כדאמר ר' פלוני‎

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיכדאמר ר' פלוני‎
ש' שאל לפני 10 חודשים

לכבוד מו”ר הרה”ג רב מיכי שליט”א אחדשה”ט
 

מצינו הרבה פעמים בגמרא ״כדאמר ר׳ פלוני …. הכא נמי…״ 
 
 ויש להעיר מדוע לפעמים פירש רש״י כדאמר – ״לקמן״ ״לקמיה״ או ציין למקום פלוני ולפעמים לא כתב כלום. 

עוד יש להעיר מדוע מצייני הש״ס לפעמים ציינו למקומות שנמצא לשון זה ולפעמים לא כתבו כלום. 

והנה ראה זה פלא בשדי חמד מערכת הדל״ת כלל ח שהעיר על דברי הגמרא בחולין קכד ״כדאמר רב פפא במרודד״ שלא מצינו דברי רב פפא במקום אחר ע״ש. וצע״ג שהרי נמצא לקמן בסמוך באותו דף ומצוה ליישב.
 
החותם בכבוד רב,

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 10 חודשים

הכל תלוי בהקשר. לפעמים המשמעות היא הפנייה למימרא כללית ידועה ולא למשהו שנאמר דווקא בהקשר שלנו (כדאמר רב פלוני בעלמא), ואז מפנים למקור רחוק. ולפעמים המימרא נאמרה ספציפית בהקשר הנדון כאן (כדאמר רב פלוני) ואין להביאה ממרחק.
בקשר לשד”ח ייתכנו שני הסברים משלימים:
 
1. אולי מלשון הסוגיא היה נראה לו שזה מהסוג הראשון ולכן חיפש מימרא כללית בהקשר אחר.
2. כשהמובאה מאותו דף לא שייך לומר “כדאמר” אלא היה על עורך הסוגיא למקם את המימרא בשלב הזה. לכן העה משמע שמדובא במימרא כללית, וכזאת הוא לא מצא. חזרנו ל-1.

ש' הגיב לפני 10 חודשים

מצינו בבבא קמא פרק החובל כדאמר רב פפא דמילכמי ליה ומיכלם באותו דף

מיכי צוות הגיב לפני 10 חודשים

אה”נ. אולי השד”ח היה מתקשה גם בזה.
אבל כמובן העניין דורש בדיקה של כל המקרים כל אחד לגופו.

ש' הגיב לפני 6 חודשים

ערכין דף י”ג

א) כלב בר כמה הוי בר תמנן נכי תרתין כו׳

מדוע נקט הגמרא לשון זה ״תמנן נכי תרתין״ ?

ב) איבעית אימא מדשבע כיבשו שבע חילקו כו׳

מה הסברא בזה?

החותם בכבוד רב,

מיכי צוות הגיב לפני 6 חודשים

לא הבנתי. הגמרא מסבירה שהוא היה בעת השילוח בין 40, ועברו עוד 38 שנים עד הכניסה לארץ.
רש”י בזבחים אומר שזו סברא בעלמא. אין לי הסבר טוב יותר.

ש' הגיב לפני 6 חודשים

יישר כח

ש' הגיב לפני 6 חודשים

לכבוד מו״ר הרה”ג רב מיכי שליט״א אחדשה״ט

יש לי ב׳ הערות בדף יומי מסכת ערכין ולא מצאתי מי שהעיר בזה. אבקש סליחה עבור הטירחא אבל תורה היא וללמוד אני צריך.

א) כה.

מתני’ הקדישה שתים ושלש שנים כו’

לכאורה הול”ל שתים ותו לא (וכבר האריך המל”מ בזה בהלכות לולב)
ועיין לשון הרמב”ם פרק ד ערכין הלכה ו וצ”ע מדוע נקט “ארבע שנים”

ב) כה:

רטושין, רטושי רטושין.

צ״ע קצת בטעם שהשדה נקראת כך, ועיין תוספות יו״ט.
ואגב יש לעיין אם אחר היובל השלישי קורין להשדה רטושי רטושי רטושין?

מיכי צוות הגיב לפני 6 חודשים

אולי רוצה לומר שזה שתיים ומעלה ולא שתיים ומטה. אם היה כותב רק שתים היינו חושבים שזה רק שתיים, ושלוש הוא כבר דין אחר. איני יודע מדוע הרמב”ם דיבר דווקא על ארבע, אבל לא גרע מכל דוגמה אחרת. בהלכה שאחרי זה הוא כבר מדבר על דין שנה, ולכן בכל אופן הדין יוצא ברור.

למאי נפ”מ איך קוראים לה? הדין הוא כך גם ביובל שלישי, כמבואר שם.

השאר תגובה