הצבעה למפלגה חילונית, תמיכה בחקיקה חילונית

שו”תקטגוריה: הלכההצבעה למפלגה חילונית, תמיכה בחקיקה חילונית
מיקי שאל לפני שנה 1

שלום עליכם.
הסתפקתי האם מותר להצביע למפלגה חילונית, או שיש בזה מסייע לדבר עבירה, ולפני עיוור והשתמטות מחובת ערבות. שאלתי בזה את פי תלמיד חכם אחד הי”ו (שאגב, אמר לי שמחיפוש קצר שערך לאחרונה אין על זה כתיבה יסודית) ומכל-מקום לדעתו נראה כך:
1. מצד לפני עיוור, עצם החקיקה החילונית אינה איסור אלא שהיא הכשלה של אלה שהחוק מחייב אותם, והוי לפני דלפני עיוור דשרינן. והקשיתי לו ממה שאסור למכור לגוי בגד שאבד בו כלאים מחשש שימכרנו לישראל, ותרץ ששם החשש שיטעה את הישראל וימכרנו בחזקת שאינו כלאים, ולפני דלפני שמותר הוא באופן שידוע המכשול. והערתי שלכאורה חקיקה דומה למכירה בשוגג, שהצד השווה שבהם שהמוכשל אינו יכול להימנע מהמכשול. וראיתי באנצ”ת (ערך לפני עיוור ציונים 362-364) שנחלקו קדמונים באופן שחברו ודאי ייכשל באיסור (ובנדו”ד שמתירים הרצועה לרבים, ברור כשמש בצהריים שיהיו שינצלו את ההיתר בחוק לעבור על ההלכה), ולכאורה כיון שנסיעה בשבת ונישואין שלא כדת משה אפשריים גם בלא חקיקה, לכאורה אין זה אלא מסייע (ובפרט שלחלק מהפוסקים דין חילונים בזמנינו כמומרים, שלש”ך המפורסם לא שייך בהם איסור מסייע) שהוא דין דרבנן ובשל סופרים הלך אחר המיקל.
[עוד ראיתי שם (ציון 369 ואילך) שיש מרבותינו הראשונים (הרא”ש ע”ז פרק א, סימן י”ד; מאירי ע”ז י”ד עמוד א) שהוכיחו מדין בגד שאבד בו כלאים הנ”ל שבישראל יש איסור גם בלפני דלפני, וברוך שכיוונתי (אם כי צ”ע החילוק בין ישראל לגוי אחר בלפני עיוור נאמר סתמא ושייך גם בגוי, וההסבר שכתבו באנצ”ת אינו מבורר לי כה”צ). אכן כתבו שם (ציון 377) שיש חולקים וסוברים שאף בישראל אין לפני דלפני].
עוד צד שיש מקום גדול להסתפק אם הוא בכלל שייך, הוא מצד ההשפעה הזעירה שיש לקול הבודד על תוצאות הבחירות (ראיתי מקופיא שנושא זה נידון אצלכם הרבה, אבל מהצד התועלתני ולא ההלכתי). והערעור על זה, הוא שהמצביע עושה כן מתוך הנחה שיש תועלת במעשהו, והוא כעין שוויא אנפשיה שמעשהו משפיע וממילא נחשב כמכשול ואסור.

2. מצד מסייע ידי עוברי עבירה, על זה אמר לי שרוב הפוסקים סוברים שאסור דווקא בשעת עבירה.

3. מצד השתמטות מערבות, אמר -אם כי מקופיא והצהיר שלא מתוך ידיעה- שלא סביר שיש חובת ערבות בשעה שאין עובר העבירה מצוי לפנינו, ואף שברור שבחקיקה דתית יש קידום של שמירת מצוות מ”מ זה עתידי ואינו כלול בחובת ערבות. מלבד זאת אמר שיש ספק אם חקיקה דתית אכן מקדמת שמירת דת והלכה.
על זה חשבתי להקשות מערבות דערבות (אם כי לא ברור כמי הלכה בסוטה ל”ז:) שמזה עולה שיש חובה לדאוג שיהיה מי שידאג לשמירת ההלכה אצל אחרים, והעירו לי גם מערבות דנסתרות שמוכח מזה שיש מושג של ערבות על אדם שאינו בפנינו.
לכאורה נקודה זו היא התורפה העיקרית לכל ההיתר.
עוד הערתי לו מצד העקידת-יצחק המפורסם (שער כ, אמצע ד”ה “ובמדרש (ב”ר פרשה נ’) האחד בא לגור”) על מיסוד הזנות באותה קהילה, שכתב שעבירה של יחיד לחוד ומתן הכשר ציבורי לעברה לחוד ושפך שם כאש חמתו. ואמר לי שודאי שרצון ה’ שעם ישראל ישמור את ההלכה, אך רצון ה’ הוא גדול וכולל ערכים נוספים כך שאם השיקולים מוצדקים (ממלכתיות, צדק חברתי וכו’) אפשר לקחת אותם בחשבון.
הייתי שמח לשמוע את חוות דעתך בנידון, האם מותר להצביע למפלגה חילונית, או שחובה להצביע למפלגה שתקדם חקיקה דתית.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

אין לי זמן ואיני רואה טעם להיכנס לכל השיקולים הללו. בשורה התחתונה מדובר בשאלה של שכל ישר ולא בשאלה הלכתית. לדעתי מן הראוי לא להצביע למפלגה שתומכת בחקיקה דתית שכן חקיקה כזאת בעיקר מזיקה ולא מביאה תועלת לא לתורה ולא לבני אדם. התוצאות של הכפייה הן פחות קיום מצוות ולא יותר קיום. ראו בנושא החתונות שהניסיון לכפות מביא לכך שאנשים לא נישאים בכלל. מעבר לזה שקיום מצוות תחת כפייה לגבי אנשים לא מאמינים ולא מחויבים אין לו ערך. שלא לדבר על השחיתות של המנגנונים הדתיים (כמו הרבנות) שמביאה לנזק וחילול השם. ואין כאן מקום להאריך יותר.

השאר תגובה