גרמא בשבת- מקרב כיבוי

שו"תקטגוריה: הלכהגרמא בשבת- מקרב כיבוי
פופאי שאל לפני 3 שנים

שלום הרב
בגמרא בשבת דף מ"ז ע"ב מובא שאסור ליתן כלי עם מים כדי לקבל הניצוצות מפני שמקרב כיבויים.
וכבר שאל על זה תוס' מאי שנא מכל גרם כיבוי אחר שמבואר בגמ' דף ק"כ ע"ב שמותר.
ותירץ (אחד התירוצים) "דהתם הוא דשרי לעשות מחיצה מכלים שיש בתוכן מים שאינו מכבה כלום עד שיתבקעו הכלים אבל הכא אין הפסק בין מים לניצוצות ומיד נכבות כשנופלות בכלי והוי כמחיצת מים דאסירא".
ולא זכיתי להבין מדוע יש חילוק אם יש הפסק בין מים לניצוצות או אין הפסק בין מים לניצוצות.
אם הרב יוכל להעיר את עיניי אני מאוד אשמח.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

אני חושב ששם מדובר על מקרב כיבויו שאסור מול גרם כיבוי שמותר. כשאתה עושה מחיצה בכלים אתה לא מכבה אלא בגרמא. האש סודקת את הכלים והמים יוצאים ומכבים. אבל בשימת מים מתחת לניצוצותץ אתה מקרב את כיבוים, שכן הם נכבים בכניסתם למים. אני לא רואה מה דומה בין שני המקרים.

פופאי הגיב לפני 3 שנים

הדומה הוא שבשני המקרים אתה לא מכבה בידיים, אלא רק גורם לכיבוי. מה זה משנה איך אני גורם כל עוד לא כיביתי בידיים?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

כשאתה שם מים במקום שהאש צפויה להגיע אליו כיבית בידיים, אלא שבאופן עקיף. כשהמים בכלי האש כיבתה את עצמה.
אגב, איני נמצא כעת בפרטי הסוגיא, אבל דומני שמחלקים שם בין מצב שאני סתם שם את המים למטה לבין מצב שאני מקרב את המים עאל הניצוצות

פופאי הגיב לפני 3 שנים

תודה רבה.
אגב, החילוק הזה הוא התירוץ השני בתוס' והשאלה שלי היתה על התירוץ הראשון.
שוב תודה.

השאר תגובה

Back to top button