הזמן גרמא בציצית

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיהזמן גרמא בציצית
משה כהן שאל לפני 3 שנים

שלום הרב. בסוגיית מנחות מג. מופיע דיון בשיטת רב יהודה שהטיל ציצית בבגדי אשתו והיה מברך על הטלית כל בוקר ובוקר והגמרא שואלת "מדרמי קסבר מצוות עשה שלא הזמן גרמא הוא, אמאי מברך כל צפרא וצפרא, כרבי, דתניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן… אי הכי כל שעתא נמי, רב יהודה איניש צניעא הוא ולא שרי ליה לגלימיה כוליה יומא, ומ"ש מצפרא? כי משני מכסות לילה לכסות יום" ברש"י שם מבואר שהיו לו שני טליתות מצויצות אחת ליום ואחת ללילה (והוא היה מתעטף במצויצת של הלילה באשמורת הבוקר כשהיה מתיישב ללמוד) אם כן, קשה לי איך לשיטתו יובן מדוע בירך רק בבוקר, הרי אם ציצית זו מ"ע שלא הז"ג , וכפי שאכן רואים מכך שהטיל ציציות בבגדי אשתו וכן שהיה מטיל בכסות הלילה שלו, אזי מדוע לא בירך גם על הטלית של הלילה, שהרי גם הלילה זמן ציצית הוא.
כן התקשיתי עוד בהמשך דברי הגמרא שם לגבי כסות לילה החייבת לפי ר"ש כי ס"ל דציצית מ"ע שהז"ג, מדוע הנידון הוא על "כסות לילה" ולא על "לילה" כזמן?  הלא לפי זה יצא שהלובש כסות לילה ביום יהיה פטור ואם כן היכן המשמעות של ה"זמן"? ובאמת בתוס' לעיל דף מ: מובאת דעת ר"ת שאומר שעל אף שכסות לילה פטורה אפי' ביום וכסות יום פטורה אפילו בלילה מ"מ מקרי שפיר מ"ע שהזמן גרמא שהיום גורם לחייב המלבוש. וזה צ"ב איך עדיין זה נקרא שהזמן גרמא.
כמו כן, בהמשך דברי התוס' שם מובאים דברי הירושלמי בקידושין "איזו היא מ"ע שלא הז"ג כגון אבידה ושילוח הקן ומעקה וציצית ור"ש פוטר את הנשים מן הציצית, אמר להם ר"ש אי אתם מודים לי שהיא מצוות עשה שהזמן גרמא שהרי כסות לילה פטור? אמר רבי אילא טעמא דרבנן שאם היתה טלית המיוחדת ליום וללילה חייבת…" וכאן קשה לי, הלא אם לפי רבנן לא מחויבים על כסות לילה לבד אז ודאי שגם לדעתם ציצית היא הזמן גרמא, שהרי יש זמן שאינו מחוייב. ומה עונה ר' אילא שעל כסות המיוחדת ליום וללילה רבנן מחייבים, מחייבים במה? ומתי? כלומר, אם הכוונה שהיא חייבת בציצית אזי נאמר שזהו משום שהיא כסות יום וזה שהיא משמשת גם ככסות לילה לא גורע מהחיוב שנוצר עקב השימוש שלה ביום. ואם הכוונה שאז חייבת בברכה גם בלילה, אז מדוע לא מברכין גם על טלית שהיא כסות המיוחדת ללילה בלבד?
תודה רבה מראש למורי ורבי על התשובה
 

תגיות השאלה:

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים
  1. ראה ברא"ש שם סי' כ.
  2. ייתכן שהפטור על כסות לילה ביום הוא מפני שהכסות מיועדת ללילה. צריך לזכור שהציצית מוטל תעל הבגד ולא מורידים ומעלים אותה כל פעם מחדש. לכן קבעו שרק כסות יום חייבת כי בד"כ לובשים אותה ביום.
  3. אם בכסות המיוחדת ליום וללילה הם מחייבים, מוכח מכאן שלא הלילה גורם אלא הכסות. ולכן מה שכסות לילה פטורה זה לא בגלל הזמן (לילה) אלא בגלל סוג הכסות. לכן לא הוי זמן גרמא. בדיוק קושייתך 1 שטענה שאם הכסות גורמת ולא הזמן לא הוי זמן גרמא. נכון שיש כאן הנחה שהחיוב של כסות המיוחדת ליום ולילה מעיד שהלילה אינו פוטר. כלומר יש כאן תפיסה שלא היום מחייב (כמו שאתה מניח בקושייתך) אלא הלילה פוטר. ולכן אם כסות של יום ולילה חייבת משמע שהלילה אינו פוטר אלא סוג הכסות. וצע"ק האם זה מתיישב עם השיטה שמובאת בסוגיא שמוזכרת בשאלה 1 שרואה בסוג הכסות אינדיקציה לזמן גרמא. אני חושב שיש ליישב, ואכ"מ.
mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

למה שלחת את השאלה ארבע פעמים?

משה הגיב לפני 3 שנים

סורי. בטעות.
רציתי לשאול שוב מדוע לרבנן לא מברכים על כסות לילה אם לדעתם זה לא מצווה שהזמן גרמא. ומה שהרב כתב "מוכח מכאן שלא הלילה גורם אלא הכסות" לא מובן לי הרי זה תלוי בזמן. ואם כסות לילה פטורה הרי מוכח שזה בגלל שהלילה הוא זמן פטור. ואם כן יוצא שגם לרבנן הוי מצוות עשה שהזמן גרמא.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אבל הלילה לא פוטר כי כסות של יום ולילה לא פטורה. ומה שכסות לילה פטורה זה כנראה בגלל סוג הכסות ולא בגלל הזמן.

השאר תגובה

Back to top button