Rezervoni një leksion

Rabini mund të ftohet në leksione ose panele me tema të ndryshme, ballore ose zmadhuese.

Të interesuarit mund të kontaktojnë Dafna Avraham në WhatsApp, me telefon ose me email.
Telefoni: 052-3322444
Email: Dafna.law@gmail.com