שאלה על שיעור בגמרא בבא קמא

שו”תקטגוריה: עיון תלמודישאלה על שיעור בגמרא בבא קמא
דביר שאל לפני 3 שנים

בשיעור בב”ק המובא באתר על גרמא 3א, הרב הביא את הגמ’ ב”ק ס. לגבי ליבה וליבתו הרוח, בגמ’ יש ג’ אוקימתות -אביי רבא ור’ זירא, ולבסוף את דברי רבינא. הרב למד בג’ האוקימתות שגרמא חייב, ואיני מבין כיצד הרב למד את דברי הגמרא- אביי תירץ שפטור היינו לבה מצד אחד ולבתו מצד אחר- לרש”י לא עשה דבר ולכן פטור, אך אם עשה החיוב אינו משום גרמא אלא ממש מעשיו.רבא- לבה מצד אחד ולא היה לו להעלות שתבוא רוח שאינה מצויה- אבל בשבת היה סגי לו ברוח מצויה ולכן חייב- שם באמת עשה את המעשה ואין זה רק גרמא.
נראה שבאמת גרמא פטור- וסיבת החיוב בגמר אינה גרמא אלא חשיב ממש מעשיו?
ולגבי הלשון ברש”י קסבר גרמא בנזיקין- הלשון קסבר ממנה דייק הש”ך שלרש”י גרמא וגרמי היינו הך וממילא אין צורך להגיע שיש מי שסובר שגרמא חייב.
תודה
תודה.

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

אני כבר לא זוכר ה כתוב שם. בקצרה, זה יוצא מעצם העובדה שלא תירצו כרב אשי אלא נאלצו להעמיד אוקימתות.

Back to top button