דרשות יוצרות או סומכות

שו”תקטגוריה: עיון תלמודידרשות יוצרות או סומכות
אהרון שאל לפני 3 שנים

שלום הרב. שמעתי וקראתי מדבריך בעניין דרך יצירת דרשות חז”ל. אתה רגיל לצטט מתשובתו של הרמב”ם לר’ פנחס הדיין ומן השורש השני שלו בספר המצוות.
אני רוצה להבין, האם לדעתך ניתן להבין מדברי הרמב”ם שם כי הדרשות הינן יוצרות ולא סומכות?
נדמה לי שהוא בעיקר מבקש לומר כי הלכות שיוצאות מדרשות חז”ל הינן הלכות דרבנן ולא הלכות דאורייתא. אבל אין התייחסות מפורשת לשאלה ההיסטורית: האם חז”ל הצמידו דרשה להלכה שכבר הייתה מקובלת, או שמתחילה הופיעה הדרשה ורק בעקבותיה ההלכה.
אני מכיר את ההבדלה שלך בין הדרשות השונות (שדרשת האתרוג למשל הייתה סומכת). אני מבקש כרגע רק הסבר, האם לדעתך יש תשובה בדברי הרמב”ם לשאלתי.
אני מצטט מדבריו בתשובה לר’ פנחס הדיין:
שו”ת הרמב”ם סימן שנה
ובאותן הפרקים ביארתי שאין כל דבר שלמדין אותו בהקש או בקל וחומר או בגזרה שוה או במדה משלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן הוא דין תורה עד שיאמרו חכמים בפירוש שהוא מן התורה והבאתי על זה ראיות ושם ביארתי שאפילו דבר שהוא הלכה למשה מסיני מדברי סופרים קרינן ליה ואין שם מן התורה אלא דבר שהוא מפורש בתורה כגון שעטנז וכלאים ושבת ועריות או דבר שאמרו חכמים שהוא מן התורה והן כמו שלשה ארבעה דברים בלבד.
 
תודה רבה
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

יש בדברי הרמב”ם תשובה.
החלוקה של הרמב”ם בין הלכות מדרשיות שהן דאורייתא להלכות מדרשיות שהן דברי סופרים מבוססת על מה שכתב בהקדמה למשנה ובשורש השני. שם הוא מסביר שהלכה סומכת היא דאורייתא והלכה יוצרת היא דרבנן. זה שרבנן אומרים שמדובר בהלכה דאורייתא זה סימן ולא סיבה. זה סימן לזה שהדרש הוא סומך ולא יוצר.
ומכאן בין תבין שהחלוקה בין דאורייתא ודרבנן מקבילה לחלוקה בין דרש יוצר וסומך.

מרדכי הגיב לפני 3 שנים

והרב מקבל שאותם דברים סומכים הם אכן מדאור’ מקורי ?

מיכי צוות הגיב לפני 3 שנים

לא הבנתי את השאלה. זו ההגדרה של דרש סומך: ההלכה התקבלה במסורת מסיני והדרשה מעגנת אותה בכתוב. פירוש: ההלכה היא מקורית. מה יש כאן לקבל? זה יוצא מההגדרה.
הנצי”ב בקדמת העמק מחדש שיש הלכות שנוצרו על ידי חכמים בדרשה והועברו במסורת הלאה, ואז זו הלכה שמגיעה אלינו במסורת אבל אינה מסיני. הוא מסביר שזו משמעות הביטוי “גמרא גמירי לה” (שרש”י מסביר אותו תמיד כהלמ”מ, אבל הנצי”ב טוען שם שהרמב”ם חולק ומסביר כמותו), להבדיל מהלמ”מ.

גרשון קוסובסקי הגיב לפני 4 שבועות

האם דרשה סומכת של הלמ”מ היא דאורייתא, או”ד דכיון שהיא סמיכה של תושבע”פ היא דרבנן?

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

מפורש ברמב”ם (בשורש השני ובהקדמות למשנה) שדרשה שסומכת הלמ”מ היא דאורייתא.

השאר תגובה