מסכת סוכה

שו”תמסכת סוכה
נועם שאל לפני 3 שבועות

הרב מיכי שלום
התוספות במסכת סוכה דף כז’ עמוד ד”ה חזר בו רבי אליעזר מביא בסופו את הירושלמי לא כל כך הבנתי את ניסוחו והאם חולק על תוספות וכך הוא כותב:” ובירושלמי משני אמר רבי אחא למצווה חשובה כלומר לכתחילה צריך לאכול בסוכה ואם לא אכל משלים בשמיני.
מה פירוש למצווה חשובה והאם הוא חלוק על תוספות וסובר שגם סעודה של ליל יוט ראשון ניתן להשלים בשמיני עצרת ?

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

לא נראה שהוא ממש חולק אלא בניואנס. התוס’ כתבו שר”א לא חזר בו מכך שבעינן יד סעודות אלא מזה שבעינן סוכה. והירושלמי הוא רק הסבר ללשון הברייתא ואמר שלכתחילה בכל זאת צריך סוכה. זה אותו כיוון לפחות גם אם לא ממש אותו דבר.

Back to top button