גיטין

EA שאל לפני 3 חודשים

גיטין י״ח. א״ל רבינא לרבא כתביה ואותביה בכיסתיה (פירוש, ימים רבים) דאי מפייסה תיפייס מאי (פירוש, מאי הועילו חכמים בתקנתם). 
אני בכלל לא הבנתי את השאלה, הרי זה גט מוקדם למהדרין ויהיה פסול, איך הקושיא של רבינא מתחילה ???? 
ביתר ביאור, הוא מניח שבט כזה כשר, ולכן שואל א״כ למה תקנו חכמים זמן הלא בכל זאת יכול לצאת תקלה גם עם הזמן. 
אבל זה לא מתחיל כי גט כזה פסול משום גט מוקדם! 
אלא א״כ תאמר ש״כתביה ואותביה בכיסתיה״ = ״כתביה וחתמיה ואותביה בכיסתיה״, 
נ״ל שזאת האפשרות היחידה וההכי סבירה, אבל מוצאים את הגמרא מפשטותה .. 
מה דעתך 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 חודשים

לא מבין את השאלה. איך תדע שהוא  מוקדם? הוא יכתוב גט עם זמן וישים בכיסו, וכשיתעורר צורך הוא יחפה  על בת אחותו. ברור שהוא החתים עדים, שהרי פשיטא שמדובר שאין עדי מסירה. אם יש עדי מסירה אז הוא לא יוכל לחפות וגם יידעו שהגט מוקדם.

EA הגיב לפני 3 חודשים

גט שנמסר בלי עדי מסירה הגירושין חלים ??? לא מיבעיא אליבא דר״א דעדי מסירה כרתי שפשוט שלא, אלא לר״מ מאי ?

בכלל בכל הסוגיא הזאת הבנתי שאין עדי מסירה אבל א״כ איך הגירושין חלים ?

mikyab צוות הגיב לפני 3 חודשים

לפי ר”מ ודאי שכן. גם לר”א זה חל לפי הרי”ף והרמב”ם (לשיטתם ר”א סובר גם עדי מסירה כרתי).

EA הגיב לפני 3 חודשים

תקנו זמן משום בת אחותו לר״י ופירש רשי וז״ל והיא אשתו ושמא תזנה תחתיו וחס עליה וכותב לה גט בלי זמן וכשמעידין עליה בבית דין מוציאה גיטה ואומרת גרושה הייתי באותה שעה עכ״ל.
וק״ל דהא העדים שחתמו על הגט זוכרים מתי חתמו ורואים שחתמו אחרי התאריך שעליו מעידים העדים שזנתה ??!
וא״ת שיכול להיות שלא זוכרים, אז י״ל ג״כ שעדי מסירה לא זוכרים מתי הייתה המסירה ! וא״כ שוב בקושיא של רבינא יכול להיות שהיו עדי מסירה. אני כרגע לא רואה נפקא מינה אם היו (ולא זוכרים) או לא היו בכלל, אבל בכל זאת…

EA הגיב לפני 3 חודשים

עוד שאלה ברשותך.
אמרנו שתקנו זמן משום בת אחותו, אבל גם אם תקנו זמן הבעל יכול לכתוב על הגט תאריך לא נכון לחפות על בת אחותו ?

mikyab צוות הגיב לפני 3 חודשים

כבר עניתי על כך. העדים שחותמים על הגט עושים זאת בעת הכתיבה ולא בעת המסירה. לכן יש לבעל גט עם תאריך והוא יכול לתת אותו לאישה מתי שירצה. ראה בר”ן שכתב שלפי הרי”ף בדעת ר”א עדי החתימה מהווים עדים על המסירה, כי אם רואים אצל האישה גט חתום עם עדים זה מוכיח שהגט נמסר. חזינן שהחתימה נעשית בזמן הכתיבה.
אם הבעל יכתוב תאריך לא נכון, אז העדים לא יחתמו או שעדי המסירה לא יאשרו.

EA הגיב לפני 3 חודשים

לא ענית על שאלתי. אני שואל למה בכלל צריך את תיקון הזמן, הלא כאשר העדים חותמים הם זוכרים באיזה תאריך חתמו, ואם אחר זמן מעידים עדים אחרים בבית דין שזנתה בתאריך, והיא מוציאה גיטה, יכולים הדיינים לקרוא לעדים שחתמו והם אומרים להם את תאריך החתימה, ורואים את תאריך החתימה מוקדם או מאוחר לזה של המעשה זנות!

mikyab צוות הגיב לפני 3 חודשים

למה אתה מניח שהעדים זוכרים את הזמן? לא רק שזה לא הכרחי אלא זה ממש לא סביר. מי יזכור תאריך מדויק של אירוע אחרי שבוע או חודש או שנה?

EA הגיב לפני 3 חודשים

זאת ועוד, גם אם נבין שתיקנו זמן משום בת אחותו, אבל מה זה קשור בת אחותו לגט מוקדם, למה גט מוקדם יהיה פסול משום בת אחותו, הלא אם הוא רוצה לחפות עליה הוא יכתוב לה גט כשר למהדרין ?!

mikyab צוות הגיב לפני 3 חודשים

לא הבנתי איך הוא יחפה עם גט כשר. הרי בגט כשר כתוב התאריך הנכון.

EA הגיב לפני 3 חודשים

צריך להבין את המקרה. מדובר בבת אחותו שזנתה ומודיעה לו שזנתה אבל חס עליה ולכן כותב לה גט בלא זמן, בגלל זה תקנו שיכתוב עם הזמן. זה סיפור א. אבל איך ממשיכים לסיפור ב של גט מוקדם עם בת אחותו ?? דמיין שקרה משהו כזה: בת אחותו זנתה ומודיעה לו אבל חס עליה ולכן כותב לה גט מוקדם. יש פה בעיה, אם הוא רוצה לחפות עליה אחרי שהודיעה לו, הוא יכתוב לה גט כשר למהדרין עם כתיבה וחתימה באותו יום! אז בכלל לא הבנתי את הקשר בין גט מוקדם לבת אחותו.

EA הגיב לפני 3 חודשים

דייק ותמצא, שבדף י״ז. הסביר רשי את תקנת הזמן לפי הסיפור של בת אחותו, אבל בדף י״ז: הסביר רשי (ד״ה מאי טעמא דר״ש שמכשיר) את פסול גט מוקדם וז״ל הא זמנין דזנאי באותו יום ועודנה אשת איש שכל זמן שלא נחתם לא ניתן לה וכו עכל. וקשה מאד דהרי אם הוא באמת רוצה לחפות על אשתו הוא יכתוב לה גט כשר ולא מוקדם! זה ראשית. ושנית חזינן שהוא הסביר את הפסול של גט בלא זמן בדרך שונה לחלוטין מהפסול של גט מוקדם!

אני רק משטף אותך במה שקשה לי *באמת* בסוגיא, אולי נדבר בטלפון השבוע ללבן את הנקודה הזאת ועוד

mikyab צוות הגיב לפני 3 חודשים

הוא כותב לה גט עם תאריך וחתימת עדים ושומר בכיסו. היא מזנה לאחר זמן, והוא מוציא לה את הגט ההוא ונותן לה.
וגם אם מדובר בגט כשר שנכתב באותו יום עדיין העדים יכולים לומר באיזו שעה זה נחתם (והרי זה קרה אחרי שזינתה, שכן רק אחרי הזנות הוא התעורר לכתוב את הגט ולחתום אותו). אבל בגט מוקדם העדים כבר חתומים מזמן, ולכן לא יועילו במאומה.

השאר תגובה