הסתכלות על תמונה לא צנועה

שו”תקטגוריה: הלכההסתכלות על תמונה לא צנועה
ידידיה שאל לפני 3 שבועות

מעוניין לדעת את דעת הרב בעניין הסתכלות על מראה לא צנוע בתמונה או סרט כאשר יודע שעתיד לשמש עם אשתו הלילה, שלכאורה אין כאן איסור משום לא תתורו כיון שזה תמונה ולא ערווה, ואין איסור משום ונשמרת מדבר רע כיון שעתיד להוציא זרעו בטהרה.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות

ראשית, יש איסור להסתכל במראות לא צנועים מ”לא תתורו” וגם מ”ונשמרתם מכל דבר רע”. וגם מחמת החשש שעתיד להוציא זרעו בטהרה, מי יימר שתוכל להחזיקו עד אז?
ראיתי הפניות לשו”ת יביע אומר חלק א’ (או”ח סי’ ז) וח”ו (או”ח ס’ יב) ושו”ת יחוה דעת ח”ד  סי’ ז. לא בדקתי כעת.

אורן הגיב לפני 3 שבועות

אַחֲרֵי עֵינֵיכֶם – זה הרהור עבירה, לכאורה מראה לא צנוע או מגרה מינית בתמונה או סרט לא שייך בו הרהור עבירה כי אי אפשר לממש את העבירה. לא כך?

ת”ר: ונשמרת מכל דבר רע – שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה
לכאורה משמע שמרגע ההרהור ביום ועד הלילה אין חשש שיבוא לידי טומאה, ואם אדם יודע שישמש עם אשתו לפני שילך לישון נראה שהוא יצא מכלל חשש שיבוא לידי טומאת קרי לילה. לא כך?

ועוד שאלה בנוגע לטומאת קרי לילה, האם בימינו שכולנו ממילא טמאי מתים יש טעם בהישמרות מטומאת קרי?

מיכי הגיב לפני 3 שבועות

מדוע ההנחה שצריכה להיות אפשרות מימוש? ועוד,המימוש יכול להיות עם אישה לא מהתמונה.
לגהי טומאה, אפילו מטומאת מת נזהרים (כהנים) למרות שהם טמאי מת.

ידידיה הגיב לפני 3 שבועות

בכוונה פניתי לשאול את הרב, שנוקט שאין לשנות תשובה הלכתית מפני שיקולי מדיניות, והתפלאתי מאוד מהתשובה:
א. כתבת שיש איסור להסתכל במראות לא צנועים משום לא תתורו, ואני תמיה ביותר היכן מצאת איסור כזה, בכל מקום שיש חשש הרהור האיסור משום ונשמרת לא משום לא תתורו שהוא רק בראיית *ערווה*. [גם היבי”א שהבאת שאוסר בתמונה הוא משום הרהור. ורק לגבי מראה יש לדון שזה נחשב ראיית הערווה עצמה].
ב. כתבתי שאין לאסור משום ונשמרת כיון שיודע שעתיד להוציא את זרעו בטהרה, ובגמ’ מפורש שהאיסור הוא מפני החשש לטומאה – שכאן אין.
ומפני חשש שמא יבוא להוציאו בידיים אין איסור כזה [פורמלי], ומי שאומד את עצמו שזה עלול לקרוא לו שימנע, ומי שלא לא [כעין מה שכתבת כאן https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%90%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%5D
לדבריך, אסור להסתכל בכל תמונה או סרט שיש שם חלק גוף של אשה שאינו מכוסה, וכפי שאסור להסתכל באשה פיזית שאינה מכוסה [לדעת המ”ב בסי’ ע”ה. ואיני יודע מה מקורו לזה – כאשר אינו מתכוין ליהנות], ובוודאי שלא להסתכל מתוך התבוננות ביופיה שלדבריך יהיה איסור דאורייתא כמו ראייה פיזית [בשו”ת שם כתבת איזה היתר מוזר לזה, וכוונתי לולי זה].
מתוך נסיוני, כמעט ואין סרט שבו אין אפיזודות של מעשי אהבה בין זוג, ופעמים רבות הם ‘אינם מכוסים לגמרי’, כך שאתה שולל כל אפשרות לראיית סרט שכזה [שאם איסורו משום לא תתורו הרי שגם אם לא מתעורר בדעתו להרהר בעבירה אלא צופה בעלמא – אסור]. חושבני שלצורך הנחתת איסור רב משמעות שכזה צריך לתמוך את הפסק היטב. אני עכ”פ לא רואה מקום לאסור במקרה הנ”ל.

י.ד. הגיב לפני 3 שבועות

הרב עצמו רואה סרטים אז אינני יודע אם זה טעם לסתור.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שבועות

לא יודע מנין לקחת את העמדה שלי שאין לשנות פסיקה בגלל שיקולי מדיניות. אסור לשקר אם זו לא ההלכה, אבל ההלכה עצמה יכולה להשתנות עקב שיקולי מדיניות. אמנם מי שאינו סנהדרין לא יכול לשנות את ההלכה ולכן אם הוא מורה אחרת זהו שקר.
אבל כאן זהו שיקול פרשני ולכן לדעתי גם פוסק בימינו יכול לעשות שיקול כזה. מעבר לזה, הרי זה גופא מה שחז”ל אמרו שגחלת מותר לכבות רק ברה”ר.
א. האיסור יכול להיות משום הרהור. וכי תמונה לא מעוררת הרהורים?
ב. למה אין? יש. לא שיוציא בידיים אלא שייצא כמו בלילה. השאלה מה הדין אם אתה אומד שלך זה לא יקרה (כריטב”א סוף קידושין) נכונה גם במקרה לילה.
לגבי סרטים, כבר כתבתי כאן בעבר שזה נכנס לדיון של לא אפשר ולא קא מכוון. לדעתי אפשר לראות סרט אם הולך אליו בגלל ערכו האמנותי, גם אם יש שם סצינות לא צנועות. והכל לפי העניין והמינון.

ידידיה הגיב לפני 3 שבועות

נראה לי שקיבלתי את תשובתי.
רק להבהיר: הקישור לסוגיית לא אפשר ולא קמכוין נצרך רק כדי להתיר את עצם ההסתכלות במעשים אלו – אף שמצד טבעם ועניינם יכולים להביאו לידי עבירה [על ידי שיצופו בחלומו], אבל מי שחושש שעל ידי הראיה יתעורר להרהר בעבירה במחשבתו אין לו היתר זה [שהרי הוא מתכוין], ועל זה התכוין הרב למעלה לאסור, ועל זה דנתי על אופנים להתיר, וכנ”ל.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שבועות

אם מתכוון להרהור ודאי אין היתר. אבל אם אינו מתכוון להרהור אז גם הזה נכלל בדבריי.

חנן הגיב לפני שבוע 1

האם האיסורים ‘לא תתורו’ ושל ‘ונשמרת מכל דבר רע’ עומדים רק ‘הכוונה’?
במילים אחרות מה זה משנה מה אני מכוון כשאני הולך לסרט אומנותי אם יש שם סצנות לא צנועות?
האם מותר להסתכל בהם?

mikyab צוות הגיב לפני שבוע 1

יש בהלכה פטור אם האדם אינו מתכוון, ועקרונית זה קיים בכל האיסורים. צריך להכיר את הגדרים ואת הסוגיא ואני מניח לאור שאלתך שאתה לא מכיר. צריך ללמוד את הסוגיא.

השאר תגובה