozadí ich starého priateľa Netanjahua (ktorý je naozaj veľký skorumpovaný, ale v skutočnosti ich to netrápi). Bola to propagandistická mašinéria, z ktorej sa Goebbels mohol naučiť značnú kapitolu, riadená skorumpovanou a lživou Bibi, samozrejme, v spolupráci s ultraortodoxnými, a nie menej s ultraortodoxnými rabínmi a aktivistami, ktorí vedú náboženský sionizmus. Skrátka ultraortodoxní a Bibi proti Bennettovi. Zmätená náboženská verejnosť, ktorá k nim väčšinou nepatrí, to nechápala. Bol oklamaný, aby si myslel, že Bennett zišiel z cesty, a tak zradil náboženský sionizmus. To je samozrejme pravda, pretože prišiel s iným spôsobom, ale tento spôsob je úplne legitímny a hodný. Len temné sily nám to nechcú dovoliť uznať. Vec v ich mysliach.

Boli politici, ktorí toto podnecovanie vydržali, ale boli aj takí, ktorí sa pokazili. Bol som veľmi nahnevaný na Idit Silman a ďalších darebákov, ako je ona, aj keď ju prezentovali Smutritzovi ultraortodoxní a Bibi Kafar v Pokání. Jej smiešne, demagogické a záhadné falošné argumenty dostali status slávnej myšlienky a chvályhodnej odvahy. No chápem, že je naozaj ťažké stáť pevne pred pedagógmi a učiteľmi a vašimi míľnikmi, na ktorých ste vy sami vyrastali. Sú to tí, ktorí ti vysvetlili, aké dôležité je byť náboženským sionistom, veď sú to aj starší rabínov náboženského sionizmu, ku ktorým patríš aj ty a kto si ty, Ben-Shalulit, ktorý sa postavíš k nim?! Kto môže úprimne obstáť a vyvodiť závery v situácii, ktorá mu prezradí, že jeho vychovávatelia na ňom pracovali, že presvedčenia, s ktorými vyrastal a za ktoré bojoval, sú nezmysly a že jeho ctení vodcovia sú lacní demagógovia?! Dlhoročná propaganda priniesla svoje ovocie (v Ošime), keďže mnohí členovia moderného pravoslávia sa nedokázali oslobodiť od pocitov menejcennosti a príslušnosti k náboženskému sionizmu, ktoré im boli vštepované od úsvitu ich detstva. Každý, kto nie je filozof, múdry študent alebo seriózny mysliteľ, môže len ťažko odolať neustálej propagande, ktorá mu vysvetľuje, že zrádza židovské dedičstvo, porušuje zákony a zásady sionistickej viery a budúcnosť siete peklo. Ako sa môže človek ako Bennett alebo Silman vysporiadať s výrokmi, ktoré sa hovoria v mene Tóry a Halachy, keď je s krajinou z Dauriyty a Zorba z Durbanu, ktorý je vždy vzdelaný, aby počul rabínov, ktorí sú tí, ktorí určujú, čo Tóra a Halacha hovoria ?! To sú nápady, na ktorých ste vyrástli a dojčili ste ich s materským mliekom. Obyčajný Žid tomu nemôže odolať.

Závery

Zjavným záverom je, že aspoň v tejto fáze mal Bennett naverbovať rabínov a mysliteľov, tých, ktorí majú schopnosť konceptualizovať a formulovať alternatívnu politickú a náboženskú subdisciplínu. Títo nemusia obdivovať propagandu a „nábožensko-náboženskú“ demagógiu (tj ultra-ortodoxnú a ultra-ortodoxnú) a môžu sa im podariť oslobodiť sa od prehnitého vzdelania, ktoré dostali, a pojmov doň asimilovaných. Vybral si a vymenoval aktivistov a títo pravdepodobne nemohli odolať takýmto útokom, aspoň pokiaľ nemajú žiadnu ideologickú, intelektuálnu, halachickú a náboženskú podporu.

Aj keď predpokladám, že aj keby to boli intelektuáli a rabíni, ultraortodoxno-harediovský útok by sa obrátil proti nim, a ak by sa ich aj nepodarilo zlomiť, zlomil by širokú verejnosť, ktorá ich volila. Sú to jednoduchí ľudia, ktorí chcú byť verní hodnotám, s ktorými vyrastali. Preto aj keby boli menovaní myslitelia propagandy, zlomili by svojich voličov. Takže v mojich očiach je veľmi pochybné, či by to tiež pomohlo.

Z toho plynie ponaučenie, že treba začať teóriou a vzdelávaním v danej oblasti. Vyvinúť systém konceptov, ktorý predstavuje alternatívu k ultraortodoxnej propagande na jej dvoch krídlach (ultraortodoxnej a nábožensko-sionistickej), ktorá poskytne duchovnú a intelektuálnu podporu srdcu veľmi širokej verejnosti, ktorú v súčasnosti nedokáže nájsť. odpoveď. Na rozdiel od presvedčenia mnohých ľudí si myslím, že taká verejnosť existuje a je a je veľmi široká. Patrí sem vlastne značná časť ultraortodoxnej verejnosti a verejnosti, ktorá sa definuje ako národno-náboženská. Ale kým nebude existovať podriadený a vedenie, ktoré ho bude zastupovať, nebude sa môcť organizovať a byť politicky a spoločensky vyjadrený. Takáto náboženská identita nebude. Taká je povaha náboženskej spoločnosti, ktorá aj keď má spoločné názory, pokiaľ nebudú mať vedenie a teoreticko-teologickú oporu, nevystúpia na povrch a nezadržia vodu. Mimochodom, toto je prípad modrých golierov v ultraortodoxnej spoločnosti, ktorej mnohí veria, no nedarí sa jej organizovať, pretože nemá žiadne uznávané ani rabínske nábožensko-rabínske vedenie. To isté platí aj o modernom pravosláví, ktoré dnes chtiac-nechtiac patrí k národno-náboženskej verejnosti napriek ostrému rozporu s ich názormi. Pocit domova a inštinktívna lojalita moderných pravoslávnych sa tak obracajú k náboženskému sionizmu a predelom zostáva sionistická línia. Namiesto toho, aby sme si uvedomili, že táto mlčiaca väčšina čelí ultraortodoxnému pólu, ktorý zahŕňa náboženský sionizmus a ultraortodoxných, pokračujeme vo včerajších bojoch medzi náboženskými sionistami a ultraortodoxnými.

Hlavným bodom, kde je dôležité začať, je vojna proti konzervativizmu. Hlavným nástrojom ultraortodoxnej propagandy je konzervativizmus. Zvykli sme si na konkrétny náboženský model a je v nás tak hlboko zakorenený, že nemáme žiadnu schopnosť sa od neho skutočne oslobodiť. Aj keď už tomu neveríme, nevieme si to povedať úprimne a nahlas. Religiozita je takmer synonymom konzervativizmu a oslobodiť sa od neho je veľmi ťažké. Aby sme sa vymanili z deštruktívneho zovretia ultraortodoxných politikov a rabínov náboženského sionizmu, musíme v prvom rade striasť oddanosť tomu, v čom sme sa vzdelávali. Nie nadarmo existuje výchovný ideál povedať, že som nábožný, pretože tak som bol vychovávaný. Pre mňa vážne a skreslené tvrdenie. Správne tvrdenie je: Som veriaci, pretože v to verím, aj keď som bol tak vzdelaný. Konzervativizmus, ktorý posväcuje tradičnú religiozitu, pretože tak sme boli vychovaní, zachováva modely, názory a vedenie, na ktoré sme zvyknutí. Najprv ju treba zastreliť.

Späť k Daniel Sagron: Cancelling the Dash

Bol to Sagronov článok vyššie, ktorý ma podnietil napísať tento stĺpček. V jeho slovách sú niektoré zlyhania a niektoré správne body. Súhlasím s jeho analýzou, že koreňom Bennettovho fenoménu je zrušenie spojovníka (podľa jeho názoru: spojovník), teda postavenie sionizmu nie na náboženskom základe. Bennett predstavuje skupinu, ktorá je sionistická a náboženská, ale medzi nimi nie je spojovník. Ale zaoberá sa osou sionizmu. Ako to súvisí s mojím rozprávaním o modernom pravosláví? To ma privádza späť do kolóny 477. V poznámke som tvrdil, že náboženský sionizmus s pomlčkou je nemoderné pravoslávie, zatiaľ čo náboženský sionizmus bez pomlčky je v podstate modernou ortodoxnou koncepciou.

Náboženský sionizmus kladie svoj sionizmus na hodnoty v rámci Tóry. Dobývanie a osídľovanie krajiny sú hodnoty Tóry a to je jediný základ pre sionizmus. V tomto zmysle tu nie je žiadny konzervatívny midraš, ktorý je založený na vonkajších hodnotách, ale na interpretácii (celkom rozumnej) Tóry a halachických zdrojov. Na druhej strane náboženský sionizmus bez pomlčky obhajuje Ben-Gurionov sionizmus, teda hodnoty, identitu a národné ašpirácie, a to nielen preto, že je napísaný v Tóre (hoci aj to je pravda), ale aj preto, že židovský národ má právo pripojiť sa k Jari národov a založiť si štát. Nerobí mu preto problém vytvárať koalície so sekulárnym sionizmom a nevníma ho ako ‚oslíka Mesiáša‘. Presne to sa dnes deje v našej politike z hľadiska koalícií.

Pre mňa, ako niekoho, kto zastáva takúto pozíciu, stojí sionizmus paralelne s vierou a náboženským a halachickým záväzkom, ale nemusí z nich nevyhnutne prameniť. V krajine nevidím naplnenie vízie prorokov (lebo netuším, či taká je), ale požehnaný jav sám o sebe, ktorý nemá nič spoločné s vykúpením a zachovávaním. Toto nie je Aqaba Damask a nie začiatok Deguly, ale len krajina, v ktorej chcem žiť a na ktorú mám právo. Preto ani nemám veľké očakávania od jej náboženského vystupovania a v žiadnom prípade z nej nemám žiadne veľké sklamania. Vysvetlil som tam, že takáto koncepcia je v podstate koncepciou moderného pravoslávia, pretože prijíma vonkajšiu hodnotu (nacionalizmus), nie nevyhnutne preto, že by mala pôvod v Tóre alebo mudrcoch, ale práve tým, že sa s ňou stotožňujem (a dokonca výslovne a otvorene ovplyvnený prostredím, v ktorom žijem). Mne ako modernému pravoslávnemu človeku to stačí na to, aby som vzal do úvahy moje praktické a dokonca náboženské správanie.

V XNUMX. rokoch existovala skupina novinárov zo zahraničia, ktorí robili prieskum medzi intelektuálmi na otázku, prečo sú sionisti. Isaiah Leibowitz im povedal: pretože máme dosť Gojimov (sme sionisti, pretože máme dosť pohanov). Rabín z Ponivezu mal dosť podobný názor. Zvykol hovorievať, že je sionista ako Ben-Gurion, na Deň nezávislosti tiež nepochváli a neprosí. Okrem vtipu, pokiaľ som pochopil, je tu dôležitá myšlienka: rabín z Ponivezu bol sekulárny sionista, ale nevnímal to ako náboženskú záležitosť. Takéto vnímanie je čerešničkou na torte v očiach ultraortodoxných (jeho študenti ješivy sa opakovane pokúšali sklopiť vlajku, ktorú zvykol vyvesiť na strechu na Deň nezávislosti. Takto sa vyjadril zosnulý novinár Dov Ganchovsky, ktorý sedel vedľa k nemu, povedal mi) a náboženskí sionisti. Títo a tí nie sú ochotní uznať hodnoty mimo Tóry. Ultraortodoxní vidia sionizmus ako hnutie, ktoré presadzuje vonkajšie hodnoty, a preto ho odmietajú, a náboženskí sionisti ho považujú za hnutie, ktoré presadzuje náboženské hodnoty. Tí a tí však nie sú ochotní akceptovať moderno-ortodoxnú koncepciu, ktorá je ochotná presadzovať hodnoty mimo Tóry. Moderné hodnoty.

Mimochodom, kvôli tomuto zlyhaniu pomerne veľa ľudí v náboženskej sionistickej verejnosti bez pomlčky, ktorí majú v úmysle povedať, že obhajujú moderné pravoslávie, hovorí v bežnom diskurze a snaží sa vysvetliť, že ich hodnoty čerpajú z tzv. Tóra. Takto nám všelijakí „osvietení“ ľudia z náboženskej ľavice vysvetľujú, že demokracia je hodnota Tóry, rovnosť, zaobchádzanie s druhým, feminizmus, zaobchádzanie s nežidmi, mier, to všetko sú hodnoty tóra. No, nie je to naozaj presvedčivé (veľké bradavice za sedem požehnaní). Pre verejnosť je ťažké a celkom správne akceptovať, že z nejakého dôvodu av extrémnom prípade presne to, v čo veríte, nájdete v Tóre (na rozdiel od všetkých ostatných, ktorí to tam nenájdu). Každému je jasné, že tieto hodnoty nevychádzajú z Tóry, ale sú to vonkajšie hodnoty, ku ktorým sa táto skupina hlási. Prečo teda tento zvláštny diskurz? Odkiaľ pochádza zmätok? Prečo to nepovedať úprimne? Ukazuje sa, že aj oni si nechtiac osvojili domnienku svojich odporcov z oboch krídel (ultraortodoxných a náboženských sionistov), ​​že všetko sa má začínať a končiť Tórou. Je to, čo som povedal, keď neexistuje žiadna premyslená a usporiadaná teologická a halachická mišna, ktorá by túto vec podložila, vytvára sa koncepčný zmätok, ktorý v konečnom dôsledku vedie aj k politickým zlyhaniam.

Sagron vidí Bennettov pád ako dôkaz toho, že nemá verejnosť. Že sionizmus bez náboženského základu netrvá a teda vlastne neexistuje. Ale jeho slová sú o tej istej verejnosti, ktorá nie je. Je to verejnosť, ktorá priviedla Bennetta k moci a urobila ho úspešným. Naopak, až kým Bennett náboženský sionizmus neprežíval neustály politický úpadok a bol to on, kto ho z toho aspoň dočasne dostal. Nie je teda pravda, že takáto verejnosť neexistuje. Naopak, záver je taký, že taká verejnosť určite existuje a je dokonca oveľa širšia, ako si dokážete predstaviť. Ale je neúspešný a nemôže uspieť politicky, pretože bez usporiadanej veci nemôže čestne odolávať tlakom, ktoré sú naňho vyvíjané zo všetkých strán. Tí, ktorí ho vychovávali a viedli a zvykali na to, že vo svete nosia Božie slovo a že mimo Tóry nie je nič a že Tórou sú oni, mu nedovolia vidieť, že toto vzdelanie je silá propaganda. ktorá spočíva v jej základe. Takýto človek nemôže obstáť proti propagandistickej mašinérii, ktorú som opísal a ktorej súčasťou (a aj produktom) je článok Daniela Sagrona.

Čo sa týka rozpadu, ktorý opísal Daniel Sagron, úplne súhlasím. Aj keď je úplne prehnané povedať, že nebola ako ona. Politický rozklad národno-náboženskej verejnosti je monotónny proces, ktorý prebieha už veľmi dlho a Bennett bol od neho vlastne dočasným odklonom. Tento rozpad nie je kvôli Bennettovi, ale napriek Bennettovi. Spôsobuje to ten, kto je v aréne dávno pred a po Bennettovi, teda ultraortodoxné vedenie náboženského sionizmu (Sagronovi kolegovia). Je pravda, že tu dochádza k strate cesty a podľa mňa je to opakované vyjadrenie toho, že sionisticko-náboženské vedenie má väčšinu svojej moci v deštrukcii a rozklade. Ničí a trvá na jej práve pokračovať v ničení a bojuje proti každému, kto sa pokúsi napraviť. Preto tento proces prebieha už pekných pár rokov, dávno pred Bennettom.

Zastúpenie náboženského sionizmu v Knesete je dlhé roky neúmerné jeho voličom, keďže masy voličov prechádzajú k iným stranám (to nemusí byť nevyhnutne zlé. Ja tiež). Akýkoľvek fenomén, ktorému sa podarí vytvoriť alternatívu k rozpadu, za ktorú si môže toto vedenie samo, teda zhromaždiť časť týchto voličov späť do lona náboženskej alebo tradičnej a národnej strany, bude v Babe zakotvený strojom tzv. deštrukciu a propagandu, ktorú sama prevádzkuje. V mojich očiach je trochu zvláštne a nečestné obviňovať toho, kto prišiel napraviť skazu, ktorú vy sám spôsobujete a ktorú vy sám udržiavate vo svojej vojne proti nej.

Sagronov záver je, že autorova teória spojovníka by mala byť hlboko pochovaná. Úplne súhlasím, ale nie v jeho zmysle. Ako alternatívu navrhuje teóriu, v ktorej je len religiozita a nacionalizmus (a modernosť) sú nanajvýš jej derivátmi. Zatiaľ čo tvrdím, že tieto dve veci by mali zostať vedľa seba a skutočne by ich nemal spájať spojovník. Navyše, jeho záver je pre mňa zvláštny, pretože ak chce povedať, že pomlčka by mala byť pochovaná politicky, pretože nemá žiadnu verejnú požiadavku, tak tu je pochovaný. Ale ako som vysvetlil, politika posledných rokov hovorí, že určite má verejnosť. Ak mal na mysli, že táto verejnosť by sa mala vzdať pomlčky (t.j. opustiť teologický svet, kde je len Tóra), myslím si, že záver je opačný: existuje široká verejnosť, ktorá je taká, a mala by sa vytvoriť teologická divízia, ktorá bude dať tomu podporu. Dnes ho pochovajú do hrobu. Neúspešné rozpustenie strany, ktorá ho zastupuje, neznamená, že by sa pomlčka mala pochovať (v jej zmysle), ale že by mala dostať autentický a stabilný politický výraz. Ak vôbec, potom musíme pochovať propagandistický stroj, ktorý zdieľa sám Sagron.

Niečo o náboženských večierkoch

Veľakrát som napísal, že nevidím veľkú hodnotu v existencii náboženských strán. Mne robia oveľa viac škody ako úžitku a takmer každý ich hlas je v rozpore s mojimi názormi (existujú väčšinou na podporu nátlaku). Moje poznámky sú napísané preto, lebo politické javy, ktoré tieto strany sprevádzajú, odrážajú procesy, ktoré je dôležité zvážiť.

Moje poznámky tu nie sú určené na záchranu politickej reprezentácie náboženskej verejnosti a náboženských strán, pretože toto všetko má v mojich očiach malú hodnotu. Moje poznámky majú za cieľ vysvetliť, prečo je dôležité vybudovať vodcovstvo a teologickú a halachickú mišnu, ktorá poskytne teoretický základ, ako aj sociálne (a možno aj politické) vyjadrenie významnej časti dnešnej náboženskej verejnosti, ktorá je nemá a tlmená ( z vlastnej viny samozrejme). Stojí za to na záver poukázať vinu správnym smerom. Tí, ktorí sú vinní, nie sú rabíni. Predpokladám, že väčšina z nich sú baby, ktoré uchvátil názor, že ju samy vychovávajú a vychovávajú. Asi naozaj veria svojim nezmyslom. Vina je na nás. Pokiaľ budeme aj naďalej hlúpi a klamaní propagandou, na ktorej sme vyrastali a podľahneme jej, sami budeme vinní za to, aké hanebné ovocie pestuje. Neprichádzajme so sťažnosťami, ale sami za sebou.

[1] Hoci toto nie je v skutočnosti daizmus, pretože je to Boh, ktorý vyžaduje a prikazuje.

126 myšlienok na tému „Vzostup a pád Bennetta a ich význam (stĺpec 486)“

 1. Nerozumel som. Rabín Yoel nie je konzervatívec (hoci sa prezentuje, akoby všetky jeho hodnoty pochádzali z Tóry). Okrem toho na príklade tu alebo tu nezáleží, pokiaľ ide o celkový obraz.

 2. Nezdá sa vám táto rubrika trochu postmoderná? To znamená, že váš argument je, že rabíni si v skutočnosti chcú zachovať svoju hegemóniu a svoju moc, a tak spustili propagandistickú kampaň, aby sa dostali do konfliktu s Bennettom. Je tu trochu konšpiratívny argument, ktorý ignoruje obvinenia proti Bennettovi.

  1. Postmodernizmus nepredpokladá teóriu moci. Patrí k neomarxizmu či progresivistom. Postmodernizmus je bližšie k postštrukturalizmu, ktorý Ramad tak miluje. Že neexistuje spôsob, ako sa dostať k pravde a že všetko sú konštrukcie. Ale nie dlažba na ovládanie iného.

  2. Vskutku, jeden z rabínových halucinačných stĺpov. Všetko sú to sprisahania rabínov, vôbec nie najväčšieho gaunera v histórii izraelskej politiky, ktorý ničí základnú demokratickú ideu a kus nebezpečných megalomanov. Emoji vás chytí za hlavu!

 3. Napísal som, že asi naozaj veria svojim nezmyslom. Ale sila propagandy a deštrukcie a jej hlúposť a nedôslednosť jasne poukazujú na premyslenú a premyslenú konšpiráciu. A aj keď to bolo podvedome, aj tak to museli pochopiť a zastaviť.
  Vo všeobecnosti platí, že marxizmus zavesí všetko na konšpirácie namiesto toho, aby sa zaoberal argumentmi o kandidatúre. Ale keď sa vysporiadate s argumentmi a uvidíte, že v skutočnosti nie sú prípustné, dospieť k záveru, že sú tu skryté motívy.

   1. Tiež o to nemám záujem. Toto nie je predmetom rubriky. Mimochodom, toto nie sú tvrdenia pravicovej verejnosti, ale Bibi-Smutritzovej, ktorá z nejakého dôvodu mení podvádzanie doprava (vpravo = pro Bibi) a potom obviňuje ostatných (čiastočne oprávnene) z podvádzania.
    Na okraj dodám, že veľké „sklamanie“ jeho pravicových voličov z neho, ktoré považujete za samozrejmosť, sa z nejakého dôvodu v prieskumoch neprejavuje. Existuje najmä vo falošnej propagande Bibi-Smutritz, ultraortodoxno-skorumpovanej koalície. Koho nesvätá zmluva nemá rada, je moja šálka čaju.
    Dokonca aj priaznivci tejto aliancie by očakávali minimálne čítanie s porozumením. Ale zrejme to boli prehnané očakávania.

    1. Vaša ctihodnosť, mýlite sa.

     Po skutku o podvode (a pri všetkej úcte, žiadny Bibi, či už podvodník alebo nie, nemôže sám vycvičiť tento podvod) sa opakovali prieskumy verejnej mienky, vrátane prieskumov uskutočnených v rámci „Yiminy“ (možno by mal rabín poradiť aj Bennettovi, aby urobiť na tejto úrovni koncepčnú chybu, nazvať stranu Yamina, alebo možno namiesto rabína bude presvedčený o jasnej línii jazdy na zjavných klamstvách), čo ukázalo, že asi dve tretiny verejnosti, ktorá ho zvolila, boli sklamané a prekvapený vládou, ktorá vznikla.

     Nemalo by sa zmiasť, že Bennett k sebe pripojil ďalšie mandáty, čo naznačuje verejnosť, ktorá to považovala za krok jednoty, verejnosť, ktorá zjavne spĺňa rabínov popis. Pozrite si počet mandátov v prieskumoch bezprostredne po zostavení vlády, keď obraz blokov zostal stabilný, v porovnaní s prieskumami, ktoré skúmali samotný krok.

     Čo sa týka neschopnosti zastávať tieto mandáty – myslím, že vyriešite Bennettovu zodpovednosť a vinu.

     Bol neprítomným premiérom, ktorý sa zas a znova zrútil do vydierania extrémistami vo vlastnej vláde a celkovo bol ako lístie fúkajúce vo vetre rôznym silám, žiadna kríza nebola zvládnutá v jeho rukách, Corona sa neriešila ocitol sa pri vedení rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, keď v skutočnosti nemal skutočnú stratégiu, uväznený vo vláde, ktorá nie je schopná prijať základné zákony, ako je zákon o občianstve, to všetko po vyhláseniach o vláde o 10 stupňov doprava “, neschopný viesť zdržanlivú a synchronizovanú vládu, keď minister obrany celkom riadi politickú líniu, ktorá prekračuje bezpečnosť pred osadami, opakovane na ne naráža Trh na boku a pomerne úspešný politický proces z vlastnej vôle, ktorý vybavuje Abu Mazen a všetky druhy iných mocných ľudí, zatiaľ čo nepokoje, ktoré sa zdajú byť záležitosťou, ktorá sa stala kalendárom, zatiaľ čo hromy sa zmenili na tiché ryby...

     Tak o ktorej opozičnej strane presne hovoríš???

     Stručne povedané, môžeme to rozšíriť o mnoho faktov, ale v skutočnosti sa tu stalo to, že Bennettova vláda zničila samotný sen, nielen očividné kampane druhej strany (môžete si myslieť, že opozícia, ktorá sa snaží zvrhnúť vlády, je nová vec , naozaj nebezpečná koalícia...).

     Podľa môjho odhadu máte pravdu vo filozofickom rozdelení rôznych prúdov a veľmi sa mýlite v tom, čo viedlo k Bennettovmu vzostupu a pádu.

     Môj osobný názor - sme požehnaní, že sme boli oslobodení od tohto trestu a mali by sme si priať, aby vznikla strana, ktorá by skutočne spadala pod rabínove definície.

     1. Vždy som mal rád ankety. Ale z nejakého dôvodu, napriek kolosálnemu sklamaniu, podpora pre Bennetta časom vzrástla. Toto je len pokračovanie klamstiev bibistov. Je veľmi jednoduché odpovedať na prieskum, v ktorom som hlasoval za Bennetta a som sklamaný. Z nejakého dôvodu sa takmer nikdy nestretávam s ľuďmi, ktorí sú z Bennetta sklamaní, ale samozrejme to nie je nevyhnutne reprezentatívna vzorka. Prieskumy nie sú zlou vzorkou a samozrejme hovoria presný opak toho, čo hovoríte. Po odchode Bennetta do dôchodku sa situácia samozrejme zmenila, ale ide o dočasný trend.
      O mojom politickom výklade možno samozrejme polemizovať, ale myslím si, že je veľmi správny.

      1. Žiaľ, mýli sa alebo nevie o výsledkoch prieskumov.

       Pozrite sa späť v tomto účte a vycentrujte výsledky na ceste -
       https://twitter.com/IsraelPolls

       Podpora Bennettovi sa určite nezvýšila, sem-tam sa vyskytli skoky a aj pády v dôsledku okolností v pozadí, ale celkovo som sa stabilne pohyboval v priemere okolo 6-8 mandátov (Yamina skončila so 7, ako bolo spomenuté) .

       Výsledky platia a je na každom, ako tieto fakty zosúladiť (za predpokladu, že akceptujete prieskumy verejnej mienky ako nástroj. Nechápem, ako sú tvrdenia o zvýšení podpory a klamstvá bibistov založené na súkromných dojmoch tvrdeniami vyššej kvality ako zbierka ankiet).

       znova,

       1. Pokiaľ ide o otázku o zostavení vlády, v prieskumoch uskutočnených tesne pred a po dátume rozhodnutia približne dve tretiny Bennettových voličov uviedli, že sú z tohto kroku sklamaní (boli aj takí, ktorí tiež povedali, že nebudú hlasovali, keby vedeli)
       2. Počet mandátov zostáva stabilný, priznal Grosso a väčšina prieskumov sa zhoduje

       Ako sa vyrovnáte?
       Je to možné od rabínskej interpretácie komunity, ktorá nemá iný domov, cez výmenu podpory od inej komunity, cez bentistov až po rabínov.

       Nevidím, aké klamstvá bibistov môžu tieto fakty vytesniť.

       V jednej interpretácii a v najlepšom prípade pravica (až do odchodu Bennetta do dôchodku, ktorý hovorí niečo o bentistoch) zostala viac-menej na svojej sile a v druhom prípade došlo k *permanentnému* hnutiu medzi blokmi, ktoré začalo v roku 62 „pre zmenu“ a 51 „pre blok Netanjahua“ a teraz (a viac dní povie) je na 55 a 60.

       Jedno z vysvetlení, ktoré považujem za najpravdepodobnejšie, je, že Bennettovi priaznivci sa vrátili do opačného bloku a on si zachoval svoju silu v hnutí v rámci bloku „zmeny“. prečo? Pretože sionizmus stúpal a klesal celú cestu a Likud tiež, tak prečo predpokladať, že toto sú voliči Novej nádeje, Liebermana, Labouristov alebo Mertza?

       Nechápem, ako táto interpretácia funguje. Prepáčte, to znie skôr ako zbožné želanie, než pozícia, ktorá je v súlade s realitou.

 4. Do RMD-
  A. Myslím, že Ido Pechter hovorí vyslovene ako ty. Možno by ste sa k nemu mali pridať a vytvoriť politické hnutie
  B. Je to trochu malicherné, ale myslím si, že keď ľudia ako Daniel Sagron hovoria, že nacionalizmus pochádza z Tóry, nemyslia tým, že implementuje prikázania Tóry, ale trend Tóry. A kde je tento trend napísaný? Nie je to napísané, ale predpokladajú, že je to vôľa e, rovnako ako jeho česť. Rozdiel medzi vami je vo vedomí, že to nie je napísané v Tóre (vy ste si vedomí a je to o niečo menej), a v hodnotách, ktoré sami chcete (sloboda verzus nátlak atď.)
  Ak poznáte z čias svojej dogmatiky (ak ste vôbec také dni mali) pasáž ako vo svetlách zmŕtvychvstania, o rozporuplnej národnej a všeobecnej svätosti a všeobecnej svätosti, ktorá ich všetky zahŕňa, je to podobné nápad na váš.
  tretí. Je známe, že náboženský sionizmus tvoria študenti rabína Kooka a študenti Gush a podobne, a že politická reprezentácia v posledných rokoch inklinuje k študentom rabína Kooka. Ale zdá sa mi, že starý pedál bol vlastne akousi modernou ortodoxiou Tóry a paralelnej práce
  Na zdravie – Rabín Yoel Ben-Nun v mojich očiach naozaj nie je konzervatívny

  1. A. Myslím si, že napriek podobnosti máme opačné trendy. Prístupnosť a prívetivosť Tóry a halachy ma nezaujíma. To nie je môj motív a pre mňa je to nesprávny motív. Každopádne som teóriu zobral na seba. Politika zostane pre iných.
   B. Huat, ktorý som napísal v stĺpcoch aj tu.
   tretí. Staré NRP boli len orientalisti bez skutočnej teórie as množstvom emócií nižších ako ultraortodoxní (a samozrejme Sally jej vlastné rabínske vedenie).

   1. A. Na prvý pohľad sa zdá, že metóda rabína Pechtera (okrem trendu) je skutočne opačná. Po stĺpcoch o modernej ortodoxii som začal čítať tam spomínanú knihu rabína Pechtera (Judaism on the Sequence) a tam na konci úvodu píše:
    V tejto eseji sa pokúsim ukázať, že pokles hĺbky vedomia Halachy v jej najprimitívnejších zdrojoch – písomnej Tóre, Mišne a Talmude odhaľuje, že to, čo dnes vnímame ako moderné vedomie, je v skutočnosti prvoradé. základy Halachy. Preto v ňom nie je potrebné nič inovovať alebo vymýšľať, aby sa to zosúladilo s moderným vedomím. Čo sa od nás vyžaduje, je len natiahnuť ruku a vytiahnuť pre nás relevantné prístupy, ktoré v nej existujú. Tak založíme moderné halachické vedomie na základoch samotnej halachy a zachováme jej kontinuitu, a tak dokážeme, že halachické vedomie, ktoré je v súčasnosti akceptované v mnohých oblastiach pravoslávia, nie je pôvodným spôsobom halachy, ale jej skreslením. Modernosť nie je nepriateľom halachy, ale jej najlepším priateľom. Zatiaľ čo tí, ktorí sú proti modernosti v mene halachah, tí, ktorí ju oddeľujú od skutočného života a súčasného sveta, sú v skutočnosti jej najväčšími nepriateľmi."
    Ak z vyššie uvedeného odseku možno vo všeobecnosti pochopiť Pechterovu metódu (ešte som nečítal dosť na to, aby som pochopil jeho metódu a tvrdenie a jeho používanie termínu moderný), potom je pochopiteľné, že je predmetom kritiky stĺpca v otázka.

 5. post Scriptum. Kritika voľby hlavného rabína závisí od toho, ako sa naňho človek pozerá. Ak sa na neho pozriete ako na najvyššieho náboženského predstaviteľa v krajine, potom nie je narcistické, aký je jeho postoj ku krajine. Ale ak sa na neho pozeráte ako na niekoho, kto má viesť štát Izrael z náboženskej stránky, je trochu zvláštne menovať do takejto funkcie človeka, ktorý je proti štátu.
  Dôvodom, prečo sa to, čo rabín nazýva moderné pravoslávie (čo nie sú Spojené štáty americké), nestane politickým a ideologickým hnutím, je jednoducho to, že mnohí ľudia, ktorých rabín nazýva spoločným menovateľom, sú len skromní. Viem, že si poviete, že je to len konzervatívna demagógia, ale naozaj sa pozrite na verejnosť, o ktorej hovoríte. Väčšinou ide o ľudí, ktorí sa nestarajú o ľahké, ale aj vážne (samozrejme nie všetci sú takí) a právo im nestoja v popredí. Možno rabín nájde v ultraortodoxnej verejnosti to, čo hľadá, možno sú tam aj serióznejší a liberálnejší ľudia (hovorím to ako hypotézu, neviem dosť).

 6. Oprava vynechania pri prenose slov Isaiaha Leibowitza (a niečo o Bennettovi a 'Dash')

  V S.D.

  Nedaj bože Leibowitz hovorí, že 'sme unavení z pohanov', nájdete v ňom 'akékoľvek obscénne opatrenie', ale ako Snoopov nebol. Leibowitz povedal: „Už nás omrzeli pohania z Bying Rold Bay,“ povedal po anglicky a preložil do hebrejčiny: „Sme unavení z toho, že nám vládnu pohania“.

  A čo sa týka Bennetta. Bennett a Smutrich sú jedna strana tej istej mince. Obidve sa riadia dvoma princípmi: a. Sme unavení (= náboženský sionizmus) z toho, že nás vedú sekulárne. Náboženský sionizmus by mal viesť krajinu. B. Som vodca, dôstojný vodca viesť krajinu, som veliteľ, ktorý bude volať ‚po mne‘ a viesť všetkých.

  Naproti tomu ja (Kneset) preferujem klasickú „orientalistickú“ koncepciu, ktorú krásne vyjadril Dr. Yosef Burg. Nemusíme „stáť na čele“ a byť „veliteľom“. Sme požehnaní, že sme „pomlčkou“ autora, posilníme sa v Tóre a tiež sa začleníme do deja a vytvoríme tak spojenia. Pokúsime sa priblížiť svet Tóry sionistickým akciám a pokúsime sa priblížiť vzdialeným a posilniť ich spojenie s ich dedičstvom a stará „Kimaa“ sa obnoví a nová bude posvätená.

  Kto chce byť vodcom národa, musí sa neustále kontrolovať s „nasledovateľmi“, ktorí chcú v jeho vedení, a môže dôjsť k trpkému sklamaniu, keď zistí, že je „kráľom bez ľudu“.

  Na druhej strane tí, ktorí kráčajú trpezlivo – sa ocitajú v perspektíve desaťročí ako stále vplyvnejší. Stačí vidieť, ako veľmi sa posilnil v kvantite a kvalite sveta Tóry. Aj vo svetskej verejnosti rastie záujem o dedičstvo a tradície. Koľko veriacich ľudí je dnes na kľúčových pozíciách v oblasti bezpečnosti a politiky, ekonomiky a vedy, práva a školstva.

  Bennettov neúspech spočíval v jeho pokuse podchytiť sa na politickej reprezentácii národnej náboženskej verejnosti, ktorá vidí dôležitosť v presadzovaní náboženskej výchovy a inštitúcií Tóry a židovskej identity štátu. Toto je jedinečná zápletka, o ktorú sa nepostará žiadna iná strana. Bolo by pre neho lepšie pripojiť sa k Likudu a vyšplhať sa na vrchol bez toho, aby označil svoj vek vo veku 30 rokov ako hlavu štátu. Možno mal Bennett viesť Likud a štát po Netanjahuovi, 'ale ona zjedla Pegu' 🙂

  Stručne povedané: viesť národ a najmä národ názorovo založených Židov – si vyžaduje schopnosť trpezlivo sa spájať so širokou verejnosťou, aby sa vytvoril čo najširší konsenzus. Snáď Ayelet Shaked, ktorá sa konečne oslobodila od Bennettovej silovej metódy, bude úspešnejšia v presadzovaní vecí zo širokých spojení.

  S pozdravom, Yekutiel Shneur Zehavi

  1. „Správna“ obnova umožní dva politické domy pre oba odtiene národnej náboženskej verejnosti

   Obnova „pravice“ na čele s Ayelet Shaked umožní koexistenciu dvoch politických domov, vo všetkých odtieňoch národno-náboženskej verejnosti. Verejnosť Tóry nájde svoje miesto v Smutritzovom „náboženskom sionizme“ (spolu so „židovskou mocou“, „Noamom“ a ultraortodoxnými), kým náboženskí, tradiční a pravicoví sekularisti nájdu svoje miesto v obnovenej „pravici“.

   Ak Ayelet Shaked prekoná nánosy minulosti a privedie späť aj Amichai Shikli a priláka k tomu 'Židovský dom' - je veľká šanca, že ďalšie dve strany uspejú. Bolo by žiaduce, aby sa pravica stala cenzom a vytvorila volené vedenie, ktoré by prinieslo stabilitu a dôveru verejnosti.

   S pozdravom Yaknaz

   1. Pre tých, ktorí majú silnú opozíciu voči Benjaminovi Netanjahuovi a/alebo hegemónii vrchného rabinátu – je tu miesto v „Yesh Atid“, „Blue and White“, „New Hope“ atď. Mali by však vziať do úvahy, že Bidenova administratíva vyvinie silný tlak, aby smerovala k palestínskemu štátu. Takže sa musia pýtať, čo je lepšie? Odstránenie Bibi a hlavného rabinátu, alebo zabránenie vzniku štátu teroru v srdci našej krajiny?

    S pozdravom Yaknaz

    1. V skutočnosti, ako píše autor článku, skreslená propagandistická mašinéria, z ktorej sa Goebbels mohol naučiť značnú kapitolu.

     Alebo to bol vtip?

     1. Dni povedia (nie alebo)

      Dnes boli (na stránke Channel 7) zverejnené slová Ofira Sofera a Yariva Levina, ktorí neveria úprimnosti návratu Ayelet Shaked ku Gush Hayamim a majú podozrenie, že bude pokračovať v Bennettovej ceste a spojí sa s ľavicou a Arabi. Zdá sa, že budúcnosť nám objasní, či sa tu skutočne „otvorila nová stránka“.

      S pozdravom Yaknaz

      A možno kým sa veci nevyjasnia, pre umiernenú, tradičnú a pravicovú náboženskú verejnosť je lepšie „ísť na istotu“ a nájsť svoj politický domov v Likude.

      1. Neopustil možnosť vstúpiť do ľavicovej vlády

       V SD XNUMX v Tammuz P.B.

       Avšak list od Michaela Hausera Tova „Shaked verí, že Kara a Pinto zostanú na pravici a chce byť jazýčkom na váhach vo voľbách“ (Haaretz 2/7/22) naznačuje, že možnosť pripojiť sa k ľavici -krídlo vláda žije a kope, tá istá pani s rovnakou slávou 🙂

       S pozdravom, Yekutiel Shneur Zehavi

       1. A možno Bennett odišiel do dôchodku, pretože si uvedomil, že nedokáže odolávať Bidenovmu tlaku

        Bennett možno pochopil, že zoči-voči Bidenovmu tlaku na pokrok v mierovom procese - nebude môcť obstáť.

        Možno aj dúfa, že počas volebného obdobia nedôjde k silnému americkému tlaku na ústupky, aby sa nezhoršila politická moc ľavice, a medzitým získame pár mesiacov, v ktorých sa americký tlak nebude vyvíjať v r. plná sila.

        Je pravda, že treba cítiť, že Lapid a Gantz sa pomaly a tajne dohodnú s Američanmi na oživení „mierového procesu“ a ak sa Knessetu podarí nastoliť stabilnú vládu, „mierový proces“ dostane deštruktívny impulz, Kneset.

        S pozdravom, odošlem do Agzam-Kimmel

       2. Pokračuje v navigácii v zákulisí

        V S.D. H. v Tammuz P.B.

        List zverejnený dnes na Channel 7 naznačuje, že Ayelet Shaked pokračuje v pravidelných konzultáciách s Bennettom a "článok Naftali Ayelet, keď s ním súhlasila" 🙂

        A skrátka: čo bolo, to bude a nie je nič nové pod slnkom. A našou útechou je, že predseda vlády sa vrátil žiť do Jeruzalema. Bude bývať vo „Ville Salameh“, v Jabotinskom rohu Balfour, budova teraz patrí Davidovi Soferovi. Vnuk rabína Šmalka zo Salisha bude bývať v dome pravnuka pisára 🙂

        S pozdravom Yaknaz

        1. Bolo by pre nich lepšie, keby sa rozhodli interne

         Tento spôsob – párty jedného muža – je nezdravý. Jediný vládca, ktorý kričí na svojich voličov a „cik-cak“ zo strany na stranu – nakoniec stratí dôveru verejnosti, bolo by lepšie investovať do budovania pevnej verejnej základne.

         Keď členovia strany a voliči vedia, že lídra a s ním aj zástupcov strany v Knesete volia členovia strany a sú pod dohľadom volených inštitúcií strany – potom majú členovia strany a celá verejnosť dôveru a sú si istí, že ich vyslanci sú lojálni k svojim odosielateľom.

         S pozdravom, posielam Kimel-Langzam

         1. Ale aj Likud má čo zlepšovať

          Likud je v oveľa lepšej pozícii. Predsedu aj poslancov Knesetu volia v primárkach všetci členovia strany a sú tu aj volené inštitúcie – Konferencia a Ústredie. Ale bolo by lepšie, keby mal predseda strany aj politické vedenie, ktoré by „nieslo so sebou bremeno ľudu“ v súlade s pokynom mudrcov: „Nebuď single Dan“.

          S pozdravom, odošlem do Agzam-Kimmel

        2. Kontrola nad rozpočtami Yaminy je v rukách Matana Kahana

         בכתבה ‘שקד חוששת? השליטה על כספי ימינה בידי מתן כהנא’ מסופר על מסמך רשמי שנחשף ובו נאמר שהשליטה על תקציבי ‘ימינה’ תימסר למתן כהנא.

         הווה אומר: לא פרישה ולא נעליים. בנט ימשיך לשלוט בימינה באמצעות שליטת שלוחו הנאמן בתקציבי המפלגה. הוא יהיה ‘בעל המאה ובעל הדיעה’ ואיילת שקד – פלאקט בעלמא.

         S pozdravom, Yekutiel Shneur Zehavi

         נראה שאותו תרגיל עשה בנט ל’בית היהודי’, כאשר פרש אך השאיר את נאמנו ניר אורבך כמנכ”ל המפלגה…

 7. Mám pocit, že sa na to všetko pozerám zvonku už dosť dlho. Akurát ma to až tak nezaujíma – ak chce niekto zostaviť vedenie, tak si vytvorí, ak ľudia chcú stranu, ktorá zodpovedá tomu, čo si myslia, tak si takú stranu založia. Sú rabíni alebo svetskí ľudia, ktorí hovoria nezmysly a mňa zaujíma, čo hovoria, a sú aj takí, ktorí ma nudia. Nevidím žiadnu potrebu, aby mi ten či onen vodca hovoril, čo si mám myslieť, alebo aby „formuloval usporiadanú mišnu“. Z veľkej časti nemám žiadneho usporiadaného podriadeného a som s tým v pohode, každá vec je na svojej úrovni a nevidím potrebu usporiadať všetky svoje názory do jedného celku, aj keď to znamená, že môj svetonázor je rozstrapkaný na okrajoch. Pre mňa je samotný pokus urobiť niekoho takého konzervatívny a zbytočný. Vidím antimyšlienkový a hysterický diskurz, ktorý existuje v radikálnej pravici a radikálnej ľavici, a vytvára pocit, že nikde nemám „politický domov“, ale tiež ma núti taký dom nechcem. Takéto domy sa zvyknú stávať väznicami a väznice – okrem neslobody v nich – sú naozaj nudnými miestami.

  1. Podpíšem sa pod každé slovo. Otázkou je, ako priviesť mnohých ďalších, ktorí sa cítia v chomúte a nevedia, ako to konceptualizovať, aby získali legitimitu pre svoj spôsob a názor? Kedysi boli dve hlavné strany spojením jednej a druhej a druhej a nestranícke. Hovorím o nestraníckej strane, ktorá vyfúkne peklo z rôznych strán, ktoré riadia naše životy. To si vyžaduje politickú a spoločenskú organizáciu.

   1. Mám pocit – úprimne – že život je príliš krátky na to, aby som ho premárnil hľadaním legitimity. Nejde o to, že by som bol úplne nad týmito vecami, mám aj názory, o ktoré sa menej hlásim, pretože sa nechcem hádať alebo dokonca niekedy ani nechcem byť označený ako jeden alebo druhý, ale celkovo to nezdá sa mi to až také dôležité.

     1. Toto je niečo iné. Hovorili ste o hľadaní legitimity a na to som odpovedal 🙂 Každopádne mám tendenciu dúfať a myslím si, že realita je múdrejšia, ako sa ju snažiť opísať a zarámovať. Všetky opisy ukazujú roztrhanú realitu, kde sa spolu žiť nedá a všetci sme odsúdení na zánik, no na prvý pohľad sa zdá, že realita nakoniec dovolí. Veci, ktoré sú pre mňa dôležité, sú sloboda myslenia a sloboda prejavu, pokiaľ existujú, život si nájde cestu, ako sa uvádza v článku o Jurskom parku.

   2. Navyše – zdá sa mi, že už bola povedané pravda, už existujú také nestranícke organizácie: nazývajú sa „budúcnosť“, „modrobieli“ a všetci ich bratranci, ktorí rastú cez noc a majú tendenciu získať v každých voľbách viac ako desať kresiel – čo sa nazýva stredové strany. Často sú vnímaní s opovrhnutím, pretože nemajú žiadnu ideológiu a zahŕňajú ľudí, ktorí sa zdajú, že nemajú žiadneho spoločného menovateľa (svetského, náboženského, ľavicového, pravicového atď.), pričom v praxi je ich hlavným spoločným menovateľom tzv. v ľudovom jazyku takzvaný „sliz“. Sú to rozumní ľudia, ktorí chcú žiť rozumne a sú ochotní vzdať sa rozumných ústupkov a majú aj veci, ktorých sa menej nehodia vzdať, ale celkovo im v tancoch nevyhovujú. Nie sú sofistikovaní myslitelia a áno – nemajú žiadneho pravidelného podriadeného, ​​určite nie ako kolektív. Nie je to také pôsobivé, ale možno je to všetko, čo je potrebné na to, aby ste mohli * riadiť * túto krajinu namiesto toho, aby ste sa z nej snažili urobiť trón Pána vo svete alebo taký či onaký libertariánsky či socialistický raj. Ľudia, ktorí nemajú moc na utópie. Podľa môjho skromného názoru (naozaj úbohého a nie len ako výraz, len sa neviem prinútiť sa o tieto problémy zaujímať) bol aj takýto prístup súčasťou lepidla, ktoré spojilo Bennettovu údajne zvláštnu vládu (okrem „len nie Bibi “ čo je v mojich očiach dôstojným a opodstatneným lepidlom).

 8. Prečo rabín nie je napojený na rabína Ilaia Ofrana, keď je tiež nespokojný s náboženskou stranou (má o tom podcast) a všetkými opozičnými rabínmi v modernom náboženskom sionizme, ako je verný šejk Jicchak Tóry a Avody a ďalší moderný ultra- Ortodoxný rabín ako Jehošua Pepper potrebuje štúdium
  Sám rabín povedal, že je tu obrovská verejnosť, ktorá je moderná a tiež súhlasím, že je ich veľa, takže na vine ste vy rabíni, pretože tí istí ľudia, ak vidia, že existujú rabíni, ak ju bude chcieť voliť bežná mišna vrátane mňa ten malý, ktorý už nejaký čas kričí o nedostatku alternatívy Odporúča rabínovi, aby sa držal ďalej od hlúpej skupiny Beit Midrash Anshei Chayil, čo je skupina aktivistov atď. Potom, čo som videl ich video, že tam bol rabín atď. ...a veci sú jednoduché

  V mene všetkých mojich moderných ultraortodoxných bratov žiadam rabína, aby nám hneď teraz dal alternatívu

  S pozdravom
  Ľudia pravdy a viery

  1. Ako som písal, nie som s nikým prepojený, pretože nie som politický aktivista. V minulosti som tiež odmietol vstúpiť do všetkých rabínskych organizácií, ktoré ma oslovili, pretože nesúhlasím s tým, aby hovorili v mojom mene ako kolektív.

 9. Nie rabín nie!!

  Podľa môjho skromného názoru budeme ignorovať úplne nesprávnu politickú analýzu a budeme sa zaoberať hlavne tým, že neviem, koľko rabín študoval a pozná beit midraš rabína Kooka, ale nazývať tento konzervatívny beit midraš je jednoducho chyba! Celý Rabbi Kook bol novinkou a vývojom, zamrznutie miesta vnímal ako jeden z najhorších neduhov, aké existujú. Melamed a Druckman .. možno by ste sa s nimi mali stretnúť a pochopiť ich svetonázor ..

  PS Komentár k politike Takmer všetci rabíni (Tao, Druckman, Eliyahu a iní) padli ako ty v myslení o RAAM.Vieme, že mal pravdu a že nás zachránil.

  1. Bocian bol tiež na začiatku svojej cesty inovatívnym, pulzujúcim a nakopávajúcim hnutím (či už s tým niekto súhlasí alebo nie). To, čo z neho zostalo, sú doslova piesne.

 10. Je zaujímavé, ako sa z očí spisovateľa a ďalších respondentov vytratil detail, že Smutritzova náboženská sionistická strana sa líši od ultraortodoxných strán tým, že ako jediná nebola ochotná (okrem zástupcu rabína Taa) sedieť s Arabmi. (ktorí sú prirodzenými partnermi Arabov). Je to obrovský rozdiel medzi nebom a zemou. Pretože toto je sionizmus. Toto je lojalita k židovskému národu. A to bola ťažká dilema. A Smutrich mal pravdu a vládol vpravo. Ukázalo sa, že ani moderná náboženská verejnosť (ku ktorej patrím aj ja) nemá žiadnu lojalitu k židovskému národu. Našťastie som v posledných voľbách volil Smutricha (uvedomil som si, že Bennett by išiel s ľavicou na post premiéra. Aj keď som si nepredstavoval, že pôjde aj s Arabmi).

   1. Chybu som okamžite opravil (trvalo mi pár minút, kým som si chybu všimol a aj napísal opravu), ale skutočne je to podstatný rozdiel medzi náboženským sionizmom a ultraortodoxným. Smutrich síce verí v Boží trón vo svete, ale je to aj ten, kto študoval históriu a má historické vnímanie, že Židia sa nemôžu oprieť a dôverovať nikomu inému, iba sebe – zdieľaniu osudu (toto má môj a vložil som to na neho). Chodiť s cudzími ľuďmi je zradou židovského ľudu, ktorý tu sedí. A v súčasnosti ako moderný pravoslávny začínam veľmi vážne pochybovať o sebe a premýšľať, či hodnoty mimo Tóry sú skutočne skutočnými hodnotami (v ktoré ľudia, ktorí ich zastávajú, skutočne veria). Sú (hodnoty) vo všeobecnosti spôsobom života, ktorý predchádzal Tóre (alebo všeobecnej mienky), ale samy osebe netrvajú (ak neexistuje Tóra, neexistuje spôsob života. Teda ľudské bytosti, ktoré mávajú svoje vlajky sú klamári).

    Zdá sa, že moderní ortodoxní (najmä aškenázski sekularisti vrátane pravice. Pravdepodobne ľavičiari) nemajú žiadnu lojalitu k židovskému národu. Ich záujem bude vždy na prvom mieste. Progresívna ľavica vedie liberálnu ľavicu (je tu ešte jedna.) Zatiaľ čo liberálna pravica ľavici vo všeobecnosti lichotí a je ňou vedená a novodobí pravoslávni sa snažia vyhovieť obom (z dlhodobého pocitu menejcennosti z NRP dedičstvo) a sú nimi vedené. Aškenázska verejnosť, ktorá nie je Haredi a ktorá nie je Haredi, jednoducho nie je lojálna k židovskému ľudu (bez toho, aby si to uvedomovala, zrejme. Kvôli progresívnemu vedeniu, ktoré popiera vernosť akémukoľvek pravidlu). Vedie ich ego jednotlivcov, ktorí ho tvoria. Nie že by ultraortodoxní nemali ego, ale Tóra im – ich vodcom – diktuje lojalitu k židovskému národu. To je zrejme pravý dôvod, prečo ultraortodoxní nenarukujú – pochopili, že toto v skutočnosti nie je stav židovského národa. Uvedomili si, že sú na svoj osud sami a ostatní im nie sú lojálni.Ultraortodoxní to ešte nechápu. Alebo majú vieru ako Lubavitcher Rebbe vo zvyšku židovského jazyka. Uvedomili si, že so svojím osudom boli sami a zvyšok im nebol lojálny

  1. Oprava omylu: že oni (Arabi) sú prirodzenými partnermi ultraortodoxných... a naopak, ako je pochopiteľné, všimol si, že Smutrich sa zdržal sedenia s nimi, ale nie kvôli kreslu Boha vo svete 0, že predstaviteľ tohto konceptu bol vlastne ochotný sedieť s Arabmi. Zástupca rabína Tao), ale preto, že verí, že štát Izrael by mal byť štátom židovského národa. A že Arabi patria k nepriateľskému ľudu (a v žiadnom prípade im nepatrí sedieť s nimi a nechať na nich spočinúť nejakú vládu. Bez ohľadu na to, čo vyhlasujú, že štát patrí Židom. Verní štátu , robí armádu efektívnou a zdaňuje viac ako ktokoľvek iný. Židia sa musia naučiť spolupracovať)

 11. Nie na koncepčnej úrovni, ale na úrovni správania, Elyashiv Reichner opisuje rabína Amitala ako moderného pravoslávneho v knihe, ktorú o ňom napísal. Aj on má z Pedála dosť

  Na moje prekvapenie si bol nahnevaný na Silmana. Ten, kto s tým istým mužom ráno podpíše dokument, ktorý má zabezpečiť jej budúcnosť, je malinký polythruit, ktorý si ide len po oči a po svojom jadre, ktorým je xxxx po nich. Neexistujú žiadne hodnoty a žiadne myšlienky o zrade toho, čo na ňom vyrástlo.
  Vyhral ten istý muž. Dúfajme, že súdny systém alebo zdravotné dôvody povedú k jeho pádu. A ešte lepšie, ak sa tak stane v najbližších voľbách

 12. "Toto je pragmatická arabská strana (RAAM)."

  Vyžaduje sa kontrola, pozri:

  A. Dr. Mordechai Keidar o neúspešnom experimente s RAAM

  https://youtu.be/RL_yXzwSvVU

  B. Záznamy na Wikipédii:

  * "Moslimské bratstvo" (ako je dobre známe, RAAM je "južná frakcia" hnutia v krajine).

  * "Hamas" (o svojom založení)

  * "Priečinok"

  1. V rámci štúdia zdrojov vám navrhujem, aby ste si prezreli platformu Smutritz a ultra-ortodoxných: okrem iného sú za ukameňovanie porušovateľov sabatu a cudzoložníkov, sťahovanie nevercov do jamy a nie ich dvíhanie. , zabíjanie amalekitských detí a ďalšie.
   Mali by ste si tiež pozrieť kresťanskú platformu, podľa ktorej sa podáva druhé líce, kto teda hovoril o vražde a prenasledovaní v mene kresťanstva?
   Chytrí ľudia, ktorí citujú posteľnú bielizeň, jednoducho nerozumejú, o čom hovoria. Pohyby a skupiny nie sú skúmané v ich substrátoch, ale v ich praxi. Aj judaizmus, kresťanstvo aj Ram.

   1. V prílohe je platforma Náboženskej sionistickej strany. Podarilo sa mi to prelistovať z mrazničky a nenašiel som žiadnu stopu toho, čo im pripisujete. Možno mi veci zišli z dohľadu – ocenil by som podrobný odkaz aspoň na jeden odkaz.

    https://zionutdatit.org.il/%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94/

    Správne zverejnenie: Nemám s týmito vecami problém, po zriadení Sanhedrinu a zasadaní sudcov ako prvého v B.A. Toto je Božie prikázanie a prosím, Abda Dekodsha Brich je. (Aspoň sa snaží...).

    1. Hádam si pochopil môj zámer. Ich platforma je založená na Tóre a Halacha a existujú veľmi pevné zásady. Ak by ste ich mali posudzovať na základe týchto držieb, ďaleko by ste nezašli. Príklad Kresťanov a Druhého líca to veľmi jasne ukazuje (neexistuje politická platforma politickej strany).
     Čo sa týka Abdu Dekubu, mudrci boli tiež jeho otrokmi, a predsa nerealizovali slová presne tak, ako boli. Som to ja, kto povedal, že je rozdiel medzi formuláciou principiálneho a teoretického substrátu a praxou, a môj argument je, že skupiny by sa mali skúmať cez prax a nie cez substrát.

     1. Na Najvyššom súde priveľmi uznávate moje chápanie. (Aspoň som to tak pochopil, ak nie, opravte to). Na ich platforme som po tom nenašiel žiadnu stopu. Je pravda, že právna poradkyňa „Yemina“ ďalej tvrdila, že platforma nezaväzuje stranu v Knesete, ale aj tak predpokladám, že nikoho neukameňujú pred zriadením Sanhedrinu a obnovením práva r. duše, takže medzitým si každý môže oddýchnuť...

      Nenapadne mi prirovnávať sa k Mudrcom, ale tie sú pre diskusiu naozaj irelevantné. Žili pod cudzou alebo saducejskou vládou (okrem krátkych období) a pravdepodobne mali obmedzenú schopnosť zaviesť právo Tóry. Niekedy však veci realizovali nie vlastnými slovami, ale dokonca s prílišnou prísnosťou (ako ten, ktorý jazdil na koni v gréckych časoch, a Šimon ben Shetach, ktorý obesil osemdesiat žien za jeden deň a viac). Nemám jasný vzor štátu podľa Tóry (uvidíme, že starší a lepší ako ja pristúpi k práci na jej konci). Všetko, čo som povedal, je, že v zásade nemám problém so znesvätením porušovateľov sabatu a cudzoložníkov, takže Veľká veľrada to uzná za vhodné, keď Bh po prvýkrát v Gd odpovie našim sudcom. Predpokladám, že náboženský sionizmus aj ultraortodoxní chápu, že aj keď sa stane zázrak a získajú absolútnu väčšinu v Knesete, veci dnes nie sú praktické. Pokiaľ poznám niektorých, sú dosť triezvi.

      Politickému protivníkovi sa skrátka nesluší vkladať do úst to, čo nikdy nepovedal, len preto, že si vážite, že si to myslí. (A ak povedal, budem vám vďačný za odkaz).

      1. Milý Mordechaj. Nie si taký hlúpy, ako sa prezentuješ. Nepovedal som, že by to zvážili, keby sa dostali k moci. Povedal som presný opak: že napriek platforme sa nezvýšia, aj keď sa dostanú k moci.
       Ale zázraky spôsobov trendovej slepoty.

       1. Možno ma ten trend zaslepuje, ale preboha, náš drahý rabín, kde sa v platforme Tzaddik objavujú veci, ktoré si im pripísal? (Čo urobia so svojou platformou, keď sa dostanú k moci, je ďalší bod).

        1. Ty naozaj nerozumieš alebo nečítaš čo píšem?
         Objavuje sa v Tóre a Halacha, ktoré sú určite ich substrátom. Demonštroval som tak skreslenie, ktoré existuje pri skúmaní podstielky namiesto praxe.

 13. A. Ultraortodoxní a Smutritz idú doprava, pretože rozdelenie medzi pravicou a ľavicou je v našich okresoch skutočne medzi starým židovským konzervativizmom a novým horizontom.
  B. "Pletařky" sa rozhodnú korunovať svojich konzervatívnych rabínov, pretože cítia uznanie Tóry (nie že by vždy poznali jej identitu). Nebojte sa – za generáciu sa minie.
  tretí. Všetky ostatné sú označené ako „lotyšské“, pretože tí, ktorí nie sú, majú pocit, že sú menej ochotní investovať do židovských náboženských hodnôt špecifických pre judaizmus, či už je to pravda alebo nie – toto nie je miesto.

 14. Prečo sú rozdelenia len konzervativizmus a sionizmus? Je pravda, že ultraortodoxní aj náboženskí nacionalisti sú konzervatívni, ale Hillel v Deň nezávislosti nie je ani zďaleka jediným učením rabína Kooka, ktoré rabíni, ktorých ste spomenuli, idú v jej šľapajach. Aj keď to u rabína Tao vyzerá extrémne, v konečnom dôsledku ide o prístup, ktorý sa dotýka všetkých oblastí života, veľmi odlišný od ultraortodoxných.

 15. Aj keď súhlasím s väčšinou toho, čo hovoríte, čo je poburujúce (a záhadné, pretože je zrejmé, že vám tento jav nie je prinajmenšom ľahostajný) - je postoj, v ktorom „sedíte na plote“:
  Samotný koncepčný poriadok je dôležitý a požehnaný.
  Potom si zaslúži verejné vystúpenie, bičovanie, za to, že sa neorganizovala podľa tohto ideologického chápania a definície (ktorá v skutočnosti predstavuje spoločný základ pre detaily, ktoré ju tvoria) – bez toho, aby naznačila alebo poukázala na proces a osobu alebo skupinu, ktorá budú vlajkonosiči.

  Som si istý, že ste nestratili zo zreteľa skutočnosť, že väčšina revolúcií a politických a národných zmien sa neudiala len kvôli ideológiám a ideám, ale až potom, čo povstal vodca (ktorý bol viac ako raz, nie náhodou, jedným z ich mysliteľov) .

  Je preto mätúce počuť, ako sa na jednej strane sťažujete na nedostatok organizovanosti v rámci relatívne bežnej charakteristiky, ktorú ste definovali, medzera spočíva v nedostatku ideologicko-gotického vedenia (ktoré ho ustanovilo ako nedefinovaný doplnok k iné definované metódy).Čím sa cíti typ B, lite a pod.) - a na druhej strane sedí na plote a nenavrhujete (ani nemotivujete) zaujať praktickú pozíciu a nie len gotickú. Prijatie je vlastne zo spoznania Toricha a vašej práce. Ak by išlo o človeka, ktorý sa vzďaľuje od praxe, je to v poriadku, ale zdá sa mi, že táto potreba nezaostáva za dobrovoľníctvom improvizovanej Civilnej gardy v Lode počas nepokojov - krásny osobný príklad, ktorý tiež naznačuje ochotu aby sme si v prípade potreby vyhrnuli rukávy.

  Zdá sa mi preto, že založenie metódy a vedenia (aktivistického, aj keď momentálne nie parlamentného) bolo nevyhnutným krokom. A z rubriky a vašich odpovedí na pytateľov vyznieva, že vy takúto povinnosť nevidíte a čakáte na nejakého Mesiáša, ktorý prevezme vaše nápady a uvedie ich do praxe Prečo?

  Nie že by som neuznával nevyhnutnosť mysliteľov a ideologickej infraštruktúry. Ale asi chápete, že ak ste len včera dosiahli definíciu a s ňou aj túžbu urobiť z nej metódu (a nielen spomínaný „nedostatok metódy“) – trochu záhadné očakávať, že na druhý deň Man Dhao povstane a vzrušovať masy okolo seba.

  Nechápem, v čom sa váš prístup líši od prístupu verejnosti, na ktorú sa sťažujete (aj keď sa v mene slušnosti zahrniete) za to, že nehovorí o tom, že jeho metóda je metódou a nie legitímnym okrajom bezdôvodných.
  Práve naopak. Verejnosť urobila svoju časť hlasovaním napríklad za Bennetta a nie za Smutritza. (Alebo zostane doma a pod.). Tí, čo zložili tvárou v tvár tlaku, boli práve tie „suky“ na hernom pláne, na ktoré bol vyvíjaný tlak. Nie verejnosť, ktorá poslala.

  1. [Náhodou niečo vyšlo dlho, videl som správu, že som si spomenul na čin. V určitom okamihu, keď som bol mladší, som sa pustil do pečenia koláčov pre rodinu a zanechal som za sebou stopu špinavého riadu. Mama videla situáciu raz-dva a potom zložila hymnu, že „kto pripravuje a neupratuje, akoby sa nepripravoval“. Samozrejme, že som ju rázne ohováral, pretože som robil prípravné práce a prečo a prečo by som robil aj upratovacie práce, a že kto prestal jesť cesnak, nech sa tiež vráti a prestane jesť ambalu. Najprv som si myslela, že to myslí tak, že táto torta nie je potrebná a padlo jej dobre, že má čistú kuchyňu bez koláča zo špinavej kuchyne a koláča v nej. A Nafka určila, že ak by sa rozhodli urobiť taký koláč, ako je šabat, tak určite ten, kto sa tu obťažoval piecť, sa najal s ním a jeho činnosťou pred ním a nezaviazal sa ani k starostlivému upratovaniu. Počkal som teda na príležitosť, kedy ma niekto požiada o prípravu a ponáhľal som sa pripraviť a odišiel špinavý. Aký som bol ohromený, keď som z úst veľkňaza počul známy spev „Pripravoval si a nečistil, ako keby si sa nepripravoval“. Okamžite som vytiahol palce a vrátil som sa k paprikovaniu všetkého vyššie uvedeného a tiež som sa čudoval, ako sa to robí, ako keby som sa nepripravoval a aký význam má toto ako keby a že sa hovorí osobe, ktorá volala babičku, ale v ráno nevstal na modlitbu, ako keby nevolal babičku. A dodnes sa vtieram proti zámeru príslovia. Ide o vnímanie úlohy ako celku a keďže neexistuje úplná úloha, nie sú v nej žiadne body. Alebo možno taktika v nevedomosti, ako si zaslúžiť čistotu a zjednodušiť delenie úloh. Alebo menej špiní ten, kto vie dojčiť. Alebo že je pre muža príjemnejšie očistiť svoju špinu ako špinu jeho kamarátky. Alebo pečenie je pekné a ľahké remeslo a nejde o iné otrocké práce. A koniec je povedané zázračne od vás nevyžadujte to, čo ste zdedili pozorovať nemáte čo robiť v skrytom (kúpiť). ]

   1. Komentár k Teórii vašej matky (LTG)

    V SD XNUMX v Tammuz P.B.

    TG - Dobrý deň,

    Generálnemu prokurátorovi sa zdá, že ten, kto vyrobil tortu, čo je jedna z materských povinností (keďže pečenie je jedným zo siedmich remesiel, ktoré robí žena pre svojho muža), si myslí, že tým pomohol svojej matke a zachránil jej trápenie. A na to tvoja matka správne odpovedala, že trápenie s upratovaním riadu a kuchyne prevyšuje trápenie s prípravou torty, takže výrobcu torty neušetril od svojej matky.

    Naopak, trápenie matky s upratovaním po mužovi, ktorý pečie, je oveľa väčšie, keďže žena pečie a varí usporiadane, bez toho, aby sa z toho mramoru a kuchyne stala „Sodomská a Gomorská revolúcia“ a chaos. Samotná práca na príprave torty dáva žene aj „tvorivú radosť“, ktorá prináša veľké duševné uspokojenie. Čo nie je neporiadok so špinou a „neporiadkom“.

    A možno práve preto nie je umývanie domu a riadu súčasťou „siedmich remesiel, ktoré robí žena pre svojho muža“, práve naopak, mudrci hovorili, že „žena sa nestáva umývačkou riadu, lebo sa hovorí:“ Ľudia chodia von a umývajú sa 🙂

    A preto je dobré, aby muž zniesol bremeno umývania a skúšania šalátu alebo si uvaril čaj na pare. A ak má stále chuť piecť a variť - naučí sa to robiť čisto a usporiadane.

    S požehnaním 'Podpora a kuchyňa pre spravodlivých', K. Kalman Hanna Zeldovsky

 16. Devar Torah Malwa Malka

  Ak sa rozhodnem čítať článok rabína Michi Yarom India s veľkou vážnosťou a skutočne si to zaslúži.
  Ukazuje sa, že všetko to prenasledovanie, ohováranie, šikanovanie a nakoniec tie, ktoré sa z toho v praxi vymanili a viedli k jeho pádu (2 jeho strana je súčasťou náboženskej komunity a 61 mínus 2 = 59 je jasne koniec) to je skutočnosťou byť rehoľníkom a súčasťou náboženskej komunity.

  To znamená: rehoľníci zvrhli náboženského predsedu vlády len preto, že bol nábožný (a v skutočnosti symbolizoval možnosť byť nábožným bez toho, aby podliehal akceptovanému inštitucionálnemu mechanizmu)

  Teraz otázka:
  I K. celý čas tvrdil, že je (rehoľník) prenasledovaný pre svoju nábožnosť.
  Aj komisár do tej miery, že boli ohováraní (opäť nábožní) hlavne kvôli tomu, že je nábožný? (Nad rámec toho, čo sa očakáva od stráženia detí)
  A generálny prokurátor bol ohováraný do takej miery, akú majú (rehoľníci) v rukách hlavne kvôli tomu, že sú nábožní? (A pod. nad rámec toho, čo sa očakáva od bežnej bubliny)
  Rovnako ako šéf Úradu štátneho zastupiteľstva Shai Nitzan, ako aj náboženskí sudcovia na Najvyššom súde a pravdepodobne aj náboženský náčelník štábu, keď je v úrade, a akákoľvek výkonná funkcia v štáte.
  Ak ste veriaci a robíte svoju prácu správne, budete väčšinou prenasledovaní náboženským establishmentom?

 17. Seudat D. David Malka Moshiach

  V minulosti som pochopil, že advokáta Weinrotha požiadal jeho priateľ vtedajší sudca Najvyššieho súdu prof. Barak, aby kandidoval na Najvyšší súd, a odmietol.
  A pravdepodobne dôvodom bolo to, že by najviac trpel vo svojom bodnutí od rozsudkov,
  A radšej normálne žiť ako trpieť.

  V skutočnosti Bennett trpel hlavne svojou stigmou, presne ako to očakával zosnulý Weinroth.

  1. Zosnulý adv. Dr. Weinroth sa nebál o svoju stajňu, ale o svoje svedomie a o zodpovednosť, ktorú by dal, keď prišiel jeho deň pred Boha. Povedal to veľmi výstižnými slovami.

   Niektorých bratov Weinrothovcov (vrátane zosnulého Jacoba) som spoznal ako čestných a spravodlivých ľudí (jeden z nich zastupoval moju mamu Shachat za symbolický plat proti štátu, ktorý ju nehoráznym a hanebným spôsobom obral o jej mizerný dôchodok). Prirovnávanie ich úcty k úcte príslušníkov „pravice“ im robí veľkú nespravodlivosť.

 18. Rozdiel medzi náboženským sionizmom a ultraortodoxizmom

  Dobrý deň, pán reportér, zamyslite sa na chvíľu, aký je rozdiel medzi ultra-ortodoxnými a ultra-ortodoxnými? Podľa môjho najlepšieho úsudku taký rozdiel nenájdete ani v elektrónovom mikroskope (okrem farby kupoly a jedného takého požehnania).' Prípad má veľmi veľký rozdiel v otázke postoja k piesku. Sotva nájdete ultraortodoxných chlapcov, ktorí robia imatrikuláciu, na rozdiel od toho dokonca aj medzi „ultra-ortodoxnými“ - na jednej strane môžete rátať s inštitúciami, ktoré na imatrikuláciu nepristupujú na tej či onej úrovni. Výsledkom je, že medzi ultraortodoxnými sú masy relatívne starších študentov, no aj v ješivách ako „Merkaz“ alebo „Har Hamor“ nájdete len niekoľko starších študentov. Dokonca aj tí, ktorí zostanú študentmi Biblie niekoľko rokov, kým neodíde pracovať do sveta, ak v profesii Tóry, a tí, ktorí nie sú vhodní, idú pracovať. Rozdiel, samozrejme, pramení zo sionistickej hodnoty – ktorá považuje praktizovanie piesku za účelom budovania krajiny za micva. Rovnako ako sionistický význam, ktorý považuje za nesprávne sedieť v objatí a venovať sa Tóre a pritom sledovať veci zostupujúce z neba a pripisovať hodnotu túžbe konať a ovplyvňovať svet. Toto sa mi zdá byť predelom. Legitimita je výsledkom a cenou, ktorú náboženský sionizmus platí za svoj zásah do budovania zeme a svetského života. Ľudia, ktorí opúšťajú svet Tóry, na jednej strane ťažšie dodržiavajú a presnejšie dodržiavajú micvo, na druhej strane majú pocit, že ich aktivity v sekulárnom svete majú aj rozmer micva, ktorý zakrýva a ospravedlňuje náboženskú cenu. . Ultraortodoxní s touto možnosťou samozrejme nesúhlasia a nepripúšťajú ju. Niet divu, že moderné pravoslávie môže v Spojených štátoch prekvitať, pretože bez nej nemôže náboženský človek ospravedlniť okupáciu (nie na živobytie) v piesku. Na druhej strane v Izraeli je to sionizmus a náboženský sionizmus, ktorý dáva toto opodstatnenie, a preto nie je potrebné zasahovať do oblastí moderného pravoslávia (čo treba priznať, že je prinajmenšom vnímané ako vzdialené od pôvodného judaizmu). )

  1. Sú to všeobecné a nie celkom jednoznačné charakteristiky. Stále viac ultra-ortodoxných robí imatrikuláciu a menej a menej ultra-ortodoxných to robí. Toto naozaj nie je zásadný rozdiel. Pieskové účtovníctvo je prázdne heslo, rovnako ako mnohé iné heslá, v ktorých sa dajú rozlíšiť. Otázka, čo sa stane v praxi, je dôležitá a nie je v tom žiadny rozdiel. Existujú ultraortodoxné skupiny, v ktorých je počet študentov malý, takže v dávkach nie je výrazný rozdiel.

     1. Hahahahahahahahaha. „Nerozlišuje vraždenie Židov len preto, že sú Židmi, medzi nacistickým Nemeckom a Palestínčanmi (ktorí chcú Židov, pretože sa usadili v krajine, o ktorej tvrdia, že je ich)? určite nie. Čiastočne sa vyskytuje v oboch populáciách (boli tam aj nacistickí Nemci, ktorí zabíjali Židov len preto, že dostali rozkaz, a nie preto, že boli Židia) “. To je asi ekvivalent nezmyslov, ktoré si tu napísal.

      1. Hovorí sa: s bičmi nejazdi. Ak by bola sebadôvera argumentom, naša situácia by bola tristná. Zamyslite sa znova a zdá sa mi, že aj vy budete schopní vidieť hlúposť vo svojom porovnaní.

   1. Konštatovanie, že rozdiel medzi imatrikuláciou (a extrakciou údajov pre zamestnanie) medzi ultraortodoxnými a ultraortodoxnými náboženskými sionistami nie je niečo jednoznačné, ma prekvapuje. Údaje o ultraortodoxných sú celkom jasné a vznikajú pri akejkoľvek internetovej diskusii o ekonomike a ultraortodoxných. Nevidel som, aby sa podobné nároky objavili voči Mechinat Ali alebo dokonca Mount Moor.
    Pokus povedať, že keďže hranica medzi verejnosťou je rozmazaná, neexistuje žiadny podobný rozdiel, by bol argument, že pretože hranica medzi pravoslávnou a tradičnou verejnosťou je rozmazaná, nie je medzi nimi žiadny významný rozdiel (a celý stĺpec je tu postavené práve na diskusii o prijatí halachy ako jediného zdroja hodnôt).

    A keďže to podľa mňa súvisí, trochu to zredukujem a opravím, že rabín Jicchak Josef ani teraz nechváli na Deň nezávislosti.

    1. V srdci Mount Moor nie je zvykom učiť deti angličtinu a tomu zodpovedajú aj výsledky; Nízka miera imatrikulácií a zachovanie detí v ultraortodoxnom modeli pre ďalšiu generáciu. Jediná úniková cesta je v armáde, ale to platí aj pre bežných ultraortodoxných.

 19. A čo Bejt Midraš v náboženskom sionizme, ktorí nie sú potomkami študentov Harzie (stred a Mount Mor), ako je ješiva ​​Gush a ješiva ​​Ma'ale Adumim?

  Zdá sa, že poskytujú to, čo chcete, a napokon, títo dvaja ješiti si spomedzi seba vybrali študentov mudrcov a ješivota Bata (v jednom z nich ste boli R.M.... v Yeruhame, čo je druh netopierej ješivy bloku)

  Zdá sa, že existuje alternatíva rabínsko-ješiva, ktorú hľadáte a o ktorej ste v článku tvrdili, že neexistuje.

 20. Jednoducho inak definujete základy národnej náboženskej verejnosti a v každom prípade všetci rabíni, ktorých ste spomínali, sú podľa vašej metódy ultraortodoxní.
  Odpoveď z druhej strany bude jednoduchá: Náboženský sionizmus nie je definovaný vo vzťahu k modernite (nevyhnutne), ale vo vzťahu k sionizmu. Podľa tohto kritéria, ktoré sa mi zdá prijateľnejšie, sú vyššie uvedení rabíni výsostne národní a najvyšší.
  A pár slov o dnešnej milej hanlivej prezývke „Haredal“ – môžete ísť s výhovorkami doprava a doľava, ale túto prezývku pôvodne vymysleli tí, ktorí hovorili, že neberte na ľahkú váhu tak vážne, ako ich videli a videli pred tvárou zrkadlo ktorých som najal, najal halakhah. Tento pohľad bol veľmi nepríjemný, pretože ich postavil do pozície, že sa akoby mýlili. Čo robiť? Vymyslite si hanlivú prezývku. Nejde o to, že som Hafifnik (a samozrejme ťa za to neobviňujem, ale v zmysle zisku tam väčšinou býva), on je horčica! Teraz je možné vrátiť sa k pohanom s kupolou a čistým svedomím.

  1. Neviem, či si myslíte, že ste čítali moje slová alebo že ste čítali a nepochopili ste. Neviem, ktorý výklad je menej lichotivý.
   Národno-náboženskú verejnosť som nedefinoval inak. Definujem ho rovnako ako ty. Len som tvrdil, že je súčasťou ultraortodoxných (pretože otázka sionizmu je v dnešnej dobe asi nezmyselná) a predel by mal byť okolo moderny a nie okolo sionizmu. Teda moderné pravoslávie proti ultraortodoxizmu. V tejto línii všetci Idim, ktorých som spomínal, patria k ultraortodoxným.
   Preto je prezývka horčica, bez ohľadu na jej pôvod, presná a presná. Sú ultraortodoxní (t.j. antimoderní) a národní. To všetko bolo samozrejme napísané a vysvetlené v samotnom stĺpci. To, že nesprávne označujete a zovšeobecňujete, nepredstavuje pre nič podporný argument.

   1. Nuž, druhýkrát: nesúhlasia s vaším predpokladom, že významná deliaca čiara je okolo modernity, a ešte viac nesúhlasia s tvrdením, že otázka sionizmu je irelevantná.
    O postoji k štátu a jeho inštitúciám, či sme vo vykúpení atď., sa vedú polemiky, ktoré vyvolávajú zásadné otázky ako vojenská služba a iné.
    Vaše právo skartovať inak a vo vašom rozdelení sú vyššie uvedení rabíni skutočne ultraortodoxní, ale zdá sa mi, že väčšina verejnosti ich takto nedefinuje práve preto, že s vami nesúhlasí v prvotnej definícii povodia.

    Čo sa týka Haredi - prvýkrát som videl túto prezývku okolo tých, ktorí nesúhlasili s počúvaním žien naživo, čo zakazovali aj veľkí liberálni rabíni.

 21. Vyššie uvedená analýza by bola 100 percent presná, keby sa Levant volala Shivi Reichner alebo Shmuel Shetach. Čo robiť Životopis premiéra na dôchodku naznačuje, že je skôr stopárom, ktorý sa stará o vlastnú prózu, než ideológom, v ktorom uplatní svoju usporiadanú doktrínu na blaho voličov. Nikdy nemal usporiadanú mišnu, ale ego – áno.

  Bennett je podobný niekomu, kto pracuje podľa amerických motivačných kníh. Obloha je limit, môžete sa prihlásiť do hliadky generálneho štábu, vziať si svetskú krásku, stať sa high-tech milionárom a potom premýšľať o ďalšom kroku. Vyliezť na Everest? Urobiť fotku v pokladni? Stať sa premiérom? Bennett volí tretiu možnosť a chvíľu sa hrá s konceptom izraelskej strany (na všetko dobré, proti všetkému zlému, tu je to, čo je dobré a čo je príjemné, Shabbat Ahim oboje). Potom sa zamyslí a prevezme akciový trh priamo na kostru NRP.

  To všetko nie je inšpirovať nejakého nového ideologického ducha vo výkladoch náboženského sionizmu, ale propagovať sám seba, a to za každú cenu. To je dôvod pre umiestnenie Eli Ohana, aliancie Bratstva s Lapidom a cikcakov pred, počas a po posledných voľbách. Je jasné, že je tu priestor na nejakú utopickú párty v duchu ješivy Mount Etzion a vľavo, ale Bennett má väčšinou vietor a zvonenie.

  1. Zvláštne, že toto si vymyslel o Bennettovi. Ak už americký Pike na základe životopisu Bibi. Dokonca sa oženil s nežidom a neskôr duševne chorým človekom. A tiež zradil všetky svoje manželky, myslím. A z čoho zarobil? Od Pike a ďalší Pike a ďalší skrytý rabín na odhalení.
   Jednoducho povedané, Bennett celý život tvrdo pracoval a všetko, čo vie, urobil excelentne. A najlepšie, čo z neho vyšlo, bolo, že sa mu podarilo prehodiť žonglérsku stopárku tak trochu z dohľadu Bibi. Prvý, kto má odvahu a vynaliezavosť. Nachshon.
   Nie je dôvod predpokladať nedostatky v motivácii a sú irelevantné.

   1. Po prvé, „Ale Bibi“ nie je odpoveďou na Bennettove skutky. Bibi má veľa nedostatkov, bol by som rád, keby sa stiahol z politického života, už len kvôli relatívne extrémnemu veku. Po druhé, činy človeka (každého človeka) sú do značnej miery výsledkom jeho pôvodu, vzdelania a dokonca aj vonkajšieho vzhľadu.

    Bibi, ktorý sa v mnohých médiách narodil s lyžičkou zlata alebo aspoň s peniazmi v ústach, nemusel nikomu nič dokazovať. Jeho kariéra, vrátane vzostupov a pádov a zrady žien a voličov, vyzerá celkom prirodzene. Na druhej strane sa Bennett snažil dokázať sebe a svojmu okoliu, že relatívne nízky Khurchik môže narukovať do hliadky, že syn mimozemšťanov, ktorí patrili do reformnej komunity, sa môže stať miláčikom osadníkov a starších. NPR a tak ďalej.

    Keď vodcu poháňa Napoleonov syndróm, je to samo o sebe nebezpečné.

    1. Aký blahosklonný a skreslený postoj k ľuďom, ktorí začali od nuly a vybudovali sa vlastnými rukami.
     Bibi je dovolené, pretože je povýšený z ľudu. Polovičný G-d. Ale jeden z ľudí? Prečo sa to odváži uspieť na náš úkor? Nemôžeš.
     Nestojí za zmienku inokedy, problém, že nie ste jediný, kto dnes robí tento zázračný argument.

 22. Zakaždým, keď prenesiete svoju doktrínu viery do politiky, jednoducho to s povinnými rozdielmi neguje ultraortodoxný „názor na Tóru“. Inteligentní ľudia s usporiadaným a dôležitým podtextom (hoci ten váš je inovatívnejší a originálnejší), ktorí znásilňujú svoje učenie o konkrétnych politických krokoch z neznalosti a často aj hlbokého nepochopenia. Žiadam to v chvále, lebo oni aj vy sa venujete oveľa dôležitejším veciam, ako sú zákruty v politike a všetok ten hnus, ktorý sa tam deje, ale povedať konečne názor bez známosti nie je vážne.

  Napríklad nešťastný Naftali Bennett, keď uzavieral smradľavé dohody s Yairom Lapidom, pričom pod každým čerstvým mikrofónom nadával dolu hlavou vo všetkom, čo mu bolo drahé, nebol motivovaný práve všetkými tunajšími vznešenými opismi, ale oveľa viac nespútanou cynickou megalomániou. , čo je dobrý otcovský dom pre všetky ostatné interpretácie.

  Odpustenie, naozaj odpustenie, pretože som malicherný pred tvojím gotikom, keď píšeš o politike, je to zvyčajne len trápne pre tých, ktorí sú v biznise. Určite zmazať, ale aj tak bolo pre mňa dôležité vyložiť.

  1. Znamená to, že „podnikáte“, môžete opísať, čo sa tým myslí?
   Znamená vaša prítomnosť vo veciach, že surfujete na akceptovaných spravodajských stránkach a hltáte propagandu z vašej strany ako jej formát, alebo ste vystavený tajným a zvláštnym informáciám, ktoré pozná len pár z vás?

  2. Je mi trochu divné, že sa niekto pri čítaní mojich slov bojí, že tento príspevok vymažem. Prečo by som mal vymazať? A že tu nedovolím kritiku mojich slov? Protestujem proti tomuto divokému a nepodloženému ohováraniu.
   V skutočnosti som nikde nenapísal, že toto bola Bennettova motivácia (hoci si to myslím, napriek temným 'dohodám', ktoré tu popisujete. Ale nemám do činenia s Bennettom, ale s procesmi, ktoré reflektuje). Povedal som, že bol úspešný, pretože prekonal tento sentiment a mnohí jeho voliči očakávali, že bude konať v týchto smeroch. Zámery Adama Bennetta ma veľmi nezaujímajú, ani som sa nimi nezaoberal. Ako som uviedol, politické procesy využívam ako demonštráciu ideologických a spoločenských procesov.
   Ak toto je ten druh rozpakov, ktorý cítite pri čítaní mojich ďalších slov v politike, potom som úplne pokojný. Myslím, že aj na iných miestach jednoducho nerozumiete tomu, čo čítate. Možno niekto, kto je príliš znalý v politike, má vágne pochopenie a chýba mu čítanie s porozumením. Toto je časť neporiadku, ktorý ste tam spomínali.
   Pri takýchto chválových kázňach nie je núdza o hanlivé kázne.

 23. Relatívne racionálne

  Michi Nemyslím si, že existujú moderní ortodoxní, ktorí v deklarácii pripustia, že niektoré ich hodnoty pochádzajú z iného súboru zákonov, ktorým nie je Tóra. Je založená iba na ľudskej Sabre. Ukazuje sa, že sme zotročení * našej * mysli *. * našej * intuícii.

  Dokonca aj tí, ktorí hovoria, že niektoré moderné hodnoty nie sú v rozpore s Tórou, ospravedlňujú, že mali základ. Boli feministky, alebo ak to už prepáčte, aj keď treba brať do úvahy prirodzenú morálku.

  Nie že by som si osobne myslel, že je to cudzie dielo alebo proti Božej vôli držať sa ľudskejších hodnôt.Opäť v situáciách, keď nie sú v rozpore s Tórou.A kto z nás to nerobí?V prvom rade prirodzené emócie.A pocit povinnosti. Dokonca aj priemerná feministka je šokovaná napríklad znásilnením. Z incestu aj z ľudského súcitu

  Ale otazka je aka vaha to zabera ked sa clovek tak dlho snazi ​​byt na 100 percent moderny a na 100 percent tora pracuje pre meno.A viem ze to nie je tvoj smer.Ten clovek sa presviedca ze v tom nie je rozpor resp. konflikt. Disonancia. Všeobecne. V skutočnosti jeho postavenie

  Ale ide mi hlavne o to, že si nemyslím, že taká moderná ortodoxia jestvuje aj v zahraničí vo veľkých množstvách. A keby to v nej nebolo napísané, tak by ju nedržali."Rabíni osvietenstva." A nie je nervové, že nám zostali duchovní alebo biologickí potomkovia

  1. Určite má a má. Otázka, koľko ich je, je iná. Navyše aj tí, ktorí si to nepripúšťajú, len preto, že si neuvedomujú možnosť zastávať dva hodnotové systémy súčasne, ale v skutočnosti je to ich skutočná situácia. Kvôli intenzívnemu kázaniu si to mnohí ľudia, ktorí podľa mňa zastávajú túto pozíciu, neuvedomujú ani sami v sebe. Myslím, že ich je veľa.
   Mimochodom, držať dve sady hodnôt nie je to isté ako zdieľanie, pokiaľ jedna z nich nesúvisí s Gd. Ale ak sú s ním obaja príbuzní, nie je s tým problém. Vysvetľoval som to mnohokrát a aj v tomto stĺpci samotnom. Keď hovorím o držaní hodnôt mimo Tóry, neznamená to hodnotový systém mimo Boha. To sú dve úplne odlišné veci.

 24. Správnejšie je rozlišovať medzi náboženským konzervativizmom a praktickou religiozitou
  Je veľa takých, ktorí nemajú radi konzervativizmus a na druhej strane sa od modernosti vzďaľujú, keď to zachádza priďaleko

  V realite života tu v Izraeli nie je miesto pre stranu (zdôrazňujúc ako stranu a nie pre súkromný život) modernosti ako ideológie, pretože opäť, ak je ideologická, potom nevyhnutne pôjde do extrému s modernitou. a mať usporiadanú mišnu nazývanú „náboženstvo“.

  Nanajvýš je tu priestor pre menej ideologickú a taktickejšiu a praktickejšiu reprezentáciu tvárou v tvár sekularizmu v zmysle Dovoľte mi budovať a byť múdry
  Na stole je veľa a veľa nevyriešených otázok, na ktoré modernosť nemá čo odpovedať alebo ktoré odpovedá na smiešne odpovede a dáva kóšer v mene náboženstva všetkým možným javom, skrátka koreň problému konzervativizmu a ideologickej modernity pochádza z toho istého miesta.

  Na druhej strane praktická religiozita vie rozlíšiť medzi tým, čo sa chce, a tým, čo sa nájde
  V skutočnosti bolo úlohou vedúcich komunít v každej generácii správať sa podľa praxe a ideológie.Rabíni uviedli ako usmernenie len to, že v posledných generáciách sa to trochu premiešalo.

  Pokúsim sa uviesť príklad rozdielu medzi praktickou religiozitou a modernou religiozitou
  Predpokladajme, že celý kabinetný stôl je návrhom na vštepovanie „rodinných hodnôt“ podľa progresívneho sekulárneho svetonázoru
  Takže moderní rehoľníci sa to pokúsia dať kóšer, aby prijali odlišné a divné a zvyšok nezmyslov
  Konzervatívni rehoľníci budú proti tomu bojovať tvrdú vojnu
  Praktickí rehoľníci budú ignorovať nabitý a ideologický problém a budú sa snažiť minimalizovať škody, pokiaľ ide o rozsah plánu a jeho podrobnosti.
  (Ultra ortodoxní sú v istom zmysle konzervatívni aj praktickí veriaci, keďže v náborovom zákone sa stavajú proti pod akýmkoľvek čerstvým stromčekom a na druhej strane posielajú svojich zástupcov do výborov, aby sa snažili minimalizovať škody)

  1. Príklad, ktorý ste uviedli, ukazuje, že vaše rozlišovanie je bez obsahu alebo že útočíte na slameného muža. Moderní pravoslávni neprijímajú automaticky žiadnu modernú hodnotu. Dovolí si to len vtedy, ak sa mu hodnota zdá správna a hodná. Ten, kto všetko okolo seba len objíma, je len malátny.
   Rozobrať by sa mal aj popis vášho ultraortodoxného a na ten tu nie je miesto. Je pravda, že sú pragmatickí, ale nejde o iné vnímanie, ale o spôsob správania. Hovorím tu o vnímaní a nie o taktike.

 25. Mier,

  Dúfam, že ešte nie je neskoro odpovedať (zachytil ma nejaký rodinný záujem).

  Najprv musím poukázať na stĺpček, ktorý som raz napísal o tomto vašom nápade,

  https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8/

  Takže pred ôsmimi rokmi som bol prvýkrát vystavený tomuto argumentu a rozzúrilo ma to. Ale dnes si myslím, že máš veľkú pravdu a chyba je presne to, čo popisuješ. V praktickej rovine sú tieto otázky oveľa relevantnejšie a ovplyvňujú život.

  Ale na goticko-ideologickej úrovni si myslím, že koreň je stále v klasickom delení.

  V ultraortodoxnom poňatí sa od návratu do Izraela nič podstatné nezmenilo. Rovnaký spôsob života exilu.

  Z pohľadu rabína Kooka je návrat do Izraela návratom do čias Biblie, ide o túžbu spojiť halakhu a agadu, a tak zmeniť celý svet halachy od konca po koniec (rabín Shagar tvrdil, že toto je najradikálnejšia rabína Kooka inovácie). Ide o túžbu vidieť vo všetkých historicko-filozoficko-kultúrnych procesoch súčasť úplného a komplexného historického procesu budovania ľudu Izraela, ako to opísal rabín Kook v behu myšlienok.

  Je pravda, že praktickým dôsledkom rabína Kooka je uznanie sekulárneho sveta, a preto ľudia z Mizrahi na ňom viseli, a tak boli ovplyvnení sekularistami, takže rabi Tao urobil spiatočku a pokúsil sa všetko znovu nastoliť. Ale rabín Tao je stále úplne lojálny zásadnému názoru rabína Kooka.

  Podľa tohto názoru musíme zohrať historickú úlohu pri budovaní kráľovstva kňazov. Nesústreďte sa na D. Amota z Halachy. To znamená, že T.H. je budovaný na náboženský pokrok národa a keď sa tak stane, bude možné vrátiť sa do Chrámu, proroctva, zostaviť halakhu a legendu atď. Toto je vízia rabína Kooka.

  Podstata inovácie rabína Kooka spočíva vo svete kabaly, ktorý rabín Kook obnovil, je prirovnaný k árijským spisom, podľa ktorých je význam rádu zostupu z pohľadu ľudského stvorenia súčasťou božského procesu, a tak sa rabín Kook zaoberal s filozofiou a vzdelaním z kabalistických predstáv. V tomto sa rabín Kook líši od Ga'a a Ramchal, v ktorých ide v ich stopách ultraortodoxný svet, ktorý podobenstvo videl v Božom vedení vo svete a nie vo stvorení človeka.

  Je pravda, že momentálne je ultraortodoxný, ešte uzavretejší ako ultraortodoxný, ale je to dočasný stav. Jeho celkový trend, horčice, bol a zostáva trendom rabína Kooka.

  Tí, ktorí sú visení na národnom náboženskom názore, aby zabezpečili kóšer pre západné hodnoty, potom máte úplnú pravdu, že horčice sa nelíšia od ultraortodoxných, a preto potrebujú národnú náboženskú verejnosť, aby sa zjednotila a získala sebavedomé vedenie v sebe a svojom spôsobom, ale kto chápe, že celý účel založenia štátu Náš argument s ultraortodoxnými čakajúcimi, kým príde z neba, a kóšer pre pieskový svet je praktická vec, ale nie jadro diskusie, takže je veľmi spokojní so súčasnou situáciou a len čakajúc, kým sa dostaneme do tohto štádia, rehoľníci si uvedomia, že štát je vybudovaný Jeden na svojej ceste

  1. Teórie rabína Kooka sú skutočne odlišné a ich záujmom je sionizmus, čo môže mať dôsledky aj na náboženské vnímanie (určitú modernosť). To dnes nemá žiadny význam, takže ide o priemysel ultraortodoxných. Možno správne čakajú, kým Mesiáš zrealizuje iný model, takže v budúcej utópii týchto dvoch skupín môže byť rozdiel. V našej praxi medzi nimi nie je žiadny rozdiel. Hádam nájdete aj ultraortodoxných, ktorí vám povedia, že ich úzkosť je praktická a ich utópia zahŕňa aj iné vedy a hodnoty. Pokiaľ to pre nás nemá žiadny praktický dosah, môžu byť veľmi otvorení a liberálni, ale ešte nekvalifikovali Dera. Toto je moderný text ultraortodoxných.
   Okrem toho je vaša operácia rovnaká ako moja a úplne s ňou súhlasím (samozrejme s iným záverom).

   1. V skutočnosti si len nie som istý, či je to halakha pre Mesiáša. Chrám je neoddeliteľnou súčasťou vízie univerzálnosti, o ktorej hovoril a hovorí rabín Zacks a hovorí o nej aj rabín Shreki, a jej neoddeliteľnou súčasťou je aj zmena formy štúdia. Budúcnosť, Mesiáš, je už úplne za rohom

 26. Michiho článok je klasickým príkladom intelektuálnej nečestnosti.
  Michi hovorí o tom, že proti Bennettovi boli hlavne ultraortodoxní a horčici.

  Michi je pozvaný, aby si prečítal o obrovskej demonštrácii „za prežitie vlády“ v dňoch pred Bennettovým konečným rozhodnutím.
  Pre informáciu čitateľov - na demonštráciu vo vláde prišlo celkovo asi 2,000 ľudí (niekoľko stoviek).

  Kde sú všetci neultra-ortodoxní alebo horčicoví veriaci?
  Prečo nevyšli do ulíc v desiatkach/státisícoch?

  Vymyslite si pisateľa článku, aby sa skontroloval, kým zverejní takýto nezmysel.

  1. Náš rabín Šlita má pravdu. Ten, kto vzdoruje nášmu záchrancovi v Bennett Yeracha - je horčicou aspoň vo svojom srdci, aj keď jeho vzhľad je iný. Znamenie, ktoré hovorí o Nir Orbach a Idit Silman, ktorí sa už dotkli úzkosti vo svojom vnútri.

   A naopak, ľudia s veľkou kupolou, strapcami vonku a dlhou bradou, ktorí podporujú Bennetta, nie sú infikovaní horčicou, skúmajúc 'generáciu Mesiáša, Dayahu Bish Malbar a Tev Malgao' 🙂

   S pozdravom, Gilad Chaya Gavriyahu-Grushinsky

   1. Medzi „milovaním rabínov“ a potvrdením č

    V SD XNUMX v Tammuz P.B.

    Dokonca aj tí, ktorí nemelú tresku ako prísne, a dokonca aj tí, ktorí sa definujú ako „sekulárni“ – existuje situácia, ktorá má pozitívny vzťah k Tóre a jej mudrcom, si Rabbanan a Rachim Rabbanan vážia.

    Bol to nábožný muž, ktorý odišiel zo židovského domova kvôli „kontrole rabínov“ a bol jeho „svetským“ partnerom, ktorý, aj keď ju prinútil odísť do dôchodku jej starší partner, chválil múdre rady rabínov s s ktorými sa rada radila.

    Zdá sa, že Bennettov odchod do dôchodku – vracia „právo“ verejnosti, ktorá sa láskyplne obracia doprava, k tradícii a k ​​rabínom. Matan Kahana a jemu podobní – nájdu sa ako Elazar Stern Nakinli Turpez, členovia „Správcov Tóry a práce“, ktorých vojna proti „náboženskému extrémizmu“ predchádza ich pravici – nájdu svoje miesto v „Yesh Atid“ a podobne. , pričom milovníci Tóry sa opäť ocitnú v „pravom“ Pre väčšie spojenie s verejnosťou Tóry.

    S pozdravom Galgag

 27. Áno, je pedantná ako treska

  Shatzal, Matan Kahana nemiluje Tóru o nič menej ako milovníci Tóry, o ktorých hovoríš. Nebojoval proti náboženskému extrémizmu. Bojuje proti náboženskej korupcii a neurobí nič proti halachahu. Je to nábožný muž, čestný, pedantný ako mnohí iní a jeho úmysly sú preboha.
  Čítal som aj veci, ktoré ste v minulosti napísali proti kóšer reforme. Upozorňujeme, že v rabináte dnes o kóšer záležitostiach nerozhodujú rabíni, ale úradníci. Napriek tomu sú ich rozhodnutia konečné, pokiaľ ide o veľmi podstatné veci v kóšernosti a postupoch. Rozhodnutia, ktoré nie sú nevyhnutne halachické a vecné a spôsobujú pomerne veľké škody. Ako pre kóšer, tak aj pre vaše súkromné ​​vrecko.
  Aj keď sú v reforme nejaké zlyhania, ktoré ešte nie sú vyriešené, prichádza z dobrého miesta, ktoré chce riešiť zložité problémy, ktoré dnes existujú.
  Na mnohých miestach na svete neexistuje „hlavný rabinát“, a napriek tomu Židia, ktorí chcú jesť kóšer, jedia s vynikajúcim kóšer. Žiadna rabínska inštitúcia nie je konečnou zárukou kvality kóšer potravín.

  1. Preto jeho miesto v Yesh Atid

   Matan Kahana určite miluje Tóru, pretože sa preto namáhal, aby ju „zachránil“ pred rabínmi, a preto bude mať v Gaze čestné miesto v jedinej strane, ktorej vodca napísal knihu úvah o pasážach Tóry, ktorá je „ Je tu budúcnosť' 🙂

   Hovoril som však o ‚Mukir Rabbanan‘, o tých, ktorí radi počúvajú rabínov a užívajú si ich rady a vynaliezavosť, aj keď s nimi vôbec nesúhlasia, a na rozdiel od tých, ktorí rabínov považovali za ‚bremeno, a preto ich rozobrali „Židovský dom“. A na rozdiel od tých, ktorí si mysleli, že diktujú rabínom Izraela postupy a zákony kóšer a konverzie.

   O reforme kašrutového podvodu, ktorý sa pokúsil nadiktovať Kahana, podľa ktorého bude posledným rozhodcom vo veciach kašrutu úradník vymenovaný ministrom náboženstiev, ktorý sa bude nazývať „kašrutský komisár vo vrchnom rabináte“, aby zavádzal spotrebiteľov, a otvárať kašrut na organizácie s obchodnými záujmami.- Rozšíril som v stĺpci 427 o privatizácii kóšer potravín atď.

   Po diskusii tam som navrhol hlavnému rabínovi Izraela, rabínovi Davidovi Lauovi, návrh, ktorý bol prijatý: zlepšiť úroveň kašrutu náboženských rád zriadením regionálnych kašrutových súdov, ktoré budú usmerňovať a usmerňovať miestne kašrutové oddelenia, a tak zvýšiť profesionálna úroveň kašrutu a zvýšenie dôvery verejnosti v systém. Rabín Lau postúpil môj návrh ministrovi pre náboženské záležitosti a podľa očakávania 'Stanica Kahana neodpovedá' 🙂

   Zostáva len dúfať, že v piatych voľbách Ba'alat vyhrá 'ministra pre náboženské záležitosti' namiesto 'ministra pre náboženské povinnosti' 🙂

   S pozdravom, Gilad Chaya Gavriyahu-Grushinsky

 28. "Ale len krajina, v ktorej chcem žiť a na ktorú mám právo."
  V tvojom učení mi chýba pointa, možno si o tom písal inde? Neexistuje podľa vás halachická povinnosť žiť v krajine?

  1. A. Nie v krajine, ale v krajine Izrael. A ani tam to nie je nevyhnutne micva, ale kóšer micva (pretože iba tu je možné zachovať micva, ktoré závisia od krajiny).
   B. Myslím, že som bol presný a napísal som, že aj bez náboženskej hodnoty mám právo žiť v krajine, ktorú chcem. To neznamená, že to nemá hodnotu, ale že nie je potrebné zakladať našu podporu štátu a sionizmu.

 29. A. Dodržiavanie micvos, ktoré závisia od krajiny, je náš jediný halachický záväzok vo vzťahu k zemi?
  B. Čo je sionizmus? (Tiež ste sa pýtali vyššie)

  1. A. Závisí to od sporu medzi Rambamom a Rambamom.
   B. Nerozumel som otázke. Sionizmus je hnutie, ktoré sa usiluje o vytvorenie židovského štátu pre Židov v krajine Izrael. Nepýtajte sa ma, aká je v tomto kontexte definícia judaizmu. nič.

 30. Nerozumiem, o akom úspechu Bennetta hovoríte. Muž neprešiel percentom blokovania, potom zázračne prešiel len vďaka korone a jeho marketingovo-demagogickej schopnosti to využiť. Spoločným menovateľom jeho priaznivcov, ktorých som spoznal, nie je moderné pravoslávie, ale intelektuálna plytkosť a záľuba v heslách a klišé zo všetkého suseda.

 31. Príliš ostro delíte medzi „sionizmus“ a „modernosť“. Samotné prijatie sionizmu, dokonca aj duchovnými vodcami náboženského sionizmu, akým bol rabín Kook, pramenilo z modernosti a internalizácie hodnoty nacionalizmu mimo Tóry a išlo ruka v ruke s prijatím iných moderných hodnôt. Účelom sionizmu, vrátane náboženského, je modernizácia izraelského ľudu (zanedbanie „exilu“ = nemoderný pohľad na izraelský ľud). Je pravda, že v priebehu rokov a so svätením štátu a jeho symbolov nastal zmätok, ale v zásade je náboženský sionizmus len verziou modernej religiozity.
  Spisovateľ nie je sionista, ani modernista.

  1. V modernom svete sme nepočuli o návrate do starovekej vlasti po tisícoch rokov (LHB)

   BSD XNUMX v Tammuz P.B.

   Melody - mier s tebou,

   Myšlienka, že sa národ po tisícročia vyhnanstva vrátil do svojej prastarej vlasti – v modernom svete neexistuje. Došlo k prebudeniu zotročených národov, aby dosiahli politickú nezávislosť, ale aby sa po tisícoch rokov vrátili do ďalekej krajiny – to je myšlienka, ktorá nemá páru a jej jediným zdrojom je Tóra, ktorá sľubuje: „A Pán sa vráti a posvätí vaše zajatie a vráťte sa a zhromaždite vás zo všetkých národov. Nádej, ktorá bola pretkaná prorokmi, bola prednesená v modlitbách, ktoré pripravili muži veľkého Kahasathu, v ktorých ústredné miesto zaujala túžba po Sione a ústredné miesto zaujala v slovách mudrcov a mudrcov vekov.

   Imigrácia do Izraela bola totiž hlavne majetkom ľudí, ktorí vyrastali v lone tradícií. Imigranti z prvej alije boli z väčšej časti náboženskí Židia a tiež prisťahovalci z druhej alije, z ktorých niektorí odstránili jarmo Tóry a micvot – väčšinou pochádzali z východnej Európy, kde vyrástli na živých a živých náboženských tradície. Vyrástli na „Vani babai mapadan“ od učiteľa Haidera, na otcovej polnočnej oprave a grošoch, ktoré matka vhodila do pokladničky rabína Meira Baala Hansa pred zapálením sviečok. A tak bola v ich mysliach silne prítomná myšlienka na návrat do Izraela.

   To znamená: myšlienka návratu do dávnej a vzdialenej vlasti zjavne nie je moderná. Z modernosti prevzali nástroje na popravu.

   S pozdravom, Amiauz Yaron Schnitzer.

   1. A niektorí prišli k sionizmu zo sklamania z modernosti

    A je mnoho, ako Moshe Hess, Pinsker, Smolenskin a Herzl, ktorí prišli k sionizmu zo sklamania z modernosti. Mysleli si, že vyriešenie problému nenávisti voči Židom a ich prenasledovania bude vyriešené, keď si Európu podmaní duch osvietenstva. Osvietený svet začne akceptovať Židov, keď prestanú byť iní, získajú európske vzdelanie a životný štýl, a potom ich osvietení Európania privítajú s otvorenou náručou.

    Na ich počudovanie „osvietená“ Európa naďalej nenávidela Židov. Naopak, ich integrácia do kultúrneho života, ekonomiky a vedy – bola vnímaná v prenasledovaní pohanov ako „židovský pokus ovládnuť svet“, a čím viac sme sa snažili byť európskymi a modernejšími – tým viac proti -Semitizmus rástol.

    A tak títo vzdelaní Židia prišli na to, že musíme založiť židovský štát, kde by sme boli viac „osvietení“ a boli „svetlom pre pohanov“ v našom osvietení, a predstavili si, že západný svet, ktorý nebol pripravený prijať ich ako jednotlivcov – prijali by ich ako nezávislý národ.Myšlienka, ktorá sa stáva čoraz viac bludom. Ani ako národ nás nebudú milovať, nech sme akokoľvek osvietení a morálni.

    Avšak tí, ktorí sa húfne prisťahovali do Izraela, boli v skutočnosti Židia z východnej Európy a krajiny východu, ktorých spojenie s krajinou Izrael by sa očistilo od tradície. Hromadne prichádzali do krajiny svojich predkov a rozkvitali jej krajinu s oddanosťou a láskou.

    S pozdravom, Real poslal kvetinku

  2. Začnem tým, že je mi v podstate jedno, kto je autorom. Nároky sa musia riešiť a nie žalobcovia.
   Jasne rozdeľujem pojmy, pretože sú skutočne nezávislé. Je pravda, že môže dôjsť k sociologicko-psychologickému vplyvu Jari národov na uvedomenie si hodnoty Tóry pri zriadení štátu, ale argumentácia použitá v komentári je náboženská. Všetci máme tieto a iné vplyvy, ale dôležité sú naše dôvody a nie vplyvy, ktoré ich vytvorili. Náboženskí sionisti nevysvetľujú, že existuje moderná hodnota suverenity, a preto človek musí byť sionista, a to nie je ich tvrdenie voči tým, ktorí nie sú sionistami. Preto je to náboženský sionizmus a nie moderný ortodoxný.

   1. Ale sionizmus nie je len imigrácia do zeme alebo snaha o suverenitu, ale celý projekt „obrody“ izraelského ľudu, za ktorým stoja moderné dôvody par excellence, tiež a najmä s rabi Kookom, ktorý je moderným mysliteľom. v každom prípade. Dokonca aj dnes sú v ultraortodoxných kruhoch frázy ako „Torat Eretz Jisrael“ často kódovými názvami pre moderné formy štúdia a čítania Tóry.

    Náboženský sionista je ten, kto zdieľa moderný národný projekt sionizmu av skutočnosti je náboženským Izraelčanom rovnakým spôsobom, akým je moderný ortodoxný náboženský Američan (alebo v širšom pohľade náboženský Západ). V mojich očiach len prirodzený problém udržať oba konce (náboženský a moderný) vytvoril rozdiel medzi pojmami.

    Tvoje tvrdenie "Všetci máme také a také vplyvy, ale dôležité sú naše dôvody a nie vplyvy, ktoré ich vytvorili" zjavne odporuje jednému z hlavných bodov článku, v ktorom sa vysmievaš tým, ktorí prezentujú umelé náboženské ospravedlnenia a sú nútení do pozícií, že za nimi skutočne stojí modernosť.

    1. Toto je psychoanalytická analýza a v mojich očiach nie je relevantná, aj keď je to pravda. Nanajvýš poviete, že sú všetci moderní pravoslávni a nie náboženskí cynici. OK. Hovorím o pozíciách a nie o ľuďoch. Okrem toho som už vysvetlil svoj názor na odôvodnenia a psychologické účinky. Nie sú zaujímavé a nesúvisia s diskusiou. Zaoberám sa argumentmi, ktoré ľudia predkladajú, a nie psychoanalytickou analýzou toho, čo je za tým.

    2. „Tóra Izraela“ je opak (melódia)

     BSD XNUMX v Tammuz PB

     Skutočne existujú trendy založené na reformných a konzervatívnych názoroch, podľa ktorých akceptujeme moderné alebo postmoderné názory ako „Tóru zo Sinaja“ a Tóru je potrebné „prispôsobiť“ súčasnému trendu.

     Toto nie je Tóra AI rabína Kooka. Vníma, že každý obnovený „izmus“ má správnu „pravdivosť“, no mieša sa s negatívnym škvarom. Tóra, keď je študovaná do hĺbky a šírky, nám umožňuje „oddeliť“ dobré od zlého, a teda nájsť dobré z každého obnoviteľného štítu a vyhodiť odpad.

     A ľudia z „Tóry a Derecha Eretz“ ukázali, že je možné byť vedcom prvého stupňa bez toho, aby ste sa vzdali „čiarky“ z Tóry a úcty k Bohu. A tak sa náboženský sionizmus snaží dokázať, že pri budovaní štátu a jeho rozvoji sa dajú robiť veľké veci, pričom je verný pokynom Tóry.

     Aj Tóra je kompletná Tóra, ktorá zahŕňa všetky oblasti Tóry – Talmud a Halacha, chasidské myslenie, odhaľovanie a ukrývanie – preto má schopnosť vysporiadať sa so všetkými prúdmi obnoveného života a dať im adekvátnu halachickú a intelektuálnu odozvu.

     S pozdravom, Real poslal kvetinku

       1. Ukázal som, že sionizmus je špeciálny prípad, alebo izraelská verzia modernosti. Na úrovni pozície a nie na úrovni psychologického motívu (?!). To priamo súvisí s tvojou argumentáciou v článku. A nie je mi jasné, akú psychoanalýzu (?!?!) si našiel v mojich slovách.

        Okrem toho, ako poznámku na okraj, som tvrdil, že vo svojom článku sa jasne odvolávate nielen na uvedený postoj, ale aj na motív (nie psychoanalytický - neexistuje žiadna súvislosť - ale ideologický). Ale to je len okrajová poznámka, pretože moje slová sa konkrétne týkali uvedeného stanoviska.

        1. Ideme len okolo seba. Ak dnes existuje človek, ktorého argument proti ultraortodoxným je, že nezodpovedajú moderným hodnotám (nacionalizmus, suverenita a demokracia atď.), potom je skutočne moderným pravoslávnym (a povedal som, že mnohí náboženskí- Sionisti sú tiež moderní. Môj argument nie je o náboženských sionistoch, ale o myšlienke náboženského sionizmu). Ale ak tvrdí v mene micva ješuv bez vzájomnej záruky atď., tak nie je moderný. to je všetko. Teraz sa sami rozhodnite, kto z ľudí patrí do toho a kto do toho. Nerozumiem o čom sa tu diskutuje.
         Dodám, že pokiaľ si pamätám, naozaj nehovorím o motívoch, ale o dôvodoch. Niekedy komentujem, že motívy vidíš cez úvahy (hlavne keď argumenty neobstoja). Nekritizujem ľudí a nezvýhodňujem ich kvôli ich motívom.
         Ako už bolo spomenuté, zdá sa mi, že sa opakujeme.

 32. Neviem, kto sú novodobí ortodoxní, o ktorých hovoríš?
  Najdôležitejšími rabínmi YU sú Hardelim (podľa vašej definície). Väčšina moderných (ktorí sa integrujú do spoločnosti) sú ultraortodoxní (=konzervatívci) alebo laici.
  Ako bývalý chutnik poznám málo takýchto rabínov a nepoznám „modernú“ ješivu v Európe.
  (A liberáli ako YCT zašli oveľa ďalej ako tu v Izraeli. Hoci tiež tajne vysvätili mnohých v Izraeli atď.)

 33. Dobrý deň, rabi Michi, pokiaľ ide o to, čo hovoríte, že v Izraeli je veľká nábožensky liberálna verejnosť, je to skutočne pravda, ale myslím si, že túto verejnosť v skutočnosti nezaujíma celý liberálny náboženský koncept, ktorý zastupujete. Nie je liberálom preto, že si myslí, že toto je správny spôsob, ako sa správať z halachického hľadiska a snaží sa ho ukotviť vo všetkých možných halachických kalkuláciách, ale je liberálom, pretože tak vyrastal a tak Náboženstvo je preňho oveľa, oveľa menej zaujímavé a je to dosť okrajová zložka jeho života a netrápia ho žiadne halachické otázky, aby verejnosť mohla povedať, že rabín, ktorý s ním hovorí, ktorý je zároveň skutočným liberálom a pravdivým náboženského vyznania sú veľmi obmedzené a Bennett ho určite zastúpi (odhadujem, že táto verejnosť predstavuje 6 mandátov, nemyslím si, že viac)

Zanechať komentár