גמרא

א.י.א שאל לפני שנה 1

לכבוד הרב שלום
המשנה בריש קידושין מביאה מחלוקת ב"ה וב"ש בכמה כסף מקדשים לב"ה פרוטה ולב"ש דינר 
חקר  [אבנ"ז סימן כ"ז ס"ק א]  האם דאמרינן כסף במשנה הכוונה דווקא פרוטה\דינר וזה  השיעור לעולם וא"כ אזלינן כרמב"ם דפרוטה היינו חצי שעורה כסף וזה השיעור תמיד או דלמא אזלינן בתר כסף היוצא וכל עת הפרוטה שלה היינו המטבע הכי נמוכה 
וביאר האבנ"ז הנ"ל שדעת הריטב"א דאזלינן בתר כסף היוצא 
  וז"ל[הריטב"א]  "ובדין הוא דלא הוה להו לבית הלל למיתני בפרוטה דהא 
          בקרא כסף כתיב וסבירא להו לבית הלל דלאו כסף ממש 
          אלא ממון דהיינו שווה פרוטה וכיון דכן פרוטה עצמה שהיא 
          של נחושת היינו שווה פרוטה עצמה ולאו כסף היא אלא דאיידי 
          דקתני בית שמאי אומרים בדינר דלא סגיא  בלאו הכי כיון דקתני בכסף
          תנא נמי לבית הלל בפרוטה ובשוה פרוטה אבל התם בפרק הזהב דקתני
          חמש פרוטות הן לא קתני אלא האשה מתקדשת בשוה פרוטה"
לכאורה מדברי הריטב"א יש חלוקה קוטבית או ממון או כסף והכריע שזה ממון 
אמנם החזו"א אבן העזר סימן קמ"ח פירש בריטב"א דמה שכתב ממון לא כסף היינו לא כסף סתם מתכת כסף אלא ממון מטבע חצי שעורה כסף והדבר תמוה שהרי מדברי הריטב"א לא עולה שום עניין על מטבע וחצי שעורה 
הפעם השתדלתי לקצר 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

לפי החזו"א הריטב"א משווה בין שתי אפשרויות: פרוטה או שווי מטבע חצי שעורה כסף (כנראה זה היה מטבע הכסף הקטן ביותר). כנראה שאם לא מדובר על פרוטה ממש (של נחושת) זו ברירת המחדל הנותרת.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

כעין זה ביארו המפרשים בביצה ז לגבי כגרוגרת בבל ייראה. גם שם לא מוזכר גרוגרת, אלא שכל היכא שאינו כזית הבא בתור הוא גרוגרת.

השאר תגובה

Back to top button