נשים בהסיבה

שו"תקטגוריה: הלכהנשים בהסיבה
Nav0863 שאל לפני 2 חודשים

לא ההנתי את דברי הרמ"א שכותב מחד שכל הנדים שלנו חשובות אך מאידך סמכו על שיטת הראבי"ה שהאידנא אין צריך להסב. מ"ש לשיטתו נשים מגברים? הרי נשים שוות לגברים?
אני כן מבין מבחינה היסטורית איך התפתח מנהגם של הנשיםמלא להסב, השאלה היא האם יש מכניזם הלכתי שמצדיק את המנהג.
 
2- האם הרב כתב בעבר על הריטב"א שמדבר על אסמכתא כ"סמי" דאורייתא? א"כ אשמח בבקשה להפניה (גם לספרי הרב)
 
תודה רבה!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

פעם ראיתי ביאור יפה (כמדומני בספרו של הרב מן מאור ישראל). טענתו היא שלפי הראבי"ה שהאידנא לא מסבים בטלה חובת ההסבה של זמננו, ואין בזה משום לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים (וכידוע, גם בזמן יציאת מצרים לא הסבו. זה מנהג רומאי). אבל עדיין נותרת המצווה להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, וזה כמובן לא תלוי במנהג הזמן הזה (שהרי אתה מראה מה היה אז), אלא בצורת תקנת חכמים מעיקרא (הם כנראה חשבו שהסבה הייתה גם במצרים). חובה זו מוטלת רק על עורך הסדר (בסתמא זהו הגבר) שהוא המספר ומראה למסובים מה היה ביציאת מצרים. לכן אף שנשים האידנא חשובות וחייבות בהסבה כגברים, חובת ההסבה בטלה הן לגביהן והן לגבי גברים מסברתו של הראבי"ה. אבל נותרה החובה של להראות את עצמו כחלק מסיפור יציאת מצרים, וזה מוטל על הגבר. ותרי נפ"מ: 1. חובה זו לא  מוטלת על גברים ליד השולחן שאינם עורכי הסדר. 2. אם אישה עורכת את הסדר היא כן חייבת להסב.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

על הריטב"א לא כתבתי בפירוט וישירות, אבל דנתי בזה בספרי רוח המשפט. שם הראיתי שהיחס/הקשר בין הלכה לפסוק שממנו היא יוצאת נמצא על רצף של רמות קשר. יש הלכה שממש נמצאת שם (פרשנות פשטית) וזהה דאורייתא. יש הלכה שמסתעפת משם וזה הלכות מדרשיות שלרמב"ם הם דברי סופרים. יש הלכות שלא קשורות בכלל לפסוקים (הלמ"מ וגזירות ותקנות). האסמכתא של הריטב"א היא דרגה שלישית לפי האחרונה (יש זיקה לפסוק אבל היא לא ממש נמצאת בו. זה רוח הפסוק).

Nav0863 הגיב לפני 2 חודשים

תודה רבה

מהי דעת הרב סובר להלכה וכיצד הרב מנהיג בביתו בענין הסיבה?

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

אצלנו כולן מסבות, פרט לאלו שמחפפות מדי פעם כרמ"א.

ישי הגיב לפני 2 חודשים

למה לא לומר יותר בפשטות שבעצם הרמ"א הבין שהדין הוא כמו הראבי"ה ולכן נשים יכולות לסמוך על זה. אבל שגברים יחמירו וימשיכו במנהגם. נראלי הסבר יותר פשוט.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

כך בד"כ לומדים אותו, אבל זה לא סביר. זה לא מוצג כדיני ספיקות.

nav0863 הגיב לפני 2 חודשים

שמעתי בחג מחבר תירוץ נוסף בשם הרב אליהו דיסקין שרצה לומר שאצל גברים היתה תקנה להסב משום שכך היתה דרך חירות, אבל התקנה היא על הפעולה עצמה ולכן אע"פ שבטל טעם לא בטל תקנה (לשיטת הראשונים שחולקים על הראבי"ה).
אבל אצל נשים מתחילה התקנה היתה "אשה שדרכה להסב כל השנה", ולכך בזה"ז שאיין דרכן להסב, הרי אע"פ שהתקנה במקומה, מ"מ הרי הם פטורות מהסיבה.
וזהו החילוק בין נשים וגברים. והטעם שכתב הרמ"א שסמכו על הראבי"ה בנשים הוא בצירוף להנ"ל

השאר תגובה

Back to top button