היחס בין שני המאפיינים של קרן

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיהיחס בין שני המאפיינים של קרן
ש' שאל לפני 2 שנים

שלום הרב ראיתי חידוש בספר לבונה זכה של ר' יעקב אבוחצירא ורציתי לשאול את הרב אם הוא מסכים עם הניתוח הזה 
והוא שתוס' ד"ה ושן בהמות אשלח בם  כתב שנשיכת נחש זה תולדה דקרן ואילו תוס בדף טז על המשנה ד"הוהנחש הרי אלו מועדין 0 כתב שזה תולדה דרגל ולכאורה סתרי ההדדי ולכן כתב לתרץ שהכן נחש הוא מוגדר כרגל מכיון דאורחיה אבל הוא גם קרן מכיון שכוונתו להזיק ולכן הוא פטור מתשלומים ברה"ר מכיון דאורחיה אבל משמע שברשות הניזק הוא מתפקד כקרן בחיובים וכך מתורץ הקושיה על התוס ואם כן אפשר לראות מתוך דבריו שההגדרה של קרן היינו כוונה להזיק אע"ג דאין  בדלאו אורחיה ) (ואולי כל זמן שהוא תם משלם חצי נזק וברהר פטור לגמרי ואם הועד משלם נזק שלם ברשות הניזק 

 
 

 

 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 2 שנים

לבנות מגדל על בסיס סתירה בין שני תוס' זה לא סביר. היו הרבה בעלי תוס' ובהחלט יש דעות שונות. אמנם מקובל שבמסכת אחת מדובר באותו עורך ולכן אמורה להיות קוהרנטיות, אבל במקום שבו יש סתירה חזיתית בלי רמז לפתרון לא סביר לבנות מגדל כדי ליישב. כנראה מדובר בשתי דעות חולקות וזהו.
יש גם כמה קשיים בתזה שלו, שכן הייתי מצפה שיביאו את זה בדיון בתחילת המסכת על תולדותיהן לאו כיוצא בהן, שהרי כאן יש תולדה שאינה כיוצא באב. אף דיש לדחות שכן כאן זו תולדה של שני אבות, כעין מה שמצינו בסוגיית ו ע"א-ע"ב, וזה כנראה לא נחשב תולדה שאינה כיוצא באב (אחרת למה לא הביאו שם את כל הציורים של סוגיית דף ו?).
לעצם הטענה, כבר עסקו בשאלה  מה היחס בין שני המאפיינים של קרן: כוונתו להזיק ומשונה (לאו אורחיה). הוא מניח שהם לא חופפים ושצריך את שניהם. בד"כ מקובל לחשוב שאלו שתי זוויות של אותו מאפיין, שכן אם יש היזק שאינו אורחיה (משונה) אז כנראה יש כוונה להזיק. אמנם ההיפך אינו הכרחי: היזק בכוונה אינו בהכרח משונה. כך למשל אצל הנחש שזו דרכו. לכן עקרונית יש מקום לסברא זו.
אבל עדיין זה נשמע לי דחוק, שכן הפטור ברה"ר לא מבוסס רק על אורחיה. כפי שהסבירו הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש, הפטור ברה"ר הוא מפני שיש לאדם רשות להוליך שם את בהמתו, ולכן כל עוד ההיזק הוא כדרכה הוא פטור. האם יש רשות לאדם להוליך נחש שדרכו להזיק ברשות הרבים רק מפני שזו דרכו? להיפך, נחש כזה אסור לגדל גם בבית (לא תשם דמים בביתך), ולכן היה מקום לחייבו בנזק בכל מקום, אפילו בביתו של המזיק עצמו (בניגוד לשאר מזיקים, כולל קרן, שאם הכניס הניזק את בהמתו לרשות בעה"ב – בעה"ב פטור), ובוודאי ברה"ר.
באשר לסוף דבריך, אם נחש אורחיה להזיק אז לא יהיה בו דין תם והוא יהיה מועד מתחילתו (כדאיתא בדף טו ע"ב). לכן אין דבר כזה נחש תם.

השאר תגובה

Back to top button