המהלך במדבר

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיהמהלך במדבר
מ. מ. שאל לפני 11 חודשים

לגבי המהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת פשוט לראשונים (תוס' רא"ש ור"ן לשבת סט, ב) שמותר לו להלך חוץ לתחום עכ"פ בימים שאינו משמר לשבת, והביא הר"ן בזה ב' טעמים: א) שלא יחלל שבת כל ימיו ב) שלא ימות בארץ גזרה. בר"ן כתב את הטעמים הנ"ל בדעת מ"ד שתחומין דרבנן, ואז אלו הם נימוקים לסיוג איסור תחומין ממקרה כזה. אמנם, בריטב"א כאן כתב שגם למ"ד תחומין דאורייתא "מוטב שילך בכל יום ויום כל מה שיוכל כדי לצאת מן הספק ומן הסכנה".
כמה שאלות לי אל כב' הרב בנידון זה:
א) האם הרב כתב או מסר שיעור (מוקלט) בסוגיה זו?
ב) כיצד ניתן להתיר ספק איסור מלאכה דאורייתא על מנת שיוכל האדם לצאת מאותו ספק? האם זוהי מטא-הלכה? עבירה לשמה?
ג) בסוגיה כאן מדובר על מקרה שאין בו סכנה קונקרטית, שהרי פיקוח נפש ממשי ודאי דוחה כל איסורי שבת. מדוע אם כן כותב הריטב"א שמותר ללכת חוץ לתחום כדי לצאת מן הסכנה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 11 חודשים

א. לא.
ב. יש כאן כמה אפשרויות. אכתוב שתיים: 1. ההיתר הוא מסברת חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. 2. יש כאן חשש לפיקו"נ. אמנם לא מידי ומוחשי, אבל כשהוא מתמשך על פני הרבה זמן מותר לחלל שבת עליו. כעין הגמרא בכתובות לג אלמלא נגדוה לחנניה מישאל ועזריה הוו פלחי לצלמא.
ג. ראה ב2.

מ. מ. הגיב לפני 11 חודשים

א. הרב כתב: "1. ההיתר הוא מסברת חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה."
לכאורה כאן אין חילול שבת של ממש, כי עושה מה שעושה בהיתר של פקו"נ ממשי. במלים אחרות, הוא יכול לשמור שבתות הרבה ללא שיגיע ליישוב.
ב. הרב כתב: "2. יש כאן חשש לפיקו”נ. אמנם לא מידי ומוחשי, אבל כשהוא מתמשך על פני הרבה זמן מותר לחלל שבת עליו."
הייתי שמח להסבר חד יותר. הרי גם על חשש פקו"נ מחללים שבת, וממילא ברור שהדיון כאן הוא על מקרה שאין בו אפילו חשש פיקו"נ. אם אני מבין נכון, כוונתך לומר שאם לא נתיר לו לעבור על איסור תחומין אנו גוזרים עליו להשאר במדבר זמן ממושך, ואם כן המשוואה היא עבירה על איסור תחומין מול שהות ממושכת (או אינסופית) במדבר, שהיא בהגדרה של פקו"נ או לפחות ספק פקו"נ כי סטטיסטית במשך השנים סביר שיפגוש בסכנת חיים. אשמח לאישור על ההבנה הזו.

מיכי הגיב לפני 11 חודשים

1. ואם נשאיר אדם למות ולא נחלל עליו שבת, אלו שבתות הרבה הפסדנו? שהוא מת וחא שומר אותן. זה לא יותר גרוע מאונס? (כלומר פחות חמור, פחות הפסד).
2. אכן.

מ. מ. הגיב לפני 11 חודשים

אם ימות לא ישמור שבתות בכלל, אם יישאר במדבר ישמור שבתות, רק שיעשה מלאכות צורך פקו"נ. אולי זו נפק"מ בין הותרה לדחויה, לאחרונה כתבת כאן שאינך מכיר בחקירה הזו לגבי שבת.

מ. מ. הגיב לפני 11 חודשים

במחשבה שניה, גם אם נאמר שהשבת דחויה אצל פקו"נ עדיין יש כאן שמירה של שארית השבת, שהרי בכל רגע מהשבת קיימת חובת שמירה בפ"ע (כדמוכח מהגמ' ביבמות לג לגבי קטן שהביא ב שערות בשבת).
הרב כתב: "זה לא יותר גרוע מאונס?". כלומר: ההנחה היא ששבת שתחולל (במקצת, כנ"ל) מפני פקו"נ היא בעלת מידת הפסד וגריעות המשתווה לשבת שלא תישמר כלל [1 מצוה + עבירה בהיתר = 0 מצוה + 0 עבירה]. מנלן?

mikyab צוות הגיב לפני 11 חודשים

מישהו כבר העלה את הנפ"מ הזאת (כמדומני שטירגיץ). ועדיין ברור שאי שמירת שבת של מת ודאי גריעא טפי.
אי שמירות שבת של מת אינו 0, אחרת אין היתר לחלל שבת על כך.

השאר תגובה

Back to top button