גט, בני נח, והשפתי חכמים

שו”תקטגוריה: הלכהגט, בני נח, והשפתי חכמים
ח' שאל לפני 3 שנים

על הפסוק: “אמרי נא אחותי את”, כתב בשפתי חכמים:
“יש מקשים והיאך היה אברהם רוצה להכשילם באיסור אשת איש במה שיאמר להם שהיא אחותו ויש לומר שיאמר להם שהוא אחותו אבל מכל מקום היא אשת איש ובעלה במדינת הים ובזה יתורץ נמי מה שאמר וחיתה נפשי בגללך לא היה לו לומר אלא וחיתה נפשי אלא הכי היה אומר אברהם לשרה אני אדבר שאת אחותי ואשת איש את ובעלך הלך ממך ואני מחזר ומבקש אותו אולי אמצא אותו ויתן לך גט או שמא מת הוא ותנשא לאיש אחר ומ”ה יחיו אותי שלא יכשלו באיסור אשת איש ומשום הכי נתרצית נמי לזה כיון שיאמר להם שהיא ספק אשת איש בודאי לא ישכבו אצלה”
 
ולכאורה צריך ביאור, שהרי בני נח אין להם גירושין אלא “משיוציאנה מביתו וישלחנה לעצמה, או משתצא היא מתחת רשותו ותלך לה” (רמב”ם, הל’ מלכים פ”ט ה”ח) ומה הכוונה שמחפש את הבעל ויתן גט? 
אני יודע שבכלל כל הביאור של השפתי חכמים הוא ממש לא מוכרח, ובכל זאת אשמח לשמוע את דעתך כיצד ניתן ליישב את הדברים
 

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

ראה בריש פרשת דרכים(לבעל המל”מ, ר’ יהודה רוזאניס)  בשני הדרושים הראשונים שדן אי האבות יצאו מכלל בני נוח להחמיר או גם להקל. בכל אופן, לכו”ע לא היו ממש בני נוח, והיו צריכים להתיר נשותיהם בגט.
וכמובן שכל זה אינו אלא פלפול שלא קשור לפשוטו של מקרא.

הצעת הסבר הגיב לפני 3 שנים

בס”ד טו”ב בחשוון תש”פ

נלע”ד בפשטות להסביר את דברי ה’שפתי חכמים’, שהפלשתים אינם אמורים לדעת שלאברהם ושרה יש דין שונה משאר בני נח.

ואם כן כשישמעו ששרה נשואה לאדם אחר שנעלם – הרי יבינו שהיא ספק אשת איש, שהרי אם החליט בעלה לעזבה – הרי בכך חדלה להיות אשתו; אך אם דעת בעלה לחזור אליה – היא עדיין אשת איש

בברכה, ש”צ לוינגר

ברם, יש לדון לפי זה מה היתה ה’סלקא דעתך’ של אבימלך לקחתה? ואולי סבר אבימלך שנישואיה של שרה לבעל שנעלם בטלים למפרע, משום שיש ‘אומדנא דמוכח’ שאילו ידעה שבעלה ייעלם – לא היתה נישאת לו, וכפי שדנו כאן בטור ‘הפקעת קידושין: היבט הלכתי’ 🙂

ומ”ש בעל שפתי חכמים שאם יימצא בעלה שייתן לה גט’ לאו דווקא, אלא הכוונה שיגרש אותו בהודיעו שעזב אותה שלא על מנת לשוב’.

בברכה, ש”

ולגבי אבימלך ניתן לומר שסבר שמן הסתם אם תילקח לבית המלך – היא מסכימה להינשא לו ולעזוב את בעלה שנעלם, והרי בבני נח, גם אישה שמחליטה לסיים את הנישואין, מביאה בזה לפירוק הנישואין, וכדברי הרמב”ם.

וע"ד הפשט הגיב לפני 3 שנים

וע”ד הפשט נראה שאברהם סבר שכשיחשבו ששרה פנוייה לא ייקחוה בכוח, אלא יפנו לאחיה בהצעת שידוך כדרך הנכבדים, והוא כסוחר ממולח ימשוך את המשא ומתן ובינתיים ייגמר הרעב והוא יעזוב את המקום

בברכה, ש”צ

ח' הגיב לפני 3 שנים

כתבת: “אי האבות יצאו מכלל בני נוח להחמיר או גם להקל” – אבל כאן מדובר שזה גיס (לפי השםתי חכמים). ולו בפשטות היה הדין של הן נח. והדרא הקושיא

Back to top button