Isalathiso kwiividiyo ze-iGod

Kutshanje, uthotho lweevidiyo zehlelo lobuKristu elaziwa ngokuba “ngamaYuda kaMesiya” zifakwe kwi-Intanethi, kubandakanywa nokugxeka isiko lamaJuda. Sikugqala njengomsebenzi wethu ukuqhubela phambili sithi iingxoxo zabo zityhafile kwaye zibubuntwana kwaye azifuni ncam ukuba zibhekiselwe. Iintloni kakhulu ukwenza ingxabano enjalo ye-anachronistic. Kwaye ngenxa yesicelo sabafundi abathi iividiyo zinempembelelo kwaye akukho mpendulo icwangcisiweyo kwiingxoxo zabo kumnatha, sigqibe kwelokuba sizise ezinye iireferensi apha. Izinto eziza kubhalwa apha zenzelwe abo bathi ngenxa yezizathu ezithile bakhathazwe yile nto.

Entsha kwisiza: Impendulo kwimpendulo ye-iGod kuthotho lwereferensi

Iingcamango ezingama-28 kwi-“iGod Video Reference”

 1. בסדד
  Ngokumalunga nokubhala amanqaku, ndifuna ukunika enye ingongoma yokucinga. UYesu akazange akhanyele uVuko, yena ngokwakhe unezithethe ezingabhalwanga ngokucacileyo kwiTorah, umzekelo wasisikelela isonka, wenza ubusuku beSeder, wacengceleza iHaftarah, njl.
  Phawula impikiswano yakhe nxamnye nabaFarisi nabaSadusi.

  Ngokucacileyo uYesu uthi abaFarisi ngabo bahleli kwitrone kaMoses yaye bafanele baviwe “gcinani nisenza.”

  Xa XNUMX
  1 Ithm kaIsha Waela, eyokuqala, nokugqithisela, nokugqithisela kwelakwaKowa esizweni, niya kuba nalo kuphela, abantu ke bona abafuni kuyishukumisa nangomnwe lo wabo.

  Kodwa ngokuchasene nabaSadusi waba nempikiswano ngokutolikwa kweTorah

  UMarcus XII

  Kwaye beza uthixokazi uMn-htzdokim uHamrim engekho uThit Hmtim noIsalho Lamr: 19 Rbi Msh Ctb kuthi Ci Imot Ahi-ais noHnih Ash noBnim akakho kuye noLki Ahiyo At-asto noHkim imbewu kaLahiyo: 20 Wathabatha uSbha ka-Ahim, wathabatha uHrason Ash, noIm, noLahasair ngasezintla, 21 wathabatha iAti-hisni, neImt, neLahnih Zra, noHslisi, 22 noIkhoh Cl-hsba, noLahsairo Ahrihm uZra, Ahrnh Lclm Mth NoHash: 23 noAth Bthit Hmtim Csikomo Lmi Mhm Thih umfazi Ci Lsbah Hith Lash: 24 Wathi kuYesu Alihm Hla Taim Atm Kuba naningazazi izibhalo kwanamandla kaThixo.

  Isishwankathelo:

  Ukugxeka kwakhe abaFarisi kwakungezenzo zabo kungekhona ngokholo lwabo nokutolika iTorah ngoxa phambi kwabaSadusi wayenempikiswano yokholo. Ngokusuka koku kunokuqondwa ukuba uYesu wayesondele ngakumbi kubaFarisi kunakubaSadusi.

  1. Ewe iingxoxo zejelo likathixo zibubudenge kwaye zibubuntwana, njengayo nayiphi na enye ingxoxo engqina ubukho bukaThixo, uSanta Claus okanye iNtsomi yezinyo.
   Iingongoma ezininzi onokucinga ngazo:
   * Undoqo wobomi unjengokuba kanye sigqiba kwelokuba siwuchaze. Umntu ngamnye ngokwakhe.
   * Ukuqala kwendalo kwindawo enye akungqini ukuba ayizange yandulwe yiyo nayiphi na enye into, kodwa akukho ndlela yokwazi ukuba yayiyintoni na.
   * Ukuba uThixo ukho, sazi njani ukuba ngowuphi kubahlalutyi Bakhe esifanele simkholelwe? UbuKristu, ubuYuda, ubuSilamsi okanye nayiphi na enye inkolo. Kwanakulo naluphi na unqulo oluphambili, kukho iindlela ezininzi ezahlukahlukeneyo eziphikisanayo.
   * UThixo wayilwa ngumntu ibe akanantsingiselo ngaphandle kobukho bomntu okholwayo. Xa engekho umntu okholelwa kuThixo akukho Thixo.

  2. Enyanisweni, ukuba unemvakalelo yokuba le yiNtaba yeSinayi apho wena (= ubugorha) utyhilwa kwaye usinike iTorah (ephuma emlonyeni wobugorha), awulunganga. Ingqokelela yakho yeengxelo iyafana neengxelo zikaYesu okanye nabani na ongomnye. Ngaphandle kwezizathu ayiwafanelanga amandla okuchwetheza kwikhibhodi kwaye ayinayo indawo apha.
   Ngendlela, andikayiboni nenqaku elinye lokucinga apha. Mhlawumbi kuphazamiseke phakathi.

  3. Ukuba utyelela kwindlu yesikhungu yamandulo, uya kubona ukuba kukho isitulo sikaMoses apho. Isitulo ahlala kuso umfundi weTorah aze afunde iTorah. UYesu wathi siya kuyenza nantoni na abasiyalela yona abaFarisi. Nini? Xa behleli esihlalweni sikaMoses. Kodwa musani ukuziphatha njengabo.

 2. Ubusuku beSeder:

  Kwaye abafundi baya kwenza njengoko uYesu wabayalelayo, kwaye baya kulungiselela ipasika. Kwathi ngokuhlwa, wabuya kumnyaka weshumi elinesibini. adle, athi, Inene, ndithi kuni, omnye kuni aba uya kundihlangula. Babandezeleka kakhulu, baza bonke abantu bathi kuye: 'Ngaba ndiyinkosi yam?' Waphendula ke yena wathi, Osithe nkxu nam isandla sakhe esityeni, nguye lowo uya kundihlangula. UNyana woMntu uza kuhamba njengoko kubhalwe ngaye; yeha ke loo mntu uNyana woMntu aya kuhlangulwa nguye! Ilungile kuloo ndoda ingekazalwa.' Waphendula uYuda, wathi, Ingaba ndim, yini na, Mfundisi? Wathi ke yena kuye, Uselutshilo nawe. Kwathi, akuba esidla, uYesu wasithabatha isonka, wathi akusikelela, wawaneka, wanika abafundi, wathi, Thabathani nidle, ngumzimba wam lo. Wayithabatha nendebe, wayisikelela, wabanika, wathi: ‘Selani kuyo nonke; kuba ligazi lam, igazi lomnqophiso omtsha, eliphalala ukuze abaninzi baxolele izono. Ndithi ke kuni, Andisayi kusela kwesi siqhamo somdiliya, kuthabathela kweli xesha, kude kube yiloo mini sukuba ndisisela nani, siya kuba ntsha ebukumkanini bukaBawo. Ke kaloku kwathi, bakuba begqibile ukudumisa, baphuma baya eNtabeni yemiNquma.
  (Nini njl.)
  2. IHaftarah:

  Kwaye iDept.man Anoim: 17 Slhni Lhbs Lnsbri-lb Lkra Lsboim Dror kunye neLaorim Fkh-koh Lslh Rtzotzim Hfsim Lkra Snt-rtzon Lihoh: 18 kwaye kwenzeka ukuya kufikelela kwi-Gll At-hsfr kunye ne-Isibho Al-hhzn kunye ne-Isb. noAini Cl-asr Bbit Hcnst Nsaot Alio: 19 Ihl waza wathi Alihm Hiom Masizalise esi sibhalo ngeendlebe zenu.
  (Lucas D)

 3. Yazi ntoni?Masiyishwankathele kube kanye!

  Ukuba iTorah yomlomo evela kuThixo ayinakuphikisa iTorah ebhaliweyo iyavumelana?
  Ngoko kwenzeka njani ukuba amabango abahlali athi "ungadli" ubhekisela koorabi kwaye bavumelekile ukuba bongeze i-mitzvot eninzi njengoko bethanda? Oku kunye nangaphezulu kuphula isithintelo "Uze ungongezeli, kuba into ndikuwisela umthetho, uze unganciphisi kuwo, ukuba uwugcine umthetho nomthetho.

  1. Ewe, mhlawumbi iya kuba kanye. Ngaloo ndlela ihlala isebenza nawe. Xa ndiphendula wamkele kwangoko kwaye udlulele kwisihloko esilandelayo. Into ebizwa kanye kwaye yonke.

   Lo mbuzo onobugocigoci kwaye unzima (ndithemba ukuba ndiya kubuya kwesi sibetho esimangalisayo. Ngokwenene "iwile kwaye ayiyi kubuya ivuke intombi yakwaSirayeli") sele ibuzwe ngulowo wangaphambili, kwaye kukho iingxabano ezahlukeneyo malunga nalo. Phofu sele enyuse iindevu.

   Nege njenge,
   Okokuqala, ngokuqinisekileyo kunokubakho ukuchasana phakathi kwe "Torahs" (okanye phakathi kweDeresh kunye nePesht), njengoko ndichaze kwiikholamu zam.
   Okwesibini, asivumi ngenene ingcinga yakho engenasihlahla malunga "awuyi kuhamba". Jonga kwikholamu yesi-6 (ngokubanzi, kuyacetyiswa ukuba ufunde, kwaye ngamanye amaxesha uzame ukuyiqonda into endiyibhalayo ngaphambi kokuba ndixoxe ngeenkcazo zam). Izilumko zinegunya lokuwisa umthetho nokutolika iTorah, yaye kubhaliwe kwathiwa, “Awuyi kufa.”
   Okwesithathu, akuvumelekanga ukongeza i-mitzvos, kodwa kuvumelekile kwaye kuyimfuneko ukulungisa imimiselo kunye nokwenza imimiselo xa kuyimfuneko (ukwenza utshintsho kwi-shift yam), kwaye kuthiwa "unganiki" kwaye "kangangoko unako" (kuMaimonides. KuMaimonides umthombo wahlukile). Eneneni, uMaimonides ubhala ekuqaleni kwendinyana yesi-XNUMX kaMiriam ukuba iB’D esongeza ummiselo okanye ummiselo imele ibonise ukuba le asiyoDauriyta halakhah ukuze angadluli eBel Tosef. Khona kuphi ukuphikisana apha? Ngaba kungenxa yokuba kukho isithintelo esingenakoyiswa ukuba asivumelekanga ukuba siwise imithetho yelizwe? Mhlawumbi le Bell ayizukongeza? Ukongezwa kokongezwa kwe-mitzvos kwinkqubo ye-Dauriyta mitzvot kwaye kungekhona ukongezwa kweminye imithetho.
   Nangona abanye ooRishonim bebanga ukuba akukho sithintelo kwizilumko (kwaye mhlawumbi nakubantu abaqhelekileyo) ukongeza i-mitzvah, kwaye "i-Bel Tosef" ijongene nokongeza nokutshintsha iinkcukacha ze-mitzvah (njengokufaka intambo kwi-tassel okanye i-parsha kwi-tefillin).
   Sisifundo esifutshane kumlenze omnye, kwaye ndiqinisekile ukuba ngoku siwuvale umcimbi kube kanye njengoko ubhalile.

 4. Ohloniphekileyo, ungawuchaza umahluko phakathi kwe-mitzvot evela eThekwini kunye ne-mitzvot yaseDauriyta? Kutheni usikelele i-Durban mitzvah kwi-Ahma Akbo?
  Ngakolunye uhlangothi, uthi akuvumelekanga ukongeza i-mitzvos, kodwa kuvumelekile ukongeza imimiselo, njl., Kwaye nina abahlakaniphileyo bongeze intsikelelo yokukhanyisa amakhandlela eHanukkah.

  Akukho mntu ulumkileyo, kungakhathaliseki ukuba ulumke kangakanani na, unegunya lokuwisa umthetho nokutolika iTorah phantsi kwazo naziphi na iimeko. Simele sibambelele kwinkcazo kaMoshe Rabbeinu, ekuphela kwayo esayifumana eHorev, njengoko kubhaliwe ngokucacileyo, "Ekubeni uMoses wayicacisa le Torah," ngoko - kuphela amagqabantshintshi kunye neenkcazo zamazwi kaThixo ezivela eSinayi. Kwaye yonke into ebhaliweyo kwiGemara engayitolikiyo kwaye ichaze iimpungutye zeTorah - andinambopheleleko yokubamamela okanye ndibazi.

  1. Ndandingayiqondi yonke le mibuzo. Ngaba bubudenge, ubungendawo, okanye ikratshi:
   Ngokuphathelele intsikelelo ka-Akavu, iGemara ngeShabbat sele ixoxile ngale nto kwaye yathi iphinde yakhankanya iDurban kwi "La Tesur."
   2. Ukukhanyisa ikhandlela le-Chanukah akuwona umthetho we-shift, njengoko lo mthetho uthethwa kuphela malunga nemimiselo kunye nokugcinwa. Apha kwenziwa ngenxa yegunya lokuwisa imithetho engakumbi (ukuba ayinikelwanga njengomthetho weTorah), leyo uMaimonides awayifundayo kuyo “uze ungayishenxisi.”
   Kwaye ukwazi ukuba kwiHaggadah (ngokwengcaciso yeHatas) ikhandlela leHanukkah kunye neMegillah kwiPurim zivela eDauriyta ekubeni zifundiswa kwiPesach Koch (kwaye zeziphi iilebhu zenkululeko zithi izibongo, ukusuka ekufeni ukuya ebomini kungekhona kakhulu) . Kuyavunywa ukuba iqinile kwindlela yakhe, kwaye akukho ndawo apha.
   3. Izilumko zezizukulwana zinegunya elipheleleyo lokutolika iTorah neSanhedrin neTalmud nazo zinegunya lokuwisa umthetho, yaye oku koko siye sakufunda ngokuthi “uze ungakushiyi” yaye “kangangoko kuthanda kwakho.” Kwaye abo babambelela kuphela kwiinkcazo zikaMoshe Rabbeinu (ongenakukwazi kakade kubo ngaphandle kwesithethe sikaToshba'af) baluhlobo oluthile kunye nabaqhekeki, kwaye bazizidenge.

 5. Molo kwakhona,
  Enkosi ngempendulo ekhawulezileyo, kuthekani ngamakhandlela eShabbat oHloniphekileyo uRabhi owalungisa oku? Kwaye kwakutheni ukuze singabi sayibala le mitzvah iphuma kwiTorah? Iyintoni injongo yokwahlula i-mitzvos yaseThekwini kwi-mitzvos ka-Gd? Ungakhankanyi "nokuba kungalunganga, nokuba yi-shoggin - yiva kwilizwi labo."
  Kumazwi akho kuphuma imbeko yomfundisi, owathi kuMoses uMoses Rabbeinu wadlulayo waza watshintsha kakhulu, uyayivuma loo nto?
  Ngendlela, kubhaliwe kwi "Avot" ukuba uMoses wamkela iTorah evela eSinayi waza wayinika uYoshuwa ... Kwaye apha ndabonisa ukuba uMoses Rabbeinu wayinika abantu njengoko kubhaliwe "ibekwe emlonyeni wabo" - njani iyasebenza?

  1. Ekubeni umbuzo uvela kwakhona kwaye kwakhona ngexesha elinye kwimisonto emininzi phantsi kwee-nicks ezimbalwa ezahlukeneyo, mhlawumbi i-troll.
   Ndicinga ukuba umbuzo olandelayo uya kuba kutheni iintloko zamaBhabheli zi-oval (jonga iShabbat no aa). Ndazibuza ukuba kwakusafanelekile ukulandela isiko likaRabbi Frieda (Eruvin Ned AB) ngeli xesha, kunye nokuphendula i-troll eyenza umbuzo ofanayo amaxesha angama-400 nzima (phantsi kwe-nick eyahlukileyo).

   Ukuba uyafuna ndinokunika uluhlu lwemithetho yaseThekwini kwaye kuya kukugcinela ukukhangela ukuphakamisa umbuzo ofanayo rhoqo malunga nomthetho owahlukileyo waseThekwini. Kodwa ke ndiza kukunika elinye icebiso elinengqiqo: ukuba ubuza umbuzo omnye ngokuphindaphindiweyo ngamagama ahlukeneyo ngexesha ngalinye malunga neHalacha eyahlukileyo yaseThekwini ayibi ngumbuzo owahlukileyo, kwaye ngokuqinisekileyo ayingombuzo ongcono.

   Ngokuphathelele ubunzima bakho obutsha "ekubekeni emlonyeni wabo" le sele iyindlela entsha. Ngoku sidlulele kwizithili ezingenamsebenzi. Iyandimangalisa into yokuba ayikhange indenze kubenzima kum kule vesi yoba usisi kaLotan uzonqanda okanye kwinto yokuba uMigo angamkhupheli ngaphandle uAmrinen, ukusuka apho kungqinwe ngokucacileyo ukuba iTorah esinayo asiyo kaMoshe. yaye bubungqina obusengqiqweni bokuba ubuYuda bubuxoki.
   Ndimele nditsho ukuba ndiyabubona apha amandla engxabano, ukuqonda kunye nokucinga okuboniswe kwividiyo, kwaye andiyi kumangaliswa ukuba ikhadi lexilongo aliyonto ngaphandle kwesithethi esisuka apho.

  2. Ukuba urabi unomothuko ovela kuMishael Gargamel kunye nabahlobo babo. IiTrolls ezintathu.

   Lonto ayithethi ukuba ngunyana wam...

   Kubi kakhulu ukubhala ngendlela enobundlobongela ngenxa yentekelelo engalunganga.

 6. Kubo bonke ooMesiya, bendifuna ukubuza malunga nokukholelwa kwenu kumnqophiso “omtsha”:
  KwiTestamente eNdala kubhaliwe kwathiwa: KwiNdumiso KJV ::

  Kwihlabathi likaThixo – ilizwi lakho limi emazulwini.
  Kwisizukulwana nakwisizukulwana, ukholo lwenu; Land drive, kwaye ume
  Ubulungisa bakho bugwebele ihlabathi; Nemfundiso yakho iyinyaniso
  Idabi lakhe, abasukela amanyala; Suka ezimfundisweni zakho.
  Usondele wena Yehova; Yaye yonke imiyalelo yakho iyinyaniso.
  Bendisazi ngenxa engaphambili ngezingqiniso zakho, Ngokuba akuqinisekanga.

  Ngoko akukho ndawo yomnye umnqophiso owahlukileyo okanye ongaphantsi kowokuqala.
  Masive kuwe... nganye nganye ndicela
  Ndiyanithemba ke, nokuba niyakwazi ukuyibulela inyaniso, niya kuba ngamaYuda amoyikayo uThixo, ngawo umthetho.
  Ukuba uye waqaphela uKumkani uDavide uxolo malube phezu kwakhe ukuba abo bayishiyayo imfundiso kaThixo abakho ngaphantsi kwabatshutshisi bokuziphatha okubi.
  Yeyiphi ingcaciso oza kuyizisa kuPope? Kuba mhlawumbi awukwazi ukuphuma kuyo!

  1. Impendulo kuRabhi.
   UKumkani uDavide kunye neeNdumiso womelele kwaye ubongwe kwaye ilizwi likaYehova libe yinyaniso.
   UYehova wathetha ngomlomo womprofeti uYeremiya isahluko no.
   Ke ngoko, sigwetyelwe ukufa, kungekho nceba, kwanobabalo lukaThixo, oluya kusizilungisa ngomnqophiso omtsha, njengoko kubhalwe kuzo izibhalo, kwaneendawo ezininzi.
   Phofu ke, ithini iNdumiso isahluko sesibini?
   INdumiso XNUMX?
   Kuthekani ngoDaniyeli oprofeta kwisahluko sesithoba ivesi yamashumi amabini anesibini
   Ixesha lokuza kukaMesiya.
   Kwaye uMalaki XNUMX ivesi a
   UIsaya Ng
   UZakariya XNUMX ivesi XNUMX Imini apho siya kumazi uMesiya esamhlaba ekubetheleleni kukaYesu ngegama.
   kwaye…. IBhayibhile yonke yalatha kuKristu uSirayeli uYesu.
   Izazi zithi bonke abaprofeti bathetha noKristu.
   Ngaba, Rabhi, ufanele ukuba uqhelene nazo zonke izibhalo?!
   Ukongeza kwiTestamente eNtsha, kukho eminye iminqophiso awayenzayo uThixo.
   Iimbumba ezingumzekelo ziqhelekile kwabaninzi.
   UNowa,
   Umnqophiso ka-Abraham, uIsake, uYakobi.
   UBrit Moses,
   Umnqophiso kaDavide,
   Kwaye iTestamente eNtsha.

 7. Ekuvuselelweni kukaRambo,
  Ibali likathixo laphela kunyaka ophelileyo. Yini na ukuba uze ngequbuliso ukuza kuyihlaziya?

  “UYehova wathetha ngomlomo womprofeti uYeremiya isahluko no. ”
  Ukhankanywe kwezinye iindinyana ngumnqophiso wehlabathi ukuze ukuqonda kwakho kube kukuphikisana neevesi.

  Umnqophiso weMitzvos (inxalenye yeTorah):
  35 Oonyana bakaSirayeli bayigcina ke isabatha, ukuba bayenze isabatha kwizizukulwana zabo: ingumnqophiso ongunaphakade. ( Eksodus XNUMX:XNUMX .
  42 Ngomhla wesabatha sowugcina phambi koYehova ngamaxesha onke, phakathi koonyana bakaSirayeli: ngumnqophiso ongunaphakade. ( Levitikus XNUMX:XNUMX ) Ufundo olukhulu.
  55 Yena nembewu yakhe emva kwakhe waba nomnqophiso wobubingeleli obungunaphakade, awammonelayo uThixo wakhe, wabacamagushela oonyana bakaSirayeli. (Entlango XNUMX:XNUMX / Ufundo olukhulu)
  Umnqophiso wokunxibelelana noThixo:
  49 Noko ke, baba ezweni leentshaba zabo, abatyhafa, abatyeka kumtshakazi wabo, ukuba bawaphule umnqophiso wam nabo; ngokuba ndiyiNkosi uYehova. (ILevitikus XNUMX: MD / Ufundo olukhulu)
  105 Senyuka isithunywa sikaYehova evilini, siya kulila, sathi, Ndiya kuninyusa niphume eYiputa, ndinise ezweni laseYiputa. (ABagwebi XNUMX: XNUMX / Izifundo Ezinkulu)
  234 UYakobi wenza umnqophiso noSirayeli, waba ngumnqophiso ongunaphakade. (INdumiso XNUMX:XNUMX)

  Ukuba kunjalo, asinanto ngaphandle kokwenza oko urabhi apha ehlala ephinda umgaqo weLex specialis.
  Ngamanye amaxesha i-okima encinci iyenziwa. Kwaye injongo yomanyano olutsha ayingomalungiselelo amatsha. Kodwa mhlawumbi njengomnqophiso wobuhlobo (uDavide noYonatan) umnqophiso womtshato (njengakwiiNdumiso).
  Okomzuzwana, ayisiyiyo le nto uyithethileyo ekupheleni kwentetho yakho. Iimbumba ezingumzekelo ziqhelekile kwabaninzi. UBrit Noach, uBrit Avraham, uYitsak, uYakobi. UMnqophiso kaMoses, uMnqophiso kaDavide, neTestamente eNtsha.”
  Kutheni ke ndisithi umnqophiso okwiindinyana ezikuYeremiya uluhlobo olucingayo?!

  Yintoni nayo ioli yayifanele ukufunda isahluko sonke, kwaye ingafani nendlela yobuvangeli basemazweni ethatha iindinyana / iinxalenye zeendinyana ngaphandle komxholo.
  Ekuqaleni kwesahluko XNUMX (esi sahluko singasentla) sithetha ngokuthinjwa, emva koko kwindinyana ye-XNUMX imalunga nentla elungile yakwaSirayeli, emva koko imalunga noRakeli ekhala ekuthinjweni kwaye uThixo uyamthuthuzela "kukho umvuzo wokuphila." isenzo sakho". Emva koko kwindinyana yama-XNUMX imalunga nentsikelelo yexesha elizayo kuSirayeli kunye nokutyalwa kukaSirayeli emhlabeni wakhe kwaye emva koko kuza iindinyana ezidumileyo eziza kwenzeka kwixesha elizayo ukuza kwenza umnqophiso omtsha.

  Ke nakwindlela yakho ukuba uthi le yimithetho emitsha kunye nomnqophiso omtsha nokuba ufuna ukuyitolika njani.
  Ukanti ngokwesahluko ayithethi kwaphela ngoYesu.

  Kwaye nokuba utyhala ngenkani ukuba yonke iNcwadi kaYeremiya / Isahluko / iTorah ngaphandle kwezi ndinyana izongezo zamva zehlelo loorabhi. Uhlala ubona ukuba neendinyana ngokwazo azithethi ngoYesu.

  “Kwathi, ndakugqiba ukuwanikela, ndawagxotha, ndiwaqoba, ndiwatshabalalise, ndiwatshabalalise; Ngaloo mihla abasayi kuba sathi, ooyise badla amanqatha; Oonyana ababini, uTikhina. Ukuba umntu uthe wafa ngobugwenxa bakhe, wonke umntu osidlayo isidumbu sodla kuso. Yabona, kuza imihla, utsho uYehova; Ndenza ke indlu kaSirayeli, nendlu kaYuda, umnqophiso omtsha. Ungabi njengomnqophiso endawenza nooyise, mini ndababamba ngesandla, ndibakhupha ezweni laseYiputa; Yabonani, nguwo lo umnqophiso, endiya kuwazisa indlu kaSirayeli emva kwaloo mihla, utsho uYehova; BendinguThixo wabo, ndiyakuba yintoni na ebantwini? I-LEF kwaye ingashiywanga, satshata nomtshana wakhe ukuba abeke ityala, ngokunyanisekileyo, kuye, iGauna, iBedouin-Yehava - iTherech Establishment - Nayiphi na.

  Umntu unokuqonda ngokulula kwiindinyana ozizise ukuba isiprofeto sabo asizalisekanga konke konke. Ukwenza okulungileyo nomyalelo weNkosi akukho namnye umva entliziyweni yakhe. NdandinguThixo wabo, yaye ndiya kuba yintoni na ebantwini?
  Idoji eqinisekileyo efana nenye enokufumaneka apha ngobuninzi kwisiza! Uqhekeko oluthile lugalelwa apha emanzini. Ukuba nokuba ngexesha 'loMnqophiso oMdala', abantu baye kumfundisi wabo ukuze bafunde ukholo kwakungayi kwenzeka kuMnqophiso oMtsha. Abayi kuba safunda elowo ummelwane wakhe, elowo umzalwana wakhe, esithi, Mazini uYehova.

  Kwaye ukuba uya kwiindawo zabaqhekeki (ukuba ufuna ukuba yimalini endiya kukuthumelela yona) uya kubona ukuba isiphelo sesiprofeto asizange sibe khona.

  Ngokuba bonke bendazi ngobuncinane babo, nangobukhulu babo, utsho uYehova; ”

  As for the sequel sele ndidiniwe namhlanje ukuphendula (bendinosuku olunzima namhlanje). Mhlawumbi ndizobhala ngomso ukuba ndifumene ixesha.
  Eminye imibuzo inokufundwa ngolwimi olucacileyo kwincwadi kaRabbi Nissim Ohana "Yazi into oya kuphendula ngayo". Wabhala iimpendulo kuMufti waseGaza ukuba abavangeli basemazweni bathimba isibhedlele esikweso sixeko.” Intshayelelo ebangel’ umdla anayo kule ncwadi. Uya kubufumana kubuncwane bobulumko.

  Enoba kuyintoni na, umzekelo wempendulo yomvangeli wasemazweni okhoyo uphathelele nezinye iindinyana oze nazo.
  A. Amabango abavangeli basemazweni akangomazwi alula. Kwaye nokuba iqhelekile ukuba ibe nye. Nangona kukho ukwenza lula ngokulinganayo ukuba akukho kakhulu ngakumbi.
  B. Azihambelani nomxholo wesiqendu.
  Isithathu. Zifihlwe kuManu noBeya.

  Incwadi endibhekiselele kuyo ibonisa oku kwi-doge eninzi. [Kodwa malunga neTestamente eNtsha khange athethe mhlawumbi ibiyinto entsha ephantsi yesithixo kule minyaka ilishumi idlulileyo. Ndiye ndawongwa ngokubhala lo mbandela kwimizuzu embalwa, ndicinga ukuba ndizakuba neengxoxo ezininzi ngakumbi ukuba ndithe ndavula iivesi, hayi xa amehlo evalekile…]

  1. Molo mhlobo / bhuti wam.
   Ndiphendula umbuzo karabhi othi "ngubani onokuphuma kulento" ndiye ndaphendula noba bekunonyaka uphelileyo.
   Andiqondi ukuba impendulo yakho inento yokwenza nokugcina iShabbat kunye ne mitzvos?! Asiyiyo le nto siyixubusha apha, kodwa ukuba ungubani na uMesiya kaSirayeli.
   Usenokuba udiniwe kodwa ukuba ungene uzondilungisa kwaye uphikise, ndicela uphendule imibuzo edlulileyo.
   Ebhayibhileni kubhaliwe kwathiwa iintlanga ziya kunqwenela uThixo ziqubude kuye kwaye uThixo uya kuba sisikhanyiso kwiiNtlanga.
   Ihlabathi Elikhulu Namhlanje Ngokwabani Na Owazi UThixo kaSirayeli?
   Yintoni enye endinokuyithetha?.?! Kukho into eninzi yokuthetha kwaye inomdla kwingxoxo.
   UMesiya nguThixo ngokwakhe, njengoko kubhaliwe kwathiwa:
   Waqala ke ngoko ukuba uThixo azityhile kuthi kwaye enze icebo lakhe.
   Isaya XNUMX indinyana ngesandla
   Isaya XNUMX ivesi XNUMX.
   Yaye yintoni umsebenzi wayo: Isaya isahluko sa
   UIsaya Isahluko IX
   Funda kude kube sekupheleni kunye nokugxekwa ukuba uThixo uyabagxeka abantu bakhe.
   Ekugqibeleni iindaba ezilungileyo
   U-Isaya Meg nako konke okulungileyo ukufuna nokuthembela ku-Gd.
   Yenza lula ngokwaneleyo ukuze uzifumanele ngokwakho ukuba ngubani na uThixo kunye noMesiya wakhe.
   Ubukumkani bamazulu busondele!
   Uya kusikelelwa.

 8. Ndiyabona ukuba ususa imibuzo njengomthunywa wevangeli oqeqeshiweyo.

  Akukho kungqamana phakathi kwale nto ugqiba kuyikhankanya kunye nale uyibhale ngaphambili. Kwaye ndiyiphendule kakuhle le ubuyibuza. I-mitzvos yinkalo enye kuphela yempendulo. Andazi nje ukuba yintoni na ukuqonda kwakho malunga nombono "womnqophiso omtsha" ofuna inkolo entsha. Kwaye ke ndadubula kuyo nayiphi na ingqiqo ongayi kuba nayo, kwaye kwinkqubo yokubonisa ukuba isiprofeto sasingekafiki. Izinto zicacile Kubi kakhulu ukuba uyekile kumhlathi wokuqala.

 9. Kubalulekile kum ukuba ndiphawule njengomfana wehlabathi okhangela iimpendulo ezithile ngokuphathelele eli qela - nangona kungekho xabiso lokwenene kwiingxoxo zabo, kodwa bayakwazi ukuwenza kakuhle umsebenzi wabo.
  Ukusetyenziswa kwabo ngexabiso eliphantsi lokwabelana ngesondo, ukuhlela okulungele ulutsha kunye nazo zonke iintlobo zezinye iindlela zedijithali kubenza babe liqela eliyingozi.
  Qhubeka nokusebenza kwaye uphikise umxholo wabo.

  1. UMehdi Ingxaki enkulu kubo kukuba abanayo ingqibelelo.
   A. Abavumeli ukuba babhale amagqabaza, kodwa kuphela abo bathukayo baze bacinge ukuba abananto yakuyithetha kubo.
   B. Balala kwiingxoxo ezikhululekileyo.
   Isithathu. Bazenzisa, masithi babonisa ukuba oorabhi bayoyika ukudibana nabo kwaye babamemele kwingxoxo-mpikiswano evulekileyo ngokuchasene nabani na ovumayo, kodwa xa umntu evumayo mhlawumbi akayihoyi, okanye imbi kakhulu, ayibhale kwakhona inkcazo yakhe kwaye athumele i-fake comment. indawo yabo… njengoko wabhala engafuni! Iyacaphukisa ngokuphambeneyo.
   D. Bazama ukucutha iividiyo ezibanga i-copyright, kwiividiyo eziye zaphendula kubo kwaye ekugqibeleni baye basika iinxalenye zeevidiyo zabo!

Shiya uluvo