בעניין חב לאחריני

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיבעניין חב לאחריני
Dd שאל לפני 2 שנים

שלום הגמ בב״מ (י.) אומרת שתופס לבע״ח במקום שחב לאחרים לא קנה משום שלאו כל כמיניה לזכות לזה כדי לחוב לאחרים (ולפי רוב הראשונים איירי אפילו כשעשאו שליח) ואם כן למה הגמ בדף (י:) אומרת שאין שליחות לדבר עבירה אבל במקום שליכא  בר חיובא כן יהיה מועיל כגון בחצר או אשה או עבד ששלחתי אותם לגנוב אבל איך הדבר יכול להועיל הרי לכאורה אין לך חב לאחרים גדול מזה וכן לשיטת הרן שצריך שלוחו של בעל הממון כדי שהשליחות תעבוד אם כן למה הגמרא לא אומרת שלשלוח שליח לגנוב לא יעבוד מדין שלוחו של בעל הממון ולא צריך להגיע לעניין של שליחות לדבר עבירה אשמח שכבודו יבהיר את הנושא תודה 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

אם התופס לבע"ח יתכוון לזכות עבור הזוכה באיסור, נראה שזה יועיל מדין גניבה אבל לא מדין תפיסה. הרי אם גזלת החפץ גזול. זו עובדה ולכן היא לא תלויה בשאלה האם זה "מועיל" או לא. השאלה האם משהו מועיל קיימת רק במקום שאתה מנסה לפעול לפי ההלכה ולא כשאתה רוצה לגזול. גם אם שלחתי קוף לגזול ממך עבורי זה "מועיל". הוא הדין לגבי שלוחו של בעל הממון.

Dd הגיב לפני 2 שנים

כן אבל תופס לבעל חוב הוא לא פועל לפי ההלכה למ״ד לא קנה אם כן למה הגמרא לא מנמקת שהתפיסה לא מועילה בגלל שזו שליחות לדבר עבירה

Dd הגיב לפני 2 שנים

ועוד שאלה בנידון הקצוח (סימן קפב) מביא את הנובי שאי אפשר לשלוח שליח לגרש אשה בע״כ כי זה חב לאחריני ודבריו נסתרים מגמרות מפורשות אבל לעניין הסברא מה ההבדל בין לשלוח אשה לגרש אשה בע״כ שזה בסדר ותפיסה לבעל חוב זה לא בסדר ?

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

הדיון הוא האם קנה או לא. אתה רוצה להניח שלא קנה ואז לבטל זאת בגלל שליח לדבר עבירה? השאלה האם זה מוגדר כעבירה.

לגרש אישה בע"כ זה בסדר (מעיקר הדין. אני מתעלם כרגע מחדר"ג שהפך זאת לעבירה) כי כל הכוח מצוי ביד הבעל. האישה אינה צד בעל זכויות לעניין זה. לכן זה לא נחשב חב לאחריניה. אני יכול לשלוח שליח לאסור רכוש שלי על אחרים למרות שזה חב לאחריניה, מפני שכל הזכויות בדבר הן שלי. לעומת זאת, בתפיסה לבע"ח יש בחוב זכויות גם לאחרים ולכן זה חב לאחריניה.

Dd הגיב לפני 2 שנים

תודה רבה לרב עוד שאלה אחרונה בנידון של הסוגיא רב יוחנן סובר שמגביה מציאה לחבירו קנה ומקשים הראשונים שהרי אותו רב יוחנן סובר שתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה ולכאורה נא בהא תליא ותירץ הראש בשם ר״ת שמכיוון שבמציאה יש לתופס מיגו דזכי לנפשיה אז זה מהני למרות שחב לאחרים והראש בגיטין כתב שהטעם של תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה הוא שהמשלח אין לו כח למנות שליח כשזה חב לאחרים על הדרך ואם כן מה התירוץ שלו עזר הרי אם הבעיה במשלח מה אכפת לי שיש מיגו לשליח הרי החסרון הוא במשלח תודה לכבודו וסליחה על הטרחה

מיכי הגיב לפני 2 שנים

אם יש מיגו לשליח אז היכולת שלו לפעול לא מבוססת על המשלח ולכן לא צריך מינוי. זה עובד כמו "זכין".

Dd הגיב לפני 2 שנים

אבל שיטת הראש שזכייה מדין שליחות כך מבוא למסקנה בקידושין

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

אמנם רבו הבלבולים ביחס לחקירה הזאת של זכין מטעם שליחות. לנדון דידן אין שום קשר לשאלת זכין מטעם שליחות. לית מאן דפליג שמי שפועל מדין "זכין" אינו צריך מינוי. אמנם אם זה בגלל שיש מינוי מכללא אז כאן באמת זה לא אמור לפעול, אבל אני דיברתי לשיטה שבכלל לא צריך מינוי.

Dd הגיב לפני 2 שנים

אני למדתי שזה גוף שיטת התוס ( וממילא גם הראש) שאין לחלק בין עשאו שליח ללא עשאו שליח משום שגם בלא עשאו שליח נחשב שיש כאן מינוי ואין שום הבדל בין שני הדינים ואילו רשע גם סובר שזכייה מטעם שליחות (כמבואר להדיא בגיטין ט. ד״ה יחזור) אלא שרשי מחלק בין שליחות עם מינוי לשליחות בלי מינוי

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

אז הנה הראיה שזה לא נכון.

השאר תגובה

Back to top button