מצא בכותל ישן

שו"תקטגוריה: עיון תלמודימצא בכותל ישן
נועם שאל לפני 2 שנים

שלום לרב!
במשנה בבבא מציעא 'מצא בכותל ישן הרי אלו שלו' . 
התוספתא מסבירה מפני שיכול לומר לו של אמוריים .
האם אמוריים זו דןגמא של בעלים אחרים של הבית א"כ למה דווקא אמוריים או שזה בדווקא אמוריים ואז אין חיוב השבה מכיוון שהם גויים ? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

שאלה  מעניינת. לכאורה הטענה על אמוריים מוכיחה שאלו דווקא גוים, שאל"כ מדוע להיזקק לאמוריים. אבל ייתכן שאמוריים בא לאפוקי ישראל כי אם זה היה של ישראל אז זה היה של אבותיו של המחזיק (בפרט כשעוד היה איסור העברת נחלה).
בפוסקים נראה שזה תלוי אם ניתן לשער שהיה כאן הינוח או לא. בדרך הינוח אם המניח היה ישראל אז זה שלו לעד, ולא בגלל שאין חיוב השבה לאמוריים.
והנה, הרא"ש שם סי' ט כותב:
גמ' תנא מפני שיכול לומר [לו] של אמוריים היו. וחצירו אין קונה לו בדבר שאין עתיד להמצא. וכן מוכח לקמן (דף כז א) גבי הלוקח מן התגר דהרי אלו שלו ולא אמר קנה להו תגר כשהיו ברשותו כיון דאין עשוין להמצא. ועוד י"ל מה שנשאר טמון מן האמוריים לא היו לאותו שנפל הקרקע לחלקו כי השלל היה מתחלק לכל ישראל ואחר שעמד שם הרי הוא כאבוד מכל ישראל והרי הוא של מוצאו. וכי תימא תקנה ליה חצירו אחר שנתייאשו ישראל. לא עדיפא חצירו מידו. דאילו בא לידו קודם יאוש תו לא קני הואיל ובאיסורא אתא לידיה הלכך חצירו נמי בכי האי גוונא לא קניא ליה. וכיון דהראשון לא קנאה ה"ה בנו ובן בנו לא קנאה. [אטו] אמוריים מצנעי ישראל לא מצנעי. ל"צ [דף כו ע"א] דשתוך טפי וניכר שמימים רבים היה מונח שם ואפילו היה הכותל שנים רבות של אבותיו ואפשר דשתוך משעה שנתנוהו אבותיו שם. מ"מ כיון דאית ליה למיתלי דמימות אמוריים היו שם ולא הוחזק ישראל בממון לעולם הרי הוא של מוצאו:
בסוף דבריו נראה שתולה דווקא באמוריים.
וכן במ"מ פט"ז ה"ט וברשב"א כתב שהוא דווקא של גוים.

אבינועם הגיב לפני 2 שנים

תודה רבה לרב על התשובה המהירה .
יש לי עוד מספר שאלות להבנה ברשותך .
1. ההגדרה של 'כותל ישן' הנה, שמדובר בכותל של בית שעובר בירושה במשפחה, או שמדובר בבית ישן שעבר מס' בעלויות שונות ?
2. מה הסיבה המרכזית לכך שהאבדה של המוצא ? אם זה בית שעובר בירושה במשפחה אז זה של בעל הבית {שייך למשפחה} . אולי זו הסיבה שהגמרא תולה באמוריים כדי לומר שקיימת גם סבירות שזה אינו של המשפחה .ואם זה לא עובר בירושה במשפחה אז יכול לטעון המוצא בפשטות שזה לא בהכרח שייך לבעלים הנוכחיים אלא לבעלים הקודמים. שכנראה כבר התייאשו.
3. למה הגמרא לא דנה במקרה שמצא בחלק החיצוני של הקיר בכותל ישן ?

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

1. אני חושב שזה תלוי בשני ההסברים דלעיל. אם מדובר באמוריים אז ההנחה היא שהבית עבר בירושה במשפחה.
2. כנ"ל.
3. לכאורה חלק חיצוני של כותל ישן הונח על ידי אנשים חיצוניים, ולכן לא אמור להיות הבדל בין כותל ישן לחדש.

המנסה לענות האחרון הגיב לפני 2 שנים

מאמוריים נובע שהבית נלקח ולא נקנה. ובמצב כזה כל הקודם זוכה על כל חפץ באזור שעדיין לא לקחו עליו בעלות.
אם היה גוי אחר שהבית נקנה ממנו הטיעון הזה לא תופס.

השאר תגובה

Back to top button