Pamaitiro uye musimboti - kujekeswa uye fungidziro dzekutanga dzevaverengi vesaiti (koramu 63)

BSD

Munguva pfupi yapfuura ndanga ndichiwana anodzokororwa mashoko pamusoro pemashoko angu. Vanhu vakakakavadzana kuti kune nhema nekuzvidza muRabhi vedu vekutanga uye vanotonga. Mamwe emashoko aibata pamusoro pemaitiro uye mamwe pane essence. Zvichitevera izvi ndakafunga kuti ndinofanira kujekesa nzvimbo dzangu dzekutanga, hukama hwangu kune wekutanga, kune vanopokana uye kune tsika muzhinji, uye hongu maitiro zvakare.

Iyi koramu ichave yemunhu, kusiyana nemakoramu enguva dzose, asi ndinofunga zvakakosha kujekesa zvinhu. Ndatove pano ndiri kuti hapana chandinokumbira ruregerero uye handina kuuya kuzoturikira mashoko angu asi kuti ndijekese mavambo angu kuti vaverengi vabatsirikane. Chokwadi kana vanditsaudzira pfungwa dzangu panzvimbo yandakatsauka pane zvakanyorwa pano ndingafara kukumbira ruregerero ndozvidzorera. Vaverengi vanokokwa uye vanokokwa kuita kudaro.

Kunyora muInternet Age

Kunyora muzera reinternet kune kusarudzika kwayo zvichienzaniswa nenguva dzakapfuura. Zvinhu zvinosvikirika kune vese, zvinogona kutorwa kubva muchidimbu quotation inobuda muchirevo (kucheka & kunama), uye kukurumidza kushandura kweaya maquote mativi kunogona kukonzera mufananidzo wakakanganiswa wezvinhu. Vanhu havazivi nezve hunhu uhu, zvese kuverenga nekunyora, saka tongai zvinhu maererano nechikamu chekotesheni pasina kutarisa mamiriro uye mufananidzo wakakwana uye pasina kuverenga chinyorwa chose. Izvi zvisinei nekuti iyo internet inewo mukana mune iyi pfungwa, sezvo mazuva ano zviri nyore kutarisa zvinhu mukati uye kuzviverenga mune yavo sosi. Asi kuyerera kweruzivo kungangodaro kunoita kuti vanhu vaite mutsara nekukurumidza uye vaenderere mberi kune inotevera saiti (ndinofungidzira ndinotambura kubva kune iyo futi).

Kutenda vakuru vedu

Izvi ndezvevanoziva. Ndine ruremekedzo rukuru kuvarabhi vedu vemarudzi ose, vachenjeri vekutanga nevekupedzisira. Pakati pavo paive nehofori chaidzo. Vazhinji vavo vanhu vakazara netarenda nezivo, vakatendeseka uye vanonzwisisa, vanotsvaka chokwadi, uye vane zivo inoorora uye yakafara zvikuru. Ndinodada kuva mudiki pavadzidzi vavo nevatevedzeri vavo. Kana dziri madzitateguru, Moshe Rabbeinu nevaporofita, zvakandiomera kuti ndizvinzwisise, asi vachenjeri, nyanzvi nevekutanga, uye nekudaro vekupedzisira kusvika nhasi, vanhu vakakodzera kukoshesa zvakanyanya. Chinofadza zvakaenzana ibhizimusi remubatanidzwa ravakasika vese pamwechete, uye iro ini mudiki ndinotarisira kujoinha uye kuva chikamu charo.

Atoll somuenzaniso vanaMaimonides, kwavari imwe yetsinhiro dzandakagamuchira yakanga ine chokuita noukama hwangu. Bhizinesi raMaimonides harina mukoma kana hanzvadzi, uye zvine chokwadi mumaziso angu kuti kuenzanirana kwakakura sei munyika yose kune bhizinesi hombe, rakakura, rakasiyana uye rekutanga. MuJudha uyo ega akakwanisa kurongazve chiJudha chose, Halacha, mufungo uye meta-Halacha, kunzwisisa kuronga nokuronga mugadziriro yake amene zvinhu zvose zvakaunganidzwa kusvikira kunguva yake, uye ikoku kwose mukuwirirana nebasa rake sachiremba uye wake. ruzivo rwakakura mumativi ese. Ichi chiitiko chinoyemurika. Murume wacho akaratidzawo kuziva uye kufungisisa nezvemaitiro ake. Akavaka chivako chake chine simba panheyo yakarongeka yaakanga azvivakirawo kubva pane chinenge chinhu uye akanetseka kuiisa pamberi pedu. Mumuromo mangu hamuna mashoko ekuratidza kuyemura kwangu murume uyu, uye chokwadi haadi mashoko angu. Zvimwe chetezvo ndezvechokwadi nezvevamwe varabhi vedu vose, vokutanga nevokupedzisira, uye zvamazvirokwazvo vachenjeri. Kufunga kuti ndinomushora hakuna maturo kupfuura izvozvo. Anomuzvidza, munhu anoshaiwa njere;

Varume vese ava vandinonwa nenyota kubva mumvura yavo uye vakasungwa kwavari mumatenhere ekutenda nerudo. Ini ndinopa chikamu chakati wandei chenguva yangu nekuedza kuti ndinzwisise mazwi avo nemidziyo kubva mumidziyo yakasiyana, uye nekududzira zvazvinoreva nezvazvinoreva zvirimo. Kwandiri Torah mupfungwa yakafara idombo riripo. Kunze kwayo uye mukati mayo ini ndinotsvaga nzira yangu uye ndinogadzira maonero angu enyika, apo pano ini ndinonamatira masosi, nharo, maonero, uye zvishandiso kubva kune akasiyana maturusi. Iyi imhuri yangu yakakura, uye maonero angu enyika ari kujeka mukati uye mukati maro.

Maonero kune vatenzi vedu nechiremera chavo

Asi kuremekedza munhu hazvirevi kumuona sengirozi isina kumbokanganisa. Uye zvechokwadi rudo harufanire kukanganisa mutsara. Vese vanhu vakanaka ava vaive vanhu vakaita sewe, ndosaka ndichivaremekedza nekuvada uye ndine hukama navo. Ini handina hukama nengirozi dzeseva (kana paine), uye ini handioni hukama hwakawanda pakati pavo navo. Mhuri yangu yakaumbwa nevanhu.

Ndakatotaura kakawandaMGA MuC. Kano uyo anounza mutemo weTalmudic kuti zvinotenderwa kutaura chimwe chinhu muzita remunhu mukuru kuitira kuti vagamuchire kubva kwandiri. Zvinhu izvi zvinoshamisa, nokuti munhu wose anogona kutaura zvose zvisina maturo muzita remukuru wechizvarwa uye anogumbura vanzwi nezvivi zvakakomba. Mvumo iyi inganzwisiswa sei? Ndakatsanangura kuti mumaonero angu fungidziro ye eMGA Zvakapesana nezvinogona kunzwisiswa. Pamwe anofungidzira kuti kana ndikanzwa zvinhu muzita remunhu mukuru handizvigamuchire zvoga asi kuti ndinongozvifunga zvakadzama neruremekedzo. Chikonzero chinoita kuti mumwe munhu asungirwe pamunhu mukuru hachisi chekuti anowana pazasi, asi nekuti anonzwa kuti kufunga kwake hakusi kubatwa nemazvo. Vateereri havafungi zvakakomba nharo dzake nemhaka yokumuzvidza. Anovavarira kuita kuti vazvirangarire zvakakomba, varangarire zvinhu, uye ipapo kuzvisarudzira vamene. Naizvozvo anobvumirwa kupa zvinhu nokuda kwomunhu mukuru, nokuti ikoku kuchaita kuti vateereri varangarire zvakakomba nharo dzacho. Asi pakupedzisira fungidziro ndeyokuti munhu wose anoita zvaanofunga. Nyangwe akanzwa zvinhu kubva kumunhu mukuru haazvigamuchire nekuda kwemutauri chete. Anoyera zvinhu pachazvo uye anoumba nzvimbo pamusoro pazvo.

Ndakatotaura kare mutsauko pakati pemhando mbiri dze "vaoni": rudzi rwekutanga ndirwo rwakajairika, kureva, avo vanoita chaizvo zvese zvakanyorwa mumabhuku angu. Chazon Ish. Rudzi rwechipiri nderevaoni vechokwadi, avo vanoita zvavanofunga ivo pachavo sezvavazhinji vavo.Chazon Ish Akaita uye akarayira kuita. Ndiri werudzi rwechipiri. Kuremekedzwa kwedu hakurevi kuti ndichabvuma zvose zvavakataura, asi nerimwe divi ndichanyatsoongorora zvavakataura ndisati ndagadzira maonero angu. Uye neruremekedzo rwese rwakafanira kumunhu wese, chakanyanya ndechekuti ini ndichafunga, kutaura uye kuita, izvo ini pachangu ndinofunga.

Chokwadika, kunewo mirangariro yapamutemo yechiremera, yakadai sechiremera cheSanihedrini kana kuti mitemo iri muTalmud iyo isingabvumirwi nehana yokupokanidzana pamusoro payo. Izvi zvisinei nekuti panogona kunge paine halakhic uye zvikanganiso zvechokwadi muTalmud zvakare (uye zviripo zvechokwadi). Chiremera chinoti iyo halakhic mirairo inofanirwa kugamuchirwa kunyangwe iko kukanganisa. Asi ini kazhinji ndakatsanangura kuti munzvimbo dzekufunga, izvo zvinowanzobata nezvechokwadi, hapana mukana wekutaura nezvechiremera. Kana ndakasvika pamhedziso yokuti Mesiasi haasati achizouya (uye nokuda kwokunzvenga kupokana: handina kuuya), ipapo kunyange vachenjeri vose veIsraeri vakasimuka vachitaura zvakapesana zvikuru zvichandiita kuti ndirangarirezve zvangu. chinzvimbo. Asi chiremera chepamutemo hachibviri pano. Uye kuti kana ndikataura mumuromo mangu kuti ndinotenda nokutenda kwakakwana mukuuya kwaMesia zvinoshandura zviri mupfungwa dzangu? Chero bedzi ini ndisina kugutsikana handikwanise kutaura kuti ndinotenda mazviri asi kungozvitaura kubva mumutauro uye nekusimbisa. Naizvozvo muzvinhu zvinotendwa nemaonero munhu anogona kungonyengetedza uye kwete kutaura nekuda kwechiremera. Uyezve, kunyangwe munzvimbo dze halakhah uko, sezvakataurwa, chiremera chinogona kutaurwa nezvacho, hachifanirwe kuwedzerwa kupfuura miganhu yayo. Uyo ane simba ane uye uyo asina, nehuchenjeri hwake hwose, haana simba. Kana ari mashoko ake munhu anogona kungogutsikana nawo asi orega kuagamuchira nokungoti ataura.

kare Ndakanyora kakawanda Ndiine kukosha ndakaenda kune imwe sarudzo yakazvimirira. Mushure mokunge inzwi rakabva kudenga muYavneh (mukuita kwechoto chaAkinai) - vachenjeri havana kumugamuchira nokuti kunyange zvazvo ichi chiri chokwadi ivo vakafunga zvakasiyana. Vakaona kuti vakanga vasina kururama, nokuti Mwari ari kudenga anofanira kuziva kuti mutemo chii. Asi pane basa rakazvimirira rekutonga sezvandinorinzwisisa, kunyangwe ndiri kukanganisa. Uye saka Gemara anotaurawo kuti havana kutonga muHalacha Karm nokuti shamwari dzake hadzina kusvika kumagumo emafungiro ake. Kunyange zvazvo akanga akachenjera zvikuru, ari pamusoro pavamwe vose, ivo havana kumira saiye. Kwete nokuti chokwadi chaiva navo uye kwete naye, asi nokuti chero bedzi vakanga vasina kugutsikana ipapo ndiyo yaiva maonero avo uye vaisungirwa kuita maererano nazvo kunyange zvazvo ivo vakanzwisisa kuti zvimwe zvakanga zvisiri zvechokwadi.

Zvekuremekedzwa nekuzvidzwa

Ndinofunga kuti nzira inokurukura uye inofunga nezvemashoko evarume vedu uye inogadzira nzvimbo yakasununguka, inovapa ruremekedzo rukuru kupfuura nzira inobvuma mazwi avo sebofu muchimuni. Mutoo unofungidzira kuti idzi ingirozi dzisina kukanganisa uye dzine simba rakakwana unodziratidza somumwe munhu asingadi kubvuma chikumbiro uye kuwana nzvimbo yake. Nzira yechipiri iyo inovapa ruremekedzo rwakawanda inofungidzira kuti nyaya-ye-chokwadi mazwi avo haagone kururamiswa uye saka anotiregedza kuita kudaro. Pamusoro pekuumbwa kwaMaimonides Ruoko rune simba Gakava guru rakamuka murutivi nemhaka yokuti haana kuunza manyuko kana kuti chikonzero. Vachenjeri vakafunga kuti iyi yakanga isiri nzira yakapa rukudzo kuTorah uye kwavari. Hapana munhu anobvumirwa kuvarayira kuti vagamuchire mashoko ake nokuti akaataura chete. Zvinhu zvinotaurwa mudare (zvinopesana neSanihedrini) mazano ekukurukurirana uye kutaura maonero. Uye ndiwo mashoko angu pano.

Rabbi Soloveitchik muchinyorwa chake Uye iwe wakabvunza kubva ipapo, Inounza tsananguro inoshamisa yezvinoitika zvake somwana. Anotsanangura kuti baba vake (Rabbi Moshe) vanogara sei vakakomberedza tafura yeraundi naRabbi Akiva, Abi naRabba, Maimonides, R.T. uye Gra, uye vanobata neTorah. Mubvunzo unomuka pana Maimonides uye ari mugakava kana baba vake naMaimonides vachakunda kana kuti kwete. Anonzwa ari chikamu chechikwata, uye anoona zvese izvi semhuri yake. Pandakaverenga zvinhu izvi ndakaona kuti chiitiko changu chakafanana zvikuru. Kwandiri ndinogara ndakatenderedza tafura nevadzidzi vese vakachenjera kubva kumarudzi ese uye isu tese tinodzidza pamwechete. Ini ndinogovera iyi hurukuro, uye handidi kurega chero ipi zvayo. Kurega mumwe munhu nokuda kworuremekedzo kunoratidzira kusaremekedza kana kuti kusava pedyo. Kupfuura izvozvo, pandinotaura kunhengo dzemhuri handingwariri mashoko angu. Kana pane vari kutaura zvisina maturo ndovaudza kudaro. Dzimwe nguva ndinomuseka uye ndinomuseka nemari yake. Asi zvese zvakaitwa nekuti ndinonzwa chikamu chakakosha chechikwata. Ini ndiri kumba uye kwete mu museum inorangarira zvakapfuura kuti munhu anofanira kungwarira kuti hapana chakaputsika ipapo.[1]

Makore mashoma apfuura, pandakanga ndichidzidzisa paHesder Yeshiva muJeruham, zviitiko zvinoverengeka zvakaitika zvakamutsa hasha dzangu. Ndakarembera zvinyorwa zvenharo nezvinonyadzisa umo ndainyomba tose. Vadzidzi vakapinda mumamiriro ezvinhu emhirizhonga nokuti vakanzwa vakuvadzwa muyeshiva uye kunyanya mumusoro wayo (Rabbi Blumenzweig). Ndakavaunganidza manheru mukamuri rokudyira ndokuvaudza kuti zvinhu zvakanyorwa chaizvoizvo nemhaka yokuonga kwangu kukuru nokuda kweRosh Yeshiva. Ndakagumbuka nokuti vanhu vanotiseka tose (kusanganisira iye) uye tinovatevera noupenzi. Ndakawedzera kwavari kuti ani nani ari mumuseum anofamba netsoka. Hapana chaanoda kuputsa muimba yegirazi iyi. Anoda kuti zvinhu zvirambe zvakakwana uye zvehufundisi uye zviende navo muupenyu hwake paanenge atova kure (mune zvose) kubva kune yeshiva. Ichamusiya kona ine rugare uye yehufundisi inogona kupotsa (inoretically) asi gara kure nayo. Ini, kune rumwe rutivi, ndinonzwa ndiri pamba, uye ndiri kumba handifambi netsoka. Ani naani anoita zvisina maturo (mukuona kwangu) achabvuta kurumwa nokurangwa kubva kwandiri. He is of course also welcome to give me back the same currency. Asi zvinhu izvi zvinotaurwa uye zvinobva pakubatana kwete chinhambwe. Zvinobva murudo nerukudzo, asi izvi mhedzisiro yekubatana kwemhuri uye kwete yeruremekedzo rwuri kure uye rwakasiyana rwezviratidziro mumuseum.

Nokudaro mupfungwa yangu kakawanda ruremekedzo rwakanyanyisa uye rusiri rwechokwadi runopiwa kwatiri nezvizvarwa zvose runoratidza chaizvoizvo rudzi rwokuzvidza. Vanhu havashinga kukurukura nekutsoropodza mashoko avo nekutendeka, asi zvinoratidza fungidziro isina kujeka yekuti kushoropodza uku kuchaparadza chimiro chevatsoropodzi. Zvikanzi havana mhinduro saka tinofanira kuvaregerera. Ndine chivimbo chakazara mavari nokutendeseka kwavo, uye mukuona kwangu ruremekedzo chairwoirwo rwamashoko avo runopiwa chaizvoizvo apo tinokurukura mashoko avo nenzira yokutendeseka uye yakapinza. Ani nani anogovera hurukuro iyi, i.e. anogara akatenderedza tafura mukati meboka, anofanira kunzwisisa izvi. Ani naani anogara kunze achizviona semuziyamu acharamba achichengeta chiremerera chevarume vedu vekutanga nevekupedzisira, nokudaro vachivatorera ruremekedzo uye rudo rwavanofanirwa.

Kubatana nevanhu kunounza hukama. Kuva pedyo kunoita kuti vaonekwe sevanhu, pamwenje nemimvuri. Hapana munhu akakwana, uye munhu wese ane zvikanganiso, kukanganisa, kudonha nezvimwe zvakadaro. Kana wava pedyo unoona zvese izvi, uye kana wanzwa padhuze haunonoki kuzvinongedza. Kuchenjerera kunoratidza chinhambwe. Pakuyemura poster yakarembera pamadziro kwete pahupenyu pamwe chete. Nevari pedyo neni ndinoita jee nekuvaruma, ndodzika pavari, ndozovabhabhadzira pabendekete nehushamwari uye neziso. Torah ndeyedu tese, uye tese tinofanira kutora chikamu mukuiumba nekuigadzira. Uyo asingatori rutivi mukuita uku haana rutivi mazviri. Achaitora sekereke. Noruremekedzo rwose rwakakodzera uye panguva imwe chete iri kure.

Pamaitiro

Apa ndadzoka kuinternet. Zvinhu zvakanyorwa kune vakawanda vateereri hazvigoni kutaurwa sezvinhu zvinotaurwa mukati mebeit midrash, i.e. mukati memhuri. Mafungiro angu pandinonyora zvinhu izvi ndeekuti vaverengi vanoda kuve vemhuri uye nekudaro ndevemhuri iyi. Vanogara vakatenderedza tafura mune ino dare redzimhosva uye vanodyidzana vakazara mune zvese zvinoitwa mairi. Ichokwadi kuti dzimwe nguva zvinhu zvinobuda, dzimwe nguva nenzira yakakamukana, uye dzimwe nguva haunzwisisi kana kuti hauteereri mashoko akapoteredza.

Kunyangwe stylistic ichitsoropodza uye inosekesa, uye ini ndinotaura zvinhu zvine mutsindo, asi zvinopesana nezvinofungwa nevanhu vanofunga kuti kutsoropodza hakusi kusaremekedza. Handiyeuki nzvimbo yandakarerutsa zvekare, kana kuti zvekupedzisira (zvichida vamwe vanarabhi venguva yedu, uye kunyange izvozvi handichayeuki). Ndinoyeuka ndichivaisa sevanhu vanogona kukanganisa uye vane zvikanganiso, sezvandinoita semi. Saka kana ndikataura kuti handina basa kana maererano naMaimonides ndiri munyengeri, ndinoreva kuti tsanangudzo dzaachandipa hadzisi nharo. Anoda kundinyengerera ngaanditsanangurire pandinenge ndakanganisa. Naizvozvo hazvina kukwana kundiudza kuti ndiri munyengeri nenzira yemumwe munhu kana kuti asingazivikanwi, uye naizvozvo iniwo handigamuchiri mashoko orudzi urwu. Hapana kana kadiki kekuzvidza Maimonides muzvinhu izvi, ukama hwandajekesa pamusoro apa. Pashure pezvose, Maimonides pachake akaita chaizvo zvandinoita. Akakamura pamusoro pevakamutangira asina kurova ziso, kusanganisira muzvinhu zvaionekwa sezvisina kujairika. Akamanikidzira pfungwa dzake pane zvinyorwa (sezvo Ramban akaratidza kakawanda mukuwana kwake kumidzi), uye mune dzimwe nzvimbo akazvidza uye kunyange kuseka avo vakamutangira uye avo vaisabvumirana naye. Zvose izvi hazvirevi kusaremekedza. Inoratidza kubatanidzwa uye pfungwa yemhuri. Mumhuri taura wakasununguka. Icho chikamu chechinhu pamusoro pechiitiko chemhuri iyi.

Kana paine chero kutaura kwekuzvidza chero kwekare kana makuru makuru (sezvakataurwa, ini handiyeuki imwe), ndinokoka vaverengi kuti vazviratidze pano (zvichida nekubatanidza). Kana varipo ndinovadzosa pano. Asi kana ndataura chimiro changu nenzira yekutsoropodza kana yekusekesa, iyi ndiyo nzira yangu. Izvi hazvifanirwe kuonekwa sekuzvidza nekuti hazviratidzi kuzvidza. Ichimiro chekutaura chinouya kuzorodza zvinhu uye matambudziko ari mazviri. Zvakaoma kwandiri kuti ndinzwisise dudziro inoona mumashoko angu kuzvidza vanhu vandakapira hupenyu hwangu kwavari kuti ndiwane nzvimbo yavo. Kwandiri muverengi pane ino saiti mubatsiri muhurukuro yeBeit Midrashi. Aya ndiwo maonerwo emashoko angu uye ani naani anoadudzira zvakasiyana haana kururama uye anotsausa.

[1] Zvakakodzera kuona Here.

84 Pfungwa pa "PaSitaira uye Essence - Kujekeswa uye Nheyo dzeVaverengi veWebhusaiti (Koramu 63)"

 1. Aya ndiwo 'mashoko aMwari mupenyu'
  Inosimbisa Michi, anoita izwi rakasiyana, rakafunga uye rakangwara (kunyange kana ini ndisingabvumirani nezvose naye) uye zvishoma anoita hupenyu hwangu (hwechitendero? Intellectual?) - kunyanya kufadza.

 2. Mhoro Rabhi,

  Mukuona kwangu pachangu dzimwe nguva chimiro chako chinogumbura chinangwa chawakanyorera chinyorwa / positi. Iwe unogona kuona izvi sekunatsiridzwa kwemashoko ako uye kuratidzwa kweanony'a yemaonero akasiyana, asi iwe unobvuma kuti uri kunyora kuti utende vamwe uye kwete iwe pachako. Nokudaro nzira yaunonzwisisa nayo maitiro ako inokosha asi ini ndinokurudzira kunzwa izvo vaverengi vanofunga nezvazvo - uye kana zvichikuvadza kukwanisa kwavo kugamuchira mazwi ako, nokuti iwe pachako hauna kuwana chinangwa chako munyaya yacho.

 3. Rabhi Michi

  Kana iwe uchinyora uchienda kune yekutanga mune yakanyanyisa manyorerwo anoonekwa nenzira isina kunaka. Tora somuenzaniso mutsara unoti "Neruremekedzo rwose rwakakodzera, Maimonides naRashba havana simba rekuita saizvozvo uye zvakadaro" (Makor Rishon, Shabbat wedzero) pakarepo unoumba pfungwa yokuti unoda kuva wevapari vekutanga.
  Kana ukadhinda nekunyora kuti ufurira vamwe uye kana uchida kuti vanochengetedza vabate mazwi ako nenzira yechokwadi, ndinokurudzira kuti ushandise mutauro unoratidza ruremekedzo rwaunonzwa kuna Maimonides naRashba nevamwe vese. chekutanga

  1. H. Shalom.
   Uyu ndiwo muenzaniso wakanaka. Chii chiri kurwadza apa? Ndinonyatsofunga kuti havana simba uye ndizvo zvandakanyora. Ndaifanira kunge ndakazvitaura sei zvine hunyoro? Ini ndinotozvitangira neruremekedzo rwese rwakakodzera (kunyangwe vanhu vachifunga kuti kungowedzera zvine hunhu senge "kana zvisiri zveDemistapina", uye kwete iye).

  2. Rabhi Michi,

   Zvechokwadi zvinokatyamadza asi mumaonero angu mashoko okuti 'neruremekedzo rwose rwakakodzera kuna Rambam' anoonekwa seanozvidza uye kusaremekedza. Uye mukuona kwangu zviri nyore kunyora mutsara mumwe chete pasina kutaura uku kana kunyora kuti 'Takadzidza kubva kuna Rambam naRashba pachavo kuti Talmud chete ndiyo inosunga masimba'.

 4. Hunhu hwemutauro wakachena

  BSD B. muNissan

  Kuna Ramada - mhoro,

  Kuita sei? Ko magirini, kusvetuka-svetuka uye kuita 'kove koa' idatya, rinoita sekushomeka uye kuita senge kuzvidza - kuzvidza!

  Kanopfuura kamwe chimiro chakajeka uye chinozvidza chinofukidza kushomeka kwenharo. Mubvunzo 'mumwe mutambi anoramba kutsiura kwakati wandei'. Pachave paine maaret ane hunhu anoombera nekunanzva mu'mafaro' nekuda kwekunyomba, nokudaro achikunda kudiwa kunorema kwekurangarira, kuunza manyuko, uye kukurukura zvakakomba nharo dzinokakavadzana.

  Vachenjeri nevarabhi vedu vekutanga nevekupedzisira vanomira pachena mutsika dzakachena uye dzinoremekedza dzekukurukurirana. Svika iwe pachako: Mumapeji ane chiuru nemazana manomwe emakakatanwa eTalmudic, pane huwandu hunosvika makumi maviri (!) Matauriro akakasharara umo munyori weHavat Yair anokurukura mhinduro yake inozivikanwa pakupera kwebhuku 'Hefetz Chaim', uye inotsanangura zvizhinji zvayo

  Uye kunze kwekutaura kushoma, kune bhuku rose rakazara nemakakava pamusoro pezvinhu zviripo, nheyo dzakakomba dzekutenda nemitemo - uye pasina kunze, mune nyaya-ye-chokwadi uye nemanyorero chaiwo. Kushandiswa kwomutauro wakachena ndicho chimiro (Brush Pesachim) cheavo vachadzidzisa Halacha.

  Hazvisi pasina kuti Rabbi Brachia (Yoma AA) anotsanangura vadzidzi vevachenjeri se' hunhu', vakaita sevakadzi 'vakazvininipisa uye vaneta', asi vanoita hugamba sevarume '. Kudziviswa kwemitoo yedemogic yekunyomba kwokunyomba kunomanikidza munyori kuita nhau yechokwadi uye ine mufungo kubvunza kunonangidzira ngwariro panharo dzinogamuchirika, idzo bedzi dzinogona kupwisa vanotsvaka zvokwadi.

  Kwaziwai, S.C. Levinger

  .

  :

  1. Shatzal Shalom. Ndinoda malink andiratidze mienzaniso yekuti iri girinhi uye ichitubuka kunge datya, ndozobvuma kuti idatya. Ndinozviramba.
   Nekuda kwemashoko apa ndakabva ndaona kuti semaonero angu chinoita kuti vanhu vasvetuke ndizvo chaizvo zviri pazvigaro zvangu kwete chimiro chekutaura. Zvinzvimbo pachazvo zvinorangarirwa sokusakendenga (ona muenzaniso wapiwa pamusoro apa pamusoro pechiremera chaMaimonides naRashba. Uyu ndiwo muenzaniso chaiwo wokunzwisisa zviri mukati uye kwete kuchimiro chekutaura). Aya ndiwo maonero angu, asi ndinoda mienzaniso kuti ndinzwisise pandinenge ndakanganisa (kana zvechokwadi).
   Zvakare nezve makotesheni amakaunza, aya zvirevo uye kwete ongororo yezvinyorwa zvacho. Kune zvirokwazvo mishoma mienzaniso yekutaura kwakanyanya kuoma kupfuura yangu mune yekutanga nekupedzisira uye zvakare muTalmud pachayo. Uye kunyange kana rabhi akatsiura mudzidzi wake, sezvawaunza kubva muchiitiko, hazvifanirwe kuitwa mukati merugwaro rwechokwadi mumeso eIsraeri yese. Saka zvakandiomera kuti ndigamuchire excuse iyoyo.
   Kune zvakare mitsara inotaura nezvechinhu kubva kumusoro uye inotsanangura mufananidzo wakasiyana, sevachenjeri veBabironi setsvimbo yemufambisi wechikepe, nezvimwe. Tisingatauri BS uye BH vakaurayana, uye vazhinji vakazviuraya nokuda kwaR. Zira (Megillah XNUMX: XNUMX). Uye yega yega Dayan inokurukura nezvechitsuwa cheDina Lao Dina ndeye (BM Lu) uye zvimwe zvakawanda. Kutaura zvazviri, machinda edu haana kunyatsofunga nezvekupinza kwemazwi. Naizvozvo, mukuona kwangu, kudzidza kwezvinyorwa chiito chekupokana.
   Asi handisi kuona mumvumo yese iyi, nekuti kunyangwe machinda edu akaita saizvozvo handitore zvese zvavakaita kana kutaura (mukuona kwangu). Ndangotsinhira zvawataura.
   Pazasi mutsetse, ndinoda mienzaniso kubva mukutaura kwangu izvo zvinorodza nhaurirano uye kutitendera kuti tiwedzere kongiri.

  2. Uye maererano ne "chiremera chekusabvumirana nepakutanga"

   Handifungi kuti kutaura kusingagumi kwe'chiremera changu chekusabvumirana nepakutanga' kunoreva 'kukuvadza kune wekutanga'. Zvinhu zvinongonzwika sekunyepedzera uye 'zvakafumurwa'… ..…

   Pane chiseko chemwana wechibhadhare akatendeukira kudare achiti baba vake vakaratidzwa kuhope ndokunzi aenderere mberi achiita zvehumbavha. Dhayana akati kwaari, "Pana Soromoni, dai baba vako vakauya vachirota kuvakuru vavaHasidhimu, ndokuvaraira kuti vakupe korona somudyi wenhaka yavo, pangadai pakava nenzvimbo yokukurukura." Asi kana zvikazarurwa kwauri iwe chete, unofanira kunzwa kuti unoona nezviri mukati memoyo wako.'

   Kunyange Annan Nima:
   Dai varume vakuru veIsraeri vakaunganidzwa muzvizvarwa zvedu - Rabhi Shaki naRabhi Auerbach, Rabhi Elyashiv naRabbi Wazner, Rabbi Israel naRabbi Goren, Rabbi Shapira naRabbi Kafach, Rabbi Soloveitch Yak naGr. Uye vanoti: 'Ini ndiri wekutanga. uye ini ndiri wekupedzisira' - zvinoita sekudare kuti nzvimbo iyi ine kumwe kusachengeteka 🙂

   Ndinoshuva kuti dai taikwanisa kushanda nesimba uye kuneta nekunzwisisa mazwi ekutanga eHalacha neAggadah, uye yehwaro hwakasimba hwavakatigadzirira - uye kuvaka nekuvandudza hunyanzvi chaihwo!

   Kwaziwai, S.C. Levinger

  3. Shatzal,
   Hakuna chinhu chakadaro sehumbowo. Pamusoro pazvo, handina kuzvishongedza korona ipi neipi inokosha. Ini zvakare ndinoreva izvi kwauri uye kune wese munhu anobatanidzwa (iyo yakanakisa bar). Uku kukakavara pamusoro pechivanhu nezvazvinoreva kwete pamusoro pangu. Kupokana kwangu hakusi kuti ini ndiri mukuru wechizvarwa saka ndinotaura kana kuti ndinogona kupokana nemunhu wese. Kupokana kwangu ndekwekuti hapafanirwe kuve nechizvarwa chikuru cheizvi. Ichi chirevo chakasiyana zvachose. Uyezve, ndakanyora kakawanda zvakajeka kuti hazvisi nekuda kwehukuru hwakati asi kune hurongwa hwekuzvimirira. Kunyange ndikaziva kuti chiuno chavo chakakora kupfuura chiuno changu, ndine mvumo (semuruoko rwemunhu wese) yekugovana. Uye saka takaraira muShas pachayo (Ndakaunza mienzaniso yeR.M. Uye kazhinji, kubvira ipapo baba vangu nasekuru vakafamba seyambiro, uye zvinhu ndezvekare.

  4. Uye nezve 'kuzvitonga' (Ramada)

   MuS.D. D. muNissan

   Kuna Ramada - mhoro,

   Zvakananga nyaya ye'choto chaAkenai' humbowo hwakasimba hwekuti pane kufarira 'kuti Torah haifanirwe kuitwa seTorah mbiri', uye kunyange hofori yakaita saRabhi Eriezeri yakarambidzwa kudzidzisa vazhinji sezvaakataura zvinopesana neruzhinji. maonero.

   Iyo yakanaka ndeye halakhah imwe chete yeIsrael yese kubuda mumuromo wedare guru muGazit bureau. Mugariro wedzimba mbiri pasina chisarudzo pakati padzo, zvichida wakabva mukutora kwaHerodhe Sanihedrini uko kwakasundira vachenjeri mu‘nzvimbo yakavanzika’, mugariro wakatungamirira kukuumbwa kwezvikoro zvakaparadzana.

   Mamiriro ezvinhu aya akagadziriswa naRabban Yochanan ben Zakkai, achiteverwa naRabban Gamliel Dibna akavakazve 'Imba yeKomiti' sechinhu chepakati,. Mamiriro ezvinhu akanga aripo kusvikira kutambanuko yakati mumazuva evaAmoraim, apo kwakanga kune mayeshiva makuru akawanda muBhabhironi naIsraeri.

   Chero zvazvingava, kubatana kwekutonga kwaidiwa munharaunda, maererano nemaonero arabhi kuti hapazovi nevadzidzisi mudare rimwe uye vamwe vadzidzisi mudare rimwe, uye mukuona kwaAbhi kunyange ‘mumatare maviri muguta rimwe chete’ muchange muine vadzidzisi. iva 'hauzounganidzi'.

   Mukuita, ndinofunga kuti kusvika panguva yekurambana yezana ramakore rechi 15, munzvimbo zhinji kwaingova nenharaunda imwe chete muguta rega rega (kunze kweBaghdad uko kwenguva yakati yeshivas 'Sura' uye 'Pombadita' kwaigara, uye Cairo uko kwaive. yaive nharaunda yakaparadzana yePalestine).

   Kwakanga kusati kuri kutozosvikira muzana ramakore rechi 15, apo nokuda kwokudzingwa kwavanhu vakawanda kubva kuSpain, Ashkenazi neFrance, kuti nhamba yenharaunda yose yakadzingwa ndokupfuurira kuvapo senharaunda yakazvimirira kwavakawana kwokupotera.

   Uye zvakadaro nharaunda yega yega yaive yakatarisana nerimwe guta, paive nenharaunda imwe kana nharaunda dzakawanda, asi chokwadi che'nharaunda yekunze', uye chokwadi kwete chokwadi chemunhu asina hukama nenharaunda, zvaive zvisingafungidzike.

   Chokwadi che 'nzvimbo yekuwedzera' yakatanga kuvapo muzana ramakore rechi 18 chete, nezvikonzero zvakati: kuparadzaniswa 'kune nyika ina muPoland, uye gare gare kudzvinyirirwa kwekuzvitonga kwevanhu munharaunda yemazuva ano yeEuropean-nyika, iyo kuMiddle Ages. Mazera aisaona masangano akazvimirira oga nekuzvitonga.

   Kunyange kurwisana kukuru mukati menzanga yechiJudha, nevafungidziri paSabata, uye kurwisana kwakatevera pakati pevaHasidimu nevashori uye pakati pevakadzidza nevanochengetedza uye pakati pemaZionist nevashori vavo - zvakagadzira mamiriro matsva zvachose apo nzanga yeko ine tsika yakasimba yekuparara. .Kusanzwisisa kwe'matare gumi mumhuri imwe yenyukireya'.

   Mumamiriro edu ezvinhu ekuti muJudha wese anozvimiririra, hukama hwemagariro evanhu hunoumba 'kudikanwa hakuzochemi', asi handifunge kuti yaive 'chinangwa chemudetembi' akapa Torah kuvanhu vake kugadzira 'umambo hwevapristi uye hutsvene. rudzi', rudzi runoshumira Mwari senzanga yakabatana, . Naizvozvo panofanirwa kuve neshuviro padikidiki yekusimbisa dhinominata uye kusapunzika zvakare.

   Ndinofunga kuti sezvo nguva yeTannaim yakasvika pakusainwa mubasa reMishnah, uye sezvakangoita nguva yezvakataurwa pamusoro yakasainwa mubasa reTalmud, iyo yakaumba nheyo yakabvumirana yezvizvarwa zvinotevera - saka nguva yacho. yekutanga yakasainwa yakatenderedza Beit Joseph.Kukura kweiyo yekutanga, izvo zvisingawanzo kune vekupedzisira kusabvumirana nazvo.

   Sezvo vekare vairamba kupokana nevachenjeri, uye vaigutsikana nekududzira uye sarudzo pakati pevachenjeri - saka vekupedzisira vakagamuchira yekutanga sehwaro uye pekutangira kwenhaurirano dzavo dzehalakhic. Uye nebetsero yaMwari, nhambo yeHaronim ichaunganidzwawo ndokusainwa navanyori vakuru vakadai saRabhi Yehuda Hanasi, Rabhi Ashi naRabhi Yosef Karo naRama, vane basa rokuunganidza nokugadziridza rakatungamirira kukuumbwa kweboka idzva rinowirirana. kurudzi rwose!

   Kwaziwai, S.C. Levinger

  1. Uye nekuti ndiri kumba (ndisingazivikanwe)

   Uye nekuti ndiri kumba - ndinongwarira kuti ndisakanganisa nheyo dzayo. Kana ndine nheyo dzakasimba - ndinogona kuwedzera nekusimudza uye kuumba mune chero nzira yandinoda. Kana hwaro hwakasimba, ndipo pakawedzera hupamhi!

   Kwaziwai, S.C. Levinger

  1. Uye nekuti ini ndinoda hwaro hwakasimba - ndichaita shuwa yekubatana navo uye nekuvavandudza kusvika vasingabatike. Nokuti nheyo dzandinogona kupikisa zviri nyore ndichifamba ndega kumba hadzina kusimba zvakakwana, uye Mwari ngaarege kuparara kana ndikaedza kuunza vamwe vanhu mumba mangu.

 5. Ndinofunga kuti une chokwadi kuti zvirimo inyaya hombe kubva pane zvinoonekwa sezvinogumbura, asi maitiro anogona kudzikamisa izvo zvinoita sezvinogumbura. Kana tikatora mutsara wepamusoro "neruremekedzo rwese kuna Maimonides haana chiremera" nezvimwewo, ipapo zviri mukati zvichakatyamadza vanhu vazhinji asi manyorerwo anogona kuzvideredza. Kuiswa kweizwi rekuti 'mukuona kwangu' uye sezvo maviri emazwi 'mumaonero angu akazvininipisa' atoshanda zvinoshamisa - hapana chakawedzerwa pano (aya maviri emazwi anogona kunge aine zvimwe zvakawedzerwa zvemukati), asi anodzikamisa fungidziro. . Apo unorava chirevo sezvachiri, unowana murangariro wokuti hausi kuuisa pana Maimonides - ipapo kana akaita chimwe chinhu, zvimwe akafunga kuti akanga ane chiremera, uye kubva mumanyorero unogona kuwana murangariro wokuti mufungo wake hausi wapamutemo; Kuwedzera 'mafungiro angu' kunopa pfungwa yokuti maonero ake ndeechokwadi, uye iwe hausi kuedza kuibvisa kunze kwemaonero e halakhic semafungiro ekunze (uye zvechokwadi, iwe nevaunoziva vanoziva kuti haudi kupeta chero maonero. asi kurukurai chete, asi havasi vaverengi vese vanozviziva) Tonga saizvozvo. Chimwe chinhu - mutsara wokuti "neruremekedzo rwose" unowanzoshandiswa kuti "Handina ruremekedzo", uye apo munyori anoshandisa cynicism nguva yakawanda, hongu inonyanya kunyumwira. Kana uchida kudaro, unofanira kuisa mari yakawanda mukupwisa varavi kutendeseka kworuremekedzo rwauri kuwana nokuda kwaMaimonides kunyange zvazvo kuchigona kuva kunonetesa.

  1. Anogamuchira zvachose. Kunyangwe dudziro yako yekuti "With all due respect" ndagamuchira nhasi kubva kumudzimai wangu. Kunyange zvazvo ndakanga ndisingarevesi asi iye zvino ndava kunzwisisa kuti sei zvaidudzirwa saizvozvo. Ndakazvinyora sezvazviri.

 6. Zvinoita sekuti maitiro ako ekunyomba haangokonzeri nekuda kwekunzwa kwako sewemumba asiwo nekuda kwekushoropodza kwako kunouraya kwepostmodernism inobatikana nemaitiro uye kwete kugutsikana.

  1. Uye pamwe kurega kuyevedza?

   Kutsoropodza uye kunyomba hazvibvi pakunzwa 'mumba' kana kubva kune chero ipi zvayo inopikisa-postmodern ideology.

   Hunhu hunhu, hunomboitika kubva mukufurira kwezvakatipoteredza pane imwe nguva yapfuura kana yazvino, kana kubva mukusachengeteka, uko munhu anovanza nekuremekedza kunyadziswa kweumwe, uye 'kutsanya' kwaanowana nezviito uye zvirevo zvinotsamwisa. - Uye ini handisi kutaura nezve chirevo chekunyomba pano nepapo, asi nezve chimiro chenguva dzose chinoseka 'zvese zvinofamba'.

   Mutsoropodzi haasi munhu anofara. Anofanirwa kufambisa hupenyu hwake hwese pakati pekunakidzwa kwekukuvadzwa uye kunyomba, uye kudiwa nguva dzose kururamisa mhiripiri inotsanangura kuti kunyomba ndiyo nhanho yekukudzwa 🙂

   Hatina chimwe chinhu kunze kwokunyengetera uye kukomborera kunyomba, uyo achava neropafadzo yokubuda mu‘Renje reZin’ ndokuwana mufaro wake muziso rakanaka, ziso reruramisiro i‘Renje Dzvene’!

   Nechikomborero chekosher uye chinofadza, Shin Zin Lin

  2. Uye uratidze chimwe chinhu kunze kwemutsvaki wechokwadi

   Uye ndinoshinga kurova zvinhu izvi zvakaoma, nekuti maonero angu anoratidzwawo nedhigirii rekubvunza chokwadi. Mutsvaki wechokwadi anofanirwa kutaura chokwadi!

   Kwaziwai, S.C. Levinger

  3. Kuna Shlomi.
   Neniwo ndinogamuchira mashoko enyu zvakazara. Mukuongororwa kwemashure ekufa kwekutaura kwangu ini ndaizowedzerawo chimwe chikamu che-anti-postmodernist vavariro: zvinoreva kutaura kuti ndine chinzvimbo uye kuti zviri pamutemo kuumba chinzvimbo uye kusanamatira nenyaya yekuti munhu wese akarurama. uye “izvi neizvo” nezvimwewo.

   Handibvumirane nekuongorora kwako neni. Asi pamwe ndiri kubata chimwe chinhu uye mundiregerere nekusazviitira ini post mortem.

 7. Rabhi Michi, simudzai simba renyu.

  Nguva pfupi yadarika ndipo pandakanzwa kubva kune munyori kuti chikonzero chakaita kuti Ishe wenyika vapike mhiko kuna Moshe Rabbeinu yekupwanya mahwendefa yaive nekuti Moshe Rabbeinu ainzwisisa kuti kuita kwemhuru ndiko kune dambudziko. Ndiye “akanyangarika” kubva kunyika yeEgypt, saka kana asipo vanoda anotsiviwa. Kuputsa mapuranga kwakaputsa chitsinga. Chakakosha ishoko raMwari kwete murume waMosesi.
  Kutevera Rabbi Nachman uyo anonyora kuti vadzidzi vanonzi vadzidzisi uye Rabbi Shagar anotsanangura kuti dambudziko rechizvarwa neTorah yakakodzera inodzidzwa narabhi kubva kuvadzidzi. Vadzidzi vakabvisa rabhi pakuita.
  Uye isu tichangowedzera kuti ani nani anonyora pano ipfungwa mukutuka kwete maamiats asinganetse kunyora.

  Uye mushure mekunge tasuma nhanganyaya shoma takaenda kunyaya yacho. Zvinoita sekuti chinonetsa vanopindura mubvunzo wezvakazarurwa izvo murabhi asina mhinduro inogutsa. Rabhi anotaura chokwadi nokudaro anobvuma kuti haana mhinduro, asi dzimwe nguva sezvaanorairwa kutaura zvinhu zvinonzwika, naizvozvo anorairwa kusataura zvinhu zvisinganzwiki.
  Kunoratidzika kwandiri kuti fungidziro yarabhi ndeyokuti chizaruro chakanga chiri nhau yenhau. To my taste at least and it seems to me kuti kune vakawanda vakapindura revelation inyaya inoenderera mberi. Zviri pachena kuti zvinhu hazvisi zvitsva. Rabbi Yonatan Zacks mubhuku rake rinonzi Crisis and Covenant anonyora kuti humbowo chete hunopihwa neTorah nekuda kwechokwadi chayo ndechekuti maJuda acharamba akabata (bhuku harisi pasi peruoko rwangu saka zvakandiomera kuti ndipe kwakabva). Izvi ndizvo zvakare humbowo hweKhazari. Icho chokwadi chekuti nucleus yave muti wakakomberedza nyika zhinji nhasi unopupurira kururamisa kwekuzarurirwa kune vanhu veIsraeri (ona bhuku raMicha Goodman paKhazari). Uye pakupedzisira, hongu, vachenjeri vari muTractate Yoma seti yevanyori "uye izvi ndizvo zvinotyisa zvake kuti pasina kutya Mwari rudzi rumwe runogona kuvapo pakati pemarudzi." Zita rezita parudzi rinomutsa kutya pakati peVemamwe Marudzi iro rinovadzivisa kukuvadza vanhu veIsraeri (uye kana vakabvunza nezve Holocaust, GRA yakatonyora kuti kana kudzokera kuZion kunotanga, Shekinah inodzokera kuEretz Yisrael. uye anomira kudzivirira Israeri kunze kwenyika). Zvakazarurwa mupfungwa iyi haisi nyaya yezvakaitika kare asi inyaya ine simba yemazuva ose.

  Zvinogoneka kuwedzera zvakanyanya asi zvinoratidzika kwandiri kuti iyi ndiyo poindi yakakosha.

  1. XNUMX Handina chokwadi chekuti ndakanzwisisa nyaya yezvakazarurwa. Unoreva here kuti Mwari haachapindiri sezvaaimboita? Ichi hachisi chizaruro chaicho asi kubatanidzwa. Kana kuti unoreva kutenda muGomo reSinai here? Saka ndedzipi dzimwe nzira mbiri? Zvakazarurwa zvenhoroondo zvinorevei kana takatarisana nechizaruro chinoramba chichienderera mberi? Handina kunzwisisa.
   Nenzira, kana uchibata nekukakavara munhu haafaniri kuyeuka uye kuunza zvinyorwa. Nharo pachayo yakakwana.

  2. Ndakanga ndisina kunyatsojeka uye ndakakanganisa zvishoma.

   Rabhi anotsanangura zvakazarurwa sechiitiko chenhoroondo chakaitika zviuru zvitatu zvemakore zvakapfuura paGomo reSinai pakapiwa Torah uye kubvira ipapo Changamire wenyika haana kuzoonekwa munyika. Halacha kuna Moshe kubva kuSinai haisi chaiyo kuna Moshe kubva kuSinai, kutenda munyika inotevera uye munaMesiasi, pfungwa dzevachenjeri, paTorah pachayo yakawedzerwa yakawedzerwa gare gare, tsime reBhuku reZohar rinopokana uye nezvimwe. Imwe neimwe yezvirevo ine hwaro hwayo hwakasimba asi kuaunganidza pamwe chete kunomutsa mubvunzo wekuti kupatsanurwa kunoitwa narabhi pakati pepakati pezvakazarurwa pachazvo izvo zvisingafanirwe kuve zvenhoroondo uye zvimwe zvikamu zvenhoroondo zvinomira.

   Hapana kupokana pamusoro pekuzvipira kwaRabhi kuHalakhah, uye kutenda kwake mairi sezita raIshe uye zvakadaro kubva mukutenda kwaRabhi muna Mwari kune huzivi chete pasina kupa nzvimbo kune empire yezvakazarurwa asi achibatanidza nzira yenhoroondo kuTorah iyo. zvakaoma kunzwisisa kuti muganhu unodarika kupi. Sei zvisingataurwi kuti Torah yose zvitendero zvevanhu (uye kwete chete Halacha kuna Mosesi kubva kuSinai), kuwedzera kwekupedzisira kubva pakati peTemberi Yekutanga nguva (sekureva kunoita bhaibheri), pesvedzero yehuzivi hwekare (Kabbalah). ) nezvimwe. Mushure mezvose, kana nzira yenhoroondo yeTorah yatorwa, mutsetse wemuganhu unoyambuka kupi?

   Zvechokwadi ndinonzwira tsitsi mibvunzo inotarisana narabhi uye upenyu huri nyore hunoitwa nevanhu vakawanda panyaya idzi hahugamuchirwi kwandiri. Iko kune mibvunzo inogumbura uye nyaya dzekuti kubva pazviri hakuna kukomba. Asi zvakakoshawo kwandiri kuti nditsigire chizaruro mune imwe nhanho yeruzivo. Sekuona kwangu, iwo empirical dimension inopiwa neVachenjeri pano yakasimba. Anotsanangura musiyano uri pakati paIsraeri norudzi rwaSu (urwo rudzi rwaSu rwakaurawa apo vanhu vaIsraeri vakanga vachiri vapenyu panguva ino), chikonzero nei pasina fariro muchiKristu nechiIslam (sezvo marudzidziso ose ari maviri achingoedza kunyengedza kuwadzanyurwa kwezita raMwari? munyika yeIsrael neTorah) nezvimwe. Chinozivisa zita raMwari munyika hachisi chakazarurwa chenhoroondo kubva kuzviuru zvitatu zvemakore apfuura asi kuvepo chaiko kwevanhu veIsraeri neTorah munyika. Kuona zita raMwari munyika kwandiri zvakakwana kutarira mugirazi.

   Ishe Wenyika haagone kubatwa. Haasi chikamu chenyika nenzira iri nyore (uye ini handipindi mumakakatanwa pano pakati peChabad neLithuanians). Asi Tenzi wenyika yose vane zviratidzo munyika – Israeri neTorah. Mushure mezvose, vakaita seghetto uye ruoko rwake runouya pamwechete. Zvakaedzwa uye zvakaedzwa zvinofanana. Ichokwadi kuti Ishe wenyika haachaiti zvishamiso zvinooneka nenzira yakapfava, asi kupona chaiko kwevanhu vechiJudha uye kudzokera kuNyika yeIsraeri zvichida chishamiso chikuru chiripo, uye muporofita Jeremia akatonyora. :
   Naizvozvo, tarirai, ndizvo zvinotaura Jehovha mazuva anouya, avasingazotaurizve hupenyu hwaJehovha, wakabudisa vana vaIsiraeri munyika yeEgipita. nekuti kana Jehovha mupenyu, wakabudisa vana veimba yaIsiraeri, akavabudisa panyika yokumusoro, nomunyika dzose dzenyika yaEdhomu;
   Hazvisi zvetsaona kuti vekuMabvazuva vanogashira joko rehumambo hwekudenga pakupera kwemunamato wechiArab weZuva rekuzvitonga. Kwavari, ruoko rwaMwari rwakaratidzwa pakumuka kwavaIsraeri munyika yavo.

   Ndichangowedzera kuti zvinhu izvi zvine zvimwe zvazvinoreva semusiyano wemabhuku ekufunga emaJuda achiri kutorwa semabhuku eTorah achipesana nemabhuku ehuzivi anonzi mabhuku euchenjeri. Ini ndinobvumirana narabhi kuti pane musiyano uripo pakati pemabhuku epfungwa neHalacha uye kudzidza uye zvakadaro sezvo ivo vari chikamu chekuziviswa kwezita raMwari munyika mukuona kwangu vane mutemo weTorah uye havafanirwe kuiswa mu zvimbuzi uye zvinofanira kuropafadzwa. Mabhuku ehuchenjeri hwemaHedeni kune rumwe rutivi haana ruzhowa rwakadaro saka anotenderwa kuverengerwa muzvimbuzi.

   Ndinovimba kuti zvinhu zvandinogamuchira hazvizonzi zvakapusa uye zvakashinga.

  3. Anodiwa XNUMXth.
   Sei mashoko aya ari ekusaziva kana kushinga? Zvinhu zvakaita sespurs zvakanyorwa zvakanaka uye zvinogamuchirwa. Zvakare, kushomeka uye kushoropodza (izvo zvisipo pano kusvika pakufunga kwangu) hazvina kukuvadza mumaonero angu.
   Muchokwadi ndinobvumirana neshoko rega rega. Handina kunzwisisa kuti kubudirira kwaiva kupi. Mushure mezvose, ndakanyora mubhuku rechishanu nharo idzi dzose kubva munhoroondo yakasiyana uye nezvimwe. Asi mukuona kwangu hazvireve hazvo kubatanidzwa kwaMwari (zvichida muzvizvarwa zvichangopfuura) asi chimiro chechiJudha chakasimwa matiri neTorah nekuvapo kwayo uye nenhoroondo yedu.
   Kutenda kwangu muGomo reSinai ndekwechokwadi. Asi zvirimo hazvina kujeka kwandiri (uye mumaonero angu kune vamwe zvakare, kunze kwekuti ivo havaite zvekuzvipa rondedzero pazviri). Ndaona kuti chimiro chakadaro chinobva panharo dzawasimudza pano.
   Chokwadi muganhu pakati pezvakagamuchirwa ipapo nezvakawedzerwa handizivikanwi kwandiri. Zvekuita ndakatadza kusvika pamhedziso panyaya iyi. Zvichakadaro kune zvirevo (zvakadai sefungidziro yekuti zvakanyorwa muTorah zvinobva kudenga kusvika zvaratidzwa neimwe nzira).

 8. Ndinokutendai zvikuru nokuda kwekukudzwa. Mashoko ako epamoyo anooneka. Asi rudo rukuru. Chekutanga kuguta ripi neripi kuti kuti usiyanise pakati pehuturu nekutsoropodza uye kugamuchirwa dzidziso dzeTorah munhu anofanira kutora pedyo nemabhuku ako ekutanga azere nerunako, uye kunyora kwako pasaiti. Mune doctorates iwe unofanirwa kunyora wekutanga Michi uye wekupedzisira Michi (parizvino) uye vamwe vachazonyora madhigirii matsva kuti vazovandudza chimwe chigadzirwa: kunyora mubhuku nekunyora online. Ndizvo here kuti kunyora kwewebhu kunouyawo zvakanaka kwazvo nemushakabvu Mickey? Zvakanaka, iko kubatana kwemukati uye fomu, inopindura. B. Ziva kuti zvizhinji zvakawanikwa zvinoratidza mutauro wakashata zvichawanikwa mumhinduro dzako dzakadzama kwete mumakoramu. Zvamazvirokwazvo mukunyora kwakaneta uye kuita zvakawanda unowanzosunungura Nazareta pasina kuzvidzora.Tarisa ipapo, uye ipapo uchaona chiitiko che“kuparadza (detembo?) Kwasunungurwa. Uye mune yake, hezvino zvinhu zvishoma zvinokatyamadza, uye ini handikwanise kutsanangura nekuti zvakawanda uye nguva ipfupi kubva pakutambanudza uye ndinoedza kuita kuti zviwedzere nekushandisa nguva idling:

  1. Nezvekurambidzwa kwevarabhi ve-ultra-Orthodox (munguva pfupi yapfuura?) Kubata smartphone pasina kusefa zvinonyadzisira (ona nhaurirano mumhinduro yako ipapo) unodaidza mubvunzi kuti vabatane. Mutauro usina kuchena kune vose vanosiya chitendero nechitendero. Hapana mhinduro yavanarabhi, kunyange iyo inoteerera zvikurusa ingashandisa uyu mutauro: “Murangariro wangu ndewokuti hakuna rabhi ane chiremera chokugadza chinhu chipi nechipi. … Uye kunyangwe uri wenharaunda inorambidzwa nevakawanda, ndichiri kufunga kuti uyu hausi madziro. Kana uchichida kuti urarame kana kuti uchiona chakakosha, wobva wapindirana. ”
  https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%94/

  Ikoko iwe unonyora, iwe hauna kukosha mu-ultra-Orthodox varume vakuru veIsrael (zvichida varabhi Elyashiv Steinman naKanievsky. Chero chipi nechipi chikuru chandisina kuona nemeso angu nyama neropa zvinova ngano yakanaka? Uyo anodya kegel? uye akaputirwa mubhizinesi haasisiri?: "Chokwadi ini handina kutenda kwakawanda muvaRabhi vanoonekwa sevakuru munyika dzeOrthodox. , Uye vamwe vadzidzi vakakura (kunyangwe ini ndisingawanzo koshesa nzira yavanofunga), asi zvinosuruvarisa kuti havazivi nyika yavanogara uye vanotungamirirwa kuzvisarudzo nevaduku uye vanozvida vari kutsvaka basa panzvimbo pokudzidza mu<em>kollel (izvo zviri kuvafinha zvikuru) .”

  2. Nezvekurambidzwa kwemarimu, unopupurira chokwadi chekuti unoita chokwadi che "kupindirana". Unogona kutaura kuti haufungi kuti zvinofanirwa kuitwa zvakanyanya, asi zvinoita sekunge unofarira kuuraya mombe mumutauro wekuti: ". Ndinonyora ipapo kuti handioni chikonzero chokuchengeta tsika iyi, uye nekufamba kwemakore ndave ndichinyanya kupengeswa nayo (sekufanana nevakawanda vedu),… Dai vasina nguva refu yapfuura hapana angadai akatarisira uhu husina maturo husina musoro. ”(!). Ridiculous nonsense?! Ndeupi wevakuru veIsrael vekutanga uye vekupedzisira vanobvumirana newe pane chirevo chakadaro chinoumba muenzaniso wekuti vadzidzi vako vapindirane uye vadzikise izvo ivo mudzidzo yavo yehuzivi (iyo ingangove isingauye uye isingasviki yako) inogumisa.https://mikyab.net/%D7%A2%D7%9C-%D7%92%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%9D-%D7%98%D7%95%D7%A8-2/

  3. Unokanzura minamato yese yeBeit Yisraeli nekuvheyesa keyboard, kunyanya mumagungano eHaredi muchiona mazuva eKutongwa, mofunga kuti kutora Rosh Hashanah nhasi "kuri mwana." Zvese izvi kunyangwe vese vekutanga nevekupedzisira vakanzwisisa izvi.Childish ?? Tese takarasika here?:
  "Nhasi ndichataura pamusoro peElul… Kana tikabvuma chokwadi, zvikara zveizvi hazvimuke mune chero ani wedu. Kudzokororwa kwezvikara izvi kunongoratidza kuti hapana mumwe wedu ane zvikara… Ndinoda kupa pano imwe nzira yenhema: Pamwe kwete? Zvichida Elul inguva yakanaka uye yakakodzera yegore negore kutsvaga mweya, asi zvikara uye kutya kwemutemo hazvisi matiri chaizvo, uye pamwe havafanirwe kunge vari. Mufananidzo wacho sokunge kuti munhu wose ari kutongwa nokuda kwechimwe chinhu chiri chose chezviito zvake (izvo zvaasina kurangarira kwenguva refu), zvimwe haunzwi uchipwisa zvikuru kwatiri. Pamwe kunyange chimwe chinhu chemwana. ”- Ndokumbira utarise, kunyangwe ukataura chokwadi, imwe yenzira huru dzekupinda mumamiriro ekufunga kwepfungwa pazuva rino kufunga - sebato rekupokana - kuti kururamisira kunoitwa. pazuva rino, nekuda kwechokwadi Kureva kuti, kana muIsraeri Yom Kippur ari mutsvene, Mwari anopawo mwoyo wake kwairi uye anovaongorora pamberi pomutemo. Aya ndiwo mashandiro anoita ngano, nguva dzose. Uye Gershom Shulam wedu akatonyora kuti vadzidzi veKabbalah havachakwanisi kuvandudza dzidziso dzavo pasinei neunyanzvi hwedu, uye izvi ndezvekuti isu hatichatendi mazviri sengano mhenyu. Inowanikwa mune network kune yega yega burner.
  https://mikyab.net/%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%9E%D7%96%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%90-%D7%98%D7%95/

  4. Iwe unoita kuti Shabbat inakidze kune avo vanogara mumisasa yako vakagara nemakeke uye zvinwiwa kuti uvazivise kuti kutonga kwako kwakavanzika hakuna maturo. :
  Iwe unotora kudzidzira zvemweya uye nemidziyo yakafanana iwe unoedza kunetesa vanhu kubva pakutenda kwavo uye izvi pasina humbowo. Zvinoyeuchidza avo vese vakadzidza nyaya nefodya paShabbat, kana kudya cholent muresitorendi yeTel Aviv paShabbat, pamwe chete neshamwari dzavo muKibbutzim dzakarambidza hukama chaizvo pakupfeka tefillin. Zvose zvakafanana musimboti. Ngatipembererei kutendera nemidziyo yemuenzi. Uye munyaya imwe chete. Huya iwe, unotonhora mukutenda, hauna kumbobvira wasangana nemweya / zvisinganzwisisike zviitiko (unogona kutsvaga huchapupu hwako pasaiti). Zviri pamutemo. Asi kutora vakomana veSeder, avo vachakurumidza kupinda muuto, uye chinhu chimwe chete chichavanyaradza mumugero muGaza, pakati pehondo ndiko kutenda musimba remunamato, kudana kuna baba: "Ndiponesei!", Iyi inyaradzo uye iyi ndiyo nhare. Asi iwe nehuremu hwese hwehuremu hwako hwehunyanzvi-huzivi hunenge huchida kunakidzwa (kufara kweShabbat!) Kuparadza vatendi vavo vepasirese nembwa, pasina chero humbowo hunoruramisa hwazvo. Nekuti hazviratidzike kwauri. Kungofanana nevamwe vako vese vesainzi vanofarira kuzunguza kuti hapana sarudzo yemahara (nekuti inokanganisa kuyera kutsvene) nekuti hazviratidzike kwavari! Ichi chiito chisina kudzidza uye chisina hanya uye chisina kufanira:
  Imwe nyaya yaive munjere dzangu (gadzira maenvelope). Humwe husiku ndinodzokera mumota yangu nemhuri yangu yese (ndakarapwa mukadzi nevadiki vatanhatu) kubva pane chimwe chiitiko chemhuri… Motokari yedu yakamira, uye sezvazvakazoitika kwandiri mushure mezvo yakanga isiri bhawa. Dzave 1:00 usiku muGedera, nemhuri yese (vanhu vasere) vakanamatira munzira yekuenda kuJeruham. Kuita sei? Vanhu vasere vanofamba sei paawa yakadai kuenda kuJeruham, uye… usanetsekane, nyaya ichangotanga. Anomira (!) Uye anotiunganidza tose mairi, uye mushure mokunge tasiya kiyi kuna Gerrist takatyaira kumba tichifara uye zvakanaka. Chiratidzo chega chega mumitsara iri pamusoro chinoratidza chimwe chishamiso, sezvachatsanangurwa. Parwendo zvinova pachena kwatiri kuti munhu mumwe chete, mumiririri wezvematongerwo enyika kubva kuJeruham anoenda kuJerusarema mazuva mashomanana uye anoziva nzira yacho zvakanaka, uye zvakadaro nokuda kwechimwe chikonzero akarasika nzira yake yekudzoka (!), Akashaya kuchinjana kweLatrun. (!) Uye akapinda muRamla (!). Akanga asina ruzivo rwekufamba uye kupi (kunyange nguva yewaze isati yasvika), uye akazviwana ari mufenzi (!). Paakatipfuura (!) Nenguva isipi (!) Mudzimai wake akati kwaari, "Aryeh, iyi ndiyo mhuri yaAbhurahama, mira zvichida vanoda chimwe chinhu" (!). Akamuudza kuti haana kuona chikonzero chokumira, nokuti zvakanga zvisati zvajeka kuti kwakanga kwaita tsaona uye kuti taida rubatsiro (yakanga iri muchikamu chechipiri chaichoicho). Akamupwisa (!) Uye akamira (!), Uye zvimwe zvose inhoroondo (?).

  Muranda wenyu akatendeka akauya kune yeshiva muJeruham uye akaita, setsika muzviitiko izvi, kunakidzwa kweSabbat kuvadzidzi vake pamusoro pemakeke asina kujeka uye crystal cola. Ipapo akatsanangura kunzeve dzakakatyamadzwa dzavanzwi kuti anoona ichi sechishamiso nechishamiso asi chiitiko chinobvira chenhamba chose chose. Pashure pezvose, kwaiva nezviuru zvevanhu vakanamatira usiku munzira yekudzokera kumba uye havana kununurwa. Pane mukana muduku kuti mumamiriro ezvinhu akadaro mumwe wavo achaponeswa nemukana, saka uyu akanga ari ini. Zvinoratidzei? Ini ndinofunga zvakanyanya chokwadi chekuti nhamba dzinoshanda. Chero bedzi ndisati ndatarisa pane yakakura sampuli yezviitiko kuti kangani vanhu vakanamira uye vasina kuponeswa, hapana chandinogona kutaura nezve mukana wekuti chimwe chinhu chakadai chichaitika uye kana paine chinhu chinoshamisa pano (ruoko rwaMwari, kutarisisa kwakavanzika. , kana kuti Amai Ruhel).
  https://mikyab.net/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95/

  Manyorerwo, kupindirana, hudiki, mafaro ekupunza ngano nezvose zviri mumutauro wechirabhi — ndiyo iri kunetsa vapari vako vakawanda uye inonzwa chidzidzo chako. Ini pachangu handingadi kuva munhu akadaro kana ndakurira muTorah. Dzimwe dzenzira dzake inzira dzinofadza, dzakachena kunwa, rurimi rwakashama. Ona Shatz Levinger kubva kuvaverengi vako venguva dzose. Ndeupi mutauro unosarudzwa? Zvakanaka sei mabasa ake nemashoko ake. Zvakanaka ini handina kukukumbira kuti usiyane saiye, hunhu hwako hwakasiyana. Asi kunyora seFacebook Fukachat haisiwo chinzvimbo chekudada nacho, kunyangwe ichinakidza pane dzimwe nguva semunyori asingazivikanwe mune talkback (aka pachezvake). SaRabhi uye muchengeti wemba yemwenje, Roni - angave achida kana kusada - ane hunhu hunodiwa.

  Ndinokukurudzira kuti utore zuva rekuzorora, utore wongororo yese yakanangana nekunyora kwako.Zvichengetedze, gara nemudzanga ufunge. Zvinhu ngazvinyure. Uyu ndiwo mukana wega waunawo. Vadi vako, vadikanwi vako, vadzidzi vako, vanogona kuvhenekera maziso ako (uye ndinotenda kuti unochida sezvinoreva koramu iyi). Iyo dosometer girafu inoratidza kuti iwe uri pasi. Zvinhu izvi zvine zviitiko zvinosanozivikanwa munhau.Erisha ben Aboyah, Avner wokuBurgos, uye muchizvarwa chedu Yaron Yadan naNir Stern.

  https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%9F

  https://nirstern.wordpress.com/about/

  Chokwadi vakawanda vanofunga saizvozvo pamusoro pako. Pashure pokunge abvisa Mwari paushumiri hwake hwokudenga, chii chasara? Muvagari vakawanda hautendi chaizvoizvo. MuSinai makanga muine nucleus. Kuita zvakanaka. Ndiani achafadza uye padivi paani wauchanamira kuti rimwe gore kana maviri (kana wapedza kuverenga wega zvinyorwa zvebhaibheri zvauri kuita pari zvino - seuchapupu hwako panzvimbo) hazvizoparadze musimboti uyu kudenga uye tisiye tose tichimhanya kuti tinzwe kuseka kwako mukirasi yako yeSabata yakapoteredza Zolent uye nekuvhara kwakanaka. Unofunga kuti ndakawedzerera here?! Iwe hauzive kuti vangani vevamwe vateereri vangu shamwari vanofunga nezvako nenzira iyoyo. Zvose zvinongedzo, uye kutaura kweFreudian, kunomutsa kutya kuti isu tose tinganyengerwa uye toramba tiri mudzidzi anodiwa uye anodiwa akachenjera anosimudzira zvinhu, anoshongedza nyika yekutenda netsika, uye kwete kungoparadza uye kuputsa nekurohwa kwe keyboard.

  Ndinokuda uye nekukukoshesa zvakanyanya, zvakanyanya

  age

  Uye ndakanyora pamusoro.

  1. Hello Gil.
   Chen aifarira basa nemacomments ese. Ndichaedza kutaura muchidimbu:
   1. Chekutanga, ndichasuma zvandakanyora kuti maererano navanarabhi vechizvarwa chedu ndinozvibvumira zvakanyanya. Chokwadi mubvunzo wemutsara wekuparadzanisa mubvunzo wakanaka. Hongu, ini handina kutenda kwakawanda mune dzekupedzisira-Orthodox Torah nyanzvi. Zvekuita Aya ndiwo mamiriro acho. Hakusi kutaura kwokuzvidza asi kutaura kwokufunga kwomunhu oga. Ini handienderane nemafungiro avo uye sarudzo dzavo uye ndinofunga dzakabva pakufunga kwakanetsa. Ndakataura izvi nekuti vanhu vanovashandisa sehwaro hwechiremera pakuumba zvigaro zvinopesana nezvangu. Ndosaka ndichinyora kuti handivaone sehwaro hwakadaro. Nenzira, kubva munzvimbo idzo dzinobuda zvakanyanya kuomarara (uye zvakanyanya kushoma) kutaura kwekuzvidza vanarabhi kubva kune dzimwe nzira.
   Ndima yawanokora mashoko muchikamu 1: “Zvamazvirokwazvo, handitendi zvikuru muna vanarabhi vanorangarirwa kuva vakuru munyika yevaOrthodox zvikuru. Ndakarasa zvinosiririsa (kana nerufaro). Ndinofungidzira kuti ava vanhu vakanaka vane chido chakanaka, uye vamwewo vanhu vakuru vemabhizimisi (kunyangwe ini kazhinji ndisingakoshese mafungiro avanofunga), asi zvinosuruvarisa kuti havazivi nyika yavanogara uye vanotungamirirwa kusarudzo dzavo. vanamuzvinabhizinesi vadiki uye vanozvida vari kutsvaga basa panzvimbo. Ini ndinomira kumashure kwake zvachose uye handimuone sedambudziko. Iyi inyaya-ye-chokwadi uye inonzwisisika tsananguro yenzvimbo yangu.
   Kana zviri zvekupindirana, ini handizvioni sedambudziko. Izvi ndizvo zvaunoita kana paine chimwe chinhu chaunofanira asi usingazvifananidzi nacho. Chokwadi mbambaira hadzina maturo. Hapana kana munhu wandakataura apa. Ndataura maonero panyaya yacho pachayo, uye mhedziso dzekuti ndiani anozvitsigira dzinosara kumuverengi. Nenzira, ndinofunga kuti vazhinji veavo vanonamatira kune nyemba vanobvumirana neni. Asi havabude nazvo nekuda kwemitemo nezvikonzero zvedzidzo (kupikisa kuvandudzwa. Zvandinopesana nazvo). Naizvozvo hapana mhedziso inogona kuitwa kubva pane zvandakanyora pamusoro petsika pachayo kuti ndiani anoibata.
   3. Apa handina kunyatsoona kutaura kunonetsa. Zvechokwadi ipfungwa yemwana mumaziso angu, uye ndinofunga kuti tose zvedu tinonzwa saizvozvo. Iyo yekuti isu hatinzwi zvinosungirwa zvikara. Nenzira, Maimonides akatotaura musumo yake pamusoro pokubatwa kwengano dzavachenjeri uye iye amene akanyora kuti ani naani anodziona sedzakareruka ndiro denda ramapenzi. Uye zvakare, izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kushandisa kune aya maitiro. Pamwe anotaura izvi nechinangwa chedzidzo negwara (izvo zvandisingabvumirani nazvo). Dambudziko nderekuti tinoenderera mberi nengano iyi kunyangwe isingachanyatsoshanda. Maonero engano seyakadaro uye kuenderera mberi kwehunhu maererano nahwo humwana hwandanga ndichitaura nezvahwo.
   4. Ndinosimbisa kutenda kwavo uye handikunetesi. Vanhu vanovakira zvavanotenda pazvitendero zvevacheche vanogona kuzvisiya (zviito zvemazuva ese). Sezvandakanyora mune imwe yemakoramu, mune imwe nzira inoenderera mberi nengano idzi tinosara nevakuru vasina ushingi uye vane vana uye vanorasikirwa nevari nani (zvechokwadi generalization).

   Ndinogona kunzwisisa avo vanotya kurasikirwa nekutenda kwangu. Neniwo ndinotya. Asi zvokuita? Kufuratira chokwadi ndokufa segore rapfuura? Ini ndinoramba kurega kutya kudzora nzira yekufunga nemiganhu yayo. Iyi ndiyo imwe yemitemo yekunzwisisa. Sezvambotaurwa, mumaonero angu zvinounza bhenefiti yakawanda pane kukuvadza.
   Iniwo handigamuchire kurudziro ine chinangwa chekundiponesa kubva muhunyengeri kana “kutsauka”. Ini handina basa nazvo. Kana ndiri munhu asingatendi ndizvo zvandiri. Ndinoedza kutsvaga chokwadi, uye handizvo kuti ndibudirire. Asi ini ndinoramba kuzviisa pasi pekufunga kune zvinodiwa mhedziso. Kana zvinhu zvisinga "ndiponesi" mumaziso emumwe munhu, hapana chekuita. Kwandiri iyi nzira pachayo inokosha zvikuru, uye zvakakosha zvikuru kuti mumwe munhu airatidze mukati mezvinyorwa zvenguva dzose zvakatipoteredza uye zvisinganyatsokwanisi kugadzirisa matambudziko. Vanhu vari kuramba vachifa sezvakaita gore rakapera kunyange zvazvo matambudziko akasiyana uye vanhu vakasiyana.

   Ndatenda zvakare nemacomments. Kuti handibvumirani nazvo hazvirevi kuti handina kuterera (zvichida maererano nemaitiro nemaonerwo azvinoitwa. Zviri pachena kwandiri kuti nyangwe tsananguro dzandapa dziri dzechokwadi, hazvirevi kuti vaverengi vanozvinzwisisa saka zvinokanganisa. ivo sezvandaida). Ndakatora ndofunga ndofunga nezvavo. Kunyangwe pasina mudzanga…

  2. Gil, ndiregerere, asi iwe uri kuwedzera kuwedzeredza. Uye akapinda nenzira yekukura (mukuona kwangu kwete kupedzwa akapfuura nehurongwa hwekushanduka kubva paudiki kuenda mukuyaruka uye achiri kwete kusvika pakukura kuzere), uye mushure mekuverenga mabhuku matsva. iwe uchanzwisisa kuti mutsara wakatungamirira rabhi mu "ngoro mbiri" ichiri kutungamirira maonero ake matsva (mumabhuku matsva) Manyorerwo mumaonero angu anotengwa kubva ku-ultra-Orthodox Lithuanian nyika pachayo apo kuzvidza Tah (kwete kubva kwavari current) yakatengwa nemukaka wezamu.

   Ini pachangu ndakakurira muZionism yechitendero uye ndinobvuma zvizere kuti zvese zvawataura zvaindishungurudza pandakatanga kusangana nazvo (uye ini ndichiri kudzidza mubloc, asiwo mubloc panguva iyoyo hapana akataura mutauro wakadaro) .Asi munoziva zvinhu zvakawanda Mumoyo mangu nokuti ndakanzwa kunyara kuti zvakatoitika kwandiri uye kutonyanya kunyara kuvaziva, semuenzaniso, senyaya yese yevatungamiriri veHaredi veruzhinji rweHaredi.Ndakaverenga rabhi makore matanhatu. Zvakapfuura maererano naIye akafambidzana naye, uye murabhi akati mhinduro yake yakanga iri “mucheche.” Zvakananga.
   Kutenda kuna rabhi, pfungwa dzose idzi dzakasunungurwa kubva pamwoyo wangu zvakare kusvika mumusoro mangu (asi kwete nokuda kwechikonzero chakanaka) uye izvozvo chete zvinondipa pfungwa yekugadzikana.

   Nyika yechitendero yeZionist Torah ichiri mucheche, saka kune manzwiro ekuti tine ruremekedzo rweTah.

   Uye ndiregererei (uye ndiregererei Shatzel Levinger pachake) Mashoko aShatzel Levinger haasi muenzaniso wakanaka. rabhi.Haisi chiremerera chisina chinhu (ndicho chaunofunga kuti Shataki anofanira kudada nacho) inova pfuma ye95 muzana yevanarabhi nhasi.

   Izvo zvinobuda mumashoko angu ndezvekuti iwe unofanirwa kutenda Mwari nekuda kwekuvapo kweRabhi uye kunyanya muchikamu chazvino uye kunamatira kuenderera kwayo kuvepo (iyo maererano nenzira yerabhi inogona kunge isina kukosha mumunamato uyu). Ndine dzimwe shamwari dzave vanarabhi ndinokuudzai kuti imhuru chaidzo.Kunyepa kwevaRabhi kunokosha zvakapetwa ka100 “kutenda kwavo.” Kuyaruka hakufaniri kukurumidziswa.

  3. Sezvineiwo nekuda kwekutsvaga chimwe chinhu ndauya pano.
   Ndinongotaura kuti kutonga munhu zvaanotenda kana kusatenda chete nemapfekero aanoita, uye maitiro ake panyaya yekugarisana nevamwe, hazvina musoro.
   Zvakare kuisa mazita mana awataura muHada Mahta ndezvepamusoro. Kukamukana kwouyo ari “wedu” zvirokwazvo kwakanaka mumeso oMusiki, uye nouyo asiri.
   Dai zviri nyore kudaro. Panzvimbo pekumira wega pamberi peMusiki akasika munhu wega wega, uye kugara achitsvaga nekubvunza nekudzidza nekusarudza nekutora mutoro, uye shure kwezvose ramba usingazivi uye kunetseka uye kuongorora uye kutarisa nzira yake uye seMSI, zviri nyore kuva nhengo yeboka uye kuva "isu" pachinzvimbo cha "Ini" Uye nokudaro togadzirisa basa rekusarudza uye ruzivo iro mweya yedu yakaburukira kuMutemo.

  4. Nezve:
   "Uye iwe ucharamba uri mudzidzi anodiwa uye anodiwa akachenjera anosimudzira zvinhu, anoshongedza nyika yekutenda uye tsika, uye kwete kungoparadza uye kuputsa nekurohwa kwekhibhodi."

   Sekuona kwangu, kana munhu akaparadza nekupwanya, paanenge achikumbira chokwadi uye asingauyi kuzonyomba nekudzinga nemaune, mashoko ake anogona kugadziriswa, uye iwe unobvumirana kana kusabvumirana zvakanyanya kana kuona kuti pane zvinhu zvaunofunga. hatidi kufunga nezvazvo, Uye tinova vazhinji vesarudzo uye vanhu vazhinji vanofunga, uye mune izvi tinova 'vanhu' zvakanyanya maererano netsanangudzo yaMaimonides yekuva akangwara, uye maererano netsanangudzo yaMaharal yekuve sarudzo yakasununguka.
   Chero ani akashongedza zvinhu zvandakanga ndafunga kare, haana kundiitira zvakanaka, pane kudaro, akandidzivirira kuti ndirege kuongororazve nzira dzangu, uye seMSI kuti irege kuva bhiza renguva dzose, nezvimwewo uye kuongorora nzira dzake nezviito zvose zuva idzva. Uye Rabbi Yochanan, mushure mekufa kwaRish Lakish, haana kunyaradzwa nehushamwari hunounzwa nemubatsiri wake kumashoko ake, asi aida mumwe munhu aizoita kuti zvive zvakaoma kumibvunzo yeXNUMX pamusoro pezvose zvaanotaura.

 9. Mhoro Rabhi Michi.
  Ini ndinobvumirana nezvamakataura uye nehumbowo hwenyu, asi ndichine pfungwa yakaoma, nekuti vachenjeri vakati muShabbat "Kana isu takatanga sengirozi ..." saka mune dzimwe nyaya tinovatarisa sengirozi, Uye iwe unounza humbowo hunopikisa. Rabbi Bar Zimona (munyori wechinyorwa chiri pamusoro) Maram nechoto cheAchnai, asi sekureva kwatakawana pfungwa inobatanidza avo vanopokana newe maererano neyekutanga sezvo ichibvumirana nepfungwa yechipiri iyo isingaremekedze… )
  Zvino muchataura zvimwechete here kumunhu ane level yekunzwisisa kwakashata kwazvo, kuti aite sezvaanonzwisisa, kunyange zviri nyore kwaari kuti dambudziko riri paari, zvikasadaro tavhura pano kuvanhu vese nyika?

  1. Mubvunzo wekuti mimra ndeyekutanga sengirozi ndeyechokwadi kana kuti tsika (ndiyo nzira yadzinofanira kubatwa uye kugamuchirwa nayo). Pamusoro pazvo, vachenjeri vanoshandisa matauriro nenzira iyi. Semuenzaniso, vanotaura nezveHalacha Durban kuti ndiyo LMM, kungoisimbisa (saka Thos. Inonyora). Tsanangudzo dzayo uye zvakazara kubva kuSinai itsika kwete yekutsunga kwechokwadi.
   Kupfuura izvozvo, kunyangwe dziri ngirozi hazvireve kuti hadzigone kupokana. Uku ndiko kukosha kwekuzvitonga. Onawo Rambam R.P.B.
   Kana ari ani anofanira kuzvisarudzira, mukuona kwangu munhu wese ane mhosva yezvisarudzo zvake uye hapana mvumo yekuita sarudzo kune mumwe munhu. Zvinokwanisika kusabvisa pamwe chete avo vanopenga kana vasingazivi (pasina mutoro wepamutemo). Munhu wose nepfungwa yaakagamuchira kubva kuMusiki wake. Hatifanirwe kumutsiva. Anoshanda Musiki wake uye anofanira kuita zvisarudzo zvake. Uyezve, kunyange tikamuitira zvisarudzo zvichazoitika kuti ari kushumira Mwari nokukanganisa, uye hapana mubvunzo kuti basa rake rinokosha zvakadini. Mushure mezvose, pane tsananguro ye "adata dahchi" pano inodzima chero kontrakiti (dai aiziva kuti angadai asina kushumira Mwari. Naizvozvo, basa rake nekukanganisa). Iyi ndiyo ngozi munhema dzose dzinoyera (SQ. Ona chikamu 21). Chokwadi pane mhiripiri mune zvese izvi, nekuti zvinogona kunzi kana chokwadi chiripo chekuti pane kuzvipira kubasa raMwari, toenderera mberi tichiti dai aiziva zvese uye akasvika pachokwadi chakazara. aizoda kunamata Mwari. Asi inyaya yekuti kukanganisa kwakapetwa kaviri kunotorwa sekusavapo kwekukanganisa here. Uye ZLA mune zvese izvi.

 10. Saka kana ndikanzwisisa zvakarurama mune kumwe kuongorora unobvuma here kuti yekutanga inofanira kubatwa sengirozi? Saka mafungiro aya anoratidzwa nei?
  post Scriptum. (Nezvekureva kwenhaurirano pamafoni efoni) Iyo 'dzidzo' yaanotsanangura haisi yechizvarwa chese, uye anoti BID inofanira kutenderera uye kururamisa mukufunga kwavo, unotsanangura here kuti mazuvano mazwi ake ndeaRabhi? Saka mudzi wemitzvah unopa zita (kuwanda kwemakakatanwa) hausi wake (sezvo kuchange kuchine nzanga dzeMahin yin). Kana kuti unopokana naye here?

  1. Chiremera chavo chinofanira kugamuchirwa mukati memiganhu yakatarwa naHalacha. Talmud ine chiremera chakakwana, yokutanga neyapashure dzine chimiro asi kwete chiremera chakakwana.
   Handibvumirani nemashoko edzidzo. Mukupfava kwaro chiremera chaipiwa kuSanihedrini bedzi kana kuti kuavo vakabvumiranwa novoruzhinji (saGemara).

  2. Pamusoro peRishonimu, Ngirozi neshangu (zvaRubheni)

   Mu S.D.

   Kuna Reuven - Mhoro,

   Mashoko aRabhi Zira pamusoro pe'Rishonim sevanakomana vengirozi' akataurwa muGemara (Shabbat Kib) muchirevo cheShekla neTria pakati paRabbi Yochanan naRabbi Hezekiah, umo Rabhi akayemura kukwanisa kwomudzidzi wake kufananidza Mileta naMileta, Kubva pane izvo Rabhi pachake akataura nezveshangu yakamiswa uye yakagadziridzwa ikamira uye yakagadziridzwa zvakare - kuti mudziyo wakagadziridzwa nguva nenguva haudzokeri zvachose pachimiro chayo asi 'zviso zvitsva zvauya pano'.

   Pamusoro pekubudirira kwemudzidzi mukubvisa rabhi zvemukati kubva mukudzika mumashoko arabhi pachake - rabhi akarumbidza ndokuti nezvake:

   Rabhi ane hunhu mukuva chisungo chiri pedyo nekwakabva muketani yevagamuchiri veTorah kubva kumunhu kuenda kumunhu kuenda kuna Mosesi mumuromo wehugamba, mudziyo wechokwadi wakapinda nemumatambudziko mashoma une hunhu pamusoro pe'mudziyo wechipiri' , umo matambudziko ose nemafungu ezvakaitika kare akatopa zviratidzo zvavo.

   Kune rimwe divi, sando yechipiri yakagadzirwa ne'chigamba pachigamba' inewo mukana, kuve 'chiso chitsva'. Kuyemura kwake rabhi kunomutungamirira kunyura zvakadzama mudzidziso dzarabhi wake, kutozosvikira awana mumashoko arabhi wake ‘chiso chitsva’ icho rabhi pachake akanga asina kumirira.

   Ani naani anofunga kuti rabhi wake munhuwo zvake, haazonetseki ndokuedza kusvika kumugumo wepfungwa dzake ndokuramba ari ‘sebhiza rakafanana nenyurusi risinganzwisisi’. Kune rumwe rutivi, uyo anoona rabhi sengirozi, anoita mutsimba uye anonetsa, anotungamirira uye anoputsika, kusvikira awana zvigaro uye anovandudza dzidziso dzeRabhi wake munzira itsva.

   Nechikomborero cheShabbat Shalom, Sh.C. Levinger

 11. Mhoroi Rabhi.

  Kungosimbisa zvakataurwa naGil zvekuti vanhu vazhinji vanofunga nezvako sekunyora kwaakaita - ndinonyora kuti ndinobvumirana nemashoko ake.

  Iwe uri mutendi mukuru mukunzwisisa kwekutenda, mune zvekugadzira, zvinopesana ne postmodernism iyo inongoputsika, uye zvakadaro manzwiro anoguma ndeokuti zvizhinji zvezvaunotaura kuparara kwezvitendero zviripo.

  Semuverengi wenguva dzose wezvaunotaura, dzimwe nguva ndinofunga iwe - nekugona kwako kwepfungwa kunoshamisa uye tarenda rekuongorora - nakidzwa nekubvisa ngano muzvinhu, uchinongedza kuna mambo uye uchiti haana kusimira.

  1. Ndakabvuma kuti izvi ndizvo zvinofungwa nevamwe vanhu. Mubvunzo ndewekuti ndoita sei nazvo? Sezvandatsanangura, zvigaro zvangu zvinzvimbo zvangu uye hazvibatsire kuzvitsanangura senhema. Kwandiri kune dhizaini iri kuvaka hombe uye kune kuvaka kuri kuputsa.

 12. Mhoroi Rabhi
  Simba rechokwadi pamusoro pemipiro yako yakawanda muTorah nehuchenjeri, uye zvakadaro
  Ndinoyeuka mune chimwe chezvidzidzo zvawakanyora nezvaMaimonides kuti akanga asina njere pakuti aifunga kuti zvaibvira kudzidza Mishnah Torah yake uye kusafanira kudzidza rimwe bhuku (paiva nemimwe mienzaniso uye izvi zvava mupfungwa dzangu, uyewo zvinorwadza zvakanyanya)
  Kwandiri itch inotyisa
  Handiyeuki kuti chingave chidzidzo chipi munhevedzano yaR. Gedaliah Nadel

  1. Iniwo handichayeuki kwayaive. Asi kutaura ikoko hakuna musoro. Apa hautombondide. Fook Hezi uye uchaona kana vadzidzi vachigutsikana chaizvoizvo naMaimonides ndokupfuurira kufunda uzivi kana kuti kana vakaitawo Maimonides chidzidzo chinokurukurwa ndokururamiswa ndokukurukurwa. Kutaura kwokuti mumwe muchenjeri haazivi kukuvara here? Ichi chirevo chisina kufanira here? handifungi kudaro.

 13. Mushure mekuverenga zvese zvataurwa pano ndakasvika kukuziva iwe uye maonero ako zvakanyanya. Chokwadi, zvinhu zvinotyisa uye zvinotyisa munzeve dzose dzechiJudha nepfungwa dzine kutenda kuduku. Asi chokwadi ichi ndicho chokwadi chemukati mumunhu wese kunyangwe asingatauri zvaanofunga nekutya kuonekwa seepicurean kana anomukira, nezvimwe.
  Uye ndine dambudziko semurume chaiye kusiya pfungwa dzangu dzakaperera mudumbu mangu (zvakaita sehuturu hunotubuka mukati).
  Uye kunyange zvazvo chimiro chekutaura ichi chakaoma, ndakamira nemafungiro angu.
  Uye mubvunzo wakadaro unomuka mandiri: hauwanikwe mumaKaraite, maEthiopia, nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvakajeka. Avo vari vepanyika - vekunyika uye avo vari vaJudha vechiJudha.
  Kana tichienzanisa nechitendero chedu chechiJudha chanhasi ..kunyangwe vanoda kuva maJuda kwete vasingatendi. Chinhu chekufunga nezvazvo. Kunyanya sezvo pasina anonyatsoziva kuti tsika yevagari ndeyechokwadi sei.

  1. Pane kudaro (kuna Danieri)

   Mune SD XNUMX muNissan

   Kuna Daniel - Mhoro,

   Kusiyana neizvi, nemafungiro mazhinji uye nzira munhu wese anowana 'niche' yavo uye zvakadaro anoramba ari mu 'frame', apo zvinoshamisa nekusiyana kwese kune zvakajairwa zvivakwa zvekutanga.

   Iwe uchapinda mukoramu ye'Mizrahnikim' muBeit Hakerem uye wopinda mukoramu yevateveri vaStamari muMea Shearim - pano vangapfeka zvikabudura uye 'kippah semuorivhi', uye pano vachapfeka ngowani uye kapote, asi munamato ndiwo munamato mumwe chete, mupumburu weTorah mupumburu wakafanana weTorah. Uye mazuva anoshanda pazuva chairo, mushure mezviuru zviviri zvemakore ekupararira.

   Iri ndiro simba rekubatanidza reOral Torah, ine kuchengetedzwa kweyakajairwa 'yakaoma musimboti', ichipa nzvimbo kune mutsauko uye kuchinjika kutenderedza yakajairika musimboti.

   Kwaziwai, S.C. Levinger

 14. Zvakakwana kupa muenzaniso kubva pane zvawakanyora mune yapfuura post.
  1
  Mudzidzi akachenjera uye murume akadzidza anonzwisisa kuti hapana chirevo chisina kupokana. Kunyange kutenda muna Mwari hakuna chokwadi...

  Munhu akadzidza uye akasununguka anoziva kuti kunyange zvinooneka muTorah yakanyorwa hazvina chokwadi. Pamwe aya anonoka kuwedzera? Pamwe haina kupihwa zvachose kubva kuSinai? Mushure mezvose, hapana chokwadi mune chero chinhu. Zvese izvi mhedziso dzedu, saka dzinofanirwa kutorwa nevimbiso shoma….

  1. Yechiel, mubvunzo ndewokuti mienzaniso iyi inoratidzei? Chokwadi hapana chine chokwadi. Uku kutaura kusina kufanira here kana kuti makukutu? Icho hachisi chokwadi here?
   Ini ndinongosimbisa mupfungwa dzangu kuti dambudziko harisi muchimiro chekutaura asi mune zviri mukati. Kunyangwe ndakabvuma zvakataurwa naYishai kuti chimiro chekutaura dzimwe nguva chinogona kurodza kana kugomesa maitiro kune zviri mukati.

  2. Mhinduro dzakabviswa pakukumbira kwemunyori (Shatzal)

   Kunyangwe ini ndisiri kuona chakaipa nekutaura uku. Kutsoropodza kwakanyatso pamutemo uye kunyange hudyire hudiki hunohushandisa. Nekukumbira kwemunyori ndakavabvisa.

 15. Mumwe muenzaniso unobva pane zvakanyorwa pano. Enzanisa maitiro anotevera:
  "Maimonides aive asina njere paakataura izvozvo"
  "Ichi chirevo chisina musoro"
  "Pane chimwe chinhu chisina musoro mukutaura kwaMaimonides"

  Hongu ungangoda kurodza pachinzvimbo, asi kana iwe uchida kuita chiveve ndinofunga zvinogoneka.

 16. Mhoro nemaropafadzo Michi, unoziva kune misiyano mishoma muminamato. Semuenzaniso muDjerba neTunis.
  Mutsika dzemunamato ... uye uyu hausi muenzaniso nekuti maArabu anonamata munamato mumwechete… uye hazvina basa kuti kunze kwekunze kwakadii. Pamusoro pemipumburu yeTorah .. Kusvikira nhasi handisati ndanzwisisa kana chaizvoizvo paine mupumburu mumwe chete weTorah womunhu wose usina misiyano. Kuzivo yangu yakazvininipisa kune misiyano muchimiro chekunyora uye kuravira pakati pemaYemenite nevamwe nharaunda. Mukuwedzera, ndakaverenga rinenge gore rapfuura paInternet nezvemupumburu wekare weTorah kubva kuGeorgia une tsika kusvika kuTemberi yekutanga kana Yechipiri (ini handiyeuki chaizvo). Uye ruzivo pamusoro pazvo rwakanyangarika kubva paInternet asi chero zvakadaro vakasarudza kuti yakanga isiri iyo .. izvo ndezvechokwadi kuti hapana chechokwadi ... saka rima richafukidza nyika uye mhute yemarudzi uye inofanira kuiswa parutivi kune vakachenjera avo vakararama muzvizvarwa zvakapfuura uye vanobatirira pakutenda kusina mhaka kuna Mwari.
  Uye ngatitorei kuti tainamata Mwari kwete nenzira yaAida chaizvo… Tichakwirirwa here munyika inotevera? Uye kana tikafunga kuti hakuna nyika inotevera ... uye kuti pane chimwe chinhu chinonakidza kupfuura kudzidza Torah? Zvinofadza kupfuura uchenjeri hukuru uhwu here? Izvo zvine huzivi, mweya, ruzivo rwakakura kudaro mukuwedzera pakudzidza kweHalacha uye ngano dzevachenjeri dzinotiumba?
  Chinhu chega chinondinetsa inyaya yechivanhu ..pasina tsika ..Torah haina kusiyana naHarry Potter ..
  Zvose zviri zviviri mabhuku akanaka uye anofamba uye akazara netsika ... chete kuti paHarry Potter zvakanyorwa kuti ingano uye paTorah pane tsika uye vanhu vakapona sezvazvakanyorwa muTorah. Maporofita ese akazadzika ..
  Chokwadi, pane dambudziko kana paine humbowo netsika yakasiyana zvachose ... maEthiopia nemaKaraite. Mukuwedzera kwaiva navaSadhusi navaBeitus.
  Nezvimwewo zvinogoneka kuenderera mberi nazvo nokusingaperi saka hapana kuziva kuti chokwadi chiri papi… Mukuona kwangu kwokuzvininipisa uye kunyange kusaziva kwangu ndingati vaKaraite vari pedyo nechokwadi .. nokuti vari pedyo ne Kara .. uye isu tiri pedyo nekutonga kwakachenjera muchizvarwa chese. Vanovimba neshoko raMwari nesu pamashoko evachenjeri. Uye zvichingodaro .. Utungamiri hweBeta Israel hunowirirana uye hunoshamisa zvokuti hapana mibvunzo isingakoshi ye halakhic uye inoshamisa. Kubatana naMwari nemitemo yaakarayira. Uye zvakare rima richafukidza nyika uye mhute kuna vanaamai. Uye ndinemi ndinogona kutaura ka1000 kuti ndinotenda mukuuya kwaMesiasi asi zvisingabvi pamwoyo ..nekuti zvinoenderana nemaitiro edu. Tinogadzirisa nyika nemaoko edu nekuchengeta mirairo. Uye muHondo Yemazuva matanhatu takakunda tisina Mesiasi. Takapona paHolocaust tisina Mesiya. Takapona pamakore 2000 ehutapwa tisina Mesiasi.(Kusiyana nevaMesia venhema vakakuvadza). Zvinhu zvose zvinotungamirirwa naMwari zvichakomborerwa. Tinofanira kubatirira kune vachenjeri uye nerubatsiro rwaMwari tinowana chokwadi uye kusvika panguva iyoyo hatifanire kufuratira Tora uye kunyange kubva kune imwe mitzvah nekuti isu hatizivi kukura kwemubairo wechiedza kana mitzvah yakaoma.
  Kana ndakanganisa zvachose ndinoda kunzwa maonero ako Michi 🙂

  1. Kuna Dhanieri
   Kana iri ST hapana misiyano yakakosha pakati pezvipupuriro, misiyano yakanyorwa haidzivisi kunyange halakhically, misiyano yemazwi ishoma chaizvo, uye inongova mubvunzo we halakhic, kana kunyora 'vakakuvadzwa vakadzvinyirirwa' kana 'vakadzvinyirirwa', mibvunzo. izvo zvisina basa zvachose maererano netsika.
   VaKaraite havasati vachitongoswedera pedyo nokupfava kweBhaibheri, zvamazvirokwazvo havasati vachipfuura vachenjeri, sokuzivikanwa kunoitwa Maayan mumanyoro avo.
   Mubvunzo wekuti ndiani akatidzosa kuIsraeri, angava Mesiasi, kana ani zvake, hauna basa zvachose. Chinhu chikuru icho shoko raMwari wedu rakavimbisa makore 3300 apfuura rakazadzika, pamwe chete nechinhu chikuru chemashoko evaprofita.
   Pfungwa hadzifanirwe kudzimwa, asi hazvirwadze kuziva kuti kune nyaya dzakaoma, uye kuti kune vanhu vakangwara, uye iyi haisiyo nzvimbo yekukurudzira matambudziko ese, uye kana uchida ndingafara kuedza. kugadzirisa mamwe ematambudziko kuburikidza neemail.

 17. Zvinhu zvakanaka kwazvo.
  Tichanamatira rukudzo rwake “vakashama mundangariro”, izvo zvichasimbisawo maari rutivi rwe“vagozviita semhuka” uye zvinhu zviviri izvi zvichapindirana… (ona Orot Yisraeli XNUMX)

 18. Isa pfungwa dzako pazvinhu.
  Pane imwe pfungwa yandingada kuverenga reference yako kwairi. Munonyora pamusoro pekukanganisa kwevekare. Nzira iyo madzitateguru edu mubeit midrash aive nguva zhinji yaive yekuenda ichida kudzidza.
  Ndepapi mutsara uripo pakati pekutaura imwe pfungwa mune yekutanga / yekupedzisira / vachenjeri kuti zvakaipa uye kutaura kuti iko kukanganisa?

  1. Zvakaoma kuziva. Dzimwe nguva unongove mutauro une hunhu asi dzimwe nguva anenge ari munhu asina kuchengeteka. Rurimi rutivi rwekuda kusiya chimiro chevakuru semunhu asina kukanganisa. Ini ndinopokana nemaitiro aya zvese nekuti haana kunaka uye nekuti anokuvadza. Saka kana pane chimwe chinhu chinoratidzika kwandiri kuti chikanganiso ndinonyora pamusoro pacho sechikanganiso.

 19. Vazhinji vakapindura vanoita sevanobvumirana kuti chirevo chekuti chimiro chakananga uye chehasha chinoratidza ruremekedzo.(Kusiyana nemuseum)
  Sekuona kwangu izvi zvinoratidza vakapindura kuti vanhu vasina mhosva uye mapenzi vakatenga nharo iyi isina simba uye isingagutsikane.
  Pane here wevakabvunzwa anofunga kuti mazwi ari mumutsara wapfuura anoratidza ruremekedzo kana kuti “kunzwa ndakasununguka” kwandinarwo kune vakapindura?
  Iyi inharo inoverenga izwi rekuti "respect" kune manyorerwo ari pachena kusaremekedza. Ndingatarisira kuti rabhi atsanangure kuti "kusaremekedza" chii mumaonero ake, sezvo zvese zvichigona kururamiswa nenzira iyi.
  Uye iniwo ndinobvumirana zvikuru nezvakataurwa, kuti kunyange murabhi achiremekedza, zvinojekeswa kuvaverengi ndezvekuti rabhi haaremekedzi.
  (Ini ndinoremekedza chaizvo rabhi nevatauri, ndakanyora izvi kuti pfungwa yacho ijeke)

 20. Vazhinji vakapindura vanoita sevanobvumirana kuti chirevo chekuti chimiro chakananga uye chehasha chinoratidza ruremekedzo.(Kusiyana nemuseum)
  Sekuona kwangu izvi zvinoratidza vakapindura kuti vanhu vasina mhosva uye mapenzi vakatenga nharo iyi isina simba uye isingagutsikane.
  Pane here wevakabvunzwa anofunga kuti mazwi ari mumutsara wapfuura anoratidza ruremekedzo kana kuti “kunzwa ndakasununguka” kwandinarwo kune vakapindura?
  Iyi inharo inoverenga izwi rekuti "respect" kune manyorerwo ari pachena kusaremekedza. Ndingatarisira kuti rabhi atsanangure kuti "kusaremekedza" chii mumaonero ake, sezvo zvese zvichigona kururamiswa nenzira iyi.
  Uye iniwo ndinobvumirana zvikuru nezvakataurwa, kuti kunyange murabhi achiremekedza, zvinojekeswa kuvaverengi ndezvekuti rabhi haaremekedzi.
  (Ini ndinoremekedza chaizvo rabhi nevatauri, ndakanyora izvi kuti pfungwa yacho ijeke)
  (Kumupepeti wesaiti, mhinduro yanga isiri panzvimbo.)

 21. Ini ndaingoda kunzwa kujekeswa pazvinhu zvishoma:

  1) Nezve maitiro ako kuna Maimonides, wakanyora pano: https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
  "Nechikonzero chakati veMamwe Marudzi havafungi kuti muzivi akakosha zvekuti anofanirwa kudzidza, kunyanya muzuva redu." Ndakanzwisisa kubva pane zvirimo kuti unofananidzira nezvinofungwa nevaHedeni vazhinji, ndaive ndakanganisa here?

  2) Ndinofunga haubatiki kubva kuna Rabhi. .” Sezvaunobatirira kuna Maimonides, uye neniwo handidaro. Uye zvechokwadi akabuda mumuromo make kakawanda zvinhu zvakaipa chaizvo kutaura zvishoma. Ndizvo zvawanyora pano:
  https://mikyab.net/%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%99%D7%A6/
  Inotsanangurawo mafungiro euyo agere naye uye anodzidza?

  3) Paunonyora 'kuzvidza' vezvematongerwo enyika kubva kumapato akasiyana-siyana, wakakanganisawo here pane izvi uye haudi kuvazvidza asi kuti unotaura semunhu akagara navo uye anodzidza navo?

  1. 1. Kana zvakadaro ndinogona kunzwisisa chikonzero nei vanhu vachifunga kuti uri kurerutsa Maimonides. Mukuona kwangu akazviona semuzivi akakosha, uye kuti zvakatonyanya kukosha kupfuura chero chinhu chaakaita munyika ye halakhah. Chirevo chekuti uzivi hwake ndehwepakati zvechokwadi kushoropodza kwakakasharara.

   2-3. Ndine urombo nekushaikwa kwekujekesa, ndichaedza kuzvigadzirisa mune ramangwana. Kana iri iyo pfungwa huru, kana mune imwechete blog iwe unoshandiswa kushoropodza zvakanyanya Rabbi Y. י. Uye marudzi ose ezvamatongerwe enyika, zvakare, angafunga kuti chimiro chako kuna Maimonides naRabhi Y. י. Zvakafanana, kunyangwe iwe uchinyatso kuona kubva kune toni kuti hazvisi izvo zvakafanana.

 22. Pamusoro pokukosha kwaMaimonides somuzivi.
  Maimonides akasimbisa munzvimbo dzinoverengeka kuti muzvinyorwa zvake haabaiswi nouzivi, uye haana kutaura nechitsva mahuri.
  Akangouya kuzodudzira Torah zvakangofanana nekutaura kuti Rabbi Chaim Soloveitchik akanga asiri muzivi mukuru, kana Einstein kana Yitzchak Perlman. Uyu murume akabata nechimwe chirango. Kwakafanana nokutaura kuti Maimonides akanga asiri muimbi mukuru wepiyano. Ichi chirevo chinorasisa. Nekuti kana munhu akauya kuzoongorora ukuru hwemunhu anofanira kuongorora mukati mechirango chaakashanda nacho.

  Semuenzaniso mune mudzidzisi anonyara muB:
  “Ziva kuti ichi chinyorwa chakanga chisina kuitirwa kuti ini ndinyore chinhu chipi nechipi muuchenjeri hwomuzvarirwo kana kuti kujekesa nhau dzouchenjeri hwoumwari mukuwirirana nemirangariro yakati kana kuti kuunza muenzaniso weizvo unyanzvi hunobva kwavari; Uye ini handina kudaidzwa mairi kuti nditsanangure nekubvisa chimiro chemavhiri kana kuti nditaure nhamba yawo nekuti mabhuku akabatana nezvose izvi anokwana; Uye kana pasina zvakakwana munyaya dzezvinhu hapazovi nezvandinotaura kwaari munyaya iyoyo zviri nani pane zvose zvataurwa. Uye zvamazvirokwazvo gadziriro yeichi yakanga iri chinyorwa - izvo zvamakazivisa kare mukuvhurwa kwayo uye zviri muchiedza chokupokana kwechitendero uye kuratidza zvokwadi dzakavanzwa dzinopfuura kunzwisisa kweruzhinji. Uye izvi ndizvo zvamunofanira kana muchindiona ndichitaura mugadziriro yepfungwa dzakaparadzana uye nhamba yadzo kana nhamba yemavhiri uye zvikonzero zvekufamba kwawo kana chaizvoizvo nyaya yechinhu uye chimiro kana nyaya yokuwanda kwoumwari uye zvichingodaro izvo zvinonyanya kukosha; Asi ichokwadi kuti ndicharangarira zvichapokana nevapi veTorah mukunzwisisa kwake uye nekubatana kwakawanda kuchaitwa mukuziva nyaya iyo Abarhu: uye makatoziva kubva pakuvhurwa kwechinyorwa chino. Uye chitsauko chimwe nechimwe chaunowana chinotaura nezvekufarira kwacho kwakatoratidzwa muuchenjeri hwechisikigo kana kuti kufarira kwakatoratidzwa muuchenjeri hweumwari kana kuti kwakaratidzwa kuti kwakakodzera zvose zvisingadaviriki kana kuti nyaya yakaturikwa mune zvakajekeswa muzvidzidzo. - ziva kuti ndicho chinhu chakakosha pakunzwisisa chero chinhu kubva mumabhuku echiporofita Uye nokuda kwaizvozvi ndakamurangarira namatsime ake ndokumuratidza zvingava zvinobatsira kuziva kubva mu‘chiito chengoro’ kana kuti ‘chiito chaGenesi’ kana kuti kujekesa pfundo guru rechiporofita kana kuti kutenda mufungo wechokwadi kubva muTorah. kutenda"

 23. Hapana chirevo chehuzivi muna Mudzidzisi Anonyara, icho chakanyorwa zvisingaite nemuromo muAristotle kana Al-Farabi kana Ibn Sina kana Ibn Al-Zayig (anozivikanwa zviri nani saIbn Baja). Kunyangwe pasina hunyanzvi umo munhu anogona kuona muMahd Schwartz chirevo kune masosi.

  Kana kwaiva nokutaura kumwe kwouzivi kwaMaimonides, ipapo kwaizova kunobvira kunzvera kufunga kwake kwouzivi ndokudzidza mazviri pamusoro paMaimonides somuzivi. Asi chokwadi ndechekuti hapana.

  Iye ainyatsoziva uye nomazvo mashoko evazivi vari pamusoro apa, uye nokuda kweichi chinangwa kwakanga kune vazivi vaishandisa manyoro ake, uye kubva muna ikoku vaimukoshesa munyika youzivi. Asi handina kudzidza kwaari chero huzivi hwake, nekuti hapana. Uye sezvaanopupura saizvozvo. Uye saka hazvina kukodzera kutaura nezvekukosha kwake semuzivi.

  Mudzidzisi anonyara nehukuru hutsva mukudzidza kwemukati meTorah zvinoenderana nenzira yake yakakosha, asi hapana kuvandudzwa kwehuzivi mupfungwa yehuzivi hwese, kunze kweBeit Midrash.

 24. Ini handina kunzwisisa kupatsanurwa kwako pakati pe'uzivi hwese kunze kwebeit midrash' uye 'kudzidza zvemukati meTorah,' uye mukuona kwangu Maimonides haanawo kupatsanura pakati pavo uye haana kuisa huzivi hwese kunze kwebeit midrash.

  Ichokwadi kuti mashoko akawanda ouzivi ari mumudzidzisi haasi matsva aMaimonides, asi anewo chimwe chinhu chokutaura nezvawo ari oga. Mumwe muenzaniso kurambwa kwouchapupu hwaAristotle hwoukuru hwenyika.

 25. Kuna Rabhi Michi,

  Iwe wakanyora munzvimbo dzakawanda kuti unofunga kuti pane chokwadi chimwe. Uye kana zvakadaro zvakafanira kwatiri kuti tiwane chokwadi chakakwana mukuchena kwacho (Kufungidzira A).
  Kune rimwe divi, iwe wakanyora mune ino positi uye mune dzimwe nzvimbo kuti kwauri chinhu chega chinoda kuti iwe unzwisise Tora ndiyo njere, saka usazeza kupokana pane zvese zvekutanga nekupedzisira kana zviri pachena kwauri kuti. chokwadi chiri kwamuri maererano nokuwana kwenyu.
  Kune rumwe rutivi, iwe wakanyora mune ino chinyorwa kuti iwe unokoshesa zvikuru yekare uye yekupedzisira sevanhu vazhinji vavo vazere nehuchenjeri uye ruzivo, nezvimwewo (Kufungidzira C).
  Uye ndinomira ndichishamisika kuti fungidziro nhatu dziri pamusoro dzinoshanda pamwechete sei:
  Mushure mezvose, isu tiri kutsvaga chokwadi chakakwana (Kufungidzira A). Kuti tizviwane tine nzira mbiri – dzinova dzinobva panjere dzedu, kana kuti dzinobva pamashoko emadzitateguru edu. Mushure mezvose, kana Nzira A ichipikisa Nzira B, zvinowanzoitika kuti Nzira B ndiyo yakarurama, nokuti neruremekedzo rwose rwakafanira kupfungwa dzedu, pfungwa dzevekare pamwe chete dzichakunda huchenjeri hwayo (kunze kwekunge iri nyaya yekuchinja chokwadi pamusoro pezvizvarwa) (Kufungidzira C) . Saka kana chokwadi chakazara chakakosha kwatiri - tinofanira kuenda nenzira yatingangosvika nayo, maererano nekutanga kwete maererano nenjere dzedu! (Inopokana nekuderedzwa mu)
  Uye kubva kune imwe nzira - sei kuvakirwa chete pane izvo pfungwa dzangu dzinotaura muhurukuro pachayo, uye kwete pane izvo pfungwa imwe chete inotaura, iyo inoshanduka kuva pachayo isina kururama kana vose vokutanga vakataura zvakasiyana.

  Ndingafara kujekesa pandinenge ndakanganisa pakunzwisisa mazwi ako ..

  1. Kutanga, kunyange kana ndakazara nokuonga nokuda kwomumwe munhu, ikoko hakusati kuchireva kuti haasati achizokanganisa. Pandinofunga nezvechinzvimbo changu ndinorangarirawo pfungwa dzevanopikisa nevakuru vavo, uye panogona kunge pachine mamiriro ezvinhu apo ndinogumisa kuti vakanga vasina kururama.
   Asi kunze kwezvose, ona zvinyorwa zvangu pamusoro pekuzvimiririra uye chiremera uye mubhuku rechitatu mu trilogy, apo ndakatsanangura kuti halakhic jurisprudence inobva pamitemo miviri: chokwadi uye kuzvimiririra (basa rekuita sezvandinonzwisisa ini pachangu). Ndakatsanangura ipapo kuti kukosha kwekuzvimiririra kunondirayira kuti ndiite mumaonero angu kunyange munzvimbo iyo inonzwisisika kwandiri kuti mutori mukuru zvikuru kupfuura ini uye zvichida uyo akarurama. Uye mukuona kwangu, ichi ndicho chirevo cheGemara muEruvin, uyo asina kutonga maererano naHalacha Karm nokuti shamwari dzake hadzina kusvika pakuguma kwemaonero ake.

 26. Kutaurwa kwekutanga kunonzi hakupindure mazwi angu. Ini zvakare ndinogumisa kuti ini ndakarurama uye yekutanga haina kururama, izvi ndezvechokwadi maererano nekunzwisisa kwangu pachangu. Ndinoziva kuti kunzwisisa kwangu pachangu kwakaganhurirwa uye naizvozvo kupfurikidza nokuyera mashoko ose, kureva, avhareji yakayerwa yepfungwa dzose maererano nouremu hwadzo hune mwero, ndinosvika pamhedziso yokupedzisira yokuti yokutanga yakarurama. Ichokwadi kuti vanogona kunge vasina kururama, asi zvakaenzana ini ndinogona kunge ndisina kururama, uye zvichida kuve ndisina kururama.
  Handina kunzwisisa nharo yechipiri. Ne GM muEruvin tichabatana, ndinofungidzira kuti iyi haisi humbowo hwenzira yako asi iwe unobva pane pfungwa yako inotaura kuti kuzvitonga kunokosha mukutonga kwe halakhah kunyange kana inotungamirira kumhedziso inopesana nechokwadi.
  Asi zvine basa rei kutaura izvozvo? Kana tichifanira kuchengeta kuda kwaMwari, uye kuda kwake ichokwadi halakhic, nei tichifanira kuita zvinopesana nechokwadi nekuda kwekuti chinoratidzika saizvozvo kwatiri?
  Nehurombo ini handisati ndave neiyo trilogy, saka ndingafara kana iwe ukakwanisa kunditsanangurira netsoka imwe nheyo inonzwisisika yaunoti. Uye ndapota usanyatso kusundidzira chivakwa ..

  1. Kana zvakadaro, chaunofanira kuita kuyera njere dzevose vari munyika uye kubatirira kune shasha iri mavari. Ndinofunga kuti pane mukana une musoro wekuti haazove muJudha. Ini handioni pasina chekupokana mumakakatanwa ekusatenda aya.
   Nezvemubvunzo wako wekupedzisira, ini ndatotsanangura kuti halakhic inodikanwa musanganiswa wechokwadi uye kuzvitonga. Unogona kuverenga zvese zvinyorwa uye trilogy. Saka zvirokwazvo ndiri kukusundidzira iwe kuvaka. Kana uchida verenga ipapo.

  2. PaXNUMX yeTevet XNUMX

   Pakuyera kukosha kwemaonero anoedza kupa halakhic kana kudzokororwa kwenjere kweTorah, munhu haafanire kungofunga nezve 'njere' uye ruzivo rwemutauri, asi chekutanga uye chikuru hukuru hwake muTorah kudzidza uye kugona, huMwari hwake uye ukuru mumidziyo yeTorah. Isu tichaonga muridzi wemafungiro ekuchinja, angave 'Tanna ari uye akafamba nechikepe' kana dambudziko chete 'chiratidzo chemurume kwemakore akati wandei' 🙂

   Kana murume uyu asingaonekwe senyanzvi inoshamisa kunze kwevachenjeri veIsrael se'garlic svuura pamberi pake', pachine nzvimbo yekukurukura nharo dzake kana paine humbowo hwakazara hunoramba kungwara kwevachenjeri vaasingabvumirani navo, kusvika. tinonzwa nharo dzake dzaiti 'maita basa muende'. Sezvineiwo kuongorora uku kunopihwa nevachenjeri vakanyanyisa vakauya kune dzidziso vanozoona kuti nharo dzake ichokwadi chakajeka pamusoro pacho pasina simba rekunonoka uye kukwezva.

   Mukupesana, uyo anoti 'anozvitonga' achauya ndokupa mhedziso dzake dze halakhic mu 'tetralogy' iyo ichabatanidza zvikamu zvose zveShulchan Aruch pamwe chete nemitemo yembeu tsvene, uye 'tichaona kana zvakajeka. vadzidzisi vanobvumirana nazvo uye vopfeka.

   Chokwadi, Shatz

 27. Kunewo gemara, handiyeuki nzvimbo yaro, inonyora nezvechimwe chimiro chokuti akataura chimwe chinhu muzita rarabhi wake kuti vagochigamuchira kubva kwaari.
  Zvisinei, zvinoratidzika kuti hazvibviri kuti munhu aongorore zvinhu zvose, asi munhu wacho anoshanda nekuvimba uye zvechokwadi hurongwa hwakaoma. Kuti zvinhu zvinobva kune vakachenjera zvigamuchire uye zviedzwe, asi kwete zvinhu zvose kusvika kumagumo, asi iboka rezivo iro munhu anounganidza. Uye kana zvakadaro taura chimwe chinhu muzita remunhu wandinovimba uye uvatore zvakakomba, ini ndichiri kushamisika kuti nei ichibvumirwa

 28. Mhoroi changamire, mune rabhi kana maRabhi akajeka muchiedza chamunoenda, aivimba nemaitiro enyu? Pamusoro pazvo, tsika yose yekupfuudza Torah kuvanhu veIsirairi yaiitwa narabhi anoipfuudza kumudzidzi (mumishnah yekutanga ye Tractate Avot) uye izvi ndizvo zvave zvichiitika kubva pakagashidzwa Torah. nhasi, Hapana wevamiriri vane mukurumbira muSD akavasarudza sevaShiite vanozotungamira vanhu veIzirairi kwezvizvarwa, vanoshinga kutaura matauriro aunoita iwe. kwete pane vekutanga, kwete vekupedzisira, kana vekupedzisira. Uye kana iwe uchitanga wafunga sevanhu, isu…
  Maitiro amakasarudza mukuona kwangu anotiyeuchidza nezve "reform"... Iyi inzira itsva isati yamboshandiswa nemachinda edu. Ziva kuti munhoroondo yese hapana akasara akasara kune ani zvake akaedza kutsauka kubva munzira iyo Mwari akatirondedzera muTorah Yake - Torah yakanyorwa neTorah yemuromo iyo inosanganisirawo hutungamiriri hwakarurama. Ani nani aifunga kuti akachenjera kupfuura vachenjeri veIsraeri, vemazuva ano nevekare, akanga asiri wedzinza reTorah revanhu veIsraeri.
  Ini ndinofungidzira kuti iyi "imwe chirevo" isingakubvise mupfungwa dzako, asi ndinonzwa basa rekupindura riri neni. Uye kana ndikakwanisa kuchengetedza mumwe munhu anoverenga chirevo ichi, kubva pamafungiro enhema anoonekwa pano pasaiti kuti hapana mweya wakangwara wakasununguka izvozvi zvachose, uye zvaive nemubairo.
  Ndinoshuva iwe nesu tese kuti tichakwanisa kuita maShiite zvizere. Akir.

 29. Kunyangwe ini ndichinyatso ratidza nemashoko emurabhi kune rumwe rutivi, asi zvinonzwika sehunyengeri kwandiri kutaura kuti nzira iyi yakaenzana nenzira uye kutenda kweTannaim neAmoraim, nezvimwewo. Iyo isiri-epic chizvarwa chimwe mushure mechizvarwa cheTannaim chatotanga kuita kuti zviome kune veTannaim paAmoraim uye Amora havana kutsunga kupokana paTanna, uye izvi zvinokonzerwa nekare chete (uye mazwi aMaimonides mune ino. zvinoshamisa kwazvo). Uye haufe wakawana mamiriro asingabvumirani nemamiriro echizvarwa pamberi payo uye isu hatimbowana Rabbi Yochanan ben Zakkai naRabbi Eliezer naRabbi Akiva naRabbi Meir naRabbi Yehuda Mutungamiri vanokurukura nyaya imwe seshamwari dzakagara patafura imwe.
  Uye ini ndinongoda kuunza kune nhengo mazwi mazwi aMaimonides Halacha Avoda Zara Chitsauko XNUMX Halacha C.
  Uye harisi basa renyeredzi chete risingafaniri kutaurwa nezvaro mukufunga asi chero pfungwa inokonzera kuti munhu adzure mizhinji yenheyo dzeTorah.Uye kana mumwe munhu wese akakwezvwa nepfungwa dzemwoyo wake anowanikwa achiparadza nyika. maererano nekusaona kwake, dzimwe nguva acharega basa renyeredzi uye dzimwe nguva achafunga kunyanya Musiki kuti haasi, chii chiri kumusoro uye chii chiri pasi chiri mberi uye chii chiri shure, uye dzimwe nguva muchiporofita. kubva kudenga kuti zvisadaro, uye musaziva hunhu hwaachatonga kusvikira aziva chokwadi pamusoro pekusaziva kwake uye awanikwa achibuda kumarudzi, uye pamusoro penyaya iyi Torah yakayambira uye yakati mairi Kuwana chokwadi, saka vachenjeri vakati pamwoyo wako imhando uye pameso ako ihure, uye kwete zvakadaro nyangwe zvichiita kuti munhu ashungurudzwe kubva kunyika inotevera uye asina shamhu.

  1. Zvinoita senge kuna rabhi kuti Rabbi Michael Avraham atopindura izvi - kuti sezviri pachena kuti halachah inokodzera chete kune avo vanototenda uye vakazvipira kuTorah + vanozvibata ivo pachavo kuti maonero ake ipfupi, uye saka zvinotevera kuti iye haatendi panzvimbo yokutanga - Maimonides Haagoni kumugombedzera kuwana nheyo dzokutenda kwake, zvichingodaro, uye kune rumwe rutivi, uyo anopwiswa kuti ane unyanzvi hwakafanira hwouzivi, ipapowo nezvake Maimonides haana. taura mashoko ake.

 30. Ndinofunga kuti mashoko angu akajeka asi ndichadzokorora pfungwa yacho. Kunyange zvazvo zvinonzwika kwandiri kubva kuSabra kuti hazvibviri kutenda kuti maonero angu anopesana nemafungiro ekare haana kukosha, asi maonero aChazal haasi echokwadi (kunyange angave asina kururama) nokuti tinoona muTalmud yose. uye Mishnah Kuna ikoku, mukuwedzera kune izvo vachenjeri vamene vakataura ( Eruvin, peji Ng, peji A), “Rabbi Yochanan akati: Mwanakomana wowokutanga somusuo wehoro, uye wokupedzisira somusuo wetembere. uye isu takaita seburi padivi petsono. Kureva kuti pfungwa dzevapashure hadzina kukosha kupikisana nemafungiro evakuru nekuti vekare vaive vakakura pakuona kwavo.
  Ini ndinotaura zvakanyanya (kunyangwe mukuona kwangu iyi pfungwa ndiyo huru) kuna Rabbi Michael pakutanga kwekoromo.
  "Chokwadi, kunewo maonero epamutemo echiremera, akadai sechiremera cheSanihedrini kana mitemo iri muTalmud iyo isina halakhic mukana wekupokana."
  Uye ini ndinosvika pakutaura kuti hachisi chokwadi, hapana chikonzero chekusapokana nezvemuBabironi kwandakabva, chikonzero chekusapokana nezvemuBabironi ndechekuti maererano nemaonero evachenjeri vekupedzisira kune wekutanga pfungwa shoma, Yakavandudzwa zvikuru, nokuti mukuona kwake hakuna chokwadi kunze kwe mishnah yakarongwa naRabhi, uye kwete yezvibvumirano, uye hapana chikonzero chekuti ive inosiyana maererano neamoraim yakakosha saRabhi, uye kwete. tsanangura chikonzero nei tisina kumborayira Rabhi Yehuda asingabvumirani naRabhi Eriezeri, kana kuti rabhi asingabvumirani narabhi.

  1. Zvechokwadi takaona kuti havabvumirani, kunyange pano neapo. Uye zvavakanyora kurumbidza kukuru pamusoro pekutanga hazvifanirwe kuverengwa sezviri nyore asi ishoko remanyorero rekuti aivenga kusawirirana navo kuti mashoko avo ange ataurwa nemuromo wakakora kudarika zviuno zvedu. . Aya ndiwo madudzirwo etsumo ekuti zvese zvakapihwa Mosesi paSinai, izvo zvisiri zvechokwadi.
   Nekudaro, kunyangwe wanga wakarurama hapana kupokana kwakakodzera pano. Kunyange kana Talmud isina kuita izvi nokuda kweMishnah handioni chikonzero nei ndaisazoiitira yokutanga kana kuti yapashure. Chii chimwe, sekutaura kwaMaimonides neKnesset (Rafb Mammarim) vanofanira kunge vakafunga sezvandakaita. Uye ariwo mukuru weSanihedrini PD C. uye ane mashoko akatorwa muna HOM C. Kah.

Siya mhinduro