ఉపన్యాసాన్ని బుక్ చేయండి

రబ్బీని వివిధ అంశాలపై ఉపన్యాసాలు లేదా ప్యానెల్‌లు, ఫ్రంటల్ లేదా జూమ్‌లకు ఆహ్వానించవచ్చు.

ఆసక్తి ఉన్నవారు దఫ్నా అవ్రహమ్‌ను వాట్సాప్‌లో, ఫోన్ ద్వారా లేదా ఇమెయిల్ ద్వారా సంప్రదించవచ్చు.
: 052-3322444
ఇమెయిల్: Dafna.law@gmail.com