בקשר לאומדנאות

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיבקשר לאומדנאות
דודי שאל לפני 5 שנים

בס”ד
בישיבה בה אני לומד עוסקים ברגע בסוגיא הנוגעת לאונס בתנאי הקשור לגט , הסוגיא מופיעה במסכת כתובות דף ב’ ע”ב הסוגיא מתקשרת לנידון דומה במסכת נדרים כמדומני דף כז ע”א שם המשנה עוסקת במודר על מנת שיבוא לאכול וארע אונס בהגעת המודר לעניין האכילה שהוא פטור מצד האונס , הר”ן ועוד ראשונים מבארים את הדין שהוא משום שלא על דעת כן נדר , דהיינו אומדנא , האם ניתן לומר שאומדנא כזו היא מעין תנאי נוסף שלא נאמר שבמידה ויחול אונס שאינו שכיח יתבטל התנאי וביטולו של התנאי הוא בסה”כ התקיימות התנאי הנ”ל שלא נאמר ? 

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

בפשטות כל אומדנא היא תנאי מכללא. כך גם לגבי מקח טעות ושיקולי “אדעתא דהכי” במקח וממכר.
ראה דבריי כאן:

ביטול קידושין מכוח אומדנא דמוכח[1]

דודי הגיב לפני 5 שנים

בס”ד
האם לפי”ז ניתן לומר שבכל מקרה של אונס בתנאי וכדו’ אליבא דהר”ן לא יהא פטור של אונס , כיון שהכל תלוי בתנאי , והאם יש ראשונים שסוברים שהפטור בתנאי הוא פטור של אונס והתנאי מתבטל ביטול גמור בעקבות כך ( ברש”י אפשר אולי להבין כך , אך האם ניתן לאשש זאת על ידי עוד דעות ) ?

דודי הגיב לפני 5 שנים

בס”ד
אני מתנצל אם התגובה הזאת נשלחה שוב , פשוט לא הופיע אצלי במחשב התגובה , בכל אופן התכוונתי לשאול בתגובה לתשובת הרב האם לפי”ז אליבא דהר”ן לעולם לא יהא פטור של אונס בתנאי , נדר וכדו’ אלא רק קיום התנאי , והאם יש ראשונים שכן סוברים שהפטור הוא פטור של אונס ומתבטל התנאי לגמרי ( ברש”י ניתן להבין כך , אולם רציתי לאשש זאת על ידי מקורות נוספים ) ?

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

מקווה שהבנתי את השאלה. הר”ן אומר שעל דעת כן לא נדר, ולכן התנאי לא מתבטל כשלעצמו אלא מסוייג היכא שנאנס. אבל אם לא נאנס התנאי בתוקף והגירושין תלויים בביאתו. ולדעת שאר הראשונים שלא תולים זאת באומדנא הרי מדובר בפטור של אונס. ככל הזכור לי, לפחות בסוגיית אונס בגיטין כך דעת רוב ככל הראשונים בכתובות שם, ולכן לא הבנתי איזה מקורות אתה מחפש. למשל, שיטת הרמב”ם בשיטתו המופלאה (כהגדרת המ”מ) שאם האדם שהתנה מת תוך יב חודש (כך שברור שהתנאי עתיד להתקיים – שלא יבוא) עדיין יש לחכות עד הסוף ורק אז התירוה להינשא. מוכח מכאן שלשיטתו התנאי קיים בהחלט והפטור הוא רק פטור של אונס, וכן עמא דבר. וכן כל הדיון בירושלמי על אונסא לאו כמאן דעבד (עם חלופי הגרסה בין ר”ל לריו”ח) מניח שמדובר בפטור אונס.

דודי הגיב לפני 5 שנים

יישר כח , רק להעיר שבדברי התוס’ רא”ש על הדף משמע נמי כשיטת הר”ן

Back to top button