הזרקת אנטיביוטיקה לסוס

שו"תקטגוריה: הלכההזרקת אנטיביוטיקה לסוס
א' שאל לפני שנה 1

השלו' והברכה
נשאלתי ע"י בעל חווה האם מותר לבעל חווה להזריק אנטיביוטיקה לסוס החולה…
אשמח לפירוט מקורות..

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני שנה 1

לא הבנתי. למה שיהיה איסור להזריק לו?

 

א' הגיב לפני שנה 1

בשבת..

א' הגיב לפני שנה 1

עיין בשש"כ (כז, נז)..

מיכי צוות הגיב לפני שנה 1

בהנחה שמדובר בצער משמעותי של הסוס, הכלל הוא שאיסור דרבנן התירו משום צעבע"ח (שבת קכח ע"ב).
לגבי הזרקה לבהמה בשבת, כתב שם בשש"כ (סנ"ה) שמותר להזריק לשריר שכן בזה יש רק איסור משום שחיקת סממנים שהוא איסור דרבנן. ואם מזריק לווריד, שאז יש בזה איסור תורה משום דש, אסור. ראה שם מקורות שהביא מהפמ"ג והמ"ב.
אמנם אם יש סכנה למותו של הסוס אזי יש מקום להתיר גם משום הפסד מרובה של הבעלים, אפילו אם הסוס לא מאד מצטער. וגם כאן בפשטות מה שמותר הוא רק איסור דרבנן (וגם זה לא פשוט).
לכאורה יש לתלות זאת במחלוקת אי צעבע"ח דאורייתא או דרבנן. אבל בפשטות המחלוקת היא על גרימת צער לבע"ח ולא על החובה למנוע ממנו צער שיש לו בין כה וכה. אמנם יש שקשרו זאת לחיוב פריקה וטעינה, ולכאורה חיוב פריקה הוא משום צעבע"ח, וזו מניעת צער שכבר יש לו (בטח אם הפורק הוא אחר ולא הבעלים שהטעינו).
ואם הבע"ח סובל מאד, נלענ"ד שאפשר להתיר באופנים של שינוי או שניים שעשאוה גם באיסורי תורה.

השאר תגובה

Back to top button