הוצאה מלאכה גרועה היא

שו”תהוצאה מלאכה גרועה היא
תם. שאל לפני שנה 1

הגמרא מנסה להתחקות אחרי מלאכת הוצאה כפי שהייתה במשכן במדוייק, הואיל והיא מלאכה גרועה (תוס’ ועוד ראשונים).
למשל בהושטה האיסור הוא רק כששני המרפסות נמצאות באותה השורה, אבל זה מול זה אינן בגדר האיסור, הואיל ולמדים זאת מהעגלות והם היו בזה אחר זה.
ואיני מבין מדוע הגמ’ בשבת צו: אומרת לגבי הכנסה שלא הייתה במשכן, שהיא סברא, וכלשון הגמ’ “אשכחן הוצאה הכנסה מנלן סברא היא מכדי מרשות לרשרות הוא מה לי אפוקי מה לי עיולי”.  מה זה שונה מהושטה מעגלה בשורה אחת לעגלה מקבילה שדם לא אומרים סברא אחא נצמדים למה שהיה בדיוק.
דבר נוסף שצריך ביאור, שהרי בגמ’ לקמן צח’ מבואר שהעגלות היו מקבילות, ומהכ”ת שלא הושיטו אף במקביל?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

זה כמו קושיות האחרונים על כמה מהיתרי שינוי, שמקשים מדוע לא אסור מדרבנן הרי שינוי אסור מדרבנן. אבל ברור שיש כמה רמות של שינוי, ושינוי מספיק גדול כבר אינו  מעין המלאכה המקורית ומותר לגמרי. גם בסברות יש דרגות שונות. אחרת גם יהיה מותר להוציא ולהכניס כל דבר שלא היה במשכן (ספר, ג’ולים, או מחשבים).
הושטה שונה מהוצאה והכנסה כי יש בה חידוש (שהרי אינך מוציא באמת מרשות לרשות), ולכן שם נדרש לימוד מדויק יותר מהמשכן. הוצאה והכנסה אלו שתי מלאכות זהות מסברא שבשתיהם יש העברת רשות ממש, ולכן שם לא מפריע שלא היה במשכן.
ברש”י על אתר הקשה זאת ותירץ:
פטור – שלא מצינו זריקה והושטה במלאכת המשכן מרשות היחיד לרשות היחיד ורחב רשות הרבים מפסיק ביניהן, שלא היתה עבודת הלוים כך להושיט קרשים מעגלה לעגלה שבצדה, אלא לעגלה שלפניה (ושלאחריה), שארבע עגלות היו לבני מררי שהיו נושאין קרשי המשכן והן הולכין שתים כאחד, זו בצד זו כדאמרינן בגמרא, וכשהיו פורקין את המשכן לטעון על העגלות – היו מעמידין העגלות כדרך הליכתן, שתים זו אצל זו סמוך למשכן, ושתים זו אצל זו לפניהם, דרך הליכתן לאורך רשות הרבים, שהיו רוצים להלך אחר עמוד הענן ההולך לפניהם, ופורקי המשכן היו מושיטין הקרשים לאותן שעל שתי העגלות הסמוכות למשכן, והן מושיטין לאותן שלפניהם, אבל מעגלה לעגלה שבצדה – לא היו צריכין להושיט, שהרי שתיהן סמוכות לפורקי המשכן.

תם. הגיב לפני שנה 1

תודה.
בהקשר לרש”י, אכן ראיתי זאת, אך נראה מהסוגיא שדנה איך היו מסודרים הקרשים על העגלות שאין מסורת באמת איך ומה היה שם, אלא הכל הוא נתון לסברא.

השאר תגובה