כמה שאלות בסנהדרין לט

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיכמה שאלות בסנהדרין לט
ש' שאל לפני 3 שנים

לכבוד הרב שליט”א אחדשה”ט 

כמה הערות בסנהדרין דף לט
א) א”ל כופר לרבן גמליאל אלהיכם גנב הוא דכתיב ויפל ה’ אלהים תרדמה על האדם ויישן אמרה ליה” ברתיה” שבקיה דאנא מהדרנא ליה אמרה ליה תנו לי דוכוס אחד א”ל למה ליך ליסטין באו עלינו הלילה ונטלו ממנו קיתון של כסף והניחו לנו קיתון של זהב אמר לה ולוואי שיבא עלינו בכל יום ולא יפה היה לו לאדם הראשון שנטלו ממנו צלע אחת ונתנו לו שפחה לשמשו אמר לה הכי קאמינא אלא לשקליה בהדיא אמרה ליה אייתו לי אומצא דבישרא אייתו לה אותבה תותי בחשא אפיקתה אמרה ליה אכול מהאי אמר לה מאיסא לי אמרה ליה ואדם הראשון נמי אי הות שקילה בהדיא הוה מאיסא ליה
ויש לעיין אם בתו של רבן גמליאל אמרה כן או בתו של קיסר. 
ועיין רש”י לקמן צא. אמרה ליה ברתיה “דקיסר” לרבן גמליאל שבקיה 
ויש לעיין מדוע לא פירש כן כאן.
ב) א”ל כופר לר”ג אמריתו כל בי עשרה שכינתא שריא כמה שכינתא איכא קרייה לשמעיה מחא ביה באפתקא א”ל אמאי על שמשא בביתיה דכופר א”ל שמשא אכולי עלמא ניחא ומה שמשא דחד מן אלף אלפי רבוא שמשי דקמי קודשא בריך הוא ניחא לכולי עלמא שכינתא דקב”ה על אחת כמה וכמה 
וברש”י שמשא אכולא עלמא ניחא שמשא חמה. 
ויש לעיין מה כוונת רש”י בזה, וגם מדוע לא פירש כן בתחילת הגמרא.
ג) אמר רבי יצחק אמר הקדוש ברוך הוא יבא עובדיהו הדר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם וינבא על עשו הרשע שדר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם 
וברש”י שני צדיקים – יצחק ורבקה, ויש לעיין מדוע לא נקט יעקב.
החותם בכבוד רב, 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 3 שנים

א. הפשט הפשוט הוא מדובר בבתו של ר”ג ולא של הקיסר, ולכן אצלנו רש”י לא כתב כלום, ושם היה צריך לפרש שמדובר בבתו של הקיסר. זו הסיבה שכאן לא פירש ושם כן. אבל מדוע באמת הבין שיש הבדל? אולי מפני ששם מדובר על “שני יוצרים בעירנו”, ובפשטות זה היה בעירו של קיסר ולא של ר”ג. ובעירו של קיסר אם ר”ג ביקר שם מה עשתה שם בתו? אמנם קצ”ע ההכרח לזה שכן “בעירנו” הוא אולי בעירו של ר”ג. ועוד צ”ע כיצד ידעה דברי תנא דבי רי”ש.
ב. כאן כמובן זה פשוט. הוא בא לאפוקי מהפירוש שמשא = שמש. למעלה כשהוא קרא לשמש ברור שמדובר בשמש עצמו ולא בחמה, אבל במשפט הזה היה מקום לפרש גם על השמש וגם על החמה ולכן רש”י כתב שהכוונה לחמה.
ג. דר בין שני צדיקים הכוונה להוריו. למה לפרש על הורה ואח כשמדובר על שני צדיקים? אם רצו לכלול גם את יעקב היו אומרים שלושה צדיקים.

השאר תגובה