מלאכה שאינה צריכה לגופה בהוצאת כיס של זב

שו”תקטגוריה: עיון תלמודימלאכה שאינה צריכה לגופה בהוצאת כיס של זב
אורן שאל לפני 3 שנים

שלום הרב,
ישנה גמרא במסכת שבת שמדברת על הוצאת כיס של זב:

תני חדא: לא יצא הזב בכיסו, ואם יצא – פטור אבל אסור. ותניא אידך: לא יצא, ואם יצא – חייב חטאת … אלא אביי ורבא דאמרי תרוייהו: לא קשיא, הא – רבי יהודה, והא – רבי שמעון 

הגמרא מעמידה את המחלוקת לגבי כיס של זב על המחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון במשאצל”ג. לא הבנתי למה הוצאת כיס של זב נחשבת משאצל”ג כאן? הרי הזב צריך את הכיס בכל רשות שבה הוא נמצא כדי להגן על בגדיו (בניגוד לגופת המת שאדם לא צריך אותה לא ברשות הרבים ולא ברשות היחיד).

רש”י הסביר זאת כך:
הא ר’ יהודה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה שברצונו לא תעשה, ואינו צריך לעיקר (תחלתה) [תכליתה] – כי הכא, שאינו צריך לזיבה זו, שעל ידה בא הכיס הזה – ואף על פי כן חייב עליה …

אמנם הזב אינו צריך לזיבה, אבל הוא צריך לכיס. ממה נפשך, אם הוא לא צריך לכיס, אז זו לא משאצל”ג אלא אין פה מלאכת הוצאה בכלל, כמו שהגמרא אומרת לפני כן:

אלא אמר רב המנונא: לא קשיא, כאן – בזב בעל שתי ראיות, כאן – בזב בעל שלש ראיות. – מאי שנא זב בעל שתי ראיות דחייב – דמיבעי ליה לבדיקה, זב בעל שלש נמי מיבעי ליה לספירה! – לא נצרכא אלא לבו ביום. – והא מיבעי ליה כדי שלא יטנפו כליו! – אמר רבי זירא: האי תנא, הוא דאמר כל אצולי טינוף – לא קא חשיב.

בברכה,

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

הגמרא לפני כן התעלמה מההיבט של משאצל”ג, ובלי זה באמת יש לדון במיבעי ליה לספירה.
מה שאתה שואל הוא רק בשיטת רש”י. לפ תוס’ שם הגדרת משאצל”ג היא עשיית הפעולה לצורך שלא היה בה במשכן. זהו המצב כאן. לפי רש”י יש כאן באמת הסבר בעייתי. הוא מסביר שזה לא נקרא צורך גופה, בלי קשר למשכן, כי לא צריך את הזיבה כמו בהוצאת מת ממקומו שלא צריך את המת.
נראה לי שיש להבין את זה בשתי צורות, ובכל אחת ההסבר הוא אחר:
1: לא צריך את המשקה הזב עצמו, והכלי בא להגן מפניו על הבגדים ולא לאסוף אותו עצמו. השימוש בכלי הוא משאצל”ג כמו צד נחש שלא יכישנו (בשבת ג שפטור ומותר), ורש”י מחדש שאם השימוש הוא משאצל”ג אז גם הוצאת הכלי לשם השימוש הזה היא בגדר משאצל”ג..זה לא נראה פשט לשון רש”י (בקטע הקודם כן נראה שלזה כוונתו. ראה ד”ה ‘שירד דלף’). נראה יותר שכוונתו לאופן 2.
2. הוא לא צריך את מחלת הזיבה והכלי רק בא להגן מפניה. כמו שלא רצה את המת אבל משעה שקיים אצלו המת יש להוציאו. ההסבר מדוע זו משאצל”ג יכול להיות כמו באפשרות 1 (השימוש הוא לסלק משהו לא רצוי). אבל יותר נראה שכוונתו לומר שמכיון שאינו רוצה את המצב כולו הוי משאצל”ג. זהו מצב שהוא נקלע אליו בע”כ, ופעולה כדי להימלט ממנו הוי משאצל”ג.

Back to top button