רע"א בסוגיית שליחות

שו"תקטגוריה: עיון תלמודירע"א בסוגיית שליחות
ש' שאל לפני 2 שנים

שלו' רב לכבוד הרה"ג:
עיינתי היום רע"א בסוגיית שליחות שנישאר בצע"ג
עיינתי באחרונים רבים (חזו"א רב שמואל דבר יעקב ועוד.. כולם מתייחסים בעיקר לברכת שמור ורב יוסף עינגל ) ולא מצאתי אף אחד שיתייחס אליו אשמח מאוד אם כת"ר יעין ויעלה על דרך המלך הסבר נפלא כדרכו בקודש:
וז"ל:
רבי עקיבא איגר מסכת קידושין דף מג עמוד א
תוד"ה שלא מצינו וכו', אמנם מסתפק הי' הר"י באומר לשליח הושט. וק"ל אמאי לא פשט הר"י ספיקתו מכח הך קושי' דאם נימא דהמשלח מעל א"כ הא מצינו דזה נהנה וזה מתחייב, ובזה יש לחלק קצת, ובהיפוך ק"ל דאם נימא באמת דלא מעל, אמאי לא אשכח רבא לחדש סברא זו רק לשמאי, לינקוט לדינא דאע"ג דבמעילה יש שליח לדבר עבירה מ"מ באומר לשלוחו הושט ידך לסל דפטור דלא מצינו זה נהנה, וצע"ג.
תודה רבה וחנוכה שמח

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 2 שנים

אין לי זמן כל כך כעת להיכנס לעניין. אבל מקופיא לא הבנתי את הקושיא. הרי בתוס' מדובר במעילה בשוגג, ובמעילה כשהשליח שוגג לכל הדעות יש שליח לדבר עבירה. חוץ מזה, במעילה יש שליח לדבר עבירה גם במזיד מגזיה"כ. אם כן, ספיקות של תוס' האם המשלח מעל כשיש הנאה לשליח הוא  לדעת הכל. ומאי שייטיה דשמאי להכא?
אמנם גם בתוס' לא הבנתי מדוע העמידו ספיקם בשליח שוגג. הרי במעילה יש שליח לד"ע גם בשליח מזיד. וחשבתי שאולי יש להבחין בין שולח שליח לעשות משהו עבורו (שבזה יש שליח לד"ע במעילה לכו"ע) לבין אומר לשליח למעול (כמו במקרה של תוס'), שבזה אין שליח לדבר עבירה אלא לשמאי.
ואולי זו קושייתו של רעק"א: תוס' הקשה הלכה למעשה (לא רק לשמאי) למה לא העמידו את העיקרון שלא מצינו זה נהנה וזה מתחייב בשליח שוגג לכו"ע. ועל כך אומר רעק"א מדוע לא אמרו זאת רק לשמאי בשליח מזיד. ובשוגג באמת יהיה שליח והמשלח יתחייב אף כשהשליח נהנה.
אבל את זה יש לדחות בקל, דמאי שנא הא מהא. אם אומרים זאת לשמאי למה שלא נאמר  זאת גם להלכה בשליח מזיד?! אין סיבה להניח ששמאי נחלק גם לגבי העיקרון שלא מצינו זה נהנה וזה מתחייב וגם לגבי שליח לד"ע.
סוף דבר, כל זה עוד צל"ע.

 

ש' הגיב לפני 2 שנים

לא הבנתי
כת"ר
מקשה קושיה יותר חזק משל הגרע"א
???????!!!

מיכי צוות הגיב לפני 2 שנים

אני לא מבין את תוס' ואת רעק"א והצעתי פירוש לדבריהם. ולבסוף הערתי שקושיית רעק"א (אם הבנתי אותה) ניתנת ליישוב די בקל. אבל, כאמור, כל זה נכתב מקופיא ולא מקיבעא.

השאר תגובה

Back to top button