אין הולכים בממון אחר הרוב – איזה סוג רוב

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיאין הולכים בממון אחר הרוב – איזה סוג רוב
אורן שאל לפני 3 שנים

שלום הרב,
בהמשך לסדרת השיעורים האחרונה ברעננה על רוב בהלכה ובכלל, נזכרתי בשאלה שמחכה אצלי כבר הרבה זמן לגבי הגמרא בבבא מציעא דף כב עמוד ב:

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: וכי מאחר דאיתותב רבא, הני תמרי דזיקא היכי אכלינן להו? אמר ליה: כיון דאיכא שקצים ורמשים דקא אכלי להו, מעיקרא יאושי מיאש מנייהו. יתמי דלאו בני מחילה נינהו מאי? – אמר ליה: באגא בארעא דיתמי לא מחזקינן. – מוחזק ועומד מאי? כרכתא מאי? – אמר ליה: אסירן.

ורש”י פירש שם:

באגא בארעא דיתמי לא מחזקינן – אין עלינו להחזיק כל הבקעה בחזקת הקרקע של יתומין, ולאסור כל התמרים משום ספק קרקע של יתומים, אלא הולכין אחר הרוב.

וקשה, שהרי אין הולכין בממון אחר הרוב. אולי זה קשור איכשהו להבחנות שעשית בשיעורים האחרונים בין רוב דאיתא וליתא קמן?
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

זה קשור. כידוע יש כמה שיטות בעניין הליכה אחר הרוב בממון: יש המחלקים בין רוב דאיתא וליתא קמן. יש אומרים שלשמואל לא הולכים אחר הרוב למעט רוב בבי”ד שהוא חריג (תוס’ ב”ק כז). יש אומרים שדווקא ברוב לרידיא לא הולכים אחר הרוב (תוס’ סנהדרין ג) ועוד הרבה.
אבל שים לב שמפורש בגמרא שיש מצבים שבהם הולכים אחר הרוב, וזה כמובן חייב להיות מוסכם לכל השיטות. למשל, כשאדם טוען שפרע בתוך הזמן מוציאים ממנו ממון (ב”ב ה). אבל יש מיעוט שפורע בתוך הזמן? דומני שהסברתי שם את ההבדל בין רוב לחזקה. חזקה היא רוב שיש ביסודו הסבר מכניסטי. ולפיו כן הולכים גם בממון. כך מפורש בכמה וכמה סוגיות.
דוגמה נוספת היא בכתובות טז רע”ב רוב בתולות נישאות יש להן קול, והולכים אחריו. אמנם תוס’ שם מסביר שזה רק לשיטת רב, אבל ראשונים אחרים (כמו בעה”מ ועוד) אומרים שזה גם לשמואל. ועוד הרבה על זו הדרך.

isaac perlmutter הגיב לפני 3 שנים

שלום, אני לומד אצל עוד דויד שפירו, הסדרי נושים וחדלות פרעון, כולל שותים מהמאה ה15, שאלתי רב זה רוב החייבים או רוב ההון שחייבים? בדין האזרחי יש שילוב של 50% מהחוב+ 75% מהנושים עלמנת שהרוב יכפה הסדר על מיעוט הנושים

מיכי הגיב לפני 3 שנים

לא חושב שיש לזה תשובה מוסכמת. ההחלטה על החזר החובות היא לפי סדר ההלוואות והשעבודים, וההחלטה לסדר לבע”ח היא של בי”ד. חדלות פרעון והסדרים עד כמה שבכלל יש להם מקור (למשל בסוגיית שלושה שהטילו לכיס) גם הם נקבעים על ידי ההלכה ולא על ידי הנושים.
אם יש מקורות בשו”תים ובפוסקים זה עניין לסברתו של פוסק זה או אחר, ולדעתי אין לזה מעמד הלכתי (לכל היותר כמנהג). את זה אפשר לחפש באוצר הפוסקים.

השאר תגובה

Back to top button