דין חמסן

אורן שאל לפני 5 שנים

שלום הרב,
לגבי חמסן היום הסתפקנו בישיבה אם דינו כגזלן מדאורייתא או מדרבנן. תוספות טענו שדינו כגזלן מדרבנן, אבל יש הרבה ראיות נגד זה וגם מסברה נראה לי שחמסן דינו כגזלן מדאורייתא, האם זה נכון לדעתך? בנוסף האם מי שחמס בסתר ונתן דמים לבעלים בסתר צריך לשלם כפל?
בברכה,

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

תוס’ ב”ק סב כותב שחמסן עובר על לא תחמוד שהוא איסור תורה (אמנם כנראה אינו לוקה, וכבר דנו בזה). אמנם מבחינת גזל זהו רק גזל דרבנן שהרי סו”ס הוא משלם. אם אדם גזל ואז החזיר כסף העשה ניתק את הלאו. אז לגזול מעיקרא על מנת לשלם סביר שאינו עובר על גזל דאורייתא.
צריך להבחין בין אינטואיציה מוסרית שרואה בזה מעשה פסול לבין השאלה האם זה כלול באיסור גזל. האינטואיציה המוסרית באה לידי ביטוי ב”לא תחמוד”, אבל אין זה אומר שיש כאן גזל, כלומר שנכנס בגדרי גזלן.
מי שחמס בסתר אינו גנב ואין סיבה שישלם כפל. מה ישלם? הרי הוא כבר שילם.

אורן הגיב לפני 5 שנים

לגבי ניתוק הלאו לעשה זה, במידה והגזילה בעין, הוא חייב להשיב את הגזלה אשר גזל, ולא את דמיה. במידה ולא עשה זאת, הוא לא קיים את העשה למיטב ידיעתי.

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

לא כ”כ פשוט. אבל בפשטות הוא ניתק את הלאו. לא גרע מהיכולת שלו להקנות את הגזלה או להזיקה ואז לשלם כסף.

אורן הגיב לפני 5 שנים

כעת חשבתי שלפי זה יוצא שכל גזלן יכול לנתק את הלאו ע”י השבת דמים, ואפילו שהגזילה בעין, כי אפשר להגיד “לא גרע מהיכולת שלו להקנות את הגזלה או להזיקה”. ואז יהיה קשה על תקנת השבים, מדוע יש לתקנה, הרי ממילא הגזלן יכול להשיב דמים ולהיפטר. ניתן אולי לתרץ שלכתחילה יש לקיים את מצוות השבה ע”י השבת הגזלה בעין, ואם השיב דמים, רק בדיעבד יצא. תקנת השבים באה לאפשר השבת דמים לכתחילה.

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

אכן. כך נראה לי.

Back to top button