היפוך קל וחומר

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיהיפוך קל וחומר
דנינו שאל לפני 3 שנים

שלום הרב,
מתוך מאמר ושיעור שלך על ק"ו הוסק שאין אפשרות להפוך ק"ו.

להבנתי, בק"ו נתון של 'ומה כסף שאינו גומר (=כסף עושה קידושין ולא נישואין) קונה, חופה שגומרת (נישואין) אינו דין שתקנה (אירוסין)'.
לאחר שהפרכנו את הנחת היסוד ש-כסףחופה.
מתוך דבריך למדתי שכעת גם אי אפשר ללמוד מנישואין לקידושין. (כדוגמת, 'ומה לנישואין שאין נעשים בכסף, נעשים בחופה, קידושין שנעשים בכסף אינו דין שיעשו ע"י חופה')

אך ראיתי, דף לפני כן, כשהגמרא מנסה ללמוד כסף מק"ו: 'ומה לאמה עבריה שאינה נקנית בביאה, נקנית בכסף. זו שנקנית בביאה אינו דין שתקנה בכסף'
ולאחר מכן הגמרא דוחה, 'יבמה תוכיח, שנקנית בביאה ואין נקנית בכסף'.
ולהפתעתי, תוס' במקום שואל, מדוע שלא נהפוך את הק"ו?! 'ומה ביאה שאינה קונה אמה עבריה, קונה באישה. כסף שקונה באמה עבריה אינו דין שיקנה באישה?'

אני לא הצלחתי להבין מדוע זו קושיא הגיונית. אשמח אם הרב יוכל לדייק את דבריי, ולמצוא את טעותי.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

אני חושב שזה גופא מה שתוס' תירצו. אמנם לא ברור מדוע דווקא כאן העלו את הקושי יותר מכל קו"ח שנפרך בש"ס.
שו"ר בעצמות יוסף כאן שנגע בזה וכתב שמכאן נלמד לכל המקומות:
והנראה לי שאין צריך ביאור בדבריהם ז"ל, וכונתם ז"ל מבוארת, וזה שהתוס' ז"ל הוקשה להו בהאי ק"ו דעביד בגמרא ועביד מיניה יוכיח מיבמה, ולבסוף מסיק דאית ביה פרכא מיציאת כסף, ואמאי לא עביד ק"ו ממקומות, ולא שייך שום פרכא ולא שום יוכיח, ונימא הכי ומה ביאה שאינה באמה ישנה באשה כסף וכו', והשתא ליכא למימר יבמה תוכיח וכו', ותירצו התוס' שהיוכיח נהפך למה, ומכאן נלמוד לכל המקומות שהיוכיח נהפך למה, וז"ש כ"ש וכו' שהוא אריש דינא, והשתא איכא למפרך מה לביאה וכו' ואיכא למימר שטר יוכיח. וגם לבסוף יציאת כסף יוכיח במקומו עומד. ואפי' תימא מה לשטר שכן מוציא תאמר בכסף וכו', היינו ממש הפרכא דמה לאמה שכן יוצאה בכסף, וכוונת התוס' לומר שלא נמלטנו מכל הפירכות דגמ', אלא דהמה נהפך ליוכיח והיוכיח למה, זהו כל כוונתם בזה, ואין שום תפיסה לדברי התוס', ונתבטלו קושיות הרב מוהר"י ן' לב זלה"ה, כן נראה לי.

השאר תגובה

Back to top button