אכילה במסעדה בסוכות

שו”תקטגוריה: הלכהאכילה במסעדה בסוכות
ראובן שאל לפני 4 שבועות

שלום הרב,
ראיתי בעבר שהרב נקט כפשטות הסוגיא של ‘הולכי דרכים’ וכדעת רוב הפוסקים שמעיקר הדין ההולך לטייל בסוכות פטור מלשבת בסוכה ויכול לאכול אפילו אכילת קבע מחוץ לסוכה. וביארו הראשונים שזה מטעם ‘תשבו- כעין תדורו’. וזה דלא כדעת בעל האגרות משה (או”ח ב’:צג’) שנקט שההיתר הוא רק אם יצא לצורך אמיתי כגון לסחורה.
אמנם, לפי דעת הרב ורוב הפוסקים, האם מותר לצאת לאכול במסעדה בלי סוכה?  שהרי כל השנה אין אדם נמנע מלעזוב את ביתו ולאכול מחוצו אכילת קבע במסעדה?!  ואם אדם רוצה לאכול בגינה שלו (אפילו ממש ליד סוכתו), הרי גם זה צריך להיות מותר, שהרי גם את זה אדם עושה כל השנה!?
כמו כן יש לתהות על היישום של ההלכה שאפילו שינת עראי אסור מחוץ לסוכה, שהרי בימינו (לכל הפחות) אין אנשים נמנעים מ’לשים את הראש’ בנסיעות וכד’ מחוץ לביתם, אפי’ לישון שינת קבע!
ובאמת כך תהה האגרות משה (עיי”ש- “הגע בעמצך…”), ומזה הביא סימוכין לשיטתו דהפטור של הולכי דרכים תקף רק ליציאה לצורך אמיתי.
ולדידן מאי איכא למימר??

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שבועות

אכן, כל אלו אמורים להיות מותרים. לגבי הגינה איני בטוח כי ייתכן שהסוכה אמורה להיות גם הגינה שלו בחג.
לגבי שנת עראי זה רק חיוב דרבנן שמא ייפול לשנת קבע. לכן דל שנת עראי מהכא.

אורן הגיב לפני 4 שבועות

למה רק אמור, למה זה לא מותר בפועל?

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

לדעתי מן הדין זה מותר. בגינה אני מהסס יותר. אמנם בפועל לא נהגו כן, ואולי יש מקום להיזהר בגלל המנהג.

אורן הגיב לפני 4 שבועות

איך אתה נוהג באופן אישי? האם במסעדות או אירועים אתה אוכל מחוץ לסוכה?

מיכי הגיב לפני 4 שבועות

אני לא אוכל מחוץ לסוכה, אלא במקרים שאני בחוץ ואין סוכה. לא הייתי באירועים, אבל לגבי אירועים לדעתי יש אותו ספק כמו בגינה. כעת חשבתי שאולי גם במסעדות יש צד ספק כזה. וכמובן יש את המנהג. בקיצור, לא פוסל אבל כשלעצמי איני עושה זאת.

דוד הגיב לפני 4 שבועות

רק להעיר ששינת עראי זה לא גזירה, הגמרא אומרת שאין קבע לשינה

מיכי הגיב לפני 4 שבועות

זו מחלוקת אמוראים בדף כו ע”א. וגם הפוסקים נחלקו בה. בכל אופן, גם לדעת רבא דאין עראי לשינה, מותר להתנמנם מחוץ לסוכה, כי שנת עראי היא שינה שמספקת את עייפותו. ומה שאסרו עראי הוא רק עראי שנוהגים לעשותו רק בבית. ראה כאן: https://ph.yhb.org.il/plus/13-03-07/
לכן לכו”ע להתנמנם בחוץ מותר.
אמנם יש לדון שדווקא הפוסקים שמקילים כרב אשי יחמירו כאן ויאסרו (מדרבנן) גם להתנמנם שמא יירדם. אבל לענ”ד אין חובה לחשוש לזה. ולעניין ראיית רמ”פ שזה היה הנושא שלנו, היא ליתא לענ”ד.

השאר תגובה