מים בפרשת קרח

שו”תקטגוריה: הלכהמים בפרשת קרח
מים בקרח שאל לפני שבוע 1

מי שפוליטית לדעתי עושה לא טוב.
אם בציבור אני נמנע להעביר לו כוס מים.
זה הפצת שנאת חינם ? התנהגות בסדר ?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שבוע 1

לדעתי זה תלוי מה המוטיבציה שלו. ה]אן הוא משוכנע שכך ראוי לנהוג, אזח גם אם לדעתך הוא טועה הוא ודאי אינו רשע ויש להתייחס אליו בכבוד. אם אתה חושב שהוא מבין את הרשעות בדרכו ובכל זאת עושה כך אז יש מקום להתייחס אליו בשלילה. ראה בטור 372.

י.ד. הגיב לפני שבוע 1

מה עם כבוד למלכות (שר בישראל בכל זאת)?

מיכי הגיב לפני שבוע 1

בעושה מעשה עמך. לרשעים לא צריך לתת שום כבוד. גם לא דובר כאן על שר דווקא.

י.ד. הגיב לפני שבוע 1

למיטב זכרוני כבוד למלכות כולל גם מלכות של גויים רשעים כמו הרומאים.

mikyab צוות הגיב לפני שבוע 1

לדעתי לא על כאלה שהם רשעים גם לשיטתם.

עדיף לא למסור ביד (לי"ד) הגיב לפני שבוע 1

בס”ד כ”ב בסיון פ”ב

לי”ד – שלום רב,

מצד כבוד המלכות יר”ה, בוודאי ראוי שלא להושיט הכוס מיד ליד, שהרי ביחס למלך נאמר ‘שום תשים עליך מלך – שתהיה אימתו עליך’, ואם כן יש חשש שידיו תהיינה מרתתות מפני אימת המלכות יר”ה ואז עלולים המים להישפך, וכדי בזיון וקצף.

ואף לאדם מן השורה אין ראוי להגיש הכוס בידו, שכן מבואר בשו”ע שאין מגישים את פרוסת המוציא מיד ליד לפי שזו דרך אבלים, אלא מניחים הפרוסה לפניו, ולכאורה הוא הדין בהגשת הכוס שאין להושיט מיד ליד אלא להניח על השולחן לפניו

לגבי מתן כהנא, שהצהיר בריש גלי שאינו סומך על הכשרות של רבני הערים – יש גם לומר שהגשת כוס מים בידי רב למי שאינו סומך על רבנים בענייני כשרות, יש בה משום הכשלת המקבל במאי ד’שוויא עליה חתיכה דאיסורא’ 🙂

ולכן יפה נהג הרב אביעד גדות שלא מסר את הכוס בידי כב’ סגן השר יר”ה, אלא הניחה על השולחן לפניו.

בברכה, יקותיאל שניאור זהבי

מה שיש לתמוה על הרב גדות הוא: מה ראה לפרסם הנהגתו ב’טוויטר’? סלידתו של רב מנוכל ובריון פוליטי המעיז פניו בריש גלי נגד רבני ישראל – מובנת ומוצדקת, אך למה לפרסם הדברים ברבים ול’תדלק’ את חוצפתם של ‘בני קורח’ שבדורנו בסיבות חדשות להתגולל ולהתנפל על רבני ישראל?

ועוד יש לתמוה על הרב איך בכלל התיישב ליד אותו מחוצף הנושא את שמו של ‘כהן הבעל’, דפקר לא ב’שליח בי”ד’ אלא בכלל רבני ישראל ובתי דיניהם פקר. הרי כתב הערוך השולחן ביו”ד סימן שלד, שאף שהיום לא נהגו לנדות העבריינים, אך ראוי לירא שמים להימנע מלעמוד או לישב בד’ אמותיו של העבריין החצוף.

לא מכבוד רב שישמש כמלצר הגיב לפני שבוע 1

והתמיהה הגדולה על בת המשפחה שכיבדה רב להיות ‘שליח להולכה’ להביא כוס מים לאורח. אין זה כבודו של רב לשמש כמלצר, כמו שאין זה כבודו של שר לשמש כמלצר.

כשם שאיש לא יעלה בדעתו לבקש מנשיא או ראש ממשלה להיות שלוחו להגיש לאורחיו – כך לאו אורח ארעא שהמארח יבקש אחד מ’מלכי רבנן’ להיות ‘שליח להולכה’ לאורח אחר, וודאי שלא ראוי שת”ח יגיש למי שאינו ת”ח.

אם הת”ח מוחל על כבודו ומשמש לפני אורחיו – זו מידתו של רבן גמליאל שהלך בעקבות אברהם אבינו ששימש את אורחיו, אבל לעשות ת”ח שליח להגשה? לא יעלה על הדעת.

אמת שבמצבנו הירוד, שכולם ‘מסתחבקים’ ומתייחסים לתלמידי חכמים כ’חברא וחברא דאבוך’ – לא ראוי להקפיד על זה, ד’מוטב שיהיו שוגגין…’, אבל לפחות שנהיה מודעים שחוסר יחס מכבד לת”ח – אינו נורמה קבילה בעולמה של תורה.

בברכה, יקשנ”ז

השאר תגובה